16

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:55 and updated at 03 Nov 2011 13:55

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

കൊലൈക്കളക് കാതൈ

അരുമ്പെററ് പാവൈയൈ അടൈക്കലം പെറ്റ
ഇരുമ്പേ രുവകൈയിൻ ഇടൈക്കുല മടന്തൈ
അളൈവിലൈ യുണവിൻ ആയ്ച്ചിയർ തമ്മൊടു
മിളൈചൂഴ് കോവലർ ഇരുക്കൈ യൻറിപ്
പൂവ ലൂട്ടിയ പുനൈമാൺ പന്തർക് 5

കാവറ് ചിറ്റിറ് കടിമനൈപ് പടുത്തുച്
ചെറിവളൈ യായ്ച്ചിയർ ചിലരുടൻ കൂടി
നറുമലർക് കോതൈയൈ നാണീ രാട്ടിക്
കൂടൽ മകളിർ കോലങ് കൊള്ളും
ആടകപ് പൈമ്പൂ ണരുവിലൈ യഴിപ്പച്
10
ചെയ്യാക് കോലമൊടു വന്തീർക് കെൻമകൾ
ഐയൈ കാണീ രടിത്തൊഴി ലാട്ടി
പൊൻനിറ് പൊതിന്തേൻ പുനൈപൂങ് കോതൈ
എൻനുടൻ നങ്കൈയീങ് കിരുക്കെനത് തൊഴുതു
മാതവത് താട്ടി വഴിത്തുയർ നീക്കി
15
ഏത മില്ലാ ഇടന്തലൈപ് പടുത്തിനൾ
ൻഓതക വുണ്ടോ നുമ്മക നാർക്കിനിച്
ചാവക ൻഓൻപിക ളടിക ളാതലിൻ
നാത്തൂൺ നങ്കൈയൊടു നാള്വഴിപ് പടൂഉം
അടിചി ലാക്കുതറ് കമൈന്തനറ് കലങ്കൾ
20
നെടിയാ തളിമിൻ നീരെനക് കൂറ
ഇടൈക്കുല മടന്തൈയർ ഇയൽപിറ് കുൻറാ
മടൈക്കലൻ തൻനൊടു മാൺപുടൈ മരപിറ്
കോളിപ് പാകറ് കൊഴുങ്കനിത് തിരൾകായ്
വാള്വരിക് കൊടുങ്കായ് മാതുളം പചുങ്കായ്
25
മാവിൻ കനിയൊടു വാഴൈത് തീങ്കനി
ചാലി യരിചി തമ്പാറ് പയനൊടു
കോല്വളൈ മാതേ കൊൾകെനക് കൊടുപ്പ
മെല്വിരൽ ചിവപ്പപ് പല്വേറു പചുങ്കായ്
കൊടുവായ്ക് കുയത്തു വിടുവായ് ചെയ്യത്
30
തിരുമുകം വിയർത്തതു ചെങ്കൺ ചേന്തന
കരിപുറ അട്ടിൽ കണ്ടനൾ പെയര
വൈയെരി മൂട്ടിയ ഐയൈ തൻനൊടു
കൈയറി മടൈമൈയിറ് കാതലറ് കാക്കിത്
താലപ് പുല്ലിൻ വാല്വെൺ തോട്ടുക്
35
കൈവൻ മകടൂഉക് കവിൻപെറപ് പുനൈന്ത
ചെയ്വിനൈത് തവിചിറ് ചെല്വൻ ഇരുന്തപിൻ
കടിമല രങ്കൈയിറ് കാതല നടിനീർ
ചുടുമൺ മണ്ടൈയിൽ തൊഴുതനൾ മാറ്റി
മണ്ണക മടന്തൈയൈ മയക്കൊഴിപ് പനൾപോൽ
40
തണ്ണീർ തെളിത്തുത് തൻകൈയാൽ തടവിക്
കുമരി വാഴൈയിൻ കുരുത്തകം വിരിത്തീങ്കു
അമുത മുൺക അടിക ളീങ്കെന
അരചർ പിൻനോർക് കരുമറൈ മരുങ്കിൻ
ഉരിയ വെല്ലാം ഒരുമുറൈ കഴിത്താങ്കു
45
ആയർ പാടിയിൻ അചോതൈപെറ് റെടുത്ത
പൂവൈപ് പുതുമലർ വണ്ണൻ കൊല്ലോ
നല്ലമു തുണ്ണും നമ്പി യീങ്കുപ്
പല്വളൈത് തോളിയും പണ്ടുനങ് കുലത്തുത്
തൊഴുനൈ യാറ്റിനുൾ തൂമണി വണ്ണനൈ 50
വിഴുമൻ തീർത്ത വിളക്കുക് കൊല്ലെന
ഐയൈയുൻ തവ്വൈയും വിമ്മിതം എയ്തിക്
കൺകൊളാ നമക് കിവർ കാട്ചി യീങ്കെന
ഉണ്ടിനി തിരുന്ത ഉയർപേ രാളറ്കു
അമ്മെൻ തിരൈയൽഓ ടടൈക്കാ യീത്ത 55
മൈയീ ർഓതിയൈ വരുകെനപ് പൊരുന്തിക്
കല്ലതർ അത്തം കടക്ക യാവതും
വല്ലുന കൊല്ലോ മടന്തൈമെൽ ലടിയെന
വെമ്മുനൈ യരുഞ്ചുരം പോന്തതറ് കിരങ്കി
എമ്മുതു കുരവർ എൻനുറ് റനർകൊൽ
60
മായങ് കൊല്ലോ വല്വിനൈ കൊല്ലോ
യാനുളങ് കലങ്കി യാവതും അറിയേൻ
വറുമൊഴി യാളരൊടു വമ്പപ് പരത്തരൊടു
കുറുമൊഴി കോട്ടി നെടുനകൈ പുക്കുപ്
പൊച്ചാപ് പുണ്ടു പൊരുളുരൈ യാളർ
65
നച്ചുക്കൊൻ റേറ്കും നൻനെറി യുണ്ടോ
ഇരുമുതു കുരവ ർഏവലും പിഴൈത്തേൻ
ചിറുമുതുക് കുറൈവിക്കുച് ചിറുമൈയുഞ് ചെയ്തേൻ
വഴുവെനും പാർഏൻ മാനകർ മരുങ്കീണ്ടു
എഴുകെന എഴുന്തായ് എൻചെയ് തനൈയെന
70
അറവോർക് കളിത്തലും അന്തണ ർഓമ്പലും
തുറവോർക് കെതിർതലും തൊല്ലോർ ചിറപ്പിൻ
വിരുന്തെതിർ കോടലും ഇഴന്ത എൻനൈനും
പെരുമക ടൻനൊടും പെരുമ്പെയർത് തലൈത്താൾ
മൻപെരുഞ് ചിറപ്പിൻ മാനിതിക് കിഴവൻ
75
മുന്തൈ നില്ലാ മുനിവികൻ തനനാ
അറ്പുളഞ് ചിറന്താങ് കരുണ്മൊഴി അളൈഇ
എറ്പാ രാട്ട യാനകത് തൊളിത്ത
ൻഓയും തുൻപമും നൊടിവതു പോലുമെൻ
വായൽ മുറുവറ്കവർ ഉള്ളകം വരുന്തപ് 80
പോറ്റാ വൊഴുക്കം പുരിന്തീർ യാവതും
മാറ്റാ ഉള്ള വാഴ്ക്കൈയേ നാതലിൻ
ഏറ്റെഴുൻ തനൻയാൻ എൻറവൾ കൂറക്
കുടിമുതറ് ചുറ്റമും കുറ്റിളൈ യോരും
അടിയോർ പാങ്കും ആയമും നീങ്കി
85
നാണമും മടനും നല്ലോ ർഏത്തും
പേണിയ കറ്പും പെരുന്തുണൈ യാക
എൻനൊടു പോന്തീങ് കെൻറുയർ കളൈന്ത
പൊൻനേ കൊടിയേ പുനൈപൂങ് കോതായ്
നാണിൻ പാവായ് നീണില വിളക്കേ
90
കറ്പിൻ കൊഴുന്തേ പൊറ്പിൻ ചെല്വി
ചീറടിച് ചിലമ്പി നൊൻറുകൊൺ ടിയാൻപോയ്
മാറി വരുവൻ മയങ്കാ തൊഴികെനക്
കരുങ്കയൽ നെടുങ്കട് കാതലി തൻനൈ
ഒരുങ്കുടൻ തഴീഇ ഉഴൈയോ രില്ലാ
95
ഒരുതനി കണ്ടുതൻ ഉള്ളകം വെതുമ്പി
വരുപനി കരന്ത കണ്ണ നാകിപ്
പല്ലാൻ കോവല രില്ലം നീങ്കി
വല്ലാ നടൈയിൻ മറുകിറ് ചെല്വോൻ
ഇമിൽഏ റെതിർന്ത തിഴുക്കെന അറിയാൻ 100
തൻകുലം അറിയുൻ തകുതിയൻ റാതലിൻ
താതെരു മൻറൻ താനുടൻ കഴിന്തു
മാതർ വീതി മറുകിടൈ നടന്തു
പീടികൈത് തെരുവിറ് പെയർവോൻ ആങ്കൺ
കണ്ണുൾ വിനൈഞർ കൈവിനൈ മുറ്റിയ
105
നുണ്വിനൈക് കൊല്ലർ നൂറ്റുവർ പിൻവര
മെയ്പ്പൈ പുക്കു വിലങ്കുനടൈച് ചെലവിൻ
കൈക്കോറ് കൊല്ലനൈക് കണ്ടന നാകിത്
തെൻനവൻ പെയരൊടു ചിറപ്പുപ് പെറ്റ
പൊൻവിനൈക് കൊല്ലൻ ഇവനെനപ് പൊരുന്തിക് 110
കാവലൻ റേവിക് കാവതോർ കാറ്കണി
നീവിലൈ യിടുതറ് കാതി യോവെന
അടിയേൻ അറിയേ നായിനും വേന്തർ
മുടിമുതറ് കലൻകൾ ചമൈപ്പേൻ യാനെനക്
കൂറ്റത് തൂതൻ കൈതൊഴു തേത്തപ്
115
പോറ്റരുഞ് ചിലമ്പിൻ പൊതിവാ യവിഴ്ത്തനൻ
മത്തക മണിയോടു വയിരം കട്ടിയ
പത്തിക് കേവണപ് പചുമ്പൊറ് കുടൈച്ചൂറ്
ചിത്തിരച് ചിലമ്പിൻ ചെയ്വിനൈ യെല്ലാം
പൊയ്ത്തൊഴിറ് കൊല്ലൻ പുരിന്തുടൻ ൻഓക്കിക് 120
കോപ്പെരുൻ തേവിക് കല്ലതൈ ഇച്ചിലമ്പു
യാപ്പുറ വില്ലൈ യെനമുൻ പോന്തു
വിറൽമികു വേന്തറ്കു വിളമ്പിയാൻ വരവെൻ
ചിറുകുടി ലങ്കൺ ഇരുമിൻ നീരെനക്
കോവലൻ ചെൻറക് കുറുമക നിരുക്കൈയോർ
125
തേവ കോട്ടച് ചിറൈയകം പുക്കപിൻ
കരന്തിയാൻ കൊണ്ട കാലണി ഈങ്കുപ്
പരന്തു വെളിപ്പടാ മുൻനം മൻനറ്കുപ്
പുലമ്പെയർ പുതുവനിറ് പോക്കുവൻ യാനെനക്
കലങ്കാ വുള്ളം കരന്തനൻ ചെല്വോൻ
130
കൂടൻ മകളിർ ആടൽ തോറ്റമും
പാടറ് പകുതിയും പണ്ണിൻ പയങ്കളും
കാവല നുള്ളം കവർന്തന എൻറുതൻ
ഊട ലുള്ളം ഉൾകരൻ തൊളിത്തുത്
തലൈൻഓയ് വരുത്തൻ തൻമ്േ ലിട്ടുക്
135
കുലമുതൽ തേവി കൂടാ തേക
മന്തിരച് ചുറ്റം നീങ്കി മൻനവൻ
ചിന്തരി നെടുങ്കട് ചിലതിയർ തമ്മൊടു
കോപ്പെരുൻ തേവി കോയിൽ ൻഓക്കിക്
കാപ്പുടൈ വായിറ് കടൈകാൺ അകവൈയിൻ
140
വീഴ്ന്തനൻ കിടന്തു താഴ്ന്തുപല ഏത്തിക്
കൻനക മിൻറിയും കവൈക്കോ ലിൻറിയും
തുൻനിയ മന്തിരൻ തുണൈയെനക് കൊണ്ടു
വായി ലാളരൈ മയക്കുതുയി ലുറുത്തുക്
കോയിറ് ചിലമ്പു കൊണ്ട കള്വൻ
145
കല്ലെൻ പേരൂർക് കാവലർക് കരന്തെൻ
ചില്ലൈച് ചിറുകുടി ലകത്തിരുൻ തോനെന
വിനൈവിളൈ കാല മാതലിൻ യാവതും
ചിനൈയലർ വേമ്പൻ തേരാൻ ആകി
ഊർകാപ് പാളരൈക് കൂവി ഈങ്കെൻ
150
താഴ്പൂങ് കോതൈ തൻകാറ് ചിലമ്പു
കൻറിയ കള്വൻ കൈയ താകിൽ
കൊൻറച് ചിലമ്പു കൊണർക ഈങ്കെനക്
കാവലൻ ഏവക് കരുന്തൊഴിറ് കൊല്ലനും
ഏവ ലുള്ളത് തെണ്ണിയതു മുടിത്തെനത് 155
തീവിനൈ മുതിർവലൈച് ചെൻറുപട് ടിരുന്ത
കോവലൻ റൻനൈക് കുറുകിന നാകി
വലമ്പടു താനൈ മൻനവൻ ഏവച്
ചിലമ്പു കാണിയ വന്തോർ ഇവരെനച്
ചെയ്വിനൈച് ചിലമ്പിൻ ചെയ്തി യെല്ലാം 160
പൊയ്വിനൈക് കൊല്ലൻ പുരിന്തുടൻ കാട്ട
ഇലക്കണ മുറൈമൈയിൻ ഇരുന്തോൻ ഈങ്കിവൻ
കൊലൈപ്പടു മകനലൻ എൻറുകൂറും
അരുന്തിറൽ മാക്കളൈ അകനകൈത് തുരൈത്തുക്
കരുന്തൊഴിറ് കൊല്ലൻ കാട്ടിന നുരൈപ്പോൻ 165
മന്തിരം തെയ്വം മരുന്തേ നിമിത്തം
തന്തിരം ഇടനേ കാലം കരുവിയെൻറു
എട്ടുട നൻറേ ഇഴുക്കുടൈ മരപിറ്
കട്ടുൺ മാക്കൾ തുണൈയെനത് തിരിവതു
മരുന്തിറ് പട്ടീ രായിൻ യാവരും
170
പെരുമ്പെയർ മൻനനിറ് പെരുനവൈപ് പട്ടീർ
മന്തിര നാവിടൈ വഴുത്തുവ രായിൻ
ഇന്തിര കുമരരിൻ യാങ്കാൺ കുവംോ
തെയ്വത് തോറ്റം തെളികുവ രായിൻ
കൈയകത് തുറുപൊരുൾ കാട്ടിയും പെയർകുവർ
175
മരുന്തിൻ നങ്കൺ മയക്കുവ രായിൻ
