28

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 14:17 and updated at 03 Nov 2011 14:17

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

നടുകറ് കാതൈ

തണ്മതി യൻന തമനിയ നെടുങ്കുടൈ
മണ്ണക നിഴറ്ചെയ മറവാ ൾഏന്തിയ
നിലന്തരു തിരുവിൻ നെടിയോൻ റനാതു
വലമ്പടു ചിറപ്പിൻ വഞ്ചി മൂതൂർ
ഒണ്ടൊടിത് തടക്കൈയിൻ ഒണ്മലർപ് പലിതൂഉയ് 5
വെൺതിരി വിളക്കം ഏന്തിയ മകളിർ
ഉലക മൻനവൻ വാഴ്കെൻ റേത്തിപ്
പലർതൊഴ വന്ത മലരവിഴ് മാലൈ
പോന്തൈക് കണ്ണിപ് പൊലമ്പൂൻ തെരിയൽ
വേന്തുവിനൈ മുടിത്ത ഏന്തുവാൾ വലത്തർ
10
യാനൈ വെൺകോടു അഴുത്തിയ മാർപും
നീള്വേൽ കിഴിത്ത നെടുമ്പുൺ ആകമും
എയ്കണൈ കിഴിത്ത പകട്ടെഴിൽ അകലമും
വൈവാൾ കിഴിത്ത മണിപ്പൂൺ മാർപമും
മൈമ്മല രുൺകൺ മടന്തൈയ രടങ്കാക്
15
കൊമ്മൈ വരിമുലൈ വെമ്മൈ വേതുറീഇ
അകിലുണ വിരിത്ത അമ്മെൻ കൂന്തൽ
മുകിൽനുഴൈ മതിയത്തു മുരികരുഞ് ചിലൈക്കീഴ്
മകരക് കൊടിയോൻ മലർക്കണൈ തുരന്തു
ചിതരരി പരന്ത ചെഴുങ്കടൈത് തൂതും
20
മരുന്തും ആയതിം മാലൈയെൻ റേത്ത
ഇരുങ്കനിത് തുവർവായ് ഇളനിലാ വിരിപ്പക്
കരുങ്കയൽ പിറഴുങ് കാമർ ചെവ്വിയിൽ
തിരുന്തെയി റരുമ്പിയ വിരുന്തിൻ മൂരലും
മാന്തളിർ ംേനി മടവോർ തമ്മാൽ
25
ഏന്തുപൂൺ മാർപിൻ ഇളൈയോർക് കളിത്തുക്
കാചറൈത് തിലകക് കരുങ്കറൈ കിടന്ത
മാചില്വാൾ മുകത്തു വണ്ടൊടു ചുരുണ്ട
കുഴലുങ് കോതൈയുങ് കോലമുങ് കാണ്മാർ
നിഴൽകാൽ മണ്ടിലം തമ്മെതിർ നിറുത്തി 30
വണർകോട്ടുച് ചീറിയാഴ് വാങ്കുപു തഴീഇപ്
പുണർപുരി നരമ്പിറ് പൊരുൾപടു പത്തർക്
കുരൽകുര ലാക വരുമുറൈപ് പാലൈയിൽ
തുത്തങ് കുരലാത് തൊൻമുറൈ യിയറ്കൈയിൻ
അന്തീങ് കുറിഞ്ചി യകവൻ മകളിരിൻ
35
മൈന്തർക് കോങ്കിയ വരുവിരുൻ തയർന്തു
മുടിപുറം ഉരിഞ്ചുങ് കഴറ്കാറ് കുട്ടുവൻ
കുടിപുറൻ തരുങ്കാൽ തിരുമുകം പോല
ഉലകുതൊഴത് തോൻറിയ മലർകതിർ മതിയം
പലർപുകഴ് മൂതൂർക്കുക് കാട്ടി നീങ്ക
40
മൈന്തരും മകളിരും വഴിമൊഴി കേട്പ
ഐങ്കണൈ നെടുവേൾ അരചുവീറ് റിരുന്ത
വെണ്ണിലാ മുൻറിലും വീഴ്പൂഞ് ചേക്കൈയും
മണ്ണീട് ടരങ്കമും മലർപ്പൂം പന്തരും
വെൺകാൽ അമളിയും വിതാനവേ തികൈകളും
45
തൺകതിർ മതിയം താൻകടി കൊള്ളപ്
പടുതിരൈ ചൂഴ്ന്ത പയങ്കെഴു മാനിലത്
തിടൈനിൻ റോങ്കിയ നെടുനിലൈ ംേരുവിറ്
കൊടിമതിൻ മൂതൂർ നടുനിൻ റോങ്കിയ
തമനിയ മാളികൈപ് പുനൈമണി യരങ്കിൻ
50
വതുവൈ വേണ്മാൾ മങ്കല മടന്തൈ
മതിയേർ വണ്ണങ് കാണിയ വരുവഴി
എല്വളൈ മകളിർ ഏന്തിയ വിളക്കം
പല്ലാൺ ടേത്തപ് പരന്തന വൊരുചാർ
മൺകണൈ മുഴവും വണർകോട് ടിയാഴും
55
പൺകനി പാടലും പരന്തന വൊരുചാർ
മാൻമതച് ചാന്തും വരിവെൺ ചാന്തും
കൂനുങ് കുറളുങ് കൊണ്ടന വൊരുചാർ
വണ്ണമുഞ് ചുണ്ണമും മലർപ്പൂം പിണൈയലും
പെണ്ണണിപ് പേടിയർ ഏന്തിന രൊരുചാർ 60
പൂവും പുകൈയും ംേവിയ വിരൈയും
തൂവിയഞ് ചേക്കൈ ചൂഴ്ന്തന വൊരുചാർ
ആടിയും ആടൈയും അണിതരു കലൻകളും
ചേടിയർ ചെവ്വിയിൻ ഏന്തിന രൊരുചാർ
ആങ്കവൾ തൻനുടൻ അണിമണി യരങ്കം
65
വീങ്കുനീർ ഞാലം ആള്വോൻ ഏറിത്
തിരുനിലൈച് ചേവടിച് ചിലമ്പുവായ് പുലമ്പവും
പരിതരു ചെങ്കൈയിറ് പടുപറൈ യാർപ്പവും
ചെങ്കൺ ആയിരം തിരുക്കുറിപ് പരുളവും
ചെഞ്ചടൈ ചെൻറു തിചൈമുകം അലമ്പവും
70
പാടകം പതൈയാതു ചൂടകൻ തുളങ്കാതു
ംേകലൈ ഒലിയാതു മെൻമുലൈ അചൈയാതു
വാർകുഴൈ ആടാതു മണിക്കുഴൽ അവിഴാതു
ഉമൈയവൾ ഒരുതിറ നാക ഓങ്കിയ
ഇമൈയവൻ ആടിയ കൊട്ടിച് ചേതം
75
പാത്തരു നാല്വകൈ മറൈയോർ പറൈയൂർക്
കൂത്തച് ചാക്കൈയ നാടലിൻ മകിഴ്ന്തവൻ
ഏത്തി നീങ്ക ഇരുനിലം ആള്വോൻ
വേത്തിയൻ മണ്ടപം ംേവിയ പിൻനർ
നീലൻ മുതലിയ കഞ്ചുക മാക്കൾ
80
മാടല മറൈയോൻ തൻനൊടുൻ തോൻറി
വായി ലാളരിൻ മൻനവറ് കിചൈത്തപിൻ
കോയിൽ മാക്കളിറ് കൊറ്റവറ് റൊഴുതു
തുമ്പൈ വെമ്പോർച് ചൂഴ്കഴൽ വേന്തേ
ചെമ്പിയൻ മൂതൂർച് ചെൻറുപുക് കാങ്കു
85
വച്ചിര മവന്തി മകതമൊടു കുഴീഇയ
ചിത്തിര മണ്ടപത് തിരുക്ക വേന്തൻ
അമരകത് തുടൈന്ത ആരിയ മൻനരൊടു
തമരിറ് ചെൻറു തകൈയടി വണങ്ക
നീളമ രഴുവത്തു നെടുമ്പേ രാണ്മൈയൊടു
90
വാളുങ് കുടൈയും മറക്കളത് തൊഴിത്തുക്
