30 വരന്തരു കാതൈ

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 14:20 and updated at 10 Dec 2011 10:53

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

വരന്തരു കാതൈ

വടതിചൈ വണക്കിയ വാനവർ പെരുന്തകൈ
കടവുട് കോലം കട്പുലം പുക്കപിൻ
തേവൻ തികൈയൈച് ചെവ്വിതിൻ ൻഓക്കി
വായെടുത് തരറ്റിയ മണിംേ കലൈയാർ
യാതവൾ തുറത്തറ് കേതുവീങ് കുരൈയെനക് 5
കോമകൻ കൊറ്റങ് കുറൈവിൻ റോങ്കി
നാടു പെരുവളഞ് ചുരക്കെൻ റേത്തി
അണിംേ കലൈയാ രായത് തോങ്കിയ
മണിംേ കലൈതൻ വാൻറുറ വുരൈക്കും
മൈയീ ർഓതി വകൈപെറു വനപ്പിൻ
10
ഐവകൈ വകുക്കും പരുവങ് കൊണ്ടതു
ചെവ്വരി യൊഴുകിയ ചെഴുങ്കടൈ മഴൈക്കൺ
അവ്വിയം അറിന്തന അതുതാൻ അറിന്തിലൾ
ഒത്തൊളിർ പവളത് തുള്ളൊളി ചിറന്ത
നിത്തില വിളനകൈ നിരമ്പാ വളവിന
15
പുണർമുലൈ വിഴുന്തന പുല്ലക മകൻറതു
തളരിടൈ നുണുകലുൻ തകൈയൽകുൽ പരന്തതു
കുറങ്കിണൈ തിരണ്ടന കോലം പൊറാഅ
നിറങ്കിളർ ചീറടി നെയ്തോയ് തളിരിന
തലൈക്കോ ലാചാൻ പിൻനുള നാകക്
20
കുലത്തലൈ മാക്കൾ കൊൾകൈയിറ് കൊള്ളാർ
യാതു നിൻകരുത് തെൻചെയ് കോവെന
മാതവി നറ്റായ് മാതവിക് കുരൈപ്പ
വരുകവെൻ മടമകൾ മണിംേ കലൈയെൻ
റുരുവി ലാള നൊരുപെരുഞ് ചിലൈയൊടു 25
വിരൈമലർ വാളി വെറുനിലത് തെറിയക്
കോതൈത് താമങ് കുഴലൊടു കളൈന്തു
പോതിത് താനം പുരിന്തറം പടുത്തനൾ
ആങ്കതു കേട്ട അരചനും നകരമും
ഓങ്കിയ നൻമണി യുറുകടൽ വീഴ്ത്തോർ
30
തമ്മിറ് റുൻപൻ താമ്നനി യെയ്തച്
ചെമ്മൊഴി മാതവർ ചേയിഴൈ നങ്കൈ
തൻറുറ വെമക്കുച് ചാറ്റിന ളെൻറേ
അൻപുറു നൻമൊഴി അരുളൊടുങ് കൂറിനർ
പരുവ മൻറിയും പൈന്തൊടി നങ്കൈ
35
തിരുവിഴൈ കോലം നീങ്കിന ളാതലിൻ
അരറ്റിനെൻ എൻറാങ് കരചറ് കുരൈത്തപിൻ
കുരറ്റലൈക് കൂന്തൽ കുലൈന്തുപിൻ വീഴത്
തുടിത്തനൾ പുരുവൻ തുവരിതഴ്ച് ചെവ്വായ്
മടിത്തെയി റരുമ്പിനൾ വരുമൊഴി മയങ്കിനൾ
40
തിരുമുകം വിയർത്തനൾ ചെങ്കൺ ചിവന്തനൾ
കൈവിട് ടോച്ചിനൾ കാൽപെയർത് തെഴുന്തനൾ
പലരറി വാരാത് തെരുട്ചിയൾ മരുട്ചിയൾ
ഉലറിയ നാവിനൾ ഉയർമൊഴി കൂറിക്
തെയ്വമുറ് റെഴുന്ത തേവന്തികൈതാൻ
45
കൊയ്തളിർക് കുറിഞ്ചിക് കോമാൻ റൻമുൻ
കടവുൺ മങ്കലങ് കാണിയ വന്ത
മടമൊഴി നല്ലാർ മാണിഴൈ യോരുൾ
അരട്ടൻ ചെട്ടിതൻ ആയിഴൈ ഈൻറ
ഇരട്ടൈയം പെൺകൾ ഇരുവരു മൻറിയും 50
ആടക മാടത് തരവണൈക് കിടന്തോൻ
ചേടക് കുടുമ്പിയിൻ ചിറുമകൾ ഈങ്കുളൾ
മങ്കല മടന്തൈ കോട്ടത് താങ്കൺ
ചെങ്കോട് ടുയർവരൈച് ചേണുയർ ചിലമ്പിറ്
പിണിമുക നെടുങ്കറ് പിടർത്തലൈ നിരമ്പിയ
55
അണികയം പലവുള ആങ്കവൈ യിടൈയതു
കടിപ്പകൈ നുൺകലുങ് കവരിതഴ്ക് കുറുങ്കലും
ഇടിക്കലപ് പൻന ഇഴൈന്തുകു നീരും
ഉണ്ടോർ ചുനൈയത നുൾപുക് കാടിനർ
പണ്ടൈപ് പിറവിയ രാകുവ രാതലിൻ
60
ആങ്കതു കൊണർന്താങ് കായിഴൈ കോട്ടത്
തോങ്കിരുങ് കോട്ടി യിരുന്തോയ് ഉൻകൈക്
കുറിക്കോട് ടകൈയതു കൊൾകെനത് തന്തേൻ
ഉറിത്താഴ് കരകമും ഉൻകൈയ തൻറേ
കതിരൊഴി കാറുങ് കടവുട് ടൻമൈ
65
മുതിരാ തന്നീർ മുത്തിറ മകളിരൈത്
തെളിത്തനൈ യാട്ടിനിച് ചിറുകുറു മകളിർ
ഒളിത്ത പിറപ്പിന രാകുവർ കാണായ്
പാചൺ ടൻയാൻ പാർപ്പനി തൻമ്േൽ
മാടല മറൈയോയ് വന്തേ നെൻറലും
70
മൻനവൻ വിമ്മിത മെയ്തിയം മാടലൻ
തൻമുക ൻഓക്കലും താനനി മകിഴ്ന്തു
കേളിതു മൻനാ കെടുകനിൻ തീയതു
മാലതി യെൻപാൾ മാറ്റാൾ കുഴവിയൈപ്
പാൽചുരൻ തൂട്ടപ് പഴവിനൈ യുരുത്തുക്
75
കൂറ്റുയിർ കൊള്ളക് കുഴവിക് കിരങ്കി
ആറ്റാത് തൻമൈയൾ ആരഞ രെയ്തിപ്
പാചൺ ടൻപാറ് പാടു കിടന്താട്
കാചിൽ കുഴവി യതൻവടി വാകി
വന്തനൻ അൻനൈനീ വാൻതുയ രൊഴികെനച് 80
ചെന്തിറം പുരിന്തോൻ ചെല്ലൽ നീക്കിപ്
പാർപ്പനി തൻനോടു പണ്ടൈത് തായ്പാറ്
കാപ്പിയത് തൊൽകുടിക് കവിൻപെറ വളർന്തു
തേവൻ തികൈയൈത് തീവലഞ് ചെയ്തു
നാലീ രാണ്ടു നടന്തതറ് പിൻനർ
85
മൂവാ ഇളനലങ് കാട്ടിയെൻ കോട്ടത്തു
നീവാ വെൻറേ നീങ്കിയ ചാത്തൻ
മങ്കല മടന്തൈ കോട്ടത് താങ്കൺ
അങ്കുറൈ മറൈയോ നാകത് തോൻറി
ഉറിത്താഴ് കരകമും എൻകൈത് തന്തു
90
കുറിക്കോൾ കൂറിപ് പോയിനൻ വാരാൻ
ആങ്കതു കൊണ്ടു പോന്തേ നാതലിൻ
ഈങ്കിം മറൈയോ ടൻമ്േറ് റോൻറി
അന്നീർ തെളിയെൻ ററിന്തോൻ കൂറിനൻ
മൻനർ കോവേ മടന്തൈയർ തമ്മേൽ
95
തെളിത്തീങ് കറികുവം എൻറവൻ തെളിപ്പ
ഒളിത്ത പിറപ്പുവൻ തുറ്റതൈ യാതലിൻ
പുകഴ്ന്ത കാതലൻ പോറ്റാ വൊഴുക്കിൻ
ഇകഴ്ന്തതറ് കിരങ്കും എൻനൈയും ൻഓക്കായ്
