14

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:52 and updated at 03 Nov 2011 13:52

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

ഊർകാൺ കാതൈ

പുറഞ്ചിറൈപ് പൊഴിലും പിറങ്കുനീർപ് പണ്ണൈയും
ഇറങ്കുകതിർക് കഴനിയും പുള്ളെഴുൻ താർപ്പപ്
പുലരി വൈകറൈപ് പൊയ്കൈത് താമരൈ
മലർപൊതി അവിഴ്ത്ത ഉലകുതൊഴു മണ്ടിലം
വേന്തുതലൈ പനിപ്പ ഏന്തുവാട് ചെഴിയൻ
5
ഒങ്കുയർ കൂടൽ ഊർതുയി ലെടുപ്പ
നുതല്വിഴി നാട്ടത് തിറൈയോൻ കോയിലും
ഉവണച് ചേവ ലുയർത്തോൻ നിയമമും
ംേഴിവല നുയർത്ത വെള്ളൈ നകരമും
കോഴിച് ചേവറ് കൊടിയോൻ കോട്ടമും
10
അറത്തുറൈ വിളങ്കിയ അറവോർ പള്ളിയും
മറത്തുറൈ വിളങ്കിയ മൻനവൻ കോയിലും
വാല്വെൺ ചങ്കൊടു വകൈപെറ് റോങ്കിയ
കാലൈ മുരചങ് കനൈകുരൽ ഇയമ്പക്
കോവലൻ ചെൻറു കൊൾകൈയി നിരുന്ത 15
കാവുന്തി ഐയൈയൈക് കൈതൊഴു തേത്തി
നെറിയിൻ നീങ്കിയോർ നീർമൈയേ നാകി
നറുമലർ ംേനി നടുങ്കുതുയ രെയ്ത
അറിയാത് തേയത് താരിടൈ യുഴന്തു
ചിറുമൈ യുറ്റേൻ ചെയ്തവത് തീര്യാൻ
20
തൊൻനകർ മരുങ്കിൻ മൻനർ പിൻനോർക്കു
എൻനിലൈ യുണർത്തി യാൻവരുങ് കാറും
പാതക് കാപ്പിനൾ പൈന്തൊടി യാകലിൻ
ഏത മുണ്ടോ അടിക ളീങ് കെൻറലും
കവുന്തി കൂറുങ് കാതലി തൻനൊടു
25
തവന്തീർ മരുങ്കിൻ തനിത്തുയർ ഉഴന്തോയ്
മറത്തുറൈ നീങ്കുമിൻ വല്വിനൈ യൂട്ടുമെൻ
ററന്തുറൈ മാക്കൾ തിറത്തിറ് ചാറ്റി
നാക്കടിപ് പാക വായ്പ്പറൈ യറൈയിനും
യാപ്പറൈ മാക്കൾ ഇയൽപിറ് കൊള്ളാർ
30
തീതുടൈ വെവ്വിനൈ യുരുത്ത കാലൈപ്
പേതൈമൈ കന്താപ് പെരുമ്പേ തുറുവർ
ഒയ്യാ വിനൈപ്പയൻ ഉണ്ണുങ് കാലൈക്
കൈയാറു കൊള്ളാർ കറ്ററി മാക്കൾ
പിരിതൽ തുൻപമും പുണർതൽ തുൻപമും
35
ഉരുവി ലാളൻ ഒറുക്കുൻ തുൻപമും
പുരികുഴൽ മാതർപ് പുണന്തോർക് കല്ലതു
ഒരുതനി വാഴ്ക്കൈ ഉരവോർക് കില്ലൈ
പെണ്ടിരും ഉണ്ടിയും ഇൻപ മെൻറുലകിറ്
കൊണ്ടോ രുറൂഉങ് കൊള്ളാത് തുൻപം
40
കണ്ടന രാകിക് കടവുളർ വരൈന്ത
കാമഞ് ചാർപാക് കാതലിൻ ഉഴന്താങ്കു
ഏമഞ് ചാരാ ഇടുമ്പൈ എയ്തിനർ
ഇൻറേ യല്ലാൽ ഇറന്തോർ പലരാൽ
തൊൻറു പടവരൂഉൻ തൊൻമൈത് താതലിൻ
45
താതൈ ഏവലിൻ മാതുടൻ പോകിക്
കാതലി നീങ്കക് കടുന്തുയ രുഴന്തോൻ
വേത മുതല്വറ് പയന്തോ നെൻപതു
നീയറിൻ തിലൈയോ നെടുമൊഴി യൻറോ
വല്ലാ ടായത്തു മണ്ണര ചിഴന്തു
50
മെല്ലിയൽ തൻനുടൻ വെങ്കാ നടൈന്തോൻ
കാതലിറ് പിരിന്തോ നല്ലൻ കാതലി
തീതൊടു പടൂഉഞ് ചിറുമൈയ ളല്ലൾ
അടവിക് കാനകത് തായിഴൈ തൻനൈ
ഇടൈയിരുൾ യാമത് തിട്ടു നീക്കിയതു
55
വല്വിനൈ യൻറോ മടന്തൈതൻ പിഴൈയെനച്
ചൊല്ലലും ഉണ്ടേറ് ചൊല്ലാ യോനീ
അനൈയൈയും അല്ലൈ ആയിഴൈ തൻനൊടു
പിരിയാ വാഴ്ക്കൈ പെറ്റനൈ യൻറേ
വരുന്താ തേകി മൻനവൻ കൂടൽ
60
പൊരുന്തുഴി യറിന്തു പോതീങ് കെൻറലും
ഇളൈചൂഴ് മിളൈയൊടു വളൈവുടൻ കിടന്ത
ഇലങ്കുനീർപ് പരപ്പിൻ വലമ്പുണ രകഴിയിൽ
പെരുങ്കൈ യാനൈ ഇനനിരൈ പെയരും
ചുരുങ്കൈ വീതി മരുങ്കിറ് പോകിക്
65
കടിമതിൽ വായിൽ കാവലിറ് ചിറന്ത
അടല്വാൾ യവനർക് കയിരാതു പുക്കാങ്കു
ആയിരങ് കണ്ണോൻ അരുങ്കലച് ചെപ്പു
വായ്തിറൻ തൻന മതിലക വരൈപ്പിൽ
കുടകാറ് റെറിന്തു കൊടുനുടങ്കു മറുകിൻ
70
കടൈകഴി മകളിർ കാതലഞ് ചെല്വരൊടു
വരുപുനൽ വൈയൈ മരുതോങ്കു മുൻറുറൈ
വിരിപൂൻ തുരുത്തി വെണ്മണ ലടൈകരൈ
ഓങ്കുനീർ മാടമൊടു നാവാ യിയക്കിപ്
പൂമ്പുണൈ തഴീഇപ് പുനലാട് ടമർന്തു
75
തണ്ണറു മുല്ലൈയുൻ താഴ്നീർക് കുവളൈയും
കണ്ണവിഴ് നെയ്തലുങ് കതുപ്പുറ അടൈച്ചി
വെൺപൂ മല്ലികൈ വിരിയലൊടു തൊടർന്ത
തൺചെങ് കഴുനീർത് താതുവിരി പിണൈയൽ
കൊറ്കൈയം പെരുന്തുറൈ മുത്തൊടു പൂണ്ടു
80
തെക്കണ മലയച് ചെഴുഞ്ചേ റാടിപ്
പൊറ്കൊടി മൂതൂർപ് പൊഴിലാട് ടമർന്താങ്കു
എറ്പടു പൊഴുതിൻ ഇളനിലാ മുൻറിൽ
താഴ്തരു കോലൻ തകൈ പാരാട്ട
വീഴ്പൂഞ് ചേക്കൈ ംേലിനി തിരുന്താങ്കു 85
അരത്തപ് പൂമ്പട് ടരൈമിചൈ യുടീഇക്
കുരറ്റലൈക് കൂന്തറ് കുടചം പൊരുന്തിച്
ചിറുമലൈച് ചിലമ്പിൻ ചെങ്കൂ താളമൊടു
നറുമലർക് കുറിഞ്ചി നാണ്മലർ വേയ്ന്തു
കുങ്കുമ വരുണങ് കൊങ്കൈയി നിഴൈത്തുച്
90
ചെങ്കൊടു വേരിച് ചെഴുമ്പൂം പിണൈയൽ
ചിന്തുരച് ചുണ്ണഞ് ചേർന്ത ംേനിയിൽ
അന്തുകിർക് കോവൈ അണിയൊടു പൂണ്ടു
മലൈച്ചിറ കരിന്ത വച്ചിര വേന്തറ്കുക്
കലികെഴു കൂടറ് ചെവ്വണി കാട്ടക്
95
കാരര ചാളൻ വാടൈയൊടു വരൂഉം
കാല മൻറിയും നൂൽഓർ ചിറപ്പിൻ
മുകിൽതോയ് മാടത് തകിൽതരു വിറകിൻ
മടവരൽ മകളിർ തടവുനെരുപ് പമർന്തു
നറുഞ്ചാൻ തകലത്തു നമ്പിയർ തമ്മൊടു
100
കുറുങ്കൺ അടൈക്കും കൂതിർക് കാലൈയും
വളമനൈ മകളിരും മൈന്തരും വിരുമ്പി
ഇളനിലാ മുൻറിലിൻ ഇളവെയിൽ നുകര
വിരികതിർ മണ്ടിലൻ തെറ്കേർപു വെണ്മഴൈ
അരിതിൽ തോൻറും അച്ചിരക് കാലൈയും
105
ആങ്ക തൻറിയും ഓങ്കിരും പരപ്പിൻ
വങ്ക ഈട്ടത്തുത് തൊണ്ടിയോ രിട്ട
അകിലും തുകിലും ആരമും വാചമും
തൊകുകരുപ് പൂരമുഞ് ചുമന്തുടൻ വന്ത
കൊണ്ടലൊടു പുകുന്തു കോമകൻ കൂടൽ
110
വെങ്കൺ നെടുവേൾ വില്വിഴാക് കാണും
പങ്കുനി മുയക്കത്തുപ് പനിയര ചിയാണ്ടുളൻ
കോതൈ മാതവി കൊഴുങ്കൊടി യെടുപ്പക്
കാവും കാനമും കടിമല ർഏന്തത്
തെൻനവൻ പൊതിയിൽ തെൻറലൊടു പുകുന്തു 115
മൻനവൻ കൂടൽ മകിഴ്തുണൈ തഴൂഉം
ഇൻനിള വേനിൽ യാണ്ടുളൻ കൊല്ലെൻറു
ഉരുവക് കൊടിയോ രുടൈപ്പെരുങ് കൊഴുനരൊടു
പരുവ മെണ്ണും പടർതീർ കാലൈക്
കൻറമ രായമൊടു കളിറ്റിനം നടുങ്ക
120
എൻറൂഴ് നിൻറ കുൻറുകെഴു നൻനാട്ടുക്
കാടുതീപ് പിറപ്പക് കനൈയെരി പൊത്തിക്
കോടൈയൊടു പുകുന്തു കൂട ലാണ്ട
വേനിൽ വേന്തൻ വേറ്റുപ്പുലം പടര
ഓചനിക് കിൻറ ഉറുവെയിറ് കടൈനാൾ
125
വൈയമുഞ് ചിവികൈയും മണിക്കാൽ അമളിയും
ഉയ്യാ നത്തിൻ ഉറുതുണൈ മകിഴ്ച്ചിയും
ചാമരൈക് കവരിയുൻ തമനിയ അടൈപ്പൈയും
കൂർനുനൈ വാളുങ് കോമകൻ കൊടുപ്പപ്
പെറ്റ ചെല്വം പിറഴാ വാഴ്ക്കൈപ്
130
പൊറ്റൊടി മടന്തൈയർ പുതുമണം പുണർന്തു
ചെമ്പൊൻ വള്ളത്തുച് ചിലതിയ ർഏന്തിയ
അന്തീൻ തേറൽ മാന്തിനർ മയങ്കിപ്
പൊറിവരി വണ്ടിനം പുല്ലുവഴി അൻറിയും
നറുമലർ മാലൈയിൻ വറിതിടങ് കടിന്താങ്കു
135
ഇലവിതഴ്ച് ചെവ്വായ് ഇളമുത് തരുമ്പപ്
പുലവിക് കാലത്തുപ് പോറ്റാ തുരൈത്ത
കാവിയങ് കണ്ണാർ കട്ടുരൈ എട്ടുക്കും
നാവൊടു നവിലാ നകൈപടു കിളവിയും
അഞ്ചെങ് കഴുനീർ അരുമ്പവിഴ്ത് തൻന
140
ചെങ്കയൽ നെടുങ്കട് ചെഴുങ്കടൈപ് പൂചലും
കൊലൈവിറ് പുരുവത്തുക് കൊഴുങ്കടൈ ചുരുളത്
തിലകച് ചിറുനുതൽ അരുമ്പിയ വിയരും
ചെവ്വി പാർക്കുഞ് ചെഴുങ്കുടിച് ചെല്വരൊടു
വൈയങ് കാവലർ മകിഴ്തരