27

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 14:16 and updated at 03 Nov 2011 14:16

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

നീർപ്പടൈക് കാതൈ

വടപേ രിമയത്തു വാൻറകു ചിറപ്പിറ്
കടവുട് പത്തിനിക് കറ്കാൽ കൊണ്ടപിൻ
ചിനവേൽ മുൻപിറ് ചെരുവെങ് കോലത്തുക്
കനക വിചയർതങ് കതിർമുടി യേറ്റിച്
ചെറികഴൽ വേന്തൻ തെൻറമി ഴാറ്റൽ
5
അറിയാതു മലൈന്ത ആരിയ മൻനരൈച്
ചെയിർത്തൊഴിൽ മുതിയോൻ ചെയ്തൊഴിൽ പെരുക
ഉയിർത്തൊകൈ യുണ്ട വൊൻപതിറ് റിരട്ടിയെൻറു
യാണ്ടും മതിയും നാളുങ് കടികൈയും
ഈണ്ടുനീർ ഞാലങ് കൂട്ടി യെൺകൊള
10
വരുപെരുൻ താനൈ മറക്കള മരുങ്കിൻ
ഒരുപക ലെല്ലൈ ഉയിർത്തൊകൈ ഉണ്ട
ചെങ്കുട് ടുവൻറൻ ചിനവേറ് റാനൈയൊടു
കങ്കൈപ് പേര്യാറ്റുക് കരൈയകം പുകുന്തു
പാറ്പടു മരപിറ് പത്തിനിക് കടവുളൈ
15
നൂറ്റിറൻ മാക്കളി നീർപ്പടൈ ചെയ്തു
മൻപെരുങ് കോയിലും മണിമൺ ടപങ്കളും
പൊൻപുനൈ യരങ്കമും പുനൈപൂം പന്തരും
ഉരിമൈപ് പള്ളിയും വിരിപൂഞ് ചോലൈയും
തിരുമലർപ് പൊയ്കൈയും വരികാൺ അരങ്കമും 20
പേരിചൈ മൻനർക് കേറ്പവൈ പിറവും
ആരിയ മൻനർ അഴകുറ അമൈത്ത
തെള്ളുനീർക് കങ്കൈത് തെൻകരൈ യാങ്കൺ
വെള്ളിടൈപ് പാടി വേന്തൻ പുക്കു
നീണില മൻനർ നെഞ്ചുപുക ലഴിത്തു
25
വാനവർ മകളിരിൻ വതുവൈചൂട് ടയർന്തോർ
ഉലൈയാ വെഞ്ചമം ഊർന്തമർ ഉഴക്കിത്
തലൈയുൻ തോളും വിലൈപെറക് കിടന്തോർ
നാള്വിലൈക് കിളൈയുൾ നല്ലമ രഴുവത്തു
വാള്വിനൈ മുടിത്തു മറത്തൊടു മുടിന്തോർ
30
കുഴികട് പേയ്മകൾ കുരവൈയിറ് റൊടുത്തു
വഴിമരുങ് കേത്ത വാളൊടു മടിന്തോർ
കിളൈക ടമ്മൊടു കിളർപൂ ണാകത്തു
വളൈയോർ മടിയ മടിന്തോർ മൈന്തർ
മലൈത്തുത് തലൈവന്തോർ വാളൊടു മടിയത്
35
തലൈത്താർ വാകൈ തമ്മുടിക് കണിന്തോർ
തിണ്ടേർക് കൊടുഞ്ചിയൊടു തേർഓർ വീഴപ്
