15

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:53 and updated at 03 Nov 2011 13:53

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

അടൈക്കലക് കാതൈ

നിലന്തരു തിരുവിൻ നിഴല്വായ് ൻഏമി
കടമ്പൂൺ ടുരുട്ടും കൗരിയർ പെരുഞ്ചീർക്
കോലിൻ ചെമ്മൈയും കുടൈയിൻ തണ്മൈയും
വേലിൻ കൊറ്റമും വിളങ്കിയ കൊൾകൈപ്
പതിയെഴു വറിയാപ് പൺപുംേം പട്ട
5
മതുരൈ മൂതൂർ മാനകർ കണ്ടാങ്കു
അറന്തരു നെഞ്ചിൻ അറവോർ പൽകിയ
പുറഞ്ചിറൈ മൂതൂർപ് പൊഴിലിടം പുകുന്തു
തീതുതീർ മതുരൈയും തെൻനവൻ കൊറ്റമും
മാതവത് താട്ടിക്കുക് കോവലൻ കൂറുഴിത്
10
താഴ്നീർ വേലിത് തലൈച് ചെങ്കാനത്തു
നാൻമറൈ മുറ്റിയ നലമ്പുരി കൊൾകൈ
മാമറൈ മുതല്വൻ മാടലൻ എൻപോൻ
മാതവ മുനിവൻ മലൈവലങ് കൊണ്ടു
കുമരിയം പെരുന്തുറൈ കൊൾകൈയിറ് പടിന്തു
15
തമർമുതറ് പെയർവോൻ താഴ്പൊഴി ലാങ്കൺ
വകുന്തുചെൽ വരുത്തത്തു വാൻറുയർ നീങ്കക്
കവുന്തി ഇടവയിറ് പുകുന്തോൻ തൻനൈക്
കോവലൻ ചെൻറു ചേവടി വണങ്ക
നാവ ലന്തണൻ താനവിൻ റുരൈപ്പോൻ
20
വേന്തുറു ചിറപ്പിൻ വിഴുച്ചീ രെയ്തിയ
മാന്തളിർ ംേനി മാതവി മടന്തൈ
പാല്വായ്ക് കുഴവി പയന്തന ളെടുത്തു
വാലാ മൈന്നാൾ നീങ്കിയ പിൻനർ
മാമുതു കണികൈയർ മാതവി മകട്കു
25
നാമ നല്ലുരൈ നാട്ടുതു മെൻറു
താമിൻ പുറൂഉൻ തകൈമൊഴി കേട് ടാങ്കു
ഇടൈയിരുൾ യാമത് തെറിതിരൈപ് പെരുങ്കടൽ
ഉടൈകലപ് പട്ട എങ്കോൻ മുൻനാൾ
പുണ്ണിയ താനം പുരിന്തോ നാകലിൻ
30
നണ്ണുവഴി ഇൻറി നാൾചില നീന്ത
ഇന്തിരൻ ഏവലിൻ ഈങ്കു വാഴ്വേൻ
വന്തേൻ അഞ്ചൽ മണിംേ കലൈയാൻ
ഉൻപെരുൻ താനത് തുറുതി യൊഴിയാതു
തുൻപ നീങ്കിത് തുയർക്കട ലൊഴികെന
35
വിഞ്ചൈയിറ് പെയർത്തു വിഴുമൻ തീർത്ത
എങ്കുല തെയ്വപ് പെയരീങ് കിടുകെന
അണിംേ കലൈയാർ ആയിരങ് കണികൈയർ
മണിംേ കലൈയെന വാഴ്ത്തിയ ഞാൻറു
മങ്കല മടന്തൈ മാതവി തൻനൊടു
40
ചെമ്പൊൻ മാരി ചെങ്കൈയിറ് പൊഴിയ
ഞാന നൻനെറി നല്വരം പായോൻ
താനങ് കൊള്ളുൻ തകൈമൈയിൻ വരുവോൻ
തളർന്ത നടൈയിൽ തണ്ടുകാ ലൂൻറി
വളൈന്ത യാക്കൈ മറൈയോൻ റൻനൈപ്
45
പാകുകഴിൻ തിയാങ്കണും പറൈപട വരൂഉം
വേക യാനൈ വെമ്മൈയിറ് കൈക്കൊള
ഓയ്യെനത് തെഴിത്താങ് കുയർപിറപ് പാളനൈക്
കൈയകത് തൊഴിത്തതൻ കൈയകം പുക്കുപ്
പൊയ്പൊരു മുടങ്കുകൈ വെൺകോട് ടടങ്കി
50
മൈയിരുങ് കുൻറിൻ വിഞ്ചൈയൻ ഏയ്പ്പപ്
പിടർത്തലൈ ഇരുന്തു പെരുഞ്ചിനം പിറഴാക്
കടക്കളി റടക്കിയ കരുണൈ മറവ
പിള്ളൈ നകുലം പെരുമ്പിറി താക
എള്ളിയ മനൈയോൾ ഇനൈന്തുപിൻ ചെല്ല 55
വടതിചൈപ് പെയരും മാമറൈ യാളൻ
കടവ തൻറുനിൻ കൈത്തൂൺ വാഴ്ക്കൈ
വടമൊഴി വാചകഞ് ചെയ്ത നല്ലേടു
കടനറി മാന്തർ കൈന്നീ കൊടുക് കെനപ്
പീടികൈത് തെരുവിറ് പെരുങ്കുടി വാണികർ
60
മാട മറുകിൻ മനൈതൊറു മറുകിക്
കരുമക് കഴിപലങ് കൊണ്മി നോവെനും
അരുമറൈ യാട്ടിയൈ അണുകക് കൂഉയ്
യാതുനീ യുറ്റ ഇടരീ തെൻനെന
മാതർതാ നുറ്റ വാൻതുയർ ചെപ്പി
65
ഇപ്പൊരു ളെഴുതിയ ഇതഴിതു വാങ്കിക്
കൈപ്പൊരുൾ തന്തെൻ കടുന്തുയർ കളൈകെന
അഞ്ചൽ ഉൻറൻ അരുന്തുയർ കളൈകേൻ
നെഞ്ചുറു തുയരം നീങ്കുക എൻറാങ്കു
ഓത്തുടൈ അന്തണർ ഉരൈനൂറ് കിടക്കൈയിൽ
70
തീത്തിറം പുരിന്തോൾ ചെയ്തുയർ നീങ്കത്
താനഞ് ചെയ് തവൾ തൻറുയർ നീക്കിക്
കാനം പോന കണവനൈക് കൂട്ടി
ഒൽകാച് ചെല്വത് തുറുപൊരുൾ കൊടുത്തു
നല്വഴിപ് പടുത്ത ചെല്ലാച് ചെല്വ
75
പത്തിനി യൊരുത്തി പടിറ്റുരൈ എയ്ത
മറ്റവൾ കണവറ്കു വറിയോൻ ഒരുവൻ
അറിയാക് കരിപൊയ്ത് തറൈന്തുണും പൂതത്തുക്
കറൈകെഴു പാചത്തുക് കൈയകപ് പടലും
പട്ടോൻ റവ്വൈ പടുതുയർ കണ്ടു
80
കട്ടിയ പാചത്തുക് കടിതുചെൻ റെയ്തി
എൻനുയിർ കൊണ്ടീങ് കിവനുയിർ താവെന
നൻനെടും പൂതം നൽകാ താകി
നരക നുയിർക്കു നല്ലുയിർ കൊണ്ടു
പരകതി യിഴക്കും പൺപീങ് കില്ലൈ 85
ഒഴിക നിൻ കരുത്തെന ഉയിർമുൻ പുടൈപ്പ
അഴിതരു മുള്ളത് തവളൊടും പോന്തവൻ
ചുറ്റത് തോർക്കും തൊടർപുറു കിളൈകട്കും
പറ്റിയ കിളൈഞരിൻ പചിപ്പിണി യറുത്തുപ്
പല്ലാണ്ടു പുരന്ത ഇല്ലോർ ചെമ്മൽ
90
ഇമ്മൈച് ചെയ്തന യാനറി നല്വിനൈ
ഉമ്മൈപ് പയൻകൊൽ ഒരുതനി യുഴന്തിത്
തിരുത്തകു മാമണിക് കൊഴുന്തുടൻ പോന്തതു
വിരുത്തകോ പാല നീയെന വിനവക്
കോവലൻ കൂറുംോർ കുറുമകൻ തൻനാൽ
95
കാവൽ വേന്തൻ കടിനകർ തൻനിൽ
നാറൈങ് കൂന്തൽ നടുങ്കുതുയ രെയ്തക്
കൂറൈകോട് പട്ടുക് കോട്ടുമാ ഊരവും
അണിത്തകു പുരികുഴ ലായിഴൈ തൻനൊടും
പിണിപ്പറുത് തോർതം പെറ്റി യെയ്തവും
100
മാമലർ വാളി വറുനിലത് തെറിന്തു
കാമക് കടവുൾ കൈയറ് റേങ്ക
അണിതികഴ് പോതി അറവോൻ റൻമുൻ
മണിംേകലൈയൈ മാതവി യളിപ്പവും
നനവുപോല നള്ളിരുൾ യാമത്തുക്
105
കനവു കണ്ടേൻ കടിതീങ് കുറുമെന
അറത്തുറൈ മാക്കട് കല്ല തിന്തപ്
പുറച്ചിറൈ യിരുക്കൈ പൊരുന്താ താകലിൻ
അരൈചർ പിൻനോർ അകനകർ മരുങ്കിനിൻ
ഉരൈയിറ് കൊള്വരിങ് കൊഴികനിൻ ഇരുപ്പുക്
110
കാതലി തൻനൊടു കതിർചെൽ വതൻമുൻ
മാട മതുരൈ മാനകർ പുകുകെന
മാതവത് താട്ടിയും മാമറൈ മുതല്വനും
കോവലൻ റനക്കുക് കൂറുങ് കാലൈ
അറമ്പുരി നെഞ്ചിൻ അറവോർ പൽകിയ
115
പുറഞ്ചിറൈ മൂതൂർപ് പൂങ്കൺ ഇയക്കിക്കുപ്
പാൻമടൈ കൊടുത്തുപ് പൺപിറ് പെയർവോൾ
ആയർ മുതുമകൾ മാതരി എൻപോൾ
കാവുന്തി ഐയൈയൈക് കണ്ടടി തൊഴലും
ആകാത് തോമ്പി ആപ്പയൻ അളിക്കും
120
കോവലർ വാഴ്ക്കൈയോർ കൊടുമ്പാ ടില്ലൈ
തീതിലൾ മുതുമകൾ ചെവ്വിയൾ അളിയൾ
മാതരി തൻനുടൻ മടന്തൈയൈ ഇരുത്തുതറ്കു
ഏതം ഇൻറെന എണ്ണിന ളാകി
മാതരി കേളിം മടന്തൈതൻ കണവൻ
125
താതൈയൈക് കേട്കിൽ തൻകുല വാണർ
അരുമ്പൊരുൾ പെറുനരിൻ വിരുന്തെതിർ കൊണ്ടു
കരുന്തടങ് കണ്ണിയൊടു കടിമനൈപ് പടുത്തുവർ
ഉടൈപ്പെരുഞ് ചെല്വർ മനൈപ്പുകു മളവും
ഇടൈക്കുല മടന്തൈക് കടൈക്കലൻ തന്തേൻ
