22

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 14:07 and updated at 03 Nov 2011 14:07

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

അഴറ്പടു കാതൈ

ഏവൽ തെയ്വത് തെരിമുകം തിറന്തതു
കാവൽ തെയ്വങ് കടൈമുകം അടൈത്തന
അരൈചർ പെരുമാൻ അടുപോർച് ചെഴിയൻ
വളൈകോൽ ഇഴുക്കത് തുയിരാണി കൊടുത്താങ്കു
ഇരുനില മടന്തൈക്കുച് ചെങ്കോൽ കാട്ടപ്
5
പുരൈതീർ കറ്പിൻ തേവി തൻനുടൻ
അരൈചു കട്ടിലിൽ തുഞ്ചിയതു അറിയാതു
ആചാൻ പെരുങ്കണി അറക്കളത്തു അന്തണർ
കാവിതി മന്തിരക് കണക്കർ തമ്മൊടു
കോയിൽ മാക്കളും കുറുന്തൊടി മകളിരും
10
ഓവിയച് ചുറ്റത് തുരൈയവിൻ തിരുപ്പക്
കാഴോർ വാതുവർ കടുന്തേ രൂരുനർ
വായ്വാൾ മറവർ മയങ്കിനർ മലിന്തു
കോമകൻ കോയിറ് കൊറ്റ വായിൽ
തീമുകങ് കണ്ടു താമിടൈ കൊള്ള
15
നിത്തിലപ് പൈമ്പൂൺ നിലാത്തികഴ് അവിരൊളിത്
തൺകതിർ മതിയത് തൻന ംേനിയൻ
ഒൺകതിർ നിത്തിലം പൂണൊടു പുനൈന്തു
വെണ്ണിറത് താമരൈ അറുകൈ നന്തിയെൻറു
ഇൻനവൈ മുടിത്ത നൻനിറച് ചെൻനിയൻ
20
നുരൈയെന വിരിന്ത നുൺപൂങ് കലിങ്കം
പുലരാ തുടുത്ത ഉടൈയിനൻ മലരാ
വട്ടികൈ ഇളമ്പൊരി വൻനികൈച് ചന്തനം
കൊട്ടംോ ടരൈത്തുക് കൊണ്ട മാർപിനൻ
തേനും പാലും കട്ടിയും പെട്പച്
25
ചേർവന പെറൂഉൻ തീമ്പുകൈ മടൈയിനൻ
തീർത്തക് കരൈയും തേവർ കോട്ടമും
ഓത്തിൻ ചാലൈയും ഒരുങ്കുടൻ നിൻറു
പിറ്പകറ് പൊഴുതിറ് പേണിനൻ ഊർവോൻ
നൻപകൽ വരവടി യൂൻറിയ കാലിനൻ
30
വിരികുടൈ തണ്ടേ കുണ്ടികൈ കാട്ടം
പിരിയാത് തരുപ്പൈ പിടിത്ത കൈയിനൻ
നാവിനും മാർപിനും നവിൻറ നൂലിനൻ
മുത്തീ വാഴ്ക്കൈ മുറൈമൈയിൻ വഴാഅ
വേത മുതല്വൻ വേള്വിക് കരുവിയോടു
35
ആതിപ് പൂതത്തു അതിപതിക് കടവുളും
വെൻറി വെങ്കതിർ പുരൈയും ംേനിയൻ
കുൻറാ മണിപുനൈ പൂണിനൻ പൂണൊടു
മുടിമുതറ് കലൻകൾ പൂണ്ടനൻ മുടിയൊടു
ചൺപകം കരുവിളൈ ചെങ്കൂ താളം
40
തൺകമഴ് പൂനീർച് ചാതിയോടു ഇനൈയവൈ
കട്ടും കണ്ണിയും തൊടുത്ത മാലൈയും
ഒട്ടിയ തിരണൈയോടു ഒചിന്ത പൂവിനൻ
അങ്കുലി കൈയറിന്തു അഞ്ചുമകൻ വിരിത്ത
കുങ്കുമ വരുണങ് കൊണ്ട മാർപിനൻ
45
പൊങ്കൊളി യരത്തപ് പൂമ്പട് ടുടൈയിനൻ
മുകിഴ്ത്തകൈച്
ചാലി അയിനി പൊറ്കലത് തേന്തി
ഏലു നറ്ചുവൈ ഇയൽപുളിക് കൊണർന്തു
വെമ്മൈയിറ് കൊള്ളും മടൈയിനൻ ചെമ്മൈയിൽ 50
പവളച് ചെഞ്ചുടർ തികഴൊളി ംേനിയൻ
ആഴ്കടൽ ഞാല മാള്വോൻ തൻനിൻ
മുരൈചൊടു വെൺകുടൈ കവരി നെടുങ്കൊടി
ഉരൈചാ ലങ്കുചം വടിവേൽ വടികയിറു
എനവിവൈ പിടിത്ത കൈയിന നാകി
55
എണ്ണരുഞ് ചിറപ്പിൻ മൻനരൈ യോട്ടി
മൻണകം കൊണ്ടു ചെങ്കോൽ ഓച്ചിക്
കൊടുന്തൊഴിൽ കടിന്തു കൊറ്റങ് കൊണ്ടു
നടുമ്പുകഴ് വളർത്തു നാനിലം പുരക്കും
ഉരൈചാൽ ചിറപ്പിൻ നെടിയോൻ അൻന 60
അരൈച പൂതത്തു അരുന്തിററ് കടവുളും
ചെന്നിറപ് പചുമ്പൊൻ പുരൈയും ംേനിയൻ
മൻനിയ ചിറപ്പിൻ മറവേൽ മൻനവർ
അരൈചുമുടി യൊഴിയ അമൈത്ത പൂണിനൻ
വാണിക മരപിൻ നീൾനിലം ഓമ്പി
65
നാഞ്ചിലും തുലാമും ഏന്തിയ കൈയിനൻ
ഉരൈചാൽ പൊൻനിറങ് കൊണ്ട ഉടൈയിനൻ
വെട്ചി താഴൈ കട്കമഴ് ആമ്പൽ
ചേട നെയ്തൽ പൂളൈ മരുതം
കൂട മുടിത്ത ചെൻനിയൻ നീടൊളിപ്
70
പൊൻനെന വിരിന്ത നൻനിറച് ചാന്തം
തൻനൊടു പുനൈന്ത മിൻനിറ മാർപിനൻ
കൊള്ളും പയറും തുവരൈയും ഉഴുന്തും
നൻനിയം പലവും നയന്തുടൻ അളൈഇക്
കൊള്ളെനക് കൊള്ളും മടൈയിനൻ പുടൈതരു
75
നെല്ലുടൈക് കളനേ പുള്ളുടൈക് കഴനി
വാണികപ് പീടികൈ നീൾനിഴറ് കാഞ്ചിപ്
പാണികൈക് കൊണ്ടു മുറ്പകറ് പൊഴുതിൽ
ഉൾമകിഴ്ൻ തുണ്ണു വോനേ അവനേ
നാഞ്ചിലം പടൈയും വായ്ന്തുറൈ തുലാമുഞ്
80
ചൂഴൊളിത് താലു മിയാഴും ഏന്തി
വിലൈന്തുപത മികുന്തു വിരുന്തുപതം തന്തു
മലൈയവും കടലവു മരുമ്പലം കൊണർന്തു
വിലൈയ വാക വേണ്ടുനർക് കളിത്താങ്കു
ഉഴവുതൊഴി ലുതവും പഴുതിൽ വാഴ്ക്കൈക്
85
കിഴവൻ എൻപോൻ കിളരൊളിച് ചെൻനിയിൻ
ഇളമ്പിറൈ ചൂടിയ ഇറൈയവൻ വടിവിനോർ
വിളങ്കൊളിപ് പൂത വിയൻപെരുങ് കടവുളും
കരുവിളൈ പുരൈയു ംേനിയ നരിയൊടു
വെള്ളി പുനൈന്ത പൂണിനൻ തെള്ളൊളിക് 90
കാഴകം ചെറിന്ത ഉടൈയിനൻ കാഴകിൽ
ചാന്തു പുലർന്തകൻറ മാർപിനൻ ഏന്തിയ
കോട്ടിനും കൊടിയിനും നീരിനും നിലത്തിനും
കാട്ടിയ പൂവിറ് കലന്ത പിത്തൈയൻ
കമ്മിയർ ചെയ്വിനൈക് കലപ്പൈ ഏന്തിച്
95
ചെമ്മൈയിൻ വരൂഉഞ് ചിറപ്പുപ് പൊരുന്തി
മണ്ണുറു തിരുമണി പുരൈയു ംേനിയൻ
ഒണ്ണിറക് കാഴകഞ് ചേർന്ത ഉടൈയിനൻ
ആടറ് കമൈന്ത അവറ്റൊടു പൊരുന്തിപ്
പാടറ് കമൈന്ത പലതുറൈ പോകിക്
100
കലികെഴു കൂടറ് പലിപെറു പൂതത്
തലൈവ നെൻപോൻ താനുൻ തോൻറിക്
കോമുറൈ പിഴൈത്ത നാളി ലിന്നകർ
തീമുറൈ ഉൺപതോർ തിറനുൺ ടെൻപ
താമുറൈ യാക അറിന്തന മാതലിൻ
105
യാമുറൈ പോവ തിയൽപൻ റോവെനക്
കൊങ്കൈ കുറിത്ത കൊറ്റ നങ്കൈമുൻ
നാറ്പാറ് പൂതമും പാറ്പാറ് പെയരക്
കൂല മറുകും കൊടിത്തേർ വീതിയും
പാല്വേറു തെരിന്ത നാല്വേറു തെരുവും
110
