Test

1. പുകാർക് കാണ്ടം

പതികം

(ഇണൈക്കുറൾ ആചിരിയപ്പാ)

കുണവായിൽ കോട്ടത്തു അരചുതുറന്തു ഇരുന്ത

കുടക്കോച് ചേരൽ ഇളങ്കോ വടികട്കുക്

കുൻറക് കുറവർ ഒരുങ്കുടൻ കൂടിപ്

പൊലമ്പൂ വേങ്കൈ നലങ്കിളർ കൊഴുനിഴൽ

ഒരുമുലൈ ഇഴന്താൾഓർ തിരുമാ പത്തിനിക്കു (5)

അമരർക്കു അരചൻ തമർവന്തു ഈണ്ടിഅവൾ

കാതൽ കൊഴുനനൈക് കാട്ടി അവളൊടുഎം

കട്പുലം കാണ വിൺപുലം പോയതു

ഇറുമ്പൂതു പോലുമഃതു അറിന്തരുൾ നീയെന,

അവനുഴൈ ഇരുന്ത തൺതമിഴ്ച് ചാത്തൻ (10)