23

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 14:10 and updated at 03 Nov 2011 14:10

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

കട്ടുരൈ കാതൈ

ചടൈയും പിറൈയുൻ താഴ്ന്ത ചെൻനിക്
കുവളൈ ഉൺകൺ തവളവാൾ മുകത്തി
കടൈയെയിറു അരുമ്പിയ പവളച്ചെവ് വായ്ത്തി
ഇടൈനിലാ വിരിന്ത നിത്തില നകൈത്തി
ഇടമരുങ് കിരുണ്ട നീല മായിനും
5
വലമരുങ്കു പൊൻനിറം പുരൈയു ംേനിയൾ
ഇടക്കൈ പൊലമ്പൂൻ താമരൈ യേന്തിനും
വലക്കൈ അമ്ചുടർക് കൊടുവാൾ പിടിത്തോൾ
വലക്കാൽ പുനൈകഴൽ കട്ടിനും ഇടക്കാൽ
തനിച്ചിലമ്പു അരറ്റും തകൈമൈയൾ പനിത്തുറൈക്
10
കൊറ്കൈക് കൊൺകൻ കുമരിത് തുറൈവൻ
പൊറ്കോട്ടു വരമ്പൻ പൊതിയിറ് പൊരുപ്പൻ
കുലമുതറ് കിഴത്തി ആതലിൻ അലമന്തു
ഒരുമുലൈ കുറൈത്ത തിരുമാ പത്തിനി
അലമരു തിരുമുകത് തായിഴൈ നങ്കൈതൻ 15

മുൻനിലൈ ഈയാൾ പിൻനിലൈത് തോൻറിക്
കേട്ടിചിൻ വാഴി നങ്കൈയെൻ കുറൈയെന
വാട്ടിയ തിരുമുകം വലവയിറ് കോട്ടി
യാരൈനീ യെൻപിൻ വരുവോയ് എൻനുടൈ
ആരഞ രെവ്വ മറിതിയോവെന
20
ആരഞ രെവ്വ മറിന്തേൻ അണിഇഴാഅയ്
മാപെരുങ് കൂടൽ മതുരാ പതിയെൻപേൻ
കട്ടുരൈ യാട്ടിയേൻ യാനിൻ കണവറ്കുപ്
പട്ട കവറ്ചിയേൻ പൈന്തൊടി കേട്ടി
പെരുന്തകൈപ് പെണ്ണൊൻറു കേളായെൻ നെഞ്ചം 25
വരുന്തിപ് പുലമ്പുറു ൻഓയ്
തോഴീനീ ഈതൊൻറു കേട്ടിയെൻ കോമകറ്കു
ഊഴ്വിനൈ വന്തക് കടൈ
മാതരായ് ഈതൊൻറു കേളുൻ കണവറ്കുത്
തീതുറ വന്ത വിനൈ; കാതിൻ
30
മറൈനാ വോചൈ യല്ല തിയാവതും
മണിനാ വോചൈ കേട്ടതു മിലനേ
അടിതൊഴു തിറൈഞ്ചാ മൻന രല്ലതു
കുടിപഴി തൂറ്റുങ് കോലനു മല്ലൻ
ഇൻനുങ് കേട്ടി നൻനുതൽ മടന്തൈയർ
35
മടങ്കെഴു ൻഓക്കിൻ മതമുകൻ തിറപ്പുണ്ടു
ഇടങ്കഴി നെഞ്ചത്തു ഇളമൈ യാനൈ
കല്വിപ് പാകൻ കൈയകപ് പടാഅതു
ഒൽകാ ഉള്ളത് തോടു മായിനും
ഒഴുക്കൊടു പുണർന്തവിവ് വിഴുക്കുടിപ് പിറന്തോർക്കു
40
ഇഴുക്കൻ താരാതു ഇതുവുങ് കേട്ടി
ഉതവാ വാഴ്ക്കൈക് കീരന്തൈ മനൈവി
പുതവക് കതവം പുടൈത്തനൻ ഒരുനാൾ
അരൈച വേലി യല്ല തിയാവതും
പുരൈതീർ വേലി ഇല്ലെന മൊഴിന്തു
45
മൻറത് തിരുത്തിച് ചെൻറീ രവ്വഴി
ഇൻറവ് വേലി കാവാ തോവെനച്
ചെവിച്ചൂട് ടാണിയിറ് പുകൈയഴൽ പൊത്തി
നെഞ്ചഞ് ചുടുതലിൻ അഞ്ചി നടുക്കുറ്റു
വച്ചിരത് തടക്കൈ അമരർ കോമാൻ
50
ഉച്ചിപ് പൊൻമുടി ഒളിവളൈ ഉടൈത്തകൈ
കുറൈത്ത ചെങ്കോൽ കുറൈയാക് കൊറ്റത്തു
ഇറൈക്കുടിപ് പിറന്തോർക്കു ഇഴുക്ക മിൻമൈ
ഇൻനുങ് കേട്ടി നൻവാ യാകുതൽ
പെരുഞ്ചോറു പയന്ത തിരുന്തുവേൽ തടക്കൈ
55
തിരുനിലൈ പെറ്റ പെരുനാ ളിരുക്കൈ
അറനറി ചെങ്കോൽ മറനെറി നെടുവാൾ
പുറവുനിറൈ പുക്കോൻ കറവൈമുറൈ ചെയ്തോൻ
പൂമ്പുനറ് പഴനപ് പുകാർനകർ വേന്തൻ
താങ്കാ വിളൈയുൾ നൻനാ ടതനുൾ
60
വലവൈപ് പാർപ്പാൻ പരാചര നെൻപോൻ
കുലവുവേറ് ചേരൻ കൊടൈത്തിറങ് കേട്ടു
വണ്ടമിഴ് മറൈയോറ്കു വാനുറൈ കൊടുത്ത
തിണ്ടിറൽ നെടുവേറ് ചേരലറ് കാൺകെനക്
കാടും നാടും ഊരും പോകി
65
നീടുനിലൈ മലയം പിറ്പടച് ചെൻറാങ്കു
ഒൻറുപുരി കൊൾകൈ ഇരുപിറപ് പാളർ
മുത്തീച് ചെല്വത്തു നാൻമറൈ മുറ്റി
ഐമ്പെരു വേള്വിയുഞ് ചെയ്തൊഴിൽ ഓമ്പും
അറുതൊഴി ലന്തണർ പെറുമുറൈ വകുക്ക
70
നാവലങ് കൊണ്ടു നണ്ണാ ർഓട്ടിപ്
പാർപ്പന വാകൈ ചൂടി ഏറ്പുറ
നൻകലങ് കൊണ്ടു തൻപതിപ് പെയർവോൻ
ചെങ്കോൽ തെൻനൻ തിരുന്തുതൊഴിൽ മറൈയവർ
തങ്കാ ലെൻപ തൂർഏ അവ്വൂർപ്
75
പാചിലൈ പൊതുളിയ പോതി മൻറത്തുത്
തണ്ടേ കുണ്ടികൈ വെൺകുടൈ കാട്ടം
പണ്ടച് ചിറുപൊതി പാതക് കാപ്പൊടു
കളൈന്തനൻ ഇരുപ്പോൻ കാവൽ വെൺകുടൈ
വിളൈന്തുമുതിർ കൊറ്റത്തു വിറൽഓൻ വാഴി
80
കടറ്കടം പെറിന്ത കാവലൻ വാഴി
വിടർച്ചിലൈ പൊറിത്ത വേന്തൻ വാഴി
പൂന്തൺ പൊരുനൈപ് പൊറൈയൻ വാഴി
മാന്തരഞ് ചേരൽ മൻനവൻ വാഴ്കെനക്
കുഴലും കുടുമിയും മഴലൈച് ചെവ്വായ്ത്
85
തളർനടൈ യായത്തുത് തമർമുതൽ നീങ്കി
വിളൈയാടു ചിറാഅ രെല്ലാഞ് ചൂഴ്തരക്
കുണ്ടപ് പാർപ്പീ രെൻനോ ടോതിയെൻ
പണ്ടച് ചിറുപൊതി കൊണ്ടുപോ മിൻനെനച്
ചീർത്തകു ചിറപ്പിൻ വാർത്തികൻ പുതല്വൻ
90
ആലമർ ചെല്വൻ പെയർകൊണ്ടു വളർന്തോൻ
പാൽനാറു ചെവ്വായ്പ് പടിയോർ മുൻനർത്
തളർനാ വായിനും മറൈവിളി വഴാഅതു
ഉളമലി ഉവകൈയോ ടൊപ്പ വോതത്
തക്കിണൻ തൻനൈ മിക്കോൻ വിയന്തു
95
മുത്തപ് പൂണൂൽ അത്തകു പുനൈകലം
കടകം തോട്ടൊടു കൈയുറൈ ഈത്തുത്
തൻപതിപ് പെയർന്തന നാക നൻകലൻ
പുനൈപവും പൂൺപവും പൊറാഅ രാകി
വാർത്തികൻ തൻനൈക് കാത്തന ർഓമ്പിപ് 100
കോത്തൊഴി ലിളൈയവർ കോമുറൈ അൻറിപ്
പടുപൊരുൾ വൗവിയ പാർപ്പാ നിവനെന
ഇടുചിറൈക് കോട്ടത് തിട്ടന രാക
വാർത്തികൻ മനൈവി കാർത്തികൈ എൻപോൾ
അലന്തനൾ ഏങ്കി അഴുതനൾ നിലത്തിൽ
105
പുലന്തനൾ പുരണ്ടനൾ പൊങ്കിനൾ അതുകണ്ടു
മൈയറു ചിറപ്പിൻ ഐയൈ കോയിൽ
ചെയ്വിനൈക് കതവൻ തിറവാ താകലിൻ
തിറവാ തടൈത്ത തിണ്ണിലൈക് കതവം
മറവേൽ മൻനവൻ കേട്ടനൻ മയങ്കിക്
110
കൊടുങ്കോ ലുണ്ടുകൊൽ കൊറ്റവൈക് കുറ്റ
ഇടുമ്പൈ യാവതും അറിന്തീ മിൻനെന
ഏവ ലിളൈയവർ കാവലറ് റൊഴുതു
വാർത്തികറ് കൊണർന്ത വായ്മൊഴി യുരൈപ്പ
നീർത്തൻ റിതുവെന നെടുമൊഴി കൂറി
115
അറിയാ മാക്കളിൻ മുറൈനിലൈ തിരിന്തവെൻ
ഇറൈമുറൈ പിഴൈത്തതു പൊറുത്തൽനുങ് കടനെനത്
തടമ്പുനറ് കഴനിത് തങ്കാൽ തൻനുടൻ
മടങ്കാ വിളൈയുൾ വയലൂർ നൽകിക്
കാർത്തികൈ കണവൻ വാർത്തികൻ മുൻനർ
120
ഇരുനില മടന്തൈക്കുത് തിരുമാർപു നൽകിയവൾ
തണിയാ വേട്കൈയുഞ് ചിറിതുതണിത് തനനേ
നിലൈകെഴു കൂടൽ നീൾനെടു മറുകിൻ
മലൈപുരൈ മാടം എങ്കണും കേട്പക്
കലൈയമർ ചെല്വി കതവൻ തിറന്തതു
125
ചിറൈപ്പടു കോട്ടഞ് ചീമിൻ യാവതുങ്
കറൈപ്പടു മാക്കൾ കറൈവീടു ചെയ്മ്മിൻ
ഇടുപൊരു ളായിനും പടുപൊരു ളായിനും
ഉറ്റവർക് കുറുതി പെറ്റവർക് കാമെന
യാനൈ യെരുത്തത്തു അണിമുരചു ഇരീഇക്
130
കോൻമുറൈ യറൈന്ത കൊറ്റ വേന്തൻ
താൻമുറൈ പിഴൈത്ത തകുതിയുങ് കേൾനീ
ആടിത് തിങ്കൾ പേരിരുട് പക്കത്തു
അഴൽചേർ കുട്ടത് തട്ടമി ഞാൻറു
വെള്ളി വാരത്തു ഒള്ളെരി യുണ്ണ
135
ഉരൈചാൽ മതുരൈയോടു അരൈചുകേ ടുറുമെനും
ഉരൈയു മുണ്ടേ നിരൈതൊടി യോയേ
കടിപൊഴി ലുടുത്ത കലിങ്കനൻ നാട്ടു
വടിവേൽ തടക്കൈ വചുവുങ് കുമരനും
തീമ്പുനറ് പഴനച് ചിങ്ക പുരത്തിനും
140
കാമ്പെഴു കാനക് കപില പുരത്തിനും
അരൈചാൾ ചെല്വത്തു നിരൈതാർ വേന്തർ
വീയാത് തിരുവിൻ വിഴുക്കുടിപ് പിറന്ത
തായ വേന്തർ തമ്മുൾ പകൈയുറ
ഇരുമുക് കാവതത് തിടൈനിലത് തിയാങ്കണുഞ്
145
ചെരുവൽ വെൻറിയിറ് ചെല്വോ രിൻമൈയിൻ
അരുമ്പൊരുൾ വേട്കൈയിറ് പെരുങ്കലൻ ചുമന്തു
കരന്തുറൈ മാക്കളിറ് കാതലി തൻനൊടു
ചിങ്കാ വൺപുകഴ്ച് ചിങ്ക പുരത്തിനോർ
അങ്കാ ടിപ്പട് ടരുങ്കലൻ പകരും
150
ചങ്കമൻ എൻനും വാണികൻ തൻനൈ
മുന്തൈപ് പിറപ്പിറ് പൈന്തൊടി കണവൻ
വെന്തിറൽ വേന്തറ്കുക് കോത്തൊഴിൽ ചെയ്വോൻ
പരത നെൻനും പെയരനക് കോവലൻ
വിരത നീങ്കിയ വെറുപ്പിന നാതലിൻ
155
ഒറ്റൻ ഇവനെനപ് പറ്റിനൻ കൊണ്ടു
വെറ്റിവേൽ മൻനറ്കുക് കാട്ടിക് കൊല്വുഴിക്
കൊലൈക്കളപ് പട്ട ചങ്കമൻ മനൈവി
നിലൈക്കളങ് കാണാൾ നീലി എൻപോൾ
അരചർ മുറൈയോ പരതർ മുറൈയോ
160
ഊരീർ മുറൈയോ ചേരിയീർ മുറൈയോവെന
മൻറിനും മറുകിനും ചെൻറനൾ പൂചലിട്ടു
എഴുനാ ളിരട്ടി എല്ലൈ ചെൻറപിൻ
തൊഴുനാ ളിതുവെനത് തോൻറ വാഴ്ത്തി
മലൈത്തലൈ യേറിയോർ മാല്വിചും പേണിയിൽ 165
കൊലൈത്തലൈ മകനൈക് കൂടുപു നിൻറോൾ
എമ്മുറു തുയരം ചെയ്തോ രിയാവതും
തമ്മുറു തുയരമിറ് റാകുക വെൻറേ
വിഴുവോ ളിട്ട വഴുവിൽ ചാപം
പട്ടനി രാതലിറ് കട്ടുരൈ കേൾനീ
170
ഉമ്മൈ വിനൈവൻ തുരുത്ത കാലൈച്
ചെമ്മൈയി ൽഓർക്കുച് ചെയ്തവ മുതവാതു
വാരൊലി കൂന്തൽനിൻ മണമകൻ തൻനൈ
ഈർഏഴ് നാളകത് തെല്ലൈ നീങ്കി
വാനോർ തങ്കൾ വടിവിൻ അല്ലതൈ
175
ഈനോർ വടിവിറ് കാണ്ടൽ ഇല്ലെന
മതുരൈമാ തെയ്വം മാപത് തിനിക്കു
വിതിമുറൈ ചൊല്ലി അഴല്വീടു കൊണ്ടപിൻ
കരുത്തുറു കണവറ് കണ്ടപിൻ അല്ലതു
ഇരുത്തലും ഇല്ലേൻ നിറ്റലും ഇലനെനക്
180
കൊറ്റവൈ വായിറ് പൊറ്റൊടി തകർത്തുക്
കീഴ്ത്തിചൈ വായിറ് കണവനൊടു പുകുന്തേൻ
ംേറ്റിചൈ വായിൽ വറിയേൻ പെയർകെന
ഇരവും പകലും മയങ്കിനൾ കൈയറ്റു
ഉരവുനീർ വൈയൈ ഒരുകരൈക് കൊണ്ടാങ്കു
185
അവല എൻനാൾ അവലിത്തു ഇഴിതലിൻ
മിചൈയ എൻനാൾ മിചൈവൈത് തേറലിറ്
കടല്വയിറു കിഴിത്തു മലൈനെഞ്ചു പിളന്താങ്കു
അവുണരൈക് കടന്ത ചുടരിലൈ നെടുവേൽ
നെടുവേൾ കുൻറം അടിവൈത് തേറിപ്
190
പൂത്ത വേങ്കൈപ് പൊങ്കർക് കീഴോർ
തീത്തൊഴി ലാട്ടിയേൻ യാനെൻ റേങ്കി
എഴുനാ ളിരട്ടി എല്ലൈ ചെൻറപിൻ
തൊഴുനാ ളിതുവെനത് തോൻറ വാഴ്ത്തിപ്
പീടുകെഴു നങ്കൈ പെരുമ്പെയ ർഏത്തി
195
വാടാ മാമലർ മാരി പെയ്താങ്കു
അമരർക് കരചൻ തമർവൻ തേത്തക്
കോനകർ പിഴൈത്ത കോവലൻ റൻനൊടു
വാന വൂർതി ഏറിനൾ മാതോ
കാനമർ പുരികുഴറ് കണ്ണകി താനെൻ.
200