കൊല്ലാക് കോലത് തുയിരുയ്ന് തോരൈ
വെൽപോർക് കോടൽ വെറ്റം അൻറെനത്
തലൈത്തേർത് താനൈത് തലൈവറ് കുരൈത്തനൻ
ചിലൈത്താർ അകലത്തുച് ചെമ്പിയർ പെരുന്തകൈ 95
ആങ്കുനിൻ റകൻറപിൻ അറക്കോൽ വേന്തേ
ഓങ്കുചീർ മതുരൈ മൻനവറ് കാണ
ആരിയ മൻനർ അമർക്കളത് തെടുത്ത
ചീരിയൽ വെൺകുടൈക് കാമ്പുനനി ചിറന്ത
ചയന്തൻ വടിവിൽ തലൈക്കോ ലാങ്കുക്
100
കയന്തലൈ യാനൈയിറ് കവികൈയിറ് കാട്ടി
ഇമയച് ചിമൈയത് തിരുങ്കുയി ലാലുവത്
തുമൈയൊരു പാകത് തൊരുവനൈ വണങ്കി
അമർക്കളം അരചന താകത് തുറന്തു
തവപ്പെരുങ് കോലങ് കൊണ്ടോർ തമ്മേൽ
105
കൊതിയഴറ് ചീറ്റങ് കൊണ്ടോൻ കൊറ്റം
പുതുവ തെൻറനൻ പോർവേറ് ചെഴിയനെൻ
റേനൈ മൻനർ ഇരുവരുങ് കൂറിയ
നീണ്മൊഴി യെല്ലാം നീലൻ കൂറത്
താമരൈച് ചെങ്കൺ തഴനിറങ് കൊള്ളക്
110
കോമകൻ നകുതലും കുറൈയാക് കേള്വി
മാടലൻ എഴുന്തു മൻനവർ മൻനേ
വാഴ്കനിൻ കൊറ്റം വാഴ്കവെൻ റേത്തിക്
കറിവളർ ചിലമ്പിറ് റുഞ്ചും യാനൈയിൻ
ചിറുകുരൽ നെയ്തൽ വിയുലൂ രെറിന്തപിൻ
115
ആർപുനൈ തെരിയൽ ഒൻപതു മൻനരൈ
ൻഏരി വായിൽ നിലൈച്ചെരു വെൻറു
നെടുന്തേർത് താനൈയൊ ടിടുമ്പിറ്പുറത് തിറുത്തുക്
കൊടുമ്പോർ കടന്തു നെടുങ്കട ൽഓട്ടി
ഉടൻറുംേൽ വന്ത ആരിയ മൻനരൈക്
120
കടുമ്പുനറ് കങ്കൈപ് പേര്യാറ്റു വെൻറോയ്
നെടുന്താർ വേയ്ന്ത പെരുമ്പടൈ വേന്തേ
പുരൈയോർ തമ്മൊടു പൊരുന്ത വുണർന്ത
അരൈച ർഏറേ യമൈകനിൻ ചീറ്റം
മണ്ണാൾ വേന്തേ നിൻവാ ണാട്കൾ
125
തണ്ണാൻ പെരുനൈ മണലിനുഞ് ചിറക്ക
അകഴ്കടൽ ഞാലം ആള്വോയ് വാഴി
ഇകഴാ തെൻചൊറ് കേട്ടൽ വേണ്ടും
വൈയങ് കാവൽ പൂണ്ടനിൻ നല്യാണ്ടു
ഐയൈൻ തിരട്ടിച് ചെൻറതറ് പിൻനും
130
അറക്കള വേള്വി ചെയ്യാ തിയാങ്കണും
മറക്കള വേള്വി ചെയ്വോ യായിനൈ
വേന്തുവിനൈ മുടിത്ത ഏന്തുവാൾ വലത്തുപ്
പോന്തൈക് കണ്ണിനിൻ നൂങ്കൺഓർ മരുങ്കിൽ
കടറ്കടം പെറിന്ത കാവല നായിനും
135
വിടർച്ചിലൈ പൊറിത്ത വിറൽഓ നായിനും
നാൻമറൈ യാളൻ ചെയ്യുട് കൊണ്ടു
ംേൽനിലൈ യുലകം വിടുത്തോ നായിനും
പോറ്റി മൻനുയിർ മുറൈയിറ് കൊൾകെനക്
