29 വാഴ്ത്തുക് കാതൈ

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 14:19 and updated at 10 Dec 2011 10:54

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

വാഴ്ത്തുക് കാതൈ

ഉരൈപ് പാട്ടു മടൈ

കുമരിയൊടു വടവിമയത് തൊരുമൊഴിവൈത് തുലകാണ്ട
ചേരലാതറ്കുത് തികഴൊളി ഞായിറ്റുച് ചോഴൻമകളീൻറ
മൈന്തൻ കൊങ്കർ ചെങ്കളം വേട്ടുക് കങ്കൈപ് പേർ
യാറ്റുക് കരൈപോകിയ ചെങ്കുട്ടുവൻ ചിനഞ് ചെരുക്കി
വഞ്ചിയുൾ വന്തിരുന്ത കാലൈ, വട ആരിയ മൻനർ ആങ്
കോർ മടവരലൈ മാലൈചൂട്ടി ഉടനുറൈന്ത ഇരുക്കൈ
തൻനിൽ ഒൻറുമൊഴി നകൈയിനരായ്ത് തെൻറമിഴ് നാടാ
ളും വേന്തർ ചെരുവേട്ടുപ് പുകൻറെഴുന്തു മിൻറവഴും
ഇമയ നെറ്റിയിൽ വിളങ്കു വിൽ പുലി കയൽ പൊറിത്ത
നാൾ എമ്പോലും മുടിമൻനർ ഈങ്കില്ലൈ പോലും എൻറ
വാർത്തൈ അങ്കുവാഴും മാതവർ വന്തറിവുറുത്തവിടത്
താങ്കൺ ഉരുൾകിൻറ മണിവട്ടൈക് കുണിൽകൊണ്ടു
തുരന്തതുപോൽ ഇമയമാല്വരൈക് കറ്കടവുളാമെൻറ
വാർത്തൈ ഇടന്തുരപ്പ, ആരിയനാട്ടരചോട്ടി അവർ
മുടിത്തലൈ അണങ്കാകിയ പേരിമയക് കൽചുമത്തിപ്
പെയർന്തു പോന്തു നയന്ത കൊൾകൈയിറ് കങ്കൈപ്പേർ
യാറ്റിരുന്തു നങ്കൈതൻനൈ നീർപ്പടുത്തി വെഞ്ചിനന്തരു
വെമ്മൈ നീങ്കി വഞ്ചിമാ നകർപുകുന്തു നിലവരചർ നീൺ
മുടിയാറ് പലർതൊഴു പടിമങ് കാട്ടിത് തടമുലൈപ് പൂച
ലാട്ടിയൈക് കടവുൺ മങ്കലഞ്ചെയ്തപിൻനാൾ കണ്ണകി
തൻ കോട്ടത്തു മണ്ണരചർ തിറൈകേട്പുഴി, അലമ്വന്ത
മതിമുകത്തിറ് ചില ചെങ്കയൽ നീർ ഉമിഴപ് പൊടിയാടിയ
കരുമുകിൽതൻ പുറമ്പുതൈപ്പ അറമ്പഴിത്തുക് കോവലൻറൻ
വിനൈയുരുത്തുക് കുറുമകനാറ് കൊലൈയുൻന കാവലൻ
റൻ ഇടഞ്ചെൻറ കണ്ണകിതൻ കണ്ണീർകണ്ടു മൻ
നരചർ പെരുന്തോൻറൽ ഉണ്ണീരറ് റുയിരിഴന്തമൈ
മാമറൈയോൻ വായ്കേട്ടു മാചാത്തുവാൻ താൻറുറപ്
പവും മനൈക്കിഴത്തി ഉയിരിഴപ്പവും എനൈപ് പെരുൻ
തുൻപമെയ്തിക് കാവറ്പെണ്ടും അടിത്തോഴിയും കടവുട്
ചാത്തനുടൻ ഉറൈന്ത തേവന്തിയും ഉടൻകൂടിച് ചേയി
ഴൈയൈക് കാണ്ടുമെൻറു മതുരൈമാനകർ പുകുന്തു മുതിരാ
മുലൈപ് പൂചൽകേട്ടു ആങ്കടൈക്കലമിഴൻ തുയിരിഴന്ത
ഇടൈക്കുല മകളിടമെയ്തി ഐയൈയവൾ മകൾഓടും
വൈയൈയൊരു വഴിക്കൊണ്ടു മാമലൈ മീമിചൈയേറിക്
കോമകടൻ കോയിൽപുക്കു നങ്കൈക്കുച് ചിറപ്പയർന്ത
ചെങ്കുട്ടുവറ്കുത് തിറമുരൈപ്പർ മൻ; 1

തേവന്തി ചൊൽ

മുടിമൻനർ മൂവരുങ് കാത്തോമ്പുൻ തെയ്വ
വടപേ രിമയ മലൈയിറ് പിറന്തു
കടുവരറ് കങ്കൈപ് പുനലാടിപ് പോന്ത
തൊടിവളൈത് തോളിക്കുത് തോഴിനാൻ കണ്ടീർ
ചോണാട്ടാർ പാവൈക്കുത് തോഴിനാൻ കണ്ടീർ; 2

കാവറ്പെണ്ടു ചൊൽ

മടമ്പടു ചായലാൾ മാതവി തൻനൈക്
കടമ്പടാൾ കാതറ് കണവൻ കൈപ് പറ്റിക്
കുടമ്പുകാക് കൂവറ് കൊടുങ്കാനം പോന്ത
തടമ്പെരുങ് കണ്ണിക്കുത് തായർനാൻ കണ്ടീർ
തൺപുകാർപ് പാവൈക്കുത് തായർനാൻ കണ്ടീർ; 3

അടിത് തോഴി ചൊൽ

തറ്പയന്താട് കില്ലൈ തൻനൈപ് പുറങ്കാത്ത
എറ്പയൻ താട്കും എനക്കുംോർ ചൊല്ലില്ലൈ
കറ്പുക് കടമ്പൂണ്ടു കാതലൻ പിൻപോന്ത
പൊറ്റൊടി നങ്കൈക്കുത് തോഴിനാൻ കണ്ടീർ
പൂമ്പുകാർപ് പാവൈക്കുത് തോഴിനാൻ കണ്ടീർ; 4

തേവന്തി യരറ്റു

ചെയ്തവ മില്ലാതേൻ തീക്കനാക് കേട്ടനാൾ
എയ്ത വുണരാ തിരുന്തേൻമറ് റെൻചെയ്തേൻ
മൊയ്കുഴൻ മങ്കൈ മുലൈപ്പൂചൽ കേട്ടനാൾ
അവ്വൈ യുയിർവീവുങ് കേട്ടായോ തോഴീ
അമ്മാമി തൻവീവുങ് കേട്ടായോ തോഴീ; 5
കാവറ്പെൺ ടരറ്റു

കോവലൻ റൻനൈക് കുറുമകൻ കോളിഴൈപ്പക്
കാവലൻ റൻനുയിർ നീത്തതുതാൻ കേട്ടേങ്കിച്
ചാവതുതാൻ വാഴ്വെൻറു താനം പലചെയ്തു
മാചാത്തു വാൻതുറവുങ് കേട്ടായോ അൻനൈ
മാനായ്കൻ റൻറുറവുങ് കേട്ടായോ അൻനൈ; 6

അടിത്തോഴി യരറ്റു

കാതലൻ റൻവീവുങ് കാതലിനീ പട്ടതൂഉം
ഏതിലാർ താങ്കൂറും ഏച്ചുരൈയുങ് കേട്ടേങ്കിപ്
പോതിയിൻകീഴ് മാതവർമുൻ പുണ്ണിയതാ നമ്പുരിന്ത
മാതവി തൻറുറവുങ് കേട്ടായോ തോഴീ
മണിംേ കലൈതുറവുങ് കേട്ടായോ തോഴീ; 7

തേവന്തി ഐയൈയൈക് കാട്ടി യരറ്റിയതു

ഐയന്തീർ കാട്ചി യടൈക്കലങ് കാത്തോമ്പ
വല്ലാതേൻ പെറ്റേൻ മയലെൻ റുയിർനീത്ത
അവ്വൈ മകളിവടാൻ അമ്മണം പട്ടിലാ
വൈയെയിറ് റൈയൈയൈക് കണ്ടായോ തോഴീ
മാമി മടമകളൈക് കണ്ടായോ തോഴീ; 8

ചെങ്കുട്ടുവൻ കൂറ്റു

എൻനേയിഃ തെൻനേയിഃ തെൻനേയിഃ തെൻനേകൊൽ
പൊൻനഞ് ചിലമ്പിറ് പുനൈംേ കലൈവളൈക്കൈ
നല്വയിരപ് പൊറ്റോട്ടു നാവലം പൊൻനിഴൈചേർ
മിൻനുക് കൊടിയൊൻറു മീവിചുമ്പിറ് റോൻറുമാൽ; 9

ചെങ്കുട്ടുവറ്കുക് കണ്ണകിയാർ
കടവു ണല്ലണി കാട്ടിയതു

തെൻനവൻ തീതിലൻ തേവർകോൻ റൻകോയിൽ
നല്വിരുൻ തായിനാൻ നാനവൻ റൻമകൾ
വെൻവേലാൻ കുൻറിൽ വിളൈയാട്ടു യാനകൽഏൻ
എൻനോടുൻ തോഴിമീ രെല്ലീരും വമ്മെല്ലാം; 10

