25

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 14:13 and updated at 03 Nov 2011 14:13

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

കാട്ചിക് കാതൈ

മാനീർ വേലിക് കടമ്പെറിന്തു ഇമയത്തു
വാനവർ മരുള മലൈവിറ് പൂട്ടിയ
വാനവർ തോൻറൽ വായ്വാട് കോതൈ
വിളങ്കില വന്തി വെള്ളി മാടത്തു
ഇളങ്കോ വേണ്മാ ളുടനിരുൻ തരുളിത്
5
തുഞ്ചാ മുഴവിൻ അരുവി ഒലിക്കും
മഞ്ചുചൂഴ് ചോലൈ മലൈകാൺ കുവമെനപ്
പൈന്തൊടി ആയമൊടു പരന്തൊരുങ് കീണ്ടി
വഞ്ചി മുറ്റം നീങ്കിച് ചെല്വോൻ
വളമലർപ് പൂമ്പൊഴിൽ വാനവർ മകളിരൊടു
10
വിളൈയാട്ടു വിരുമ്പിയ വിറല്വേൽ വാനവൻ
പൊലമ്പൂങ് കാവും പുനല്യാറ്റുപ് പരപ്പും
ഇലങ്കുനീർത് തുരുത്തിയും ഇളമരക് കാവും
അരങ്കും പള്ളിയും ഒരുങ്കുടൻ പരപ്പി
ഒരുനൂറ്റു നാറ്പതു യോചനൈ വിരിന്ത
15
പെരുമാൽ കളിറ്റുപ് പെയർവോൻ പോൻറു
കോങ്കം വേങ്കൈ തൂങ്കിണർക് കൊൻറൈ
നാകം തിലകം നറുങ്കാ ഴാരം
ഉതിർപൂം പരപ്പിൻ ഒഴുകുപുനൽ ഒളിത്തു
മതുകരം ഞിമിറൊടു വണ്ടിനം പാട
20
നെടിയോൻ മാർപി ലാരം പോൻറു
പെരുമലൈ വിലങ്കിയ പേരിയാറ് റടൈകരൈ
ഇടുമണ ലെക്കർ ഇയൈന്തൊരുങ് കിരുപ്പക്
കുൻറക് കുരവൈയൊടു കൊടിച്ചിയർ പാടലും
വെൻറിച് ചെവ്വേൾ വേലൻ പാണിയും
25
തിനൈക്കുറു വള്ളൈയും പുനത്തെഴു വിളിയും
നറവുക്കൺ ണുടൈത്ത കുറവ ർഓതൈയും
പറൈയിചൈ അരുവിപ് പയങ്കെഴും ഓതൈയും
പുലിയൊടു പൊരൂഉം പുകർമുക വോതൈയും
കലികെഴു മീമിചൈച് ചേൺഓൻ ഓതൈയും 30
പയമ്പില്വീഴ് യാനൈപ് പാക ർഓതൈയും
ഇയങ്കുപടൈ യരവംോ ടിയാങ്കണു മൊലിപ്പ
അളന്തുകടൈ യറിയാ അരുങ്കലം ചുമന്തു
വളന്തലൈ മയങ്കിയ വഞ്ചി മുറ്റത്തു
ഇറൈമകൻ ചെവ്വി യാങ്കണും പെറാതു
35
തിറൈചുമന്തു നിറ്കും തെവ്വർ പോല
യാനൈവെൺ കോടും അകിലിൻ കുപ്പൈയും
മാൻമയിർക് കവരിയും മതുവിൻ കുടങ്കളും
ചന്തനക് കുറൈയുഞ് ചിന്തുരക് കട്ടിയും
അഞ്ചനത് തിരളും അണിയരി താരമും
40
ഏല വല്ലിയും ഇരുങ്കറി വല്ലിയും
കൂവൈ നൂറുങ് കൊഴുങ്കൊടിക് കവലൈയും
തെങ്കിൻ പഴനും തേമാങ് കനിയും
പൈങ്കൊടിപ് പടലൈയും പലവിൻ പഴങ്കളും
കായമും കരുമ്പും പൂമലി കൊടിയും
45
കൊഴുന്താട് കമുകിൻ ചെഴുങ്കുലൈത് താറും
പെരുങ്കുലൈ വാഴൈയിൻ ഇരുങ്കനിത് താറും
ആളിയി നണങ്കും അരിയിൻ കുരുളൈയും
വാള്വരിപ് പറഴും മതകരിക് കളപമും
കുരങ്കിൻ കുട്ടിയുങ് കുടാവടി ഉളിയമും 50
വരൈയാടു വരുടൈയും മടമാൻ മറിയും
കാചറൈക് കരുവും മാചറു നകുലമും
പീലി മഞ്ഞൈയും നാവിയിൻ പിള്ളൈയും
കാനക് കോഴിയും തേൻമൊഴിക് കിള്ളൈയും
മലൈമിചൈ മാക്കൾ തലൈമിചൈക് കൊണ്ടാങ്കു 55
ഏഴ്പിറപ് പടിയേം വാഴ്കനിൻ കൊറ്റം
കാന വേങ്കൈക് കീഴോർ കാരികൈ
താൻമുലൈ ഇഴന്തു തനിത്തുയ രെയ്തി
വാനവർ പോറ്റ മൻനോടും കൂടി
വാനവർ പോറ്റ വാനകം പെറ്റനൾ
60
എന്നാട് ടാൾകൊൽ യാർമകൾ കൊല്ലോ
നിൻനാട്ടു യാങ്കൾ നിനൈപ്പിനും അറിയേം
പൻനൂ റായിരത് താണ്ടുവാ ഴിയരെന
മൺകളി നെടുവേൽ മൻനവറ് കണ്ടു
കൺകളി മയക്കത്തുക് കാതൽഓ ടിരുന്ത 65
തണ്ടമി ഴാചാൻ ചാത്തനിഃ തുരൈക്കും
ഒണ്ടൊടി മാതർക് കുറ്റതൈ യെല്ലാം
തിണ്ടിറൽ വേന്തേ ചെപ്പക് കേളായ്
തീവിനൈച് ചിലമ്പു കാരണ മാക
ആയ്തൊടി അരിവൈ കണവറ് കുറ്റതും
70
വലമ്പടു താനൈ മൻനൻ മുൻനർച്
ചിലമ്പൊടു ചെൻറ ചേയിഴൈ വഴക്കും
ചെഞ്ചിലം പെറിന്തു തേവി മുൻനർ
വഞ്ചിനം ചാറ്റിയ മാപെരും പത്തിനി
അഞ്ചി ൽഓതി അറികെനപ് പെയർന്തു
75
മുതിരാ മുലൈമുകത് തെഴുന്ത തീയിൻ
മതുരൈ മൂതൂർ മാനകർ ചുട്ടതും
അരിമാ നേന്തിയ അമളിമിചൈ ഇരുന്ത
തിരുവീഴ് മാർപിൻ തെൻനർ കോമാൻ
തയങ്കിണർക് കോതൈ തൻറുയർ പൊറാഅൻ 80
മയങ്കിനൻ കൊല്ലെന മലരടി വരുടിത്
തലൈത്താൾ നെടുമൊഴി തൻചെവി കേളാൾ
കലക്കങ് കൊള്ളാൾ കടുന്തുയർ പൊറാഅൾ
മൻനവൻ ചെല്വുഴിച് ചെൽക യാനെനത്
തൻനുയിർ കൊണ്ടവ നുയിർതേ ടിനൾപോൽ 85
പെരുങ്കോപ് പെണ്ടും ഒരുങ്കുടൻ മായ്ന്തനൾ
കൊറ്റ വേന്തൻ കൊടുങ്കോൽ തൻമൈ
ഇറ്റെനക് കാട്ടി ഇറൈക്കുരൈപ് പനൾപോൽ
തൻനാട് ടാങ്കൺ തനിമൈയിറ് ചെല്ലാൾ
നിൻനാട് ടകവയിൻ അടൈന്തനൾ നങ്കൈയെൻറു 90
ഒഴിവിൻ റുരൈത്തീൺ ടൂഴി യൂഴി
വഴിവഴിച് ചിറക്കനിൻ വലമ്പടു കൊറ്റമെനത്
തെൻനർ കോമാൻ തീത്തിറങ് കേട്ട
മൻനർ കോമാൻ വരുന്തിനൻ ഉരൈപ്പോൻ
എമ്മോ രൻന വേന്തർക് കുറ്റ
95
ചെമ്മൈയിൻ ഇകന്തചൊറ് ചെവിപ്പുലം പടാമുൻ
ഉയിർപതിപ് പെയർത്തമൈ ഉറുക ഈങ്കെന
വല്വിനൈ വളൈത്ത കോലൈ മൻനവൻ
ചെല്ലുയിർ നിമിർത്തുച് ചെങ്കോ ലാക്കിയതു
മഴൈവളങ് കരപ്പിൻ വാൻപേ രച്ചം
100
പിഴൈയുയി രെയ്തിറ് പെരുമ്പേ രച്ചം
കുടിപുര വുണ്ടുങ് കൊടുങ്കോ ലഞ്ചി
മൻപതൈ കാക്കും നൻകുടിപ് പിറത്തൽ
തുൻപ മല്ലതു തൊഴുതക വില്ലെനത്
തുൻനിയ തുൻപം തുണിന്തുവൻ തുരൈത്ത
105
നൻനൂറ് പുലവറ്കു നൻകനം ഉരൈത്താങ്കു
ഉയിരുടൻ ചെൻറ ഒരുമകൾ തൻനിനും
ചെയിരുടൻ വന്തവിച് ചേയിഴൈ തൻനിനും
നൻനുതൽ വിയക്കും നലത്തോർ യാരെന
മൻനവൻ ഉരൈപ്പ മാപെരുൻ തേവി
110
കാതലൻ തുൻപം കാണാതു കഴിന്ത
മാതർഓ പെരുന്തിരു വുറുക വാനകത്തു
അത്തിറം നിറ്കനം അകൽനാ ടടൈന്തവിപ്
പത്തിനിക് കടവുളൈപ് പരചൽ വേണ്ടുമെന
മാലൈ വെൺകുടൈ മൻനവൻ വിരുമ്പി
115
നൂലറി പുലവരൈ ൻഓക്ക ആങ്കവർ
ഒറ്കാ മരപിറ് പൊതിയി ലൻറിയും
വിറ്റലൈക് കൊണ്ട വിയൻപേ രിമയത്തുക്
കറ്കാൽ കൊള്ളിനുങ് കടവു ളാകും
കങ്കൈപ്പേർ യാറ്റിനും കാവിരിപ് പുനലിനും
120
തങ്കിയ നീർപ്പടൈ തകവോ ഉടൈത്തെനപ്
പൊതിയിറ് കുൻറത്തുക് കറ്കാൽ കൊണ്ടു
മുതുനീർക് കാവിരി മുൻറുറൈപ് പടുത്തൽ
മറത്തകൈ നെടുവാ ളെങ്കുടിപ് പിറന്തോർക്കുച്
ചിറപ്പൊടു വരൂഉഞ് ചെയ്കൈയോ അൻറു
125>
പുൻമയിർച് ചടൈമുടിപ് പുലരാ വുടുക്കൈ
മുന്നൂൽ മാർപിൻ മുത്തീച് ചെല്വത്തു
ഇരുപിറപ് പാളരൊടു പെരുമലൈ യരചൻ
മടവതിൻ മാണ്ട മാപെരും പത്തിനിക്
കടവു ളെഴുതവോർ കൽതാ രാനെനിൻ
130
വഴിനിൻറു പയവാ മാൺപിൽ വാഴ്ക്കൈ
കഴിന്തോ രൊഴിന്തോർക്കുക് കാട്ടിയ കാഞ്ചിയും
മുതുകുടിപ് പിറന്ത മുതിരാച് ചെല്വിയൈ
മതിമുടിക് കളിത്ത മകട്പാറ് കാഞ്ചിയും
തെൻറിചൈ യെൻറൻ വഞ്ചിയൊടു വടതിചൈ
135
നിൻറെതി രൂൻറിയ നീൾപെരുങ് കാഞ്ചിയും
നിലവുക്കതി രളൈന്ത നീൾപെരുഞ് ചെൻനി
അലർമൻ താരമൊടു ആങ്കയൽ മലർന്ത
വേങ്കൈയൊടു തൊടുത്ത വിളങ്കുവിറൽ മാലൈ
ംേമ്പട മലൈതലും കാൺകുവൽ ഈങ്കെനക്
140
കുടൈനിലൈ വഞ്ചിയും കൊറ്റ വഞ്ചിയും
നെടുമാ രായം നിലൈഇയ വഞ്ചിയും
വെൻറാർ വിളങ്കിയ വിയൻപെരു വഞ്ചിയും
പിൻറാച് ചിറപ്പിറ് പെരുഞ്ചോറ്റു വഞ്ചിയും
കുൻറാച് ചിറപ്പിറ് കൊറ്റ വള്ളൈയും
145
വട്കർ പോകിയ വാൻപനൻ തോട്ടുടൻ
പുട്കൈച് ചേനൈ പൊലിയച് ചൂട്ടിപ്
പൂവാ വഞ്ചിപ് പൊൻനകർപ് പുറത്തെൻ
വായ്വാൾ മലൈന്ത വഞ്ചിചൂ ടുതുമെനപ്
പല്യാണ്ടു വാഴ്കനിൻ കൊറ്റം ഈങ്കെന
150
വില്ലവൻ കോതൈ വേന്തറ് കുരൈക്കും
നുമ്പോൽ വേന്തർ നുമ്മോ ടികലിക്
കൊങ്കർചെങ് കളത്തുക് കൊടുവരിക് കയറ്കൊടി
പകൈപ്പുറത്തുത് തന്തന രായിനും ആങ്കവൈ
തികൈമുക വേഴത്തിൻ ചെവിയകം പുക്കന 155
കൊങ്കണർ കലിങ്കർ കൊടുങ്കരു നാടർ
പങ്കളർ കങ്കർ പല്വേറ് കട്ടിയർ
വടവാ രിയരൊടു വണ്ടമിഴ് മയക്കത്തുൻ
കടമലൈ വേട്ടമെൻ കട്പുലം പിരിയാതു
കങ്കൈപ് പേര്യാറ്റുക് കടുമ്പുനൽ നീത്തം 160
എങ്കോ മകളൈ ആട്ടിയ അന്നാൾ
ആരിയ മൻനർ ഈരൈഞ് ഞൂറ്റുവർക്കു
ഒരുനീ യാകിയ ചെരുവെങ് കോലം
കണ്വിഴിത്തുക് കണ്ടതു കടുങ്കട് കൂറ്റം
ഇമിഴ്കടൽ വേലിയൈത് തമിഴ്നാ ടാക്കിയ 165
ഇതുനീ കരുതിനൈ യായിൻ ഏറ്പവർ
മുതുനീ രുലകിൽ മുഴുവതു മില്ലൈ
ഇമയ മാല്വരൈക്കു എങ്കോൻ ചെല്വതു
കടവു ളെഴുതവോർ കറ്കേ യാതലിൻ
വടതിചൈ മരുങ്കിൻ മൻനർക് കെല്ലാം 170
തെൻറമിഴ് നൻനാട്ടുച് ചെഴുവിറ് കയറ്പുലി
മണ്ടലൈ യേറ്റ വരൈക വീങ്കെന
നാവലൻ തൺപൊഴിൽ നണ്ണാർ ഒറ്റുനം
കാവൽ വഞ്ചിക് കടൈമുകം പിരിയാ
വമ്പണി യാനൈ വേന്തർ ഒറ്റേ
175
തഞ്ചെവിപ് പടുക്കുൻ തകൈമൈയ വൻറോ
അറൈപറൈ യെൻറേ അഴുമ്പില്വേ ളുരൈപ്പ
നിറൈയരുൻ താനൈ വേന്തനും ൻഏർന്തു
കൂടാർ വഞ്ചിക് കൂട്ടുണ്ടു ചിറന്ത
വാടാ വഞ്ചി മാനകർ പുക്കപിൻ
180
വാഴ്ക എങ്കോ മൻനവർ പെരുന്തകൈ
ഊഴിതൊ റൂഴി യുലകങ് കാക്കെന
വിറ്റലൈക് കൊണ്ട വിയൻപേ രിമയത്തോർ
കറ്കൊണ്ടു പെയരുമെങ് കാവലൻ ആതലിൻ
വടതിചൈ മരുങ്കിൻ മൻന രെല്ലാം
185
ഇടുതിറൈ കൊടുവൻ തെതിരീ രായിൻ
കടറ്കടം പെറിന്ത കടുമ്പോർ വാർത്തൈയും
വിടർച്ചിലൈ പൊറിത്ത വിയൻപെരു വാർത്തൈയും
കേട്ടു വാഴുമിൻ കേളീ രായിൻ
തോട്ടുണൈ തുറക്കും തുറവൊടു വാഴുമിൻ
190
താഴ്കഴൽ മൻനൻ തൻറിരു ംേനി
വാഴ്ക ചേനാ മുകമെന വാഴ്ത്തി
ഇറൈയികൽ യാനൈ യെരുത്തത് തേറ്റി
അറൈപറൈ എഴുന്തതാൽ അണിനകർ മരുങ്കെൻ.

Share:- Facebook