കൂറ്റുവരൈ നിറുത്ത കൊറ്റവ നായിനും 140
വൻചൊൽ യവനർ വളനാ ടാണ്ടു
പൊൻപടു നെടുവരൈ പുകുന്തോ നായിനും
മികപ്പെരുൻ താനൈയോടു ഇരുഞ്ചെരു വോട്ടി
അകപ്പാ എറിന്ത അരുന്തിറ ലായിനും
ഉരുകെഴു മരപിൻ അയിരൈ മണ്ണി
145
ഇരുകടൽ നീരും ആടിനോ നായിനും
ചതുക്കപ് പൂതരൈ വഞ്ചിയുൾ തന്തു
മതുക്കൊൾ വേള്വി വേട്ടോ നായിനും
മീക്കൂറ് റാളർ യാവരും ഇൻമൈയിൻ
യാക്കൈ നില്ലാ തെൻപതൈ യുണർന്തോയ് 150
മല്ലൻമാ ഞാലത്തു വാഴ്വോർ മരുങ്കിൽ
ചെല്വം നില്ലാ തെൻപതൈ വെൽപോർത്
തണ്ടമിഴ് ഇകഴ്ന്ത ആരിയ മൻനരിൻ
കണ്ടനൈ യല്ലൈയോ കാവൽ വേന്തേ
ഇളമൈ നില്ലാ തെൻപതൈ എടുത്തീങ്കു
155
ഉണർവുടൈ മാക്കൾ ഉരൈക്ക വേണ്ടാ
തിരുഞെമിർ അകലത്തുച് ചെങ്കോൽ വേന്തേ
നരൈമുതിർ യാക്കൈ നീയുങ് കണ്ടനൈ
വിണ്ണോർ ഉരുവിൻ എയ്തിയ നല്ലുയിർ
മണ്ണോർ ഉരുവിൻ മറിക്കിനും മറിക്കും
160
മക്കൾ യാക്കൈ പൂണ്ട മൻനുയിർ
മിക്കോയ് വിലങ്കിൻ എയ്തിനും എയ്തും
വിലങ്കിൻ യാക്കൈ വിലങ്കിയ ഇൻനുയിർ
കലങ്കഞർ നരകരൈക് കാണിനുങ് കാണും
ആടുങ് കൂത്തർപോൽ ആരുയിർ ഒരുവഴിക്
165
കൂടിയ കോലത് തൊരുങ്കുനിൻ റിയലാതു
ചെയ്വിനൈ വഴിത്തായ് ഉയിർചെലു മെൻപതു
പൊയ്യിൽ കാട്ചിയോർ പൊരുളുരൈ യാതലിൻ
എഴുമുടി മാർപനീ യേന്തിയ തികിരി
വഴിവഴിച് ചിറക്ക വയവാൾ വേന്തേ
170
അരുമ്പൊരുട് പരിചിലൻ അല്ലേൻ യാനും
പെരുമ്പേർ യാക്കൈ പെറ്റ നല്ലുയിർ
മലർതലൈ യുലകത് തുയിർപോകു പൊതുനെറി
പുലവരൈ യിറന്തോയ് പോകുതൽ പൊറേഎൻ
വാനവർ പോറ്റും വഴിനിനക് കളിക്കും
175
നാൻമറൈ മരുങ്കിൻ വേള്വിപ് പാർപ്പാൻ
അരുമറൈ മരുങ്കിൻ അരചർക് കോങ്കിയ
പെരുനൽ വേള്വി നീചെയൽ വേണ്ടും
നാളൈച് ചെയ്കുവം അറമെനിൽ ഇൻറേ
കേള്വി നല്ലുയിർ നീങ്കിനു നീങ്കും
180
ഇതുവെന വരൈന്തു വാഴുനാ ളുണർന്തോർ
മുതുനീർ ഉലകിൽ മുഴുവതു മില്ലൈ
വേള്വിക് കിഴത്തി യിവളൊടുങ് കൂടിത്
താഴ്കഴൽ മൻനർ നിൻനടി പോറ്റ
ഊഴിയോ ടൂഴി യുലകങ് കാത്തു
185
നീടുവാ ഴിയർഓ നെടുന്തകൈ യെൻറു
മറൈയോൻ മറൈനാ വുഴുതു വാൻപൊരുൾ