വഞ്ചിമകളിർ ചൊൽ

വഞ്ചിയീർ വഞ്ചി യിടൈയീർ മറവേലാൻ
പഞ്ചടി യായത്തീ രെല്ലീരും വമ്മെല്ലാം;
കൊങ്കൈയാറ് കൂടറ് പതിചിതൈത്തുക് കോവേന്തൈച്
ചെഞ്ചിലമ്പാൽ വെൻറാളൈപ് പാടുതും വമ്മെല്ലാം
തെൻനവൻ റൻമകളൈപ് പാടുതും വമ്മെല്ലാം;
ചെങ്കോൽ വളൈയ വുയിർവാഴാർ പാണ്ടിയരെൻ
റെങ്കോ മുറൈനാ ഇയമ്പൈൻ നാടടൈന്ത
പൈന്തൊടിപ് പാവൈയൈപ് പാടുതും വമ്മെല്ലാം
പാണ്ടിയൻ റൻമകളൈപ് പാടുതും വമ്മെല്ലാം; 11

ആയത്താർ ചൊൽ

വാനവ നെങ്കോ മകളെൻറാം വൈയൈയാർ
കോനവൻറാൻ പെറ്റ കൊടിയെൻറാൾ-വാനവനൈ
വാഴ്ത്തുവോം നാമാക വൈയൈയാർ കോമാനൈ
വാഴ്ത്തുവാൾ തേവ മകൾ; 12

വാഴ്ത്തു

തൊല്ലൈ വിനൈയാൽ തുയരുഴന്താൾ കണ്ണിൻനീർ
കൊല്ല ഉയിർ കൊടുത്ത കോവേന്തൻ വാഴിയർഓ,
വാഴിയർഓ വാഴി വരുപുനൽനീർ വൈയൈ
ചൂഴു മതുരൈയാർ കോമാൻറൻ തൊൽകുലംേ;13

മലൈയരൈയൻ പെറ്റ മടപ്പാവൈ തൻനൈ
നിലവരചർ നീണ്മുടിംേൽ ഏറ്റിനാൻ വാഴിയർഓ,
വാഴിയർഓ വാഴി വരുപുനൽനീർത് തൺപൊരുനൈ
ചൂഴ്തരും വഞ്ചിയാർ കോമാൻറൻ തൊൽകുലംേ; 14

എല്ലാ നാം;

കാവിരി നാടനൈപ് പാടുതും പാടുതും
പൂവിരി കൂന്തൽ പുകാർ;15

അമ്മാനൈ വരി

വീങ്കുനീർ വേലി യുലകാണ്ടു വിണ്ണവർകോൻ
ഓങ്കരണങ് കാത്ത വുരവോൻയാ രമ്മാനൈ
ഓങ്കരണങ് കാത്ത വുരവോൻ ഉയർവിചുമ്പിൽ
തൂങ്കെയിൽ മൂൻറെറിന്ത ചോഴൻകാ നമ്മാനൈ
ചോഴൻ പുകാർനകരം പാടേൽഓ രമ്മാനൈ; 16

പുറവു നിറൈപുക്കുപ് പൊൻനുലക ംേത്തക്
കുറൈവിൽ ഉടമ്പരിന്ത കൊറ്റവൻയാ രമ്മാനൈ
കുറൈവിൽ ഉടമ്പരിന്ത കൊറ്റവൻമുൻ വന്ത
കറവൈ മുറൈചെയ്ത കാവലൻകാ ണമ്മാനൈ
കാവലൻ പൂമ്പുകാർ പാടേൽഓ രമ്മാനൈ; 17

കടവരൈക ൾഓരെട്ടുങ് കണ്ണിമൈയാ കാണ
വടവരൈംേൽ വാള്വേങ്കൈ യൊറ്റിനൻയാ രമ്മാനൈ
വടവരൈംേൽ വാള്വേങ്കൈ യൊറ്റിനൻറിക് കെട്ടുങ്
കുടൈനിഴലിറ് കൊണ്ടളിത്ത കൊറ്റവൻകാ നമ്മാനൈ
കൊറ്റവൻറൻ പൂമ്പുകാർ പാടേൽഓ രമ്മാനൈ; 18

അമ്മനൈ തങ്കൈയിറ് കൊണ്ടങ് കണിയിഴൈയാർ
തമ്മനൈയിറ് പാടുൻ തകൈയേൽഓ രമ്മാനൈ
തമ്മനൈയിറ് പാടുൻ തകൈയെലാൻ താർവേന്തൻ
കൊമ്മൈ വരിമുലൈംേറ് കൂടവേ യമ്മാനൈ
കൊമ്മൈ വരിമുലൈംേറ് കൂടിറ് കുലവേന്തൻ
അമ്മെൻ പുകാർനകരം പാടേൽഓ രമ്മാനൈ; 19