ഉരക്കുരങ്കു ഉയർത്ത ഒൺചിലൈ ഉരവോൻ
കാവെരി യൂട്ടിയ നാൾപോറ് കലങ്ക
അറവോർ മരുങ്കിൻ അഴറ്കൊടി വിടാതു
മറവോർ ചേരി മയങ്കെരി മണ്ടക്
കറവൈയും കൻറും കനലെരി ചേരാ
115
അറവൈ യായർ അകൻറെരു അടൈന്തന
മറവെങ് കളിറും മടപ്പിടി നിരൈകളും
വിരൈപരിക് കുതിരൈയും പുറമതിറ് പെയർന്തന
ചാന്തൻ തോയ്ന്ത ഏന്തിള വനമുലൈ
മൈത്തടങ് കണ്ണാർ മൈന്തർ തമ്മുടൻ
120
ചെപ്പുവാ യവിഴ്ന്ത തേമ്പൊതി നറുവിരൈ
നറുമല രവിഴ്ന്ത നാറിരു മുച്ചിത്
തുറുമലർപ് പിണൈയൽ ചൊരിന്ത പൂന്തുകൾ
കുങ്കുമം എഴുതിയ കൊങ്കൈ മുൻറിൽ
പൈങ്കാ ഴാരം പരിന്തന പരന്ത
125
തൂമെൻ ചേക്കൈത് തുനിപ്പതം പാരാക്
കാമക് കള്ളാട് ടടങ്കിനർ മയങ്കത്
തിതലൈ അൽകുൽ തേങ്കമഴ് കുഴലിയർ
കുതലൈച് ചെവ്വായ്ക് കുറുനടൈപ് പുതല്വരൊടു
പഞ്ചിയാ രമളിയിൽ തുഞ്ചുതുയിൽ എടുപ്പി 130
വാൽനരൈക് കൂന്തൽ മകളിരൊടു പോത
വരുവിരുൻ തോമ്പി മനൈയറ മുട്ടാപ്
പെരുമനൈക് കിഴത്തിയർ പെരുമകിഴ് വെയ്തി
ഇലങ്കുപൂൺ മാർപിറ് കണവനൈ ഇഴന്തു
ചിലമ്പിൻ വെൻറ ചേയിഴൈ നങ്കൈ 135
കൊങ്കൈപ് പൂചൽ കൊടിതോ വൻറെനപ്
പൊങ്കെരി വാനവൻ തൊഴുതനർ ഏത്തിനർ
എണ്ണാൻ കിരട്ടി ഇരുങ്കലൈ പയിൻറ
പണ്ണിയൽ മടന്തൈയർ പയങ്കെഴു വീതിത്
തണ്ണുമൈ മുഴവം താഴ്തരു തീങ്കുഴൽ
140
പണ്ണുക്കിളൈ പയിരും പണ്ണിയാഴ്പ് പാണിയൊടു
നാടക മടന്തൈയ രാടരങ് കിഴന്താങ്കു
എന്നാട് ടാൾകൊൽ യാർമകൾ കൊല്ലോ
ഇന്നാട് ടിവ്വൂർ ഇറൈവനൈ യിഴന്തു
തേരാ മൻനനൈച് ചിലമ്പിൻ വെൻറിവ്
145
ഊർതീ യൂട്ടിയ ഒരുമക ളെൻന
അന്തി വിഴവും ആരണ ഓതൈയും
ചെന്തീ വേട്ടലുൻ തെയ്വം പരവലും
മനൈവിളക് കുറുത്തലും മാലൈ അയർതലും
വഴങ്കുകുരൻ മുരചമു മടിന്ത മാനകർക്
150
കാതലറ് കെടുത്ത ൻഓയൊ ടുളങ്കനൻറു
ഊതുലൈക് കുരുകിൻ ഉയിർത്തന ളുയിർത്തു
മറുകിടൈ മറുകുങ് കവലൈയിറ് കവലും
ഇയങ്കലും ഇയങ്കും മയങ്കലും മയങ്കും
ആരഞ രുറ്റ വീരപത് തിനിമുൻ
155
കൊന്തഴൽ വെമ്മൈക് കൂരെരി പൊറാഅൾ
വന്തു തോൻറിനൾ മതുരാപതിയെൻ.

വെൺപാ

മാമകളും നാമകളും മാമയിടറ് ചെറ്റുകന്ത
കോമകളും താമ്പടൈത്ത കൊറ്റത്താൾ- നാമ
മുതിരാ മുലൈകുറൈത്താൾ മുൻനർഏ വന്താൾ
160
മതുരാ പതിയെൻനു മാതു.

[ഇക്കാതൈയിൻ പാടൽ വരികൾ
17 മുതൽ 33 വരൈയും
37 മുതൽ 50 വരൈയും
67 മുതൽ 84 വരൈയും
89 മുതൽ 96 വരൈയും
111 ആം വരിയും
പിറ്കാല ഇടൈച്ചേർക്കൈയെന ഉരൈയാചിരിയർ പലരും കരുതുവർ.]

Share:- Facebook