130
മങ്കല മടന്തൈയൈ നൻനീ രാട്ടിച്
ചെങ്കയൽ നെടുങ്കൺ അഞ്ചനൻ തീട്ടിത്
തേമെൻ കൂന്തറ് ചിൻമലർ പെയ്തു
തൂമടി ഉടീഇത് തൊല്ലോർ ചിറപ്പിൻ
ആയമും കാവലും ആയിഴൈ തനക്കുത്
135
തായും നീയേ യാകിത് താങ്കിങ്കു
എൻനൊടു പോന്ത ഇളങ്കൊടി നങ്കൈതൻ
വണ്ണച് ചീറടി മണ്മകൾ അറിന്തിലൾ
കടുങ്കതിർ വെമ്മൈയിറ് കാതലൻ റനക്കു
നടുങ്കുതുയ രെയ്തി നാപ്പുലര വാടിത്
140
തൻതുയർകാണാത് തകൈചാൽ പൂങ്കൊടി
ഇൻതുണൈ മകളിർക് കിൻറിയമൈയാക്
കറ്പുക് കടമ്പൂണ്ട ഇത്തെയ്വ മല്ലതു
പൊറ്പുടൈത് തെയ്വം യാങ്കൺ ടിലമാൽ
വാനം പൊയ്യാതു വളമ്പിഴൈപ് പറിയാതു
145
നീണില വേന്തർ കൊറ്റം ചിതൈയാതു
പത്തിനിപ് പെണ്ടിർ ഇരുന്തനാ ടെൻനും
അത്തകു നല്ലുരൈ അറിയാ യോനീ
തവത്തോർ അടക്കലം താൻചിറി തായിനും
മികപ്പേ രിൻപം തരുമതു കേളായ്
150
കാവിരിപ് പടപ്പൈപ് പട്ടിനൻ തൻനുൾ
പൂവിരി പിണ്ടിപ് പൊതുനീങ്കു തിരുനിഴൽ
ഉലക ൻഓൻപികൾ ഒരുങ്കുടൻ ഇട്ട
ഇലകൊളിച് ചിലാതല ംേലിരുൻ തരുളിത്
തരുമഞ് ചാറ്റുഞ് ചാരണർ തമ്മുൻ
155
തിരുവിൽ ഇട്ടുത് തികഴ്തരു ംേനിയൻ
താരൻ മാലൈയൻ തമനിയപ് പൂണിനൻ
പാർഓർ കാണാപ് പലർതൊഴു പടിമൈയൻ
കരുവിരറ് കുരങ്കിൻ കൈയൊരു പാകത്തുപ്
പെരുവിറൽ വാനവൻ വന്തുനിൻ റോനൈച്
160
ചാവക രെല്ലാം ചാരണർത് തൊഴുതീങ്കു
യാതിവൻ വരവെന ഇറൈയോൻ കൂറും
എട്ടി ചായലൻ ഇരുന്തോൻ റനതു
പട്ടിനി ൻഓൻപികൾ പലർപുകു മനൈയിൽഓർ
മാതവ മുതല്വനൈ മനൈപ്പെരുങ് കിഴത്തി
165
ഏതം നീങ്ക എതിർകൊൾ അമയത്തു
ഊർച്ചിറു കുരങ്കൊൻ റൊതുങ്കിഉൾ പുക്കുപ്
പാറ്പടു മാതവൻ പാതം പൊരുന്തി
ഉണ്ടൊഴി മിച്ചിലും ഉകുത്ത നീരും
തണ്ടാ വേട്കൈയിൽ താൻചിറി തരുന്തി 170
എതിർമുകം ൻഓക്കിയ ഇൻപച് ചെവ്വിയൈ
അതിരാക് കൊൾകൈ അറിവനും നയന്തുനിൻ
മക്കളിൻ ഓമ്പു മനൈക്കിഴത് തീയെന
മിക്കോൻ കൂറിയ മെയ്മൊഴി ഓമ്പിക്
കാതറ് കുരങ്കു കടൈനാ ളെയ്തവും
