20

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 14:01 and updated at 03 Nov 2011 14:01

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

വഴക്കുരൈ കാതൈ

ആങ്കുക്
കുടൈയൊടു കോല്വീഴ നിൻറു നടുങ്കും
കടൈമണി ഇൻകുരൽ കാൺപെൻകാൺ എല്ലാ
തിചൈയിരു നാൻകും അതിർന്തിടും അൻറിക്
കതിരൈ ഇരുള്വിഴുങ്കക് കാൺപെൻകാൺ എല്ലാ 5
വിടുങ്കൊടി വില്ലിര വെമ്പകൽ വീഴും
കടുങ്കതിർ മീനിവൈ കാൺപെൻകാൺ എല്ലാ

കരുപ്പം

ചെങ്കോലും വെൺകുടൈയും
ചെറിനിലത്തു മറിന്തുവീഴ്തരും
നങ്കോൻറൻ കൊറ്റവായിൽ
10
മണിനടുങ്ക നടുങ്കുമുള്ളം
ഇരവുവില്ലിടും പകൽമീൻവിഴും
ഇരുനാൻകു തിചൈയും അതിർന്തിടും
വരുവതോർ തുൻപമുണ്ടു
മൻനവറ് കിയാം ഉരൈത്തുമെന
ആടിയേന്തിനർ കലനേന്തിനർ
അവിർന്തുവിളങ്കും അണിയിഴൈയിനർ
കോടിയേന്തിനർ പട്ടേന്തിനർ
കൊഴുന്തിരൈയലിൻ ചെപ്പേന്തിനർ
വണ്ണംേന്തിനർ ചുണ്ണംേന്തിനർ
15
മാൻമതത്തിൻ ചാന്തേന്തിനർ
കണ്ണിയേന്തിനർ പിണൈയൽഏന്തിനർ
കവരിയേന്തിനർ തൂപംേന്തിനർ
കൂനുങ്കുറളും ഊമുങ്കൂടിയ
കുറുന്തൊഴിലിളൈഞർ ചെറിന്തുചൂഴ്തര
നരൈവിരൈഇയ നറുങ്കൂന്തലർ
ഉരൈവിരൈഇയ പലർവാഴ്ത്തിട
ഈണ്ടുനീർ വൈയങ്കാക്കും
പാണ്ടിയൻപെരുൻ തേവിവാഴ്കെന
ആയമുങ് കാവലുഞ്ചെൻ റടിയീടു പരചിയേത്തക്
20
കോപ്പെരുൻ തേവിചെൻറുതൻ തീക്കനാത് തിറമുരൈപ്പ
അരിമാ നേന്തിയ അമളിമിചൈ ഇരുന്തനൻ
തിരുവീഴ് മാർപിൻ തെൻനവർ കോവേ; ഇപ്പാൽ,
വായി ൽഓയേ വായി ൽഓയേ
അറിവറൈ പോകിയ പൊറിയറു നെഞ്ചത്തു
25
ഇറൈമുറൈ പിഴൈത്തോൻ വായി ൽഓയേ
ഇണൈയരിച് ചിലമ്പൊൻ റേന്തിയ കൈയൾ
കണവനൈ ഇഴന്താൾ കടൈയകത് താളെൻറു
അറിവിപ് പായേ അറിവിപ് പായേ; എന
വായിൽഓൻ, വാഴിയെങ് കൊറ്കൈ വേന്തേ വാഴി 30
തെൻനം പൊരുപ്പിൻ തലൈവ വാഴി
ചെഴിയ വാഴി തെൻനവ വാഴി
പഴിയൊടു പടരാപ് പഞ്വ വാഴി
അടർത്തെഴു കുരുതി യടങ്കാപ് പചുന്തുണിപ്
പിടർത്തലൈപ് പീടം ഏറിയ മടക്കൊടി
35
വെറ്റിവേറ് റടക്കൈക് കൊറ്റവൈ അല്ലൾ
അറുവർക് കിളൈയ നങ്കൈ ഇറൈവനൈ
ആടൽകൺ ടരുളിയ അണങ്കു ചൂരുടൈക്
കാനകം ഉകന്ത കാളി താരുകൻ
പേരുരങ് കിഴിത്ത പെണ്ണു മല്ലൾ
40
ചെറ്റനൾ പോലും ചെയിർത്തനൾ പോലും
പൊറ്റൊഴിറ് ചിലമ്പൊൻ റേന്തിയ കൈയൾ
കണവനൈ ഇഴന്താൾ കടൈയകത് താൾഏ
കണവനൈ ഇഴന്താൾ കടൈയകത് താൾഏ; എന
വരുക മറ്റവൾ തരുക ഈങ്കെന
45
വായിൽ വന്തു കോയിൽ കാട്ടക്
കോയിൽ മൻനനൈക് കുറുകിനൾ ചെൻറുഴി
നീർവാർ കണ്ണൈ എമ്മുൻ വന്തോയ്
യാരൈ യോനീ മടക്കൊടി യോയെനത്
തേരാ മൻനാ ചെപ്പുവ തുടൈയേൻ
50
എള്ളറു ചിറപ്പിൻ ഇമൈയവർ വിയപ്പപ്
പുള്ളുറു പുൻകൺ തീർത്തോൻ അൻറിയും
വായിറ് കടൈമണി നടുനാ നടുങ്ക
ആവിൻ കടൈമണി ഉകുനീർ നെഞ്ചുചുടത് താൻതൻ
അരുമ്പെററ് പുതല്വനൈ ആഴിയിൻ മടിത്തോൻ
55
പെരുമ്പെയർപ് പുകാരെൻ പതിയേ അവ്വൂർ
ഏചാച് ചിറപ്പിൻ ഇചൈവിളങ്കു പെരുങ്കുടി
മാചാത്തു വാണികൻ മകനൈ യാകി
വാഴ്തൽ വേണ്ടി ഊഴ്വിനൈ തുരപ്പച്
ചൂഴ്കഴൽ മൻനാ നിൻനകർപ് പുകുന്തീങ്കു
60
എൻകാറ് ചിലമ്പുപകർതൽ വേണ്ടി നിൻപാറ്
കൊലൈക്കളപ് പട്ട കോവലൻ മനൈവി
കണ്ണകി യെൻപതെൻ പെയർഏയെനപ്; പെണ്ണണങ്കേ
കള്വനൈക് കോറൽ കടുങ്കോ ലൻറു
വെള്വേറ് കൊറ്റങ് കാണെന ഒള്ളിഴൈ 65
നറ്റിറം പടരാക് കൊറ്കൈ വേന്തേ
എൻകാറ് പൊറ്ചിലമ്പു മണിയുടൈ അരിയേ, എനത്
തേമൊഴി യുരൈത്തതു ചെവ്വൈ നൻമൊഴി
യാമുടൈച് ചിലമ്പു മുത്തുടൈ അരിയേ
തരുകെനത് തന്തു താൻമുൻ വൈപ്പക്
70
കണ്ണകി അണിമണിക് കാറ്ചിലം പുടൈപ്പ
മൻനവൻ വായ്മുതൽ തെറിത്തതു മണിയേ, മണി കണ്ടു
താഴ്ന്ത കുടൈയൻ തളർന്തചെങ് കോലൻ
പൊൻചെയ് കൊല്ലൻ തൻചൊറ് കേട്ട
യാനോ അരചൻ യാനേ കള്വൻ
75
മൻപതൈ കാക്കുൻ തെൻപുലങ് കാവൽ
എൻമുതറ് പിഴൈത്തതു കെടുകവെൻ ആയുളെന
മൻനവൻ മയങ്കിവീഴ്ൻ തനനേ തെൻനവൻ
കോപ്പെരുൻ തേവി കുലൈന്തനൾ നടുങ്കിക്
കണവനൈ ഇഴന്തോർക്കുക് കാട്ടുവ തില്ലെൻറു 80
ഇണൈയടി തൊഴുതുവീഴ്ൻ തനൾഏ മടമൊഴി.

വെൺപാ

അല്ലവൈ ചെയ്താർക് കറങ്കൂറ്റ മാമെൻനും 1
പല്ലവൈയോർ ചൊല്ലും പഴുതൻറേ—പൊല്ലാ
വടുവിനൈയേ ചെയ്ത വയവേന്തൻ റേവി
കടുവിനൈയേൻ ചെയ്വതൂഉങ് കാൺ.

കാവി യുകുനീരുങ് കൈയിൽ തനിച്ചിലമ്പും
2
ആവി കുടിപോന അവ്വടിവും—പാവിയേൻ
കാടെല്ലാഞ് ചൂഴ്ന്ത കരുങ്കുഴലുങ് കണ്ടഞ്ചിക്
കൂടലാൻ കൂടായി നാൻ.

മെയ്യിറ് പൊടിയും വിരിത്ത കരുങ്കുഴലും
3
കൈയിൽ തനിച്ചിലമ്പും കണ്ണീരും—വൈയൈക്കോൻ
കണ്ടളവേ തോറ്റാനക് കാരികൈതൻ ചൊറ്ചെവിയിൽ
ഉണ്ടളവേ തോറ്റാൻ ഉയിർ.

Share:- Facebook