24

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 14:12 and updated at 03 Nov 2011 14:12

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

കുൻറക് കുരവൈ

ഉരൈപ്പാട്ടു മടൈ

കുരുവിയോപ്പിയും കിളികടിന്തും കുൻറത്തുച് ചെൻറുവൈകി
അരുവിയാടിയും ചുനൈകുടൈന്തും അലവുറ്റു വരുവേമ്മുൻ
മലൈവേങ്കൈ നറുനിഴലിൻ വള്ളിപോല്വീർ മനനടുങ്ക
മുലൈയിഴന്തു വന്തുനിൻറീർ യാവിർഓവെന മുനിയാതേ
മണമതുരൈയോ ടരചുകേടുറ വല്വിനൈവൻ തുരുത്തകാലൈക്
കണവനൈയങ്കു ഇഴന്തുപോന്ത കടുവിനൈയേൻ യാനെൻറാൾ
എൻറലും ഇറൈഞ്ചിയഞ് ഇണൈവളൈക്കൈ എതിർകൂപ്പി
നിൻറെല്ലൈയുൾ വാനവരും നെടുമാരി മലർപൊഴിന്തു
കുൻറവരും കണ്ടുനിറ്പക് കൊഴുനനൊടു കൊണ്ടുപോയിനാർ
ഇവൾപോലും നങ്കുലക്കോർ ഇരുന്തെയ്വം ഇല്ലൈയാതലിൻ
ചിറുകുടി യീർഏ ചിറുകുടി യീർഏ
തെയ്വങ് കൊള്ളുമിൻ ചിറുകുടി യീർഏ
നിറങ്കിളർ അരുവിപ് പറമ്പിൻ താഴ്വരൈ
നറുഞ്ചിനൈ വേങ്കൈ നൻനിഴറ് കീഴോർ
തെയ്വങ് കൊള്ളുമിൻ ചിറുകുടി യീർഏ
തൊണ്ടകം തൊടുമിൻ ചിറുപറൈ തൊടുമിൻ
കോടുവായ് വൈമ്മിൻ കൊടുമണി ഇയക്കുമിൻ
കുറിഞ്ചി പാടുമിൻ നറുമ്പുകൈ എടുമിൻ
പൂപ്പലി ചെയ്മ്മിൻ കാപ്പുക്കടൈ നിറുമിൻ
പരവുലും പരവുമിൻ വിരവുമലർ തൂവുമിൻ
ഒരുമുലൈ ഇഴന്ത നങ്കൈക്കുപ്
പെരുമലൈ തുഞ്ചാതു വളഞ്ചുരക് കെനവേ;
1

കൊളുച് ചൊൽ

ആങ്കൊൻറു കാണായ് അണിയിഴായ് ഈങ്കിതുകാൺ
അഞ്ചനപ് പൂമി യരിതാരത് തിൻനിടിയൽ
ചിന്തുരച് ചുണ്ണഞ് ചെറിയത് തൂയ്ത് തേങ്കമഴ്ന്തു
ഇന്തിര വില്ലിൻ എഴിൽകൊൺ ടിഴുമെൻറു
വന്തീങ് കിഴിയു മലൈയരുവി യാടുതുംേ;
ആടുതുംേ തോഴി യാടുതുംേ തോഴി
അഞ്ചൽഓം പെൻറു നലനുണ്ടു നൽകാതാൻ
മഞ്ചുചൂഴ് ചോലൈ മലൈയരുവി ആടുതുംേ; 2

എറ്റൊൻറും കാൺഏം പുലത്തൽ അവർമലൈക്
കറ്റീണ്ടി വന്ത പുതുപ്പുനൽ
കറ്റീണ്ടി വന്ത പുതുപ്പുനൽ മറ്റൈയാർ
ഉറ്റാടി നോമ്തോഴി നെഞ്ചൻറേ;
3

എൻനൊൻറും കാൺഏം പുലത്തൽ അവർമലൈപ്
പൊൻനാടി വന്ത പുതുപ്പുനൽ
പൊൻനാടി വന്ത പുതുപ്പുനൽ മറ്റൈയാർ
മുൻനാടി നോമ്തോഴി നെഞ്ചൻറേ;
4

യാതൊൻറുങ് കാൺഏം പുലത്തൽ അവർമലൈപ്
പോതാടി വന്ത പുതുപ്പുനൽ
പോതാടി വന്ത പുതുപ്പുനൽ മറ്റൈയാർ
മീതാടി നോമ്തോഴി നെഞ്ചൻറേ;
5

പാട്ടുമടൈ

ഉരൈയിനി മാതരായ് ഉൺകൺ ചിവപ്പപ്
പുരൈതീർ പുനൽകുടൈൻ താടിനോ മായിൻ
ഉരവുനീർ മാകൊൻറ വേൽഏന്തി ഏത്തിക്
കുരവൈ തൊടുത്തൊൻറു പാടുകമ്വാ തോഴി;
6

ചീർകെഴു ചെന്തിലും ചെങ്കോടും വെൺകുൻറും
ഏരകമു നീങ്കാ ഇറൈവൻകൈ വേലൻറേ
പാരിരും പെളവത്തിൻ ഉൾപുക്കുപ് പണ്ടൊരുനാൾ
ചൂർമാ തടിന്ത ചുടരിലൈയ വെള്വേൽഏ;
7

അണിമുകങ്ക ൾഓരാറും ഈരാറു കൈയും
ഇണൈയിൻറിത് താനുടൈയാൻ ഏന്തിയ വേലൻറേ
പിണിമുകംേറ് കൊണ്ടവുണർ പീടഴിയും വണ്ണം
മണിവിചുമ്പിറ് കോനേത്ത മാറട്ട വെള്വേൽഏ; 8

ചരവണപ്പൂം പള്ളിയറൈത് തായ്മാ രറുവർ
തിരുമുലൈപ്പാ ലുണ്ടാൻ തിരുക്കൈവേ ലൻറേ
വരുതികിരി കോലവുണൻ മാർപം പിളന്തു
കുരുകു പെയർക്കുൻറം കൊൻറ നെടുവേൽഏ;
9

പാട്ടുമടൈ

ഇറൈവളൈ നല്ലായ് ഇതുനകൈയാ കിൻറേ
കറിവളർ തൺചിലമ്പൻ ചെയ്തൻഓയ് തീർക്ക
അറിയാൾമറ് റൻനൈ അലർകടമ്പൻ എൻറേ
വെറിയാടൽ താൻവിരുമ്പി വേലൻവരു കെൻറാൾ; 10

ആയ്വളൈ നല്ലായ് ഇതുനകൈ യാകിൻറേ
മാമലൈ വെറ്പനോയ് തീർക്കവരും വേലൻ
വരുമായിൻ വേലൻ മടവൻ അവനിറ്
കുരുകു പെയർക്കുൻറങ് കൊൻറാൻ മടവൻ;
11

ചെറിവളൈക്കൈ നല്ലായ് ഇതുനകൈയാ കിൻറേ
വെറികമഴ് വെറ്പനോയ് തീർക്കവരും വേലൻ
വേലൻ മടവൻ അവനിനുൻ താൻമടവൻ
ആലമർ ചെല്വൻ പുതല്വൻ വരുമായിൻ; 12

ൻഏരിഴൈ നല്ലായ് നകൈയാ മലൈനാടൻ
മാർപു തരുവെന്നോയ് തീർക്ക വരുമ്വേലൻ
തീർക്ക വരുമ്വേലൻ തൻനിനുൻ താൻമടവൻ
കാർക്കടപ്പൻ താരെങ് കടവുൾ വരുമായിൻ;
13

പാട്ടുമടൈ

വേലവനാർ വന്തു വെറിയാടും വെങ്കളത്തു
നീലപ് പറവൈംേൽ ൻഏരിഴൈ തൻനോടും
ആലമർ ചെല്വൻ പുതല്വൻ വരുമ്വന്താൽ
മാല്വരൈ വെറ്പൻ മണവണി വേണ്ടുതുംേ;
14

കയിലൈനൻ മലൈയിറൈ മകനൈനിൻ മതിനുതൽ
മയിലിയൽ മടവരൽ മലൈയർതം മകളാർ
ചെയലൈയ മലർപുരൈ തിരുവടി തൊഴുതേം
അയൽമണം ഒഴിയരുൾ അവർമണം എനവേ;
15