175
താനഞ് ചെയ്വുഴി അതറ്കൊരു കൂറു
തീതറു കെൻറേ ചെയ്തന ളാതലിൻ
മത്തിമ നൻനാട്ടു വാരണൻ തൻനുൾ
ഉത്തര കൗത്തറ് കൊരുമക നാകി
ഉരുവിനും തിരുവിനും ഉണർവിനുൻ തോൻറിപ്
180
പെരുവിറൽ താനം പലവുഞ് ചെയ്താങ്കു
എണ്ണാൽ ആണ്ടിൻ ഇറന്തപിറ് പാടു
വിണ്ണോർ വടിവം പെറ്റന നാതലിൻ
പെറ്റ ചെല്വപ് പെരുമ്പയ നെല്ലാം
തറ്കാത് തളിത്തോൾ താനച് ചിറപ്പെനപ് 185
പണ്ടൈപ് പിറപ്പിറ് കുരങ്കിൻ ചിറുകൈ
കൊണ്ടൊരു പാകത്തുക് കൊൾകൈയിറ് പുണർന്ത
ചായലൻ മനൈവി താനൻ തൻനാൽ
ആയിനൻ ഇവ്വടിവു അറിമി നോവെനച്
ചാവകർക് കെല്ലാം ചാറ്റിനൻ കാട്ടത്
190
തേവ കുമരൻ തോൻറിനൻ എൻറലും
ചാരണർ കൂറിയ തകൈചാൽ നൻമൊഴി
ആരണങ് കാക അറന്തലൈപ് പട്ടോർ
അൻറപ് പതിയുൾ അരുന്തവ മാക്കളും
തൻതെറൽ വാഴ്ക്കൈച് ചാവക മാക്കളും
195
ഇട്ട താനത് തെട്ടിയും മനൈവിയും
മുട്ടാ ഇൻപത്തു മുടിവുല കെയ്തിനർ
കേട്ടനൈ യായിനിത് തോട്ടാർ കുഴലിയൊടു
നീട്ടിത് തിരാതു നീപോ കെൻറേ
കവുന്തി കൂറ ഉവന്തന ൾഏത്തി
200
വളരിള വനമുലൈ വാങ്കമൈപ് പണൈത്തോൾ
മുളൈയിള വെൺപൽ മുതുക്കുറൈ നങ്കൈയൊടു
ചെൻറ ഞായിറ്റുച് ചെൽചുടർ അമയത്തുക്
കൻറുതേർ ആവിൻ കനൈകുരൽ ഇയമ്പ
മറിത്തോൾ നവിയത്തു ഉറിക്കാ വാളരൊടു
205
ചെറിവളൈ ആയ്ച്ചിയർ ചിലർ പുറഞ് ചൂഴ
മിളൈയും കിടങ്കും വളൈവിറ് പൊറിയും
കരുവിര ലൂകമും കല്ലുമിഴ് കവണും
പരിവുറു വെന്നെയും പാകടു കുഴിചിയും
കായ്പൊൻ ഉലൈയും കല്ലിടു കൂടൈയും
210
തൂണ്ടിലും തൊടക്കും ആണ്ടലൈ അടുപ്പും
കവൈയും കഴുവും പുതൈയും പുഴൈയും
ഐയവിത് തുലാമും കൈപെയർ ഊചിയും
ചെൻറെറി ചിരലും പൻറിയും പണൈയും
എഴുവുഞ് ചീപ്പും മുഴുവിററ് കണൈയമും
215
കോലും കുന്തമും വേലും പിറവും
ഞായിലും ചിറന്തു നാട്കൊടി നുടങ്കും
വായിൽ കഴിന്തുതൻ മനൈപുക് കനളാൽ
കോവലർ മടന്തൈ കൊൾകൈയിറ് പുണർന്തെൻ.

Share:- Facebook