പുണ്ടോയ് കുരുതിയിറ് പൊലിന്ത മൈന്തർ
മാറ്റരുഞ് ചിറപ്പിൻ മണിമുടിക് കരുന്തലൈക്
കൂറ്റുക്കൺ ൺഓട അരിന്തുകളങ് കൊണ്ടോർ 40
നിറഞ്ചിതൈ കവയമൊടു നിറപ്പുൺ കൂർന്തു
പുറമ്പെറ വന്ത പോർവാൾ മറവർ
വരുക താമെന വാകൈപ് പൊലന്തോടു
പെരുനാ ളമയം പിറക്കിടക് കൊടുത്തുത്
തോടാർ പോന്തൈ തുമ്പൈയൊടു മുടിത്തുപ്
45
പാടുതുറൈ മുറ്റിയ കൊറ്റ വേന്തൻ
ആടുകൊൾ മാർപോ ടരചുവിളങ് കിരുക്കൈയിൻ
മാടല മറൈയോൻ വന്തു തോൻറി
വാഴ്ക വെങ്കോ മാതവി മടന്തൈ
കാനറ് പാണി കനക വിചയർതം
50
മുടിത്തലൈ നെരിത്തതു മുതുനീർ ഞാലം
അടിപ്പടുത് താണ്ട അരചേ വാഴ്കെനപ്
പകൈപുലത് തരചർ പലരീങ് കറിയാ
നകൈത്തിറങ് കൂറിനൈ നാൻമറൈ യാള
യാതുനീ കൂറിയ ഉരൈപ്പൊരു ളീങ്കെന
55
മാടല മറൈയോൻ മൻനവറ് കുരൈക്കും
കാനലൻ തണ്ടുറൈക് കടല്വിളൈ യാട്ടിനുൾ
മാതവി മടന്തൈ വരിനവിൽ പാണിയോടു
ഊടറ് കാലത് തൂഴ്വിനൈ യുരുത്തെഴക്
കൂടാതു പിരിന്തു കുലക്കൊടി തൻനുടൻ 60
മാട മൂതൂർ മതുരൈ പുക്കാങ്കു
ഇലൈത്താർ വേന്തൻ എഴില്വാൻ എയ്തക്
കൊലൈക്കളപ് പട്ട കോവലൻ മനൈവി
കുടവർ കോവേ നിൻനാടു പുകുന്തു
വടതിചൈ മൻനർ മണിമുടി യേറിനൾ
65
ഇൻനുങ് കേട്ടരുൾ ഇകല്വേറ് റടക്കൈ
മൻനർ കോവേ യാൻവരുങ് കാരണം
മാമുനി പൊതിയിൻ മലൈവലങ് കൊണ്ടു
കുമരിയം പെരുന്തുറൈ യാടി മീള്വേൻ
ഊഴ്വിനൈപ് പയൻകൊൽ ഉരൈചാൽ ചിറപ്പിൻ 70
വായ്വാട് ടെൻനവൻ മതുരൈയിറ് ചെൻറേൻ
വലമ്പടു താനൈ മൻനവൻ റൻനൈച്
ചിലമ്പിൻ വെൻറനൾ ചേയിഴൈ യെൻറലും
താതെരു മൻറത്തു മാതരി യെഴുന്തു
കോവലൻ തീതിലൻ കോമകൻ പിഴൈത്താൻ
75
അടൈക്കല മിഴന്തേൻ ഇടൈക്കുല മാക്കാൾ
കുടൈയും കോലും പിഴൈത്ത വോവെന
ഇടൈയിരുൾ യാമത് തെരിയകം പുക്കതും
തവന്തരു ചിറപ്പിറ് കവുന്തി ചീറ്റം
നിവന്തോങ്കു ചെങ്കോൽ നീണില വേന്തൻ 80
പോകുയിർ താങ്കപ് പൊറൈചാ ലാട്ടി
എൻനോ ടിവർവിനൈ ഉരുത്ത തോവെന