കന്തുക വരി

പൊൻനിലങ്കു പൂങ്കൊടി പൊലഞ്ചെയ്കോതൈ വില്ലിട
മിൻനിലങ്കു ംേകലൈകൾ ആർപ്പആർപ്പ എങ്കണും
തെൻനൻ വാഴ്ക വാഴ്കെൻറു ചെൻറുപൻ തടിത്തുംേ
തേവരാര മാർപൻവാഴ്ക എൻറുപൻ തടിത്തുംേ;20

പിൻനുമുൻനും എങ്കണും പെയർന്തുവൻ തെഴുന്തുലായ്
മിൻനുമിൻ നിളങ്കൊടി വിയനിലത് തിഴിന്തെനത്
തെൻനൻവാഴ്ക വാഴ്കെൻറു ചെൻറുപൻ തടിത്തുംേ
തേവരാര മാർപൻവാഴ്ക എൻറുപൻ തടിത്തുംേ; 21

തുൻനിവന്തു കൈത്തലത് തിരുന്തതില്ലൈ നീണിലം
തൻനിനിൻറു മന്തരത് തെഴുന്തതില്ലൈ താനെനത്
തെൻനൻവാഴ്ക വാഴ്കെൻറു ചെൻറുപൻ തടിത്തുംേ
തേവരാര മാർപൻവാഴ്ക എൻറുപൻ തടിത്തുംേ; 22

ഊചൽ വരി

വടങ്കൊൾ മണിയൂചൻ ംേലിരീഇ ഐയൈ
ഉടങ്കൊരുവർ കൈനിമിർത്താങ് കൊറ്റൈംേ ലൂക്കക്
കടമ്പു മുതൽതടിന്ത കാവലനൈപ് പാടിക്
കുടങ്കൈനെടുങ് കൺപിറഴ ആടാംോ ഊചൽ
കൊടുവിറ് പൊറിപാടി ആടാംോ ഊചൽ; 23

ഓരൈവ രീരൈം പതിൻമർ ഉടൻറെഴുന്ത

പോരിറ് പെരുഞ്ചോറു പോറ്റാതു താനളിത്ത
ചേരൻ പൊറൈയൻ മലൈയൻ തിറമ്പാടിക്
കാർചെയ് കുഴലാട ആടാംോ ഊചൽ
കടമ്പെറിന്ത വാപാടി ആടാംോ ഊചൽ; 24

വൻചൊൽ യവനർ വളനാടു വൻപെരുങ്കൽ
തെൻകുമരി യാണ്ട ചെരുവിറ് കയറ്പുലിയാൻ
മൻപതൈകാക് കുങ്കോമാൻ മൻനൻ തിറമ്പാടി
മിൻചെയ് ഇടൈനുടങ്ക ആടാംോ ഊചൽ
വിറല്വിറ് പൊറിപാടി ആടാംോ ഊചൽ; 25

വള്ളൈപ് പാട്ടു

തീങ്കരുമ്പു നല്ലുലക്കൈ യാകച് ചെഴുമുത്തം
പൂങ്കാഞ്ചി നീഴൽ അവൈപ്പാർ പുകാർമകളിർ
ആഴിക് കൊടിത്തിണ്ടേർച് ചെമ്പിയൻ വമ്പലർതാർപ്
പാഴിത് തടവരൈത്തോട് പാടൽഏ പാടൽ
പാവൈമാർ ആരിക്കും പാടൽഏ പാടൽ; 26

പാടൽചാൻ മുത്തം പവഴ ഉലക്കൈയാൻ
മാട മതുരൈ മകളിർ കുറുവർഏ
വാനവർകോൻ ആരം വയങ്കിയതോട് പഞ്ചവൻറൻ
മീനക് കൊടിപാടും പാടൽഏ പാടൽ
വേപ്പന്താർ നെഞ്ചുണക്കും പാടൽഏ പാടൽ; 27

ചന്തുരറ് പെയ്തു തകൈചാൽ അണിമുത്തം
വഞ്ചി മകളിർ കുറുവർഏ വാൻകോട്ടാറ്
കടന്തടുതാർച് ചേരൻ കടമ്പെറിന്ത വാർത്തൈ
പടർന്ത നിലമ്പോർത്ത പാടൽഏ പാടൽ
പനന്തോ ടുളങ്കവരും പാടൽഏ പാടൽ; 28

ആങ്കു, നീണില മൻനർ നെടുവിറ് പൊറൈയൻനൽ
താൾതൊഴാർ വാഴ്ത്തൽ തമക്കരിതു ചൂളൊഴിയ
എങ്കോ മടന്തൈയും ഏത്തിനാൾ നീടുഴി
ചെങ്കുട് ടുവൻവാഴ്ക എൻറു. 21

Share:- Facebook