ഇറൈയോൻ ചെവിചെറു വാക വിത്തലിൻ
വിത്തിയ പെരുമ്പതം വിളൈന്തുപത മികുത്തുത്
തുയ്ത്തൽ വേട്കൈയിറ് ചൂഴ്കഴൽ വേന്തൻ
190
നാൻമറൈ മരപിൻ നയന്തെരി നാവിൻ
കേള്വി മുടിത്ത വേള്വി മാക്കളൈ
മാടല മറൈയോൻ ചൊല്ലിയ മുറൈമൈയിൻ
വേള്വിച് ചാന്തിയിൻ വിഴാക്കൊള ഏവി
ആരിയ അരചരൈ അരുഞ്ചിറൈ നീക്കിപ്
195
പേരിചൈ വഞ്ചി മൂതൂർപ് പുറത്തുത്
താഴ്നീർ വേലിത് തണ്മലർപ് പൂമ്പൊഴിൽ
വേളാ വിക്കോ മാളികൈ കാട്ടി
നൻപെരു വേള്വി മുടിത്തതറ് പിൻനാൾ
തമ്പെരു നെടുനകർച് ചാർവതുഞ് ചൊല്ലിയം 200
മൻനവർക് കേറ്പന ചെയ്ക നീയെന
വില്ലവൻ കോതൈയൈ വിരുപ്പുടൻ ഏവിച്
ചിറൈയോർ കോട്ടഞ് ചീമിൻ യാങ്കണും
കറൈകെഴു നല്ലൂർക് കറൈവീടു ചെയ്മ്മെന
അഴുമ്പിൽ വേൾഓടു ആയക് കണക്കരൈ
205
മുഴങ്കുനീർ വേലി മൂതൂർ ഏവി
അരുന്തിറ ലരചർ മുറൈചെയി നല്ലതു
പെരുമ്പെയർപ് പെണ്ടിർക്കുക് കറ്പുച് ചിറവാതെനപ്
പണ്ടൈയോർ ഉരൈത്ത തണ്ടമിഴ് നല്ലുരൈ
പാർതൊഴു തേത്തും പത്തിനി യാകലിൻ
210
ആർപുനൈ ചെൻനി യരചറ് കളിത്തുച്
ചെങ്കോൽ വളൈയ വുയിർവാ ഴാമൈ
തെൻപുലങ് കാവൽ മൻനവറ് കളിത്തു
വഞ്ചിനം വായ്ത്തപി നല്ലതൈ യാവതും
വെഞ്ചിനം വിളിയാർ വേന്ത രെൻപതൈ 215
വടതിചൈ മരുങ്കിൻ മൻനവ രറിയക്
കുടതിചൈ വാഴുങ് കൊറ്റവറ് കളിത്തു
മതുരൈ മൂതൂർ മാനകർ കേടുറക്
കൊതിയഴറ് ചീറ്റം കൊങ്കൈയിൻ വിളൈത്തു
നൻനാ ടണൈന്തു നളിർചിനൈ വേങ്കൈപ്
220
പൊൻനണി പുതുനിഴൽ പൊരുന്തിയ നങ്കൈയൈ
അറക്കളത് തന്തണർ ആചാൻ പെരുങ്കണി
ചിറപ്പുടൈക് കമ്മിയർ തമ്മൊടുഞ് ചെൻറു
ംേൽഓർ വിഴൈയും നൂനെറി മാക്കൾ
പാൽപെറ വകുത്ത പത്തിനിക് കോട്ടത്തു 225
ഇമൈയവർ ഉറൈയും ഇമൈയച് ചെവ്വരൈച്
ചിമൈയച് ചെൻനിത് തെയ്വം പരചിക്
കൈവിനൈ മുറ്റിയ തെയ്വപ് പടിമത്തു
വിത്തകർ ഇയറ്റിയ വിളങ്കിയ കോലത്തു
മുറ്റിഴൈ നൻകലം മുഴുവതും പൂട്ടിപ്
230
പൂപ്പലി ചെയ്തു കാപ്പക്കടൈ നിറുത്തി
വേള്വിയും വിഴാവും നാടൊറും വകുത്തുക്
കടവുൾ മങ്കലം ചെയ്കെന ഏവിനൻ
വടതിചൈ വണക്കിയ മൻനവ ർഏറെൻ.

Share:- Facebook