ഉണ്ണാ ൻഓൻപോ ടുയിർപതിപ് പെയർത്തതും
പൊറ്റേർച് ചെഴിയൻ മതുരൈ മാനകർക്കു
ഉറ്റതു മെല്ലാം ഒഴിവിൻ റുണർന്താങ്കു
85
എൻപതിപ് പെയർന്തേൻ എൻതുയർ പോറ്റിച്
ചെമ്പിയൻ മൂതൂർച് ചിറന്തോർക് കുരൈക്ക
മൈന്തറ് കുറ്റതും മടന്തൈക് കുറ്റതും
ചെങ്കോൽ വേന്തറ് കുറ്റതുങ് കേട്ടുക്
കോവലൻ താതൈ കൊടുന്തുയ രെയ്തി
90
മാപെരുൻ താനമാ വാൻപൊരു ളീത്താങ്കു
ഇന്തിര വികാരം ഏഴുടൻ പുക്കാങ്കു
അന്തര ചാരികൾ ആറൈം പതിൻമർ
പിറന്ത യാക്കൈപ് പിറപ്പറ മുയൻറു
തുറന്തോർ തമ്മുൻ തുറവി യെയ്തവും
95
തുറന്തോൻ മനൈവി മകൻതുയർ പൊറാഅൾ
ഇറന്തതുയ രെയ്തി ഇരങ്കിമെയ് വിടവും
കണ്ണകി താതൈ കടവുളർ കോലത്തു
അണ്ണലം പെരുന്തവത് താചീ വകർമുൻ
പുണ്ണിയ താനം പുരിന്തറങ് കൊള്ളവും 100
താനം പുരിന്തോൻ റൻമനൈക് കിഴത്തി
നാള്വിടൂഉ നല്ലുയിർ നീത്തുമെയ് വിടവും
മറ്റതു കേട്ടു മാതവി മടന്തൈ
നറ്റായ് തനക്കു നറ്റിറം പടർകേൻ
മണിംേ കലൈയൈ വാൻതുയർ ഉറുക്കുങ് 105
കണികൈയർ കോലങ് കാണാ തൊഴികെനക്
കോതൈത് താമം കുഴലൊടു കളൈന്തു
പോതിത് താനം പുരിന്തറങ് കൊള്ളവും
എൻവായ്ക് കേട്ടോർ ഇറന്തോ രുണ്മൈയിൻ
നൻനീർക് കങ്കൈ യാടപ് പോന്തേൻ
110
മൻനർ കോവേ വാഴ്ക ഈങ്കെനത്
തോടാർ പോന്തൈ തുമ്പൈയൊടു മുടിത്ത
വാടാവഞ്ചി വാനവർ പെരുന്തകൈ
മൻനവൻ ഇറന്തപിൻ വളങ്കെഴു ചിറപ്പിൻ
തെൻനവൻ നാടു ചെയ്തതീങ് കുരൈയെന 115
നീടു വാഴിയർഓ നീണില വേന്തെന
മാടല മറൈയോൻ മൻനവറ് കുരൈക്കുമ്നിൻ
മൈത്തുന വളവൻ കിള്ളിയൊടു പൊരുന്താ
ഒത്ത പൺപിനർ ഒൻപതു മൻനർ
ഇളവരചു പൊറാഅർ ഏവൽ കേളാർ
120
വളനാ ടഴിക്കും മാൺപിന രാതലിൻ
ഒൻപതു കുടൈയും ഒരുപക ലൊഴിത്തവൻ
പൊൻപുനൈ തികിരി ഒരുവഴിപ് പടുത്തോയ്
പഴൈയൻ കാക്കും കുഴൈപയിൽ നെടുങ്കോട്ടു
വേമ്പുമുതൽ തടിന്ത ഏന്തുവാൾ വലത്തുപ് 125
പോന്തൈക് കണ്ണിപ് പൊറൈയ കേട്ടരുൾ
