17

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:56 and updated at 03 Nov 2011 13:56

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

ആയ്ച്ചിയർ കുരവൈ

കയലെഴുതിയ ഇമയനെറ്റിയിൻ
അയലെഴുതിയ പുലിയുമ്വില്ലും
നാവലന്തൺ പൊഴിൻമൻനർ
ഏവൽകേട്പപ് പാരരചാണ്ട
മാലൈ വെൺകുടൈപ് പാണ്ടിയൻ കോയിലിൽ 5
കാലൈ മുരചങ് കനൈകുര ലിയമ്പുമാകലിൻ
നെയ്മ്മുറൈ നമക്കിൻ റാമെൻറു
ഐയൈതൻ മകളൈക് കൂഉയ്ക്
കടൈകയിറു മത്തുങ് കൊണ്ടു
ഇടൈമുതുമകൾ വന്തുതോൻറുമൻ;
10

ഉരൈപ്പാട്ടു മടൈ

കുടപ്പാൽ ഉറൈയാ കുവിയിമിൽ ഏറ്റിൻ
1
മടക്കണീർ ചോരും വരുവതൊൻ റുണ്ടു;

ഉറിനറു വെണ്ണെയ് ഉരുകാ ഉരുകും
2
മറിതെറിത് താടാ വരുവതൊൻ റുണ്ടു;

നാൻമുലൈ യായം നടുങ്കുപു നിൻറിരങ്കും
3
മാൻമണി വീഴും വരുവതൊൻ റുണ്ടു;

കരുപ്പം

കുടത്തുപ്പാ ലുറൈയാമൈയും കുവിയിമി ൽഏറ്റിൻ
മടക്കണ്ണീ॰ീ$ർ ചോർതലും ഉറിയിൽ വെണ്ണെ
യുരുകാമൈയും മറി മുടങ്കിയാടാമൈയും മാൻമണി
നിലത്തറ്റു വീഴ്തലും വരുവതോർ തുൻപമുണ്ടെന
മകളൈ ൻഓക്കി മനമയങ്കാതേ മണ്ണിൻ
മാതർക്കണിയാകിയ കണ്ണകിയുന്താൻകാണ
ആയർപാടിയിൽ എരുമൻറത്തു മായവനുടൻ തമ്മുൻ ആടിയ
വാലചരിതൈ നാടകങ്കളിൽ വേൽ നെടുങ്കൺ
പിഞ്ഞൈയോ ടാടിയ കുരവൈ യാടുതും യാമെൻറാൾ
കറവൈ കൻറു തുയർ നീങ്കുകവെനവേ;

കൊളു

കാരി കതനഞ്ചാൻ പായ്ന്താനൈക് കാമുറുമിവ്
1
വേരി മലർക് കോതൈയാൾ;

കട്ടു

നെറ്റിച് ചെകിലൈ യടർത്താറ് കുരിയവിപ് 2
പൊറ്റൊടി മാതരാൾ തോൾ;

മല്ലൽ മഴവിടൈ യൂർന്താറ് കുരിയളിം
3
മുല്ലൈയം പൂങ്കുഴൽ താൻ;

നുൺപൊറി വെള്ളൈ യടർത്താറ്കേ യാകുമിപ്
4
പെൺകൊടി മാതർതൻ തോൾ;

പൊറ്പൊറി വെള്ളൈ യടർത്താർക്കേ യാകുമിൻ 5
നറ്കൊടി മെൻമുലൈ താൻ;

വെൻറി മഴവിടൈ യൂർന്താറ് കുരിയളിക്
6
കൊൻറൈയം പൂങ്കുഴ ലാൾ;

തൂനിറ വെള്ളൈ അടർത്താറ് കുരിയളിപ്
7
പൂവൈപ് പുതുമല രാൾ;

എടുത്തുക് കാട്ടു

ആങ്കു,
തൊഴുവിടൈ ഏറു കുറിത്തു വളർത്താർ
എഴുവരിളങ് കോതൈ യാർ
എൻറുതൻ മകളൈ ൻഓക്കിത്
തൊൻറുപടു മുറൈയാൽ നിറുത്തി
ഇടൈമുതു മകളിവർക്കുപ്
പടൈത്തുക്കോട് പെയരിടുവാൾ
കുടമുതൽ ഇടമുറൈ യാക്കുരൽ തുത്തം
കൈക്കിളൈ ഉഴൈഇളി വിളരി താരമെന
വിരിതരു പൂങ്കുഴൽ വേണ്ടിയ പെയർഏ;

മായവൻ എൻറാൾ കുരലൈ വിറല്വെള്ളൈ
ആയവൻ എൻറാൾ ഇളിതൻനൈ- ആയ്മകൾ
പിൻനൈയാം എൻറാൾഓർ തുത്തത്തൈ മറ്റൈയാർ
മുൻനൈയാം എൻറാൾ മുറൈ;

മായവൻ ചീരുളാർ പിഞ്ഞൈയുൻ താരമും
വാല്വെള്ളൈ ചീരാർ ഉഴൈയും വിളരിയും
കൈക്കിളൈ പിഞ്ഞൈ ഇടത്താൾ വലത്തുളാൾ
മുത്തൈക്കു നല്വിളരി താൻ;

അവരുൾ,
വണ്ടുഴായ് മാലൈയൈ മായവൻ ംേലിട്ടുത്
തണ്ടാക് കുരവൈതാൻ ഉൾപടുവാൾ-കൊണ്ടചീർ
വൈയം അളന്താൻറൻ മാർപിൻ തിരുൻഓക്കാപ്
പെയ്വളൈക് കൈയാൾനം പിൻനൈതാ നാമെൻറേ
ഐയെൻറാ ളായർ മകൾ;

കൂത്തുൾ പടുതൽ

അവർ താം,
ചെന്നിലൈ മണ്ടിലത്താറ് കറ്കടകക് കൈകോഒത്തു
അന്നിലൈയേ യാടറ്ചീ രായ്ന്തുളാർ- മുൻനൈക്
കുരറ്കൊടി തൻകിളൈയൈ ൻഓക്കിപ് പരപ്പുറ്റ
കൊല്ലൈപ് പുനത്തുക് കുരുന്തൊചിത്താറ് പാടുതും
മുല്ലൈത്തീം പാണി യെൻറാൾ;
എനാക്,
കുരൻമന്ത മാക ഇളിചമ നാക
വരൻമുറൈയേ തുത്തം വലിയാ ഉരനിലാ
മന്തം വിളരി പിടിപ്പാൾ അവൾനട്പിൻ
പിൻറൈയൈപ് പാട്ടെടുപ് പാൾ;

പാട്ടു

കൻറു കുണിലാക് കനിയുതിർത്ത മായവൻ
1
ഇൻറുനം ആനുൾ വരുംേൽ അവൻവായിൽ
കൊൻറൈയൻ തീങ്കുഴൽ കേളാംോ തോഴീ;

പാമ്പു കയിറാക് കടൽകടൈന്ത മായവൻ
2
ഈങ്കുനം ആനുൾ വരുംേൽ അവൻവായിൽ
ആമ്പലൻ തീങ്കുഴൽ കേളാംോ തോഴീ;

കൊല്ലൈയഞ് ചാരറ് കുരുന്തൊചിത്ത മായവൻ
3
എല്ലൈനം ആനുൾ വരുംേൽ അവൻവായിൽ
മുല്ലൈയൻ തീങ്കുഴൽ കേളാംോ തോഴീ;
തൊഴുനൈത് തുറൈവനോ ടാടിയ പിൻനൈ
അണിനിറം പാടുകേം യാം;

ഇറുമെൻ ചായൽ നുടങ്ക നുടങ്കി
1
അറുവൈ യൊളിത്താൻ വടിവെൻ കോയാം
അറുവൈ യൊളിത്താൻ അയര അയരും
നറുമെൻ ചായൽ മുകമെൻ കോയാം;

വഞ്ചഞ് ചെയ്താൻ തൊഴുനൈപ് പുനലുൾ
2
നെഞ്ചങ് കവർന്താൾ നിറൈയെൻ കോയാം
നെഞ്ചങ് കവർന്താൾ നിറൈയും വളൈയും
വഞ്ചഞ് ചെയ്താൻ വടിവെൻ കോയാം;

തൈയൽ കലൈയും വളൈയും ഇഴന്തേ
3
കൈയി ലൊളിത്താൾ മുകമെൻ കോയാം
കൈയി ലൊളിത്താൾ മുകങ്കൺ ടഴുങ്കി
മൈയ ലുഴന്താൻ വടിവെൻ കോയാം;

ഒൻറൻ പകുതി

കതിർതികിരി യാൻമറൈത്ത കടല്വണ്ണൻ ഇടത്തുളാൾ 1
മതിപുരൈയു നറുംേനിത് തമ്മുനോൻ വലത്തുളാൾ
പൊതിയവിഴ് മലർക്കൂന്തറ് പിഞ്ഞൈചീർ പുറങ്കാപ്പാർ
മുതുമറൈതേർ നാരതനാർ മുന്തൈമുറൈ നരമ്പുളർവാർ;

മയിലെരുത് തുറഴ്മേനി മായവൻ വലത്തുളാൾ
2
പയിലിതഴ് മലർമ്േനിത് തമ്മുനോൻ ഇടത്തുളാൾ
കയിലെരുത്തം കോട്ടിയനം പിൻനൈചീർ പുറങ്കാപ്പാർ
കുയിലുവരുൾ നാരതനാർ കൊളൈപുണർചീർ നരമ്പുളർവാർ;

ആടുനർപ് പുകഴ്തൽ

മായവൻറം മുൻനിനൊടും വരിവളൈക്കൈപ് പിൻനൈയൊടും
കോവലർതഞ് ചിറുമിയർകൾ കുഴറ്കോതൈ പുറഞ്ചോര
ആയ്വളൈച്ചീർക് കടിപെയർത്തിട് ടചൊതൈയാർ തൊഴുതേത്തത്
താതെരുമൻ റത്താടുങ് കുരവൈയോ തകവുടൈത്തേ;

എല്ലാനാം,
പുള്ളൂർ കടവുളൈപ് പോറ്റുതും പോറ്റുതും
ഉള്വരിപ് പാണിയൊൻ റുറ്റു;

ഉള്വരി വാഴ്ത്തു

കോവാ മലൈയാരം കോത്ത കടലാരം
1
തേവർകോൻ പൂണാരം തെൻനർകോൻ മാർപിനവേ
തേവർകോൻ പൂണാരം പൂണ്ടാൻ ചെഴുന്തുവരൈക്
കോകുല ംേയ്ത്തുക് കുരുന്തൊചിത്താ നെൻപരാൽ;

പൊൻനിമയക് കോട്ടുപ് പുലിപൊറിത്തു മണ്ണാണ്ടാൻ 2
മൻനൻ വളവൻ മതിറ്പുകാർ വാഴ്വേന്തൻ
മൻനൻ വളവൻ മതിറ്പുകാർ വാഴ്വേന്തൻ
പൊൻനൻ തികിരിപ് പൊരുപടൈയാ നെൻപരാൽ;

മുന്നീരി നുൾപുക്കു മൂവാക് കടമ്പെറിന്താൻ
3
മൻനർകോച് ചേരൻ വളവഞ്ചി വാഴ്വേന്തൻ
മൻനർകോച് ചേരൻ വളവഞ്ചി വാഴ്വേന്തൻ
കൻനവിൽ തോൾഓച്ചിക് കടൽകടൈന്താ നെൻപരാൽ;

മുൻനിലൈപ് പരവൽ

വടവരൈയൈ മത്താക്കി വാചുകിയൈ നാണാക്കിക് 1
കടല്വണ്ണൻ പണ്ടൊരുനാൾ കടല്വയിറു കലക്കിനൈയേ
കലക്കിയകൈ അചോതൈയാർ കടൈകയിറ്റാറ് കട്ടുൺകൈ
മലർക്കമല ഉന്തിയായ് മായംോ മരുട്കൈത്തേ;

അറുപൊരുൾ ഇവനെൻറേ അമരർകണൻ തൊഴുതേത്ത 2
ഉറുപചിയൊൻ റിൻറിയേ ഉലകടൈയ ഉണ്ടനൈയേ
ഉണ്ടവായ് കളവിനാൻ ഉറിവെണ്ണെ യുണ്ടവായ്
വണ്ടുഴായ് മാലൈയായ് മായംോ മരുട്കൈത്തേ;

തിരണ്ടമരർ തൊഴുതേത്തും തിരുമാൽനിൻ ചെങ്കമല
3
ഇരണ്ടടിയാൻ മൂവുലകും ഇരുൾതീര നടന്തനൈയേ
നടന്തഅടി പഞ്ചവർക്കുത് തൂതാക നടന്തഅടി
മടങ്കലായ് മാറട്ടായ് മായംോ മരുട്കൈത്തേ;

പടർക്കൈപ് പരവൽ

മൂവുലകും ഈരടിയാൻ മുറൈനിരമ്പാ വകൈമുടിയത്
1
താവിയചേ വടിചേപ്പത് തമ്പിയൊടുങ് കാൻപോന്തു
ചോവരണും പോർമടിയത് തൊല്ലിലങ്കൈ കട്ടഴിത്ത
ചേവകൻചീർ കേളാത ചെവി എൻന ചെവിയേ
തിരുമാൽചീർ കേളാത ചെവി എൻന ചെവിയേ;

പെരിയവനൈ മായവനൈപ് പേരുലക മെല്ലാം
2
വിരികമല ഉന്തിയുടൈ വിണ്ണവനൈക് കണ്ണും
തിരുവടിയും കൈയും തിരുവായും ചെയ്യ
കരിയവനൈക് കാണാത കണ്ണെൻണ കണ്ണേ
കണ്ണിമൈത്തുക് കാൺപാർതം കണ്ണെൻണ കണ്ണേ;

മടന്താഴു നെഞ്ചത്തുക് കഞ്ചനാർ വഞ്ചം
3
കടന്താനൈ നൂറ്റുവർപാൽ നാറ്റിചൈയും പോറ്റപ്
പടർന്താ രണമുഴങ്കപ് പഞ്ചവർക്കുത് തൂതു
നടന്താനൈ ഏത്താത നാവെൻന നാവേ
നാരായണാ വെൻനാ നാവെൻന നാവേ;

എൻറിയാം,
കോത്ത കുരവൈയുൾ ഏത്തിയ തെയ്വനം
ആത്തലൈപ് പട്ട തുയർതീർക്ക വേത്തർ
മരുള വൈകൽ വൈകൽ മാറട്ടു
വെറ്റി വിളൈപ്പതു മൻനോ കൊറ്റത്തു
ഇടിപ്പടൈ വാനവൻ മുടിത്തലൈ യുടൈത്ത
തൊടിത്തോട് ടെൻനവൻ കടിപ്പികു മുരചേ.

Share:- Facebook