മലൈമകൾ മകനൈനിൻ മതിനുതൽ മടവരൽ
കുലമലൈ ഉറൈതരു കുറവർതം മകളാർ
നിലൈയുയർ കടവുൾനിൻ ഇണൈയടി തൊഴുതേം
പലരറി മണമവർ പടുകുവ രെനവേ; 16

കുറമകൾ അവളെമ കുലമകൾ അവളൊടും
അറുമുക വൊരുവനിൻ അടിയിണൈ തൊഴുതേം
തുറൈമിചൈ നിനതിരു തിരുവടി തൊടുനർ
പെരുകനൻ മണമ്വിടു പിഴൈമണ മെനവേ;
17

പാട്ടുമടൈ

എൻറിയാം പാട മറൈനിൻറു കേട്ടരുളി
മൻറലങ് കണ്ണി മലൈനാടൻ പോവാൻമുൻ
ചെൻറേൻ അവൻറൻ തിരുവടി കൈതൊഴുതു
നിൻറേൻ ഉരൈത്തതു കേള്വാഴി തോഴി
കടമ്പു ചൂടി ഉടമ്പിടി ഏന്തി

മടന്തൈ പൊരുട്ടാൽ വരുവ തിവ്വൂർ
അറുമുകം ഇല്ലൈ അണിമയിൽ ഇല്ലൈ
കുറമകൾ ഇല്ലൈ ചെറിതോ ളില്ലൈ
കടമ്പൂൺ തെയ്വ മാക ൻഏരാർ
മടവർ മൻറവിച് ചിറുകുടി യോർഏ; 18

പാട്ടുമടൈ

എൻറീങ്കു,
അലർപാടു പെറ്റമൈ യാനുരൈപ്പക് കേട്ടുപ്
പുലർവാടു നെഞ്ചം പുറങ്കൊടുത്തുപ് പോന
മലർതലൈ വെറ്പൻ വരൈവാനും പോലും
മുലൈയിനാൽ മാമതുരൈ കോളിഴൈത്താൾ കാതൽ
തലൈവനൈ വാനോർ തമരാരും കൂടിപ്
പലർതൊഴു പത്തിനിക്കുക് കാട്ടിക് കൊടുത്ത
നിലൈയൊൻറു പാടുതും യാം
പാടുകം വാവാഴി തോഴിയാം പാടുകം
പാടുകം വാവാഴി തോഴിയാം പാടുകം

കോമുറൈ നീങ്കക് കൊടിമാടക് കൂടലൈത്
തീമുറൈ ചെയ്താളൈ ഏത്തിയാം പാടുകം
തീമുറൈ ചെയ്താളൈ ഏത്തിയാം പാടുങ്കാൽ
മാമലൈ വെറ്പൻ മണവണി വേണ്ടുതുംേ
പാടുറ്റുപ്

പത്തിനിപ് പെണ്ടിർ പരവിത് തൊഴുവാൾഓർ
പൈത്തര വൽകുൽനം പൈമ്പുനത് തുള്ളാൾഏ
പൈത്തര വൽകുൽ കണവനൈ വാനോർകൾ
ഉയ്ത്തുക് കൊടുത്തും ഉരൈയോ ഒഴിയാർഏ
വാനക വാഴ്ക്കൈ യമരർ തൊഴുതേത്തക്
കാന നറുവേങ്കൈക് കീഴാൾഓർ കാരികൈയേ
കാന നറുവേങ്കൈക് കീഴാൾ കണവനൊടും
വാനക വാഴ്ക്കൈ മറുതരവോ വില്ലാൾഏ
മറുതര വില്ലാളൈ ഏത്തിനാം പാടപ്
പെറുകതിൽ ലമ്മൈവ് വൂരുംോർ പെറ്റി

പെറ്റി യുടൈയതേ പെറ്റി യുടൈയതേ
പൊറ്റൊടി മാതർ കണവൻ മണങ്കാണപ്
പെറ്റി യുടൈയതിവ് വൂർ
എൻറിയാം
കൊണ്ടു നിലൈപാടി ആടും കുരവൈയൈക്

കണ്ടുനം കാതലർ കൈവന്താ രാനാതു
ഉണ്ടു മകിഴ്ന്താനാ വൈകലും വാഴിയർ
വില്ലെഴുതിയ ഇമയത്തൊടു
കൊല്ലി യാണ്ട കുടവർ കോവേ.

Share:- Facebook