വെൺപാ

തെയ്വൻ തൊഴാഅൾ കൊഴുനറ് റൊഴുവാളൈത്
തെയ്വൻ തൊഴുന്തകൈമൈ തിണ്ണിതാൽ- തെയ്വമായ്
മണ്ണക മാതർക് കണിയായ കണ്ണകി
വിണ്ണക മാതർക്കു വിരുന്തു.

കട്ടുരൈ

മുടികെഴു വേന്തർ മൂവ രുള്ളും
പടൈവിളങ്കു തടക്കൈപ് പാണ്ടിയർ കുലത്തോർ
അറനും മറനും ആറ്റലും അവർതം
പഴവിറൽ മൂതൂർപ് പൺപുംേം പടുതലും
വിഴവുമലി ചിറപ്പും വിണ്ണവർ വരവും
5
ഒടിയാ ഇൻപത് തവരുടൈ നാട്ടുക്
കുടിയുങ് കൂഴിൻ പെരുക്കമും അവർതം
വൈയൈപ് പേരിയാറു വളഞ്ചുരൻ തൂട്ടലും
പൊയ്യാ വാനം പുതുപ്പെയൽ പൊഴിതലും
ആരപടി ചാത്തുവതി യെൻറിരു വിരുത്തിയും
10
ൻഏരത് തോൻറും വരിയുങ് കുരവൈയും
എൻറിവൈ അനൈത്തും പിറപൊരുൾ വൈപ്പോടു
ഒൻറിത് തോൻറും തനിക്കോൾ നിലൈമൈയും
വടആരിയർ പടൈകടന്തു
തെൻറമിഴ്നാ ടൊരുങ്കുകാണപ്
15
പുരൈതീർ കറ്പിൻ തേവി തൻനുടൻ
അരൈചു കട്ടിലിൽ തുഞ്ചിയ പാണ്ടിയൻ
നെടുഞ്ചെഴിയനോ ടൊരുപരിചാ
ൻഓക്കിക് കിടന്ത
മതുരൈക് കാണ്ടം മുറ്റിറ്റു.
20

Share:- Facebook