26

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 14:14 and updated at 03 Nov 2011 14:14

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

കാൽകോട് കാതൈ

അറൈപറൈ യെഴുന്തപിൻ അരിമാ നേന്തിയ
മുറൈമുതറ് കട്ടിൽ ഇറൈമക നേറ
ആചാൻ പെരുങ്കണി അരുന്തിറ ലമൈച്ചർ
താനൈത് തലൈവർ തമ്മൊടു കുഴീഇ
മൻനർ മൻനൻ വാഴ്കെൻ റേത്തി
5
മുൻനിയ തിചൈയിൻ മുറൈമൊഴി കേട്പ
വിയമ്പടു താനൈ വിറൽഓർക് കെല്ലാം
ഉയന്ത്തോങ്കു വെൺകുടൈ ഉരവോൻ കൂറും
ഇമൈയത് താപതർ എമക്കീങ് കുണർത്തിയ
അമൈയാ വാഴ്ക്കൈ അരൈചർ വായ്മൊഴി 10
നമ്പാ ലൊഴികുവ തായി നാങ്കഃതു
എമ്പോൽ വേന്തർക് കികഴ്ച്ചിയുൻ തരൂഉം
വടതിചൈ മരുങ്കിൻ മൻനർതം മുടിത്തലൈക്
കടവു ളെഴുതവോർ കറ്കൊൺ ടല്ലതു
വറിതു മീളുമെൻ വായ്വാ ളാകിൽ 15
ചെറികഴൽ പുനൈന്ത ചെരുവെങ് കോലത്തുപ്
പകൈയരചു നടുക്കാതു പയങ്കെഴു വൈപ്പിറ്
കുടിനടുക് കുറൂഉങ് കോൽഏ നാകെന
ആർപുനൈ തെരിയലും അലർതാർ വേമ്പും
ചീർകെഴു മണിമുടിക് കണിന്തോ രല്ലാൽ
20
അഞ്ചിനർക് കളിക്കും അടുപോ രണ്ണൽനിൻ
വഞ്ചിനത് തെതിരും മൻനരു മുളർഓ
ഇമൈയ വരമ്പനിൻ ഇകഴ്ന്തോ രല്ലർ
അമൈകനിൻ ചിനമെന ആചാൻ കൂറ
ആറിരു മതിയിനുങ് കാരുക വടിപ്പയിൻറു
25
ഐന്തു കേള്വിയും അമൈന്തോൻ എഴുന്തു
വെന്തിറൽ വേന്തേ വാഴ്കനിൻ കൊറ്റം
ഇരുനില മരുങ്കിൻ മൻനരെൽ ലാമ്നിൻ
തിരുമലർത് താമരൈച് ചേവടി പണിയും
മുഴുത്തം ഈങ്കിതു മുൻനിയ തിചൈംേൽ
30
എഴുച്ചിപ് പാലൈ യാകെൻ റേത്ത
മീളാ വെൻറി വേന്തൻ കേട്ടു
വാളുങ് കുടൈയും വടതിചൈപ് പെയർക്കെന
ഉരവുമൺ ചുമന്ത അരവുത്തലൈ പനിപ്പപ്
പൊരുന രാർപ്പൊടു മുരചെഴുൻ തൊലിപ്പ
35
ഇരവിടങ് കെടുത്ത നിരൈമണി വിളക്കിൻ
വിരവുക്കൊടി യടുക്കത്തു നിരയത് താനൈയോടു
ഐമ്പെരുങ് കുഴുവും എൺപേ രായമും
വെമ്പരി യാനൈ വേന്തറ് കോങ്കിയ
കരുമ വിനൈഞരുങ് കണക്കിയൽ വിനൈഞരും
40
തരുമ വിനൈഞരുൻ തന്തിര വിനൈഞരും
മണ്ടിണി ഞാലം ആള്വോൻ വാഴ്കെനപ്
പിണ്ട മുണ്ണും പെരുങ്കളിറ് റെരുത്തിൻ
മറമികു വാളും മാലൈവെൺ കുടൈയും
പുറനിലൈക് കോട്ടപ് പുരിചൈയിറ് പുകുത്തിപ്
45
പുരൈതീർ വഞ്ചി പോന്തൈയിൻ തൊടുപ്പോൻ
അരൈചുവിളങ് കവൈയം മുറൈയിറ് പുകുതര
അരുമ്പടൈത് താനൈ യമർവേട്ടുക് കലിത്ത
പെരുമ്പടൈത് തലൈവർക്കുപ് പെരുഞ്ചോറു വകുത്തുപ്
പൂവാ വഞ്ചിയിറ് പൂത്ത വഞ്ചി
50
വായ്വാൾ നെടുന്തകൈ മണിമുടിക് കണിന്തു
ഞാലങ് കാവലർ നാട്ടിറൈ പയിരും
കാലൈ മുരചം കടൈമുകത് തെഴുതലും
നിലവുക്കതിർ മുടിത്ത നീളിരുഞ് ചെൻനി
ഉലകുപൊതി ഉരുവത് തുയർന്തോൻ ചേവടി
55
മറഞ്ചേർ വഞ്ചി മാലൈയൊടു പുനൈന്തു
ഇറൈഞ്ചാക് ചെൻനി ഇറൈഞ്ചി വലങ്കൊണ്ടു
മറൈയോ ർഏന്തിയ ആവുതി നറുമ്പുകൈ
നറൈകെഴു മാലൈയിൻ നല്ലകം വരുത്തക്
കടക്കളി യാനൈപ് പിടർത്തലൈ യേരിനൻ 60
കുടക്കോക് കുട്ടുവൻ കൊറ്റങ് കൊൾകെന
ആടക മാടത് തറിതുയൽ അമർന്തോൻ
ചേടങ് കൊണ്ടു ചിലർനിൻ റേത്തത്
തെണ്ണീർ കരന്ത ചെഞ്ചടൈക് കടവുൾ
വണ്ണച് ചേവടി മണിമുടി വൈത്തലിൻ
65
ആങ്കതു വാങ്കി അണിമണിപ് പുയത്തുത്
താങ്കിന നാകിത് തകൈമൈയിറ് ചെല്വുഴി
നാടക മടന്തൈയർ ആടരങ് കിയാങ്കണും
കൂടൈയിറ് പൊലിന്തു കൊറ്റ വേന്തേ
വാകൈ തുമ്പൈ മണിത്തോട്ടുപ് പോന്തൈയോടു 70
ഓടൈ യാനൈയിൻ ഉയർമുകത് തോങ്ക
വെൺകുടൈ നീഴലെം വെള്വളൈ കവരും
കൺകളി കൊള്ളുങ് കാട്ചിയൈ യാകെന
മാകതപ് പുലവരും വൈതാ ളികരും
ചൂതരും നല്വലൻ തോൻറ വാഴ്ത്ത
75
യാനൈ വീരരും ഇവുളിത് തലൈവരും
വായ്വാൾ മറവരും വാള്വല നേത്തത്
താനവർ തമ്മേറ് റമ്പതി നീങ്കും
വാനവൻ പോല വഞ്ചി നീങ്കിത്
തണ്ടത് തലൈവരുൻ തലൈത്താർച് ചേനൈയും
80
വെണ്ടലൈപ് പുണരിയിൻ വിളിമ്പുചൂഴ് പോത
മലൈമുതുകു നെളിയ നിലൈനാ ടതർപട
ഉലക മൻനവൻ ഒരുങ്കുടൻ ചെൻറാങ്കു
ആലും പുരവി യണിത്തേർത് താനൈയൊടു
നീല കിരിയിൻ നെടുമ്പുറത് തിറുത്താങ്കു
85
ആടിയൽ യാനൈയും തേരും മാവും
പീടുകെഴു മറവരും പിറഴാക് കാപ്പിറ്
പാടി യിരുക്കൈപ് പകല്വെയ് യോൻറൻ
ഇരുനില മടന്തൈക്കുത് തിരുവടി യളിത്താങ്കു
അരുന്തിറൽ മാക്കൾ അടിയീ ടേത്തപ്
90
പെരുമ്പേ രമളി ഏറിയ പിൻനർ
ഇയങ്കുപടൈ അരവത് തീണ്ടൊലി ഇചൈപ്പ
വിചുമ്പിയങ്കു മുനിവർ വിയൻനിലം ആളും
ഇന്തിര തിരുവനൈക് കാൺകുതു മെൻറേ
അന്തരത് തിഴിന്താങ് കരചുവിളങ് കവൈയത്തു
95
മിൻനൊളി മയക്കും ംേനിയൊടു തോൻറ
മൻനവൻ എഴുന്തു വണങ്കിനിൻ റോനൈച്
ചെഞ്ചടൈ വാനവൻ അരുളിനിൽ വിളങ്ക
വഞ്ചിത് തോൻറിയ വാനവ കേളായ്
മലയത് തേകുതും വാൻപേ രിമയ
100
നിലയത് തേകുതൽ നിൻകരുത് താകലിൻ
അരുമറൈ യന്തണർ ആങ്കുളർ വാഴ്വോർ
പെരുനില മൻന പേണൽനിൻ കടനെൻറു
ആങ്കവർ വാഴ്ത്തിപ് പോന്തതറ് പിൻനർ
വീങ്കുനീർ ഞാലം ആള്വോൻ വാഴ്കെനക്
105
കൊങ്കണക് കൂത്തരും കൊടുങ്കരു നാടരും
തങ്കുലക് കോതിയ തകൈചാൽ അണിയിനർ
ഇരുൾപടപ് പൊതുളിയ ചുരുളിരുങ് കുഞ്ചി
മരുൾപടപ് പരപ്പിയ ഒലിയൽ മാലൈയർ
വടമ്ചുമൻ തോങ്കിയ വളരിള വനമുലൈക്
110
കരുങ്കയൽ നെടുങ്കട് കാരികൈ യാർഓടു
ഇരുങ്കുയിൽ ആല ഇനവണ്ടു യാഴ്ചെയ
അരുമ്പവിഴ് വേനിൽ വന്തതു വാരാർ
കാതല രെൻനും ംേതകു ചിറപ്പിൻ
മാതർപ് പാണി വരിയൊടു തോൻറക്
115
കോല്വളൈ മാതേ കോലങ് കൊള്ളായ്
കാലങ് കാണായ് കടിതിടിത് തുരറിക്
കാർഓ വന്തതു കാതല ർഏറിയ
തേർഓ വന്തതു ചെയ്വിനൈ മുടിത്തെനക്
കാഅർക് കുരവൈയൊടു കരുങ്കയൽ നെടുങ്കട്
120
കോറ്റൊടി മാതരൊടു കുടകർ തോൻറത്
താഴ്തരു കോലത്തുത് തമരൊടു ചിറന്തു
വാള്വിനൈ മുടിത്തു മറവാൾ വേന്തൻ
ഊഴി വാഴിയെൻ റോവർ തോൻറക്
കൂത്തുൾ പടുവോൻ കാട്ടിയ മുറൈമൈയിൻ
125
ഏത്തിന രറിയാ ഇരുങ്കലൻ നൽകി
വേത്തിനം നടുക്കും വേൽഓൻ ഇരുന്തുഴി
നാടക മകളിരീ രൈമ്പത് തിരുവരും
കൂടിചൈക് കുയിലുവർ ഇരുനൂറ് റെണ്മരും
തൊണ്ണൂറ് ററുവകൈപ് പാചൺ ടത്തുറൈ
130
നണ്ണിയ നൂറ്റുവർ നകൈവേ ഴമ്പരും
കൊടുഞ്ചി നെടുന്തേർ ഐമ്പതിറ് റിരട്ടിയും
കടുങ്കളി യാനൈ ഓരൈഞ് ഞൂറും
ഐയീ രായിരങ് കൊയ്യുളൈപ് പുരവിയും
എയ്യാ വടവളത് തിരുപതി നായിരം 135
കണ്ണെഴുത്തുപ് പടുത്തന കൈപുനൈ ചകടമും
ചഞ്ചയൻ മുതലാത് തലൈക്കീടു പെറ്റ
കഞ്ചുക മുതല്വരീ രൈഞ്ഞൂറ് റുവരും
ചേയുയർ വിറ്കൊടിച് ചെങ്കോൽ വേന്തേ
വായി ൽഓരെന വായില്വൻ തിചൈപ്പ
140
നാടക മകളിരും നലത്തകു മാക്കളും
കൂടിചൈക് കുയിലുവക് കരുവി യാളരും
ചഞ്ചയൻ റൻനൊടു വരുക ഈങ്കെനച്
ചെങ്കോൽ വേന്തൻ തിരുവിളങ് കവൈയത്തുച്
ചഞ്ചയൻ പുകുന്തു താഴ്ന്തുപല ഏത്തി
145
ആണൈയിറ് പുകുന്തഈ രൈമ്പത് തിരുവരൊടു
മാണ്വിനൈ യാളരൈ വകൈപെറക് കാട്ടി
വേറ്റുമൈ യിൻറി നിൻനൊടു കലന്ത
നൂറ്റുവർ കൻനരുങ് കോറ്റൊഴിൽ വേന്തേ
വടതിചൈ മരുങ്കിൻ വാനവൻ പെയർവതു
150
കടവു ളെഴുതവോർ കറ്കേ യായിൻ
ഓങ്കിയ ഇമൈയത്തുക് കറ്കാൽ കൊണ്ടു
വീങ്കുനീർക് കങ്കൈ നീർപ്പടൈ ചെയ്താങ്കു
യാന്തരു മാറ്റല മെൻറന രെൻറു
വീങ്കുനീർ ഞാലം ആള്വോയ് വാഴ്കെന
155
അടല്വേൻ മൻനർ ആരുയി രുണ്ണും
കടലൻ താനൈക് കാവല നുരൈക്കും
പാല കുമരൻ മക്കൾ മറ്റവർ
കാവാ നാവിറ് കനകനും വിചയനും
വിരുന്തിൻ മൻനർ തമ്മൊടുങ് കൂടി
160
അരുന്തമി ഴാറ്റൽ അറിന്തില രാങ്കെനക്
കൂറ്റങ് കൊണ്ടിച് ചേനൈ ചെല്വതു
നൂറ്റുവർ കൻനർക്കുച് ചാറ്റി യാങ്കുക്
കങ്കൈപ് പേര്യാറു കടത്തറ് കാവന
വങ്കപ് പെരുനിരൈ ചെയ്ക താമെനച്
165
ചഞ്ചയൻ പോനപിൻ കഞ്ചുക മാക്കൾ
എഞ്ചാ നാവിനർ ഈരൈഞ് ഞൂറ്റുവർ
ചന്തിൻ കുപ്പൈയുൻ താഴ്നീർ മുത്തും
തെൻന രിട്ട തിറൈയൊടു കൊണർന്തു
കണ്ണെഴുത് താളർ കാവൽ വേന്തൻ
170
മണ്ണുടൈ മുടങ്കലം മൻനവർക് കളിത്താങ്കു
ആങ്കവ ർഏകിയ പിൻനർ മൻനിയ
വീങ്കുനീർ ഞാലം ആള്വോ നോങ്കിയ
നാടാൾ ചെല്വർ നലവല നേത്തപ്
പാടി യിരുക്കൈ നീങ്കിപ് പെയർന്തു 175
കങ്കൈപ്പേ രിയാറ്റുക് കൻനരിറ് പെറ്റ
വങ്കപ് പരപ്പിൻ വടമരുങ് കെയ്തി
ആങ്കവ രെതിർകൊള അന്നാടു കഴിത്താങ്കു
ഒങ്കുനീർ വേലി ഉത്തര മരീഇപ്
പകൈപ്പുലം പുക്കുപ് പാചറൈ യിരുന്ത
180
തകൈപ്പരുൻ താനൈ മറവോൻ റൻമുൻ
ഉത്തരൻ വിചിത്തിരൻ ഉരുത്തിരൻ പൈരവൻ
ചിത്തിരൻ ചിങ്കൻ തനുത്തരൻ ചിവേതൻ
വടതിചൈ മരുങ്കിൻ മൻനവ രെല്ലാം
തെൻറമി ഴാറ്റൽ കാൺകുതും യാമെനക്
185
കലന്ത കേണ്മൈയിറ് കനക വിചയർ
നിലന്തിരൈത് താനൈയൊടു നികർത്തു ംേല്വര
ഇരൈതേർ വേട്ടത് തെഴുന്ത അരിമാക്
കരിമാപ് പെരുനിരൈ കണ്ടുളഞ് ചിറന്തു
പായ്ന്ത പൺപിറ് പല്വേൻ മൻനർ
190
കാഞ്ചിത് താനൈയൊടു കാവലൻ മലൈപ്പ
വെയിറ്കതിർ വിഴുങ്കിയ തുകിറ്കൊടിപ് പന്തർ
വടിത്തോറ് കൊടുമ്പറൈ വാല്വളൈ നെടുവയിർ
ഇടിക്കുരൽ മുരചം ഇഴുമെൻ പാണ്ടിൽ
ഉയിർപ്പലി യുണ്ണും ഉരുമുക്കുരൽ മുഴുക്കത്തു 195
മയിർക്കൺ മുരചമൊടു മാതിരം അതിരച്
ചിലൈത്തോ ളാടവർ ചെരുവേറ് റടക്കൈയർ
കറൈത്തോൻ മറവർ കടുന്തേ രൂരുനർ
വെൺകോട്ടു യാനൈയർ വിരൈപരിക് കുതിരൈയർ
മൺകൺ കെടുത്തവിം മാനിലപ് പെരുന്തുകൾ
200
കളങ്കൊൾ യാനൈക് കവിഴ്മണി നാവും
വിളങ്കുകൊടി നന്തിൻ വീങ്കിചൈ നാവും
നടുങ്കുതൊഴി ലൊഴിന്താങ്കു ഒടുങ്കിയുൾ ചെറിയത്
താരുൻ താരുൻ താമിടൈ മയങ്കത്
തോളുൻ തലൈയുൻ തുണിന്തുവേ റാകിയ
205
ചിലൈത്തോൾ മറവർ ഉടറ്പൊറൈ യടുക്കത്തു
എറിപിണം ഇടറിയ കുറൈയുടറ് കവന്തം
പറൈക്കട് പേയ്മകൾ പാണിക് കാടപ്
പിണഞ്ചുമൻ തൊഴുകിയ നിണമ്പടു കുരുതിയിൽ
കണങ്കൊൾ പേയ്മകൾ കതുപ്പികുത് താട 210
അടുന്തേർത് താനൈ ആരിയ വരചർ
കടുമ്പടൈ മാക്കളൈക് കൊൻറു കളങ്കുവിത്തു
നെടുന്തേർക് കൊടുഞ്ചിയുങ് കടുങ്കളിറ് റെരുത്തമും
വിടുമ്പരിക് കുതിരൈയിൻ വെരിനും പാഴ്പട
എരുമൈക് കടുമ്പരി ഊർവോൻ ഉയിർത്തൊകൈ 215
ഒരുപക ലെല്ലൈയിൻ ഉണ്ണു മെൻപതു
ആരിയ വരചർ അമർക്കളത് തറിയ
നൂഴി ലാട്ടിയ ചൂഴ്കഴൽ വേന്തൻ
പോന്തൈയൊടു തൊടുത്ത പരുവത് തുമ്പൈ
ഓങ്കിരുഞ് ചെൻനി ംേമ്പട മലൈയ
220
വായ്വാ ളാണ്മൈയിൻ വണ്ടമി ഴികഴ്ന്ത
കായ്വേറ് റടക്കൈക് കനകനും വിചയനും
ഐമ്പത് തിരുവർ കടുന്തേ രാളരൊടു
ചെങ്കുട് ടുവൻറൻ ചിനവലൈപ് പടുതലും
ചടൈയിനർ ഉടൈയിനർ ചാമ്പറ് പൂച്ചിനർ
225
പീടികൈപ് പീലിപ് പെരുൻഓൻ പാളർ
പാടു പാണിയർ പല്ലിയത് തോളിനർ
ആടു കൂത്ത രാകി യെങ്കണും
ഏന്തുവാ ളൊഴിയത് താന്തുറൈ പോകിയ
വിച്ചൈക് കോലത്തു വേണ്ടുവയിറ് പടർതരക്
230
കച്ചൈ യാനൈക് കാവലർ നടുങ്കക്
കോട്ടുമാപ് പൂട്ടി വാട്കോ ലാക
ആളഴി വാങ്കി അതരി തിരിത്ത
വാൾഏ രുഴവൻ മറക്കളം വാഴ്ത്തിത്
തൊടിയുടൈ നെടുങ്കൈ തൂങ്കത് തൂക്കി 235
മുടിയുടൈക് കരുന്തലൈ മുന്തുറ ഏന്തിക്
കടല്വയിറു കലക്കിയ ഞാട്പുങ് കടലകഴ്
ഇലങ്കൈയി ലെഴുന്ത ചമരമുങ് കടല്വണൻ
തേരൂർ ചെരുവും പാടിപ് പേരിചൈ
മുൻറേർക് കുരവൈ മുതല്വനൈവാഴ്ത്തിപ് 240
പിൻറേർക് കുരവൈപ് പേയാടു പറന്തലൈ
മുടിത്തലൈ യടുപ്പിറ് പിടർത്തലൈത് താഴിത്
തൊടിത്തോൾ തുടുപ്പിൻ തുഴൈഇയ ഊൻചോറു
മറപ്പേയ് വാലുവൻ വയിനറിൻ തൂട്ടച്
ചിറപ്പൂൺ കടിയിനഞ് ചെങ്കോറ് കൊറ്റത്തു
245
അറക്കളഞ് ചെയ്തോൻ ഊഴി വാഴ്കെന
മറക്കള മുടിത്ത വായ്വാട് കുട്ടുവൻ
വടതിചൈ മരുങ്കിൻ മറൈകാത് തോമ്പുനർ
തടവുത്തീ യവിയാത് തൺപെരു വാഴ്ക്കൈ
കാറ്റൂ താളരൈപ് പോറ്റിക് കാമിനെന 250
വില്ലവൻ കോതൈയൊടു വെൻറുവിനൈ മുടിത്ത
പല്വേറ് റാനൈപ് പടൈപല ഏവിപ്
പൊറ്കോട് ടിമയത്തുപ് പൊരുവറു പത്തിനിക്
കറ്കാൽ കൊണ്ടനൻ കാവല നാങ്കെൻ.

Share:- Facebook