21

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 14:06 and updated at 03 Nov 2011 14:06

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

വഞ്ചിന മാലൈ

കോവേന്തൻ തേവി കൊടുവിനൈ യാട്ടിയേൻ
യാവുൻ തെരിയാ ഇയൽപിനേ നായിനും
മുറ്പകറ് ചെയ്താൻ പിറൻകേടു തൻകേടു
പിറ്പകറ് കാൺകുറൂഉം പെറ്റിയകാൺ നറ്പകൽഏ
വൻനി മരമും മടൈപ്പളിയുഞ് ചാൻറാക 5
മുൻനിറുത്തിക് കാട്ടിയ മൊയ്കുഴ ലാൾ പൊൻനിക്
കരൈയിൻ മണറ്പാവൈ നിൻകണവ നാമെൻറു
ഉരൈചെയ്ത മാതരൊടും പോകാൾ തിരൈവന്തു
അഴിയാതു ചൂഴ്പോക വാങ്കുന്തി നിൻറ
വരിയാ രകലൽകുൽ മാതർ ഉരൈചാൻറ
10
മൻനൻ കരികാൽ വളവൻമകൾ വഞ്ചിക്കോൻ
തൻനൈപ് പുനൽകൊള്ളത് താൻപുനലിൻ പിൻചെൻറു
കൽനവിൽ തോളായോ വെൻനക് കടല്വന്തു
മുൻനിറുത്തിക് കാട്ട അവനൈത് തഴീഇക് കൊണ്ടു
പൊൻനങ് കൊടിപോലപ് പോതന്താൾ മൻനി 15
മണൽമലി പൂങ്കാനൽ വരുകലൻകൾ ൻഓക്കിക്
കണവൻവരക് കല്ലുരുവം നീത്താൾ ഇണൈയായ
മാറ്റാൾ കുഴവിവിഴത് തൻകുഴവി യുങ്കിണറ്റു
വീഴ്ത്തേറ്റുക് കൊണ്ടെടുത്ത വേറ്കണ്ണാൾ വേറ്റൊരുവൻ
നീൾൻഓക്കങ് കണ്ടു നിറൈമതി വാൾമുകത്തൈത്
20
താനോർ കുരക്കുമുക മാകെൻറു പോന
കൊഴുനൻ വരവേ കുരക്കുമുക നീത്ത
പഴുമണി അൽകുറ്പൂം പാവൈ വിഴുമിയ
പെണ്ണറി വെൻപതു പേതൈമൈത്തേ എൻറുരൈത്ത
നുണ്ണറിവി നോർൻഓക്കം ൻഓക്കാതേ എണ്ണിൽഏൻ 25
വണ്ടൽ അയർവിടത് തിയാനോർ മകൾപെറ്റാൽ
ഒണ്ടൊടി നീയോർ മകറ്പെറിൽ കൊണ്ട
കൊഴുനൻ അവളുക്കെൻ റിയാനുരൈത്ത മാറ്റം
കെഴുമി അവളുരൈപ്പക് കേട്ട വിഴുമത്താൽ
ചിന്തൈൻഓയ് കൂരുൻ തിരുവിൽഏറ് കെൻറെടുത്തുത് 30
തന്തൈക്കുത് തായുരൈപ്പക് കേട്ടാളായ് മുന്തിയോർ
കോടിക് കലിങ്കം ഉടുത്തുക് കുഴൽകട്ടി
നീടിത് തലൈയൈ വണങ്കിത് തലൈചുമന്ത
ആടകപ്പൂം പാവൈ അവൾപോല്വാർ നീടിയ
മട്ടാർ കുഴലാർ പിറന്ത പതിപ്പിറന്തേൻ
35
പട്ടാങ് കിയാനുംോർ പത്തിനിയേ യാമാകിൽ
ഒട്ടേ നരചോ ടൊഴിപ്പേൻ മതുരൈയുമെൻ
പട്ടിമൈയുങ് കാൺകുറുവായ് നീയെൻനാ വിട്ടകലാ
നാൻമാടക് കൂടൽ മകളിരു മൈന്തരും
വാനക് കടവളരും മാതവരുങ് കേട്ടീമിൻ
40
യാനമർ കാതലൻ തൻനൈത് തവറിഴൈത്ത
കോനകർ ചീറിനേൻ കുറ്റമിൽഏൻ യാനെൻറു
ഇടമുലൈ കൈയാൽ തിരുകി മതുരൈ
വലമുറൈ മുമ്മുറൈ വാരാ അലമന്തു
മട്ടാർ മറുകിൻ മണിമുലൈയൈ വട്ടിത്തു
45
വിട്ടാ ളെറിന്താൾ വിളങ്കിഴൈയാൾ വട്ടിത്ത
നീല നിറത്തുത് തിരിചെക്കർ വാർചടൈപ്
പാൽപുരൈ വെള്ളെയിറ്റുപ് പാർപ്പനക് കോലത്തു
മാലൈ എരിയങ്കി വാനവൻ താൻതോൻറി
മാപത് തിനിനിൻനൈ മാണപ് പിഴൈത്തനാൾ
50
പായെരി ഇന്തപ് പതിയൂട്ടപ് പണ്ടേയോർ
ഏവ ലുടൈയേനാ ലിയാർപിഴൈപ്പാ രീങ്കെൻനപ്
പാർപ്പാർ അറവോർ പചുപ്പത് തിനിപ്പെണ്ടിർ
മൂത്തോർ കുഴവി യെനുമിവരൈക് കൈവിട്ടുത്
തീത്തിറത്താർ പക്കംേ ചേർകെൻറു കായ്ത്തിയ
55
പൊറ്റൊടി ഏവപ് പുകൈയഴൽ മണ്ടിറ്റേ
നറ്റേരാൻ കൂടൽ നകർ.

വെൺപാ

പൊറ്പു വഴുതിയുന്തൻ പൂവൈയരും മാളികൈയും
വിറ്പൊലിയുഞ് ചേനൈയുമാ വേഴമുങ്—കറ്പുണ്ണത്
തീത്തരു വെങ്കൂടറ് റെയ്വക് കടവുളരും
മാത്തുവത് താൻമറൈന്താർ മറ്റു.

Share:- Facebook