ഏതിൽ നൻനാട് ടിയാരുമിൽ ഒരുതനിക്
100
കാതലൻ റൻനൊടു കടുന്തുയ രുഴന്തായ്
യാൻപെറു മകൾഏ എൻറുണൈത് തോഴീ
വാൻറുയർ നീക്കും മാതേ വാരായ്
എൻനോ ടിരുന്ത ഇലങ്കിഴൈ നങ്കൈ
തൻനോ ടിടൈയിരുൾ തനിത്തുയ രുഴന്തു 105
പോനതറ് കിരങ്കിപ് പുലമ്പുറു നെഞ്ചം
യാനതു പൊറേഎൻ എൻമകൻ വാരായ്
വരുപുനൽ വൈയൈ വാൻറുറൈപ് പെയർന്തോൻ
ഉരുകെഴു മൂതൂർ ഊർക്കുറു മാക്കളിൻ
വന്തേൻ കേട്ടേൻ മനൈയിറ് കാൺഏൻ 110
എന്തായ് ഇളൈയായ് എങ്കൊളിത് തായോ
എൻറാങ് കരറ്റി ഇനൈന്തിനൈൻ തേങ്കിപ്
പൊൻതാഴ് അകലത്തുപ് പോർവെയ് യോൻമുൻ
കുതലൈച് ചെയ്വായ്ക് കുറുന്തൊടി മകളിർ
മുതിയോർ മൊഴിയിൻ മുൻറിൽ നിൻറഴത്
115
തോടലർ പോന്തൈത് തൊടുകഴൽ വേന്തൻ
മാടല മറൈയോൻ റൻമുക ൻഓക്ക
മൻനർ കോവേ വാഴ്കെൻ റേത്തി
മുന്നൂൻ മാർപൻ മുൻനിയ തുരൈപ്പോൻ
മറൈയോൻ ഉറ്റ വാൻതുയർ നീങ്ക
120
ഉറൈകവുൾ വേഴക് കൈയകം പുക്കു
വാനോർ വടിവം പെറ്റവൻ പെറ്റ
കാതലി തൻമ്േറ് കാതല രാതലിൻ
ംേനിലൈ യുലകത് തവരുടൻ പോകും
താവാ നല്ലറഞ് ചെയ്തില രതനാൽ
125
അഞ്ചെഞ് ചായ ലഞ്ചാ തണുകും
വഞ്ചി മൂതൂർ മാനകർ മരുങ്കിറ്
പൊറ്കൊടി തൻമ്േറ് പൊരുന്തിയ കാതലിൻ
അറ്പുളഞ് ചിറന്താങ് കരട്ടൻ ചെട്ടി
മടമൊഴി നല്ലാൾ മനമകിഴ് ചിറപ്പിൻ
130
ഉടൻവയിറ് റോരായ് ഒരുങ്കുടൻ റോൻറിനർ
ആയർ മുതുമക ളായിഴൈ തൻമ്േൽ
പോയ പിറപ്പിറ് പൊരുന്തിയ കാതലിൻ
ആടിയ കുരവൈയിൻ അരവണൈക് കിടന്തോൻ
ചേടക് കുടുമ്പിയിൻ ചിറുമക ളായിനൾ
135
നറ്റിറം പുരിന്തോർ പൊറ്പടി യെയ്തലും
അറ്പുളഞ് ചിറന്തോർ പറ്റുവഴിച് ചേറലും
അറപ്പയൻ വിളൈതലും മറപ്പയൻ വിളൈതലും
പിറന്തവ രിറത്തലും ഇറന്തവർ പിറത്തലും
പുതുവ തൻറേ തൊൻറിയൽ വാഴ്ക്കൈ
140
ആനേ റൂർന്തോ നരുളിറ് റോൻറി
മാനിലം വിളക്കിയ മൻനവ നാതലിൻ
ചെയ്തവപ് പയൻകളുഞ് ചിറന്തോർ പടിവമും
കൈയകത് തനപോറ് കണ്ടനൈ യൻറേ
ഊഴിതോ റൂഴി യുലകങ് കാത്തു
145
നീടുവാ ഴിയർഓ നെടുന്തകൈ യെൻറ
മാടല മറൈയോൻ റൻനൊടു മകിഴ്ന്തു
പാടൽചാൽ ചിറപ്പിറ് പാണ്ടിനൻ നാട്ടുക്
കലികെഴു കൂടൽ കതഴെരി മണ്ട
മുലൈമുകൻ തിരുകിയ മൂവാ ംേനിപ്
150
പത്തിനിക് കോട്ടപ് പടിപ്പുറം വകുത്തു
നിത്തൽ വിഴാവണി നികഴ്കെൻ റേവിപ്
പൂവും പുകൈയും ംേവിയ വിരൈയും
തേവൻ തികൈയൈച് ചെയ്കെൻ റരുളി
വലമുറൈ മുമ്മുറൈ വന്തനൻ വണങ്കി
155
ഉലക മൻനവ നിൻറോൻ മുൻനർ
അരുഞ്ചിറൈ നീങ്കിയ ആരിയ മൻനരും
പെരുഞ്ചിറൈക് കോട്ടം പിരിന്ത മൻനരും
കുടകക് കൊങ്കരും മാളുവ വേന്തരും
കടൽചൂ ഴിലങ്കൈക് കയവാകു വേന്തനും
160
എന്നാട് ടാങ്കൺ ഇമയ വരമ്പനിൻ
നൻനാട് ചെയ്ത നാളണി വേള്വിയിൽ
വന്തീ കെൻറേ വണങ്കിനർ വേണ്ടത്
തന്തേൻ വരമെൻ റേഴുന്ത തൊരുകുരൽ
ആങ്കതു കേട്ട അരചനു മരചരും
165
ഓങ്കിരുൻ താനൈയും മുറൈയോ ടേത്ത
വീടുകൺ ടവർപോൽ മെയ്ന്നെറി വിരുമ്പിയ
മാടല മറൈയോൻ റൻനൊടുങ് കൂടിത്
താഴ്കഴൻ മൻനർ തൻനടി പോറ്റ
വേള്വിച് ചാലൈയിൻ വേന്തൻ പോന്തപിൻ 170
യാനുഞ് ചെൻറേൻ എൻനെതി രെഴുന്തു
തേവൻ തികൈംേൽ തികഴ്ന്തു തോൻറി
വഞ്ചി മൂതൂർ മണിമൺ ടപത്തിടൈ
നുന്തൈ താണിഴ ലിരുന്തോയ് നിൻനൈ
അരൈചുവീറ് റിരുക്കുൻ തിരുപ്പൊറി യുണ്ടെൻറു 175
ഉരൈചെയ് തവൻമ്േ ലുരുത്തു ൻഓക്കിക്
കൊങ്കവിഴ് നറുന്താർക് കൊടിത്തേർത് താനൈച്
ചെങ്കുട് ടുവൻറൻ ചെല്ലൽ നീങ്കപ്
പകൽചെൽ വായിറ് പടിയോർ തമ്മുൻ
അകലിടപ് പാരം അകല നീക്കിച്
180
ചിന്തൈ ചെല്ലാച് ചേണെടുൻ തൂരത്തു
അന്തമി ലിൻപത് തരചാൾ വേന്തെൻറു
എൻതിറം ഉരൈത്ത ഇമൈയോ രിളങ്കൊടി
തൻതിറം ഉരൈത്ത തകൈചാൽ നൻമൊഴി
തെരിവുറക് കേട്ട തിരുത്തകു നല്ലീർ!
185
പരിവും ഇടുക്കണും പാങ്കുറ നീങ്കുമിൻ;
തെയ്വൻ തെളിമിൻ; തെളിന്തോർപ് പേണുമിൻ;
പൊയ്യുരൈ അഞ്ചുമിൻ; പുറഞ്ചൊറ് പോറ്റുമിൻ;
ഊനൂൺ തുറമിൻ; ഉയിർക്കൊലൈ നീങ്കുമിൻ;
താനഞ് ചെയ്മ്മിൻ; തവമ്പല താങ്കുമിൻ ;
190
ചെയ്ന്നൻറി കൊല്ലൻമിൻ; തീനട് പികഴ്മിൻ;
പൊയ്ക്കരി പോകൻമിൻ; പൊരുണ്മൊഴി നീങ്കൻമിൻ;
അറവോ രവൈക്കളം അകലാ തണുകുമിൻ;
പിറവോ രവൈക്കളം പിഴൈത്തുപ് പെയർമിൻ;
പിറർമനൈ അഞ്ചുമിൻ; പിഴൈയുയിർ ഓമ്പുമിൻ; 195
അറമനൈ കാമിൻ; അല്ലവൈ കടിമിൻ;
കള്ളുങ് കളവുങ് കാമമും പൊയ്യും
വെള്ളൈക് കോട്ടിയും വിരകിനിൽ ഒഴിമിൻ;
ഇളമൈയും ചെല്വമും യാക്കൈയും നിലൈയാ
ഉളനാൾ വരൈയാതു ഒല്ലുവ തൊഴിയാതു 200
ചെല്ലുൻ തേഎത്തുക് കുറുതുണൈ തേടുമിൻ;
മല്ലൻമാ ഞാലത്തു വാഴ്വീ രീങ്കെൻ.

കട്ടുരൈ

മുടിയുടൈ വേന്തർ മൂവ രുള്ളും
കുടതിചൈ യാളുങ് കൊറ്റങ് കുൻറാ
ആര മാർപിറ് ചേരർകുലത് തുതിത്തോർ
അറനും മറനും ആറ്റലും അവർതം
പഴവിറൽ മൂതൂർപ് പൺപുംേം പടുതലും
5
വിഴവുമലി ചിറപ്പും വിണ്ണവർ വരവും
ഒടിയാ ഇൻപത് തവരുറൈ നാട്ടുക്
കുടിയിൻ ചെല്വമുങ് കൂഴിൻ പെരുക്കമും
വരിയുങ് കുരവൈയും വിരവിയ കൊൾകൈയിൻ
പുറത്തുറൈ മരുങ്കിൻ അറത്തൊടു പൊരുന്തിയ 10
മറത്തുറൈ മുടിത്ത വായ്വാൾ താനൈയൊടു
പൊങ്കിരും പരപ്പിറ് കടൽപിറക് കോട്ടിക്
കങ്കൈപ് പേര്യാറ് റുക്കരൈ പോകിയ
ചെങ്കുട് ടുവനോ ടൊരുപരിചു ൻഓക്കിക്
കിടന്ത വഞ്ചിക് കാണ്ട മുറ്റിറ്റു.
15

നൂറ് കട്ടുരൈ

കുമരി വേങ്കടങ് കുണകുട കടലാ
മണ്ടിനി മരുങ്കിറ് റണ്ടമിഴ് വരൈപ്പിറ്
ചെന്തമിഴ് കൊടുന്തമി ഴെൻറിരു പകുതിയിൻ
ഐന്തിണൈ മരുങ്കിൻ അറമ്പൊരു ളിൻപം
മക്കൾ തേവ രെനവിരു ചാർക്കും
5
ഒത്ത മരപിൻ ഒഴുക്കൊടു പുണര
എഴുത്തൊടു പുണർന്തചൊൽ ലകത്തെഴു പൊരുളൈ
ഇഴുക്കാ യാപ്പിൻ അകനും പുറനും
അവറ്റു വഴിപ്പടൂഉഞ് ചെവ്വിചിറൻ തോങ്കിയ
പാടലും എഴാലും പണ്ണും പാണിയും
10
അരങ്കു വിലക്കേ ആടലെൻ റനൈത്തും
ഒരുങ്കുടൻ തഴീഇ ഉടമ്പടക് കിടന്ത
വരിയുങ് കുരവൈയുഞ് ചേതമു മെൻറിവൈ
തെരിവുറു വകൈയാറ് ചെന്തമി ഴിയറ്കൈയിൽ
ആടിനൽ നിഴലിൻ നീടിരുങ് കുൻറം
15
കാട്ടു വാർപോറ് കരുത്തുവെളിപ് പടുത്തു
മണിംേ കലൈംേൽ ഉരൈപ്പൊരുൾ മുറ്റിയ
ചിലപ്പതി കാരം മുറ്റും.

മുറ്റും.

Share:- Facebook