കൊറ്കൈയി ലിരുന്ത വെറ്റിവേറ് ചെഴിയൻ
പൊറ്റൊഴിറ് കൊല്ലർ ഈരൈഞ് ഞൂറ്റുവർ
ഒരുമുലൈ കുറൈത്ത തിരുമാ പത്തിനിക്കു
ഒരുപക ലെല്ലൈ യുയിർപ്പലി യൂട്ടി
130
ഉരൈചെല വെറുത്ത മതുരൈ മൂതൂർ
അരൈചുകെടുത് തലമ്വരും അല്ലറ് കാലൈ
തെൻപുല മരുങ്കിൽ തീതുതീർ ചിറപ്പിൻ
മൻപതൈ കാക്കും മുറൈമുതറ് കട്ടിലിൻ
നിരൈമണിപ് പുരവി ഓർഏഴ് പൂണ്ട
135
ഒരുതനി യാഴിക് കടവുട് ടേർമിചൈക്
കാലൈച് ചെങ്കതിർക് കടവുൾഏ റിനനെന
മാലൈത് തിങ്കൾ വഴിയോൻ ഏറിനൻ
ഊഴിതൊ റൂഴി ഉലകങ് കാത്തു
വാഴ്ക എങ്കോ വാഴിയ പെരിതെന
140
മറൈയോൻ കൂറിയ മാറ്റ മെല്ലാം
ഇറൈയോൻ കേട്ടാങ് കിരുന്ത എല്ലൈയുൾ
അകല്വായ് ഞാലം ആരിരുൾ വിഴുങ്കപ്
പകൽചെല മുതിർന്ത പടർകൂർ മാലൈച്
ചെന്തീപ് പരന്ത തിചൈമുകം വിളങ്ക
145
അന്തിച് ചെക്കർ വെൺപിറൈ തോൻറപ്
പിറൈയേർ വണ്ണം പെരുന്തകൈ ൻഓക്ക
ഇറൈയോൻ ചെവ്വിയിറ് കണിയെഴുൻ തുരൈപ്പോൻ
എണ്ണാൻകു മതിയം വഞ്ചി നീങ്കിയതു
മണ്ണാൾ വേന്തേ വാഴ്കെൻ റേത്ത
150
നെടുങ്കാഴ്ക് കണ്ടം നിരൽപട നിരൈത്ത
കൊടുമ്പട നെടുമതിറ് കൊടിത്തേർ വീതിയുൾ
കുറിയവും നെടിയവുങ് കുൻറുകൺ ടൻന
ഉറൈയുൾ മുടുക്കർ ഒരുതിറം പോകി
വിത്തകർ കൈവിനൈ വിളങ്കിയ കൊൾകൈച്
155
ചിത്തിര വിതാനത്തുച് ചെമ്പൊറ് പീടികൈക്
കോയി ലിരുക്കൈക് കോമകൻ ഏറി
വായി ലാലരിൻ മാടലറ് കൂഉയ്
ഇളങ്കോ വേന്തർ ഇറന്തതറ് പിൻനർ
വളങ്കെഴു നൻനാട്ടു മൻനവൻ കൊറ്റമൊടു 160
ചെങ്കോറ് റൻമൈ തീതിൻ റോവെന
എങ്കോ വേന്തേ വാഴ്കെൻ റേത്തി
മങ്കല മറൈയോൻ മാടലൻ ഉരൈക്കും
വെയില്വിളങ്കു മണിപ്പൂൺ വിണ്ണവർ വിയപ്പ
എയിൽമൂൻ റെറിന്ത ഇകല്വേറ് കൊറ്റമും
165
കുറുനടൈപ് പുറവിൻ നെടുന്തുയർ തീര
എറിതരു പരുന്തിൻ ഇടുമ്പൈ നീങ്ക
അരിന്തുടം പിട്ടോൻ അറന്തരു കോലും
തിരിന്തുവേ റാകുങ് കാലമു മുണ്ടോ
തീതോ ഇല്ലൈച് ചെല്ലറ് കാലൈയുങ്
170
കാവിരി പുരക്കും നാടുകിഴ വോറ്കെൻറു
അരുമറൈ മുതല്വൻ ചൊല്ലക് കേട്ടേ
പെരുമകൻ മറൈയോറ് പേണി യാങ്കവറ്കു
ആടകപ് പെരുനിറൈ യൈയൈൻ തിരട്ടിത്
തോടാർ പോന്തൈ വേൽഓൻ റൻനിറൈ
175
മാടല മറൈയോൻ കൊൾകെൻ റളിത്താങ്കു
ആരിയ മൻനർ ഐയിരു പതിൻമരൈച്
ചീർകെഴു നൻനാട്ടുച് ചെൽകവെൻ റേവിത്
താപത വേടത് തുയിരുയ്ന്തു പിഴൈത്ത
മാപെരുൻ താനൈ മൻന കുമരർ
180
ചുരുളിടു താടി മരുൾപടു പൂങ്കുഴൽ
അരിപരൻ തൊഴുകിയ ചെഴുങ്കയൽ നെടുങ്കൺ
വിരിവെൺ തോട്ടു വെണ്ണകൈത് തുവർവായ്ച്
ചൂടക വരിവളൈ ആടമൈപ് പണൈത്തോൾ
വളരിള വനമുലൈത് തളരിയൽ മിൻനിടൈപ്
185
പാടകച് ചീറടി ആരിയപ് പേടിയോടു
എഞ്ചാ മൻനർ ഇറൈമൊഴി മറുക്കും
കഞ്ചുക മുതല്വർ ഈരൈഞ് ഞൂറ്റൂവർ
അരിയിറ് പോന്തൈ അരുന്തമി ഴാറ്റൽ
തെരിയാതു മലൈന്ത കനക വിചയരൈ
190
ഇരുപെരു വേന്തർക്കുക് കാട്ടിട ഏവിത്
തിരുന്തുതുയിൽ കൊള്ളാ അളവൈ യാങ്കണും
പരമ്പുനീർക് കങ്കൈപ് പഴനപ് പാചടൈപ്
പയിലിളൻ താമരൈപ് പല്വണ്ടു യാഴ്ചെയ
വെയിലിളഞ് ചെല്വൻ വിരികതിർ പരപ്പിക് 195
കുണതിചൈക് കുൻറത് തുയർമിചൈത് തോൻറക്
കുടതിചൈ യാളുങ് കൊറ്റ വേന്തൻ
വടതിചൈത് തുമ്പൈ വാകൈയൊടു മുടിത്തുത്
തെൻറിചൈപ് പെയർന്ത വെൻറിത് താനൈയൊടു
നിതിതുഞ്ചു വിയൻനകർ നീടുനിലൈ നിവന്തു 200
കതിർചെല വൊഴിത്ത കനക മാളികൈ
മുത്തുനിരൈക് കൊടിത്തൊടർ മുഴുവതും വളൈഇയ
ചിത്തിര വിതാനത്തുച് ചെയ്പൂങ് കൈവിനൈ
ഇലങ്കൊളി മണിനിരൈ യിടൈയിടൈ വകുത്ത
വിലങ്കൊളി വയിരമൊടു പൊലന്തകടു പോകിയ 205
മടൈയമൈ ചെറുവിൻ വാൻപൊറ് കട്ടിൽ
പുടൈതിരൾ തമനിയപ് പൊറ്കാ ലമളിമിചൈ
ഇണൈപുണ രെകിനത് തിളമയിർ ചെറിത്ത
തുണൈയണൈപ് പള്ളിത് തുയിലാറ്റുപ് പടുത്താങ്കു
എറിന്തുകളങ് കൊണ്ട ഇയറേർക് കൊറ്റം
210
അറിന്തുരൈ പയിൻറ ആയച് ചെവിലിയർ
തോട്ടുണൈ തുറന്ത തുയരീങ് കൊഴികെനപ്
പാട്ടൊടു തൊടുത്തുപ് പല്യാണ്ടു വാഴ്ത്തച്
ചിറുകുറുങ് കൂനുങ് കുറളുഞ് ചെൻറു
പെറുകനിൻ ചെവ്വി പെരുമകൻ വന്താൻ 215
നറുമലർക് കൂന്തൽ നാളണി പെറുകെന
അമൈവിളൈ തേറൽ മാന്തിയ കാനവൻ
കവണ്വിടു പുടൈയൂഉക് കാവൽ കൈവിട
വീങ്കുപുനം ഉണീഇയ വേണ്ടി വന്ത
ഓങ്കിയൽ യാനൈ തൂങ്കുതുയി ലെയ്ത
220
വാകൈ തുമ്പൈ വടതിചൈച് ചൂടിയ
വേക യാനൈയിൻ വഴിയോ നീങ്കെനത്
തിറത്തിറം പകർന്തു ചേൺഓങ് കിതണത്തുക്
കുറത്തിയർ പാടിയ കുറിഞ്ചിപ് പാണിയും
വടതിചൈ മൻനർ മൻനെയിൻ മുരുക്കിക്
225
കവടി വിത്തിയ കഴുതൈയേ രുഴവൻ
കുടവർ കോമാൻ വന്താൻ നാളൈപ്
പടുനുകം പൂണായ് പകടേ മൻനർ
അടിത്തളൈ നീക്കും വെള്ളണി യാമെനും
തൊടുപ്പേർ ഉഴവ ർഓതൈപ് പാണിയും
230
തണ്ണാൻ പൊരുനൈ യാടുന രിട്ട
വണ്ണമുഞ് ചുണ്ണമും മലരും പരന്തു
വിണ്ണുറൈ വിറ്പോൽ വിളങ്കിയ പെരുന്തുറൈ
വണ്ടുണ മലർന്ത മണിത്തോട്ടുക് കുവളൈ
മുണ്ടകക് കോതൈയൊടു മുടിത്ത കുഞ്ചിയിൻ 235
മുരുകുവിരി താമരൈ മുഴുമലർ തോയക്
കുരുകലർ താഴൈക് കോട്ടുമിചൈ യിരുന്തു
വില്ലവൻ വന്താൻ വിയൻപേ രിമയത്തുപ്
പല്ലാൻ നിരൈയൊടു പടർകുവിർ നീരെനക്
കാവലൻ ആനിരൈ നീർത്തുറൈ പടീഇക്
240
കോവലർ ഊതുങ് കുഴലിൻ പാണിയും
വെണ്ടിരൈ പൊരുത വേലൈവാ ലുകത്തുക്
കുണ്ടുനീ രടൈകരൈക് കുവൈയിരും പുൻനൈ
വലമ്പുരി യീൻറ നലമ്പുരി മുത്തം
കഴങ്കാടു മകളി ർഓതൈ യായത്തു 245
വഴങ്കുതൊടി മുൻകൈ മലര ഏന്തി
വാനവൻ വന്താൻ വളരിള വനമുലൈ
തോൾനലം ഉണീഇയ തുമ്പൈ പോന്തൈയൊടു
വഞ്ചി പാടുതും മടവീർ യാമെനും
അഞ്ചൊറ് കിളവിയർ അന്തീം പാണിയും 250
ഓർത്തുടൻ ഇരുന്ത കോപ്പെരുൻ തേവി
വാല്വളൈ ചെറിയ വലമ്പുരി വലനെഴ
മാലൈവെൺ കുടൈക്കീഴ് വാകൈച് ചെൻനിയൻ
വേക യാനൈയിൻ മീമിചൈപ് പൊലിന്തു
കുഞ്ചര ഒഴുകൈയിറ് കോനക രെതിർകൊള
255
വഞ്ചിയുട് പുകുന്തനൻ ചെങ്കുട് ടുവനെൻ.

Share:- Facebook