ഇരുന്തോം പെയരും ഇടനുമാ രുണ്ടോ
നിമിത്തം വായ്ത്തിടി നല്ല തിയാവതും
പുകറ്കിലാ അരുമ്പൊരുൾ വന്തുകൈപ് പുകുതിനും
തന്തിര കരണം എണ്ണുവ രായിൻ
180
ഇന്തിരൻ മാർപത് താരമും എയ്തുവർ
ഇവ്വിടം ഇപ്പൊരുൾ കോടറ് കിടമെനിൻ
അവ്വിടത് തവരൈ യാർകാൺ കിറ്പാർ
കാലങ് കരുതി അവർപൊരുൾ കൈയുറിൻ
ംേൽഓ രായിനും വിലക്കലു മുണ്ടോ
185
കരുവി കൊണ്ടവർ അരുമ്പൊരുൾ കൈയുറിൻ
ഇരുനില മരുങ്കിൻ യാർകാൺ കിറ്പാർ
ഇരവേ പകൽഏ എൻറിരൺ ടില്ലൈ
കരവിടങ് കേട്പിനോർ പുകലിട മില്ലൈ
തൂതർ കോലത്തു വായിലിൻ ഇരുന്തു
190
മാതർ കോലത്തു വല്ലിരുട് പുക്കു
വിളക്കു നിഴലിൽ തുളക്കിലൻ ചെൻറാങ്കു
ഇളങ്കോ വേന്തൻ തുളങ്കൊളി ആരം
വെയിലിടു വയിരത്തു മിൻനിൻ വാങ്കത്
തുയിൽകൺ വിഴിത്തോൻ തോളിറ് കാണാൻ 195
ഉടൈവാൾ ഉരുവ ഉറൈകൈ വാങ്കി
എറിതൊറുഞ് ചെറിത്ത ഇയൽപിറ് കാറ്റാൻ
മല്ലിറ് കാണ മണിത്തൂൺ കാട്ടിക്
കല്വിയിറ് പെയർന്ത കള്വൻ റൻനൈക്
കണ്ടോർ ഉളരെനിറ് കാട്ടും ഈങ്കിവർക്
200
കുണ്ടോ വുലകത് തൊപ്പോ രെൻറക്
കരുന്തൊഴിറ് കൊല്ലൻ ചൊല്ല ആങ്കോർ
തിരുന്തുവേറ് റടക്കൈ ഇളൈയോൻ കൂറും
നിലനകഴ് ഉളിയൻ നീലത് താനൈയൻ
കലൻനചൈ വേട്കൈയിറ് കടുമ്പുലി പോൻറു
205
മാരി നടുനാൾ വല്ലിരുൾ മയക്കത്തു
ഊർമടി കങ്കുൽ ഒരുവൻ തോൻറക്
കൈവാൾ ഉരുവെൻ കൈവാൾ വാങ്ക
എവ്വായ് മരുങ്കിനും യാനവറ് കണ്ടിൽഏൻ
അരിതിവർ ചെയ്തി അലൈക്കും വേന്തനും
210
ഉരിയ തൊൻ റുരൈമിൻ ഉറുപടൈ യീരെനക്
കല്ലാക് കളിമക നൊരുവൻ കൈയിൽ
വെള്വാൾ എറിന്തനൻ വിലങ്കൂ ടറുത്തതു
പുണ്ണുമിഴ് കുരുതി പൊഴിന്തുടൻ പരപ്പ
മണ്ണക മടന്തൈ വാൻറുയർ കൂരക്
215
കാവലൻ ചെങ്കോൽ വളൈഇയ വീഴ്ന്തനൻ
കോവലൻ പണ്ടൈ ഊഴ്വിനൈ ഉരുത്തെൻ.

ൻഏരിചൈ വെൺപാ

നണ്ണും ഇരുവിനൈയും നണ്ണുമിൻകൾ നല്ലറംേ
കണ്ണകി തൻ കേള്വൻ കാരണത്താൻ-മണ്ണിൽ
വളൈയാത ചെങ്കോൽ വളൈന്തതേ പണ്ടൈ
വിളൈവാകി വന്ത വിനൈ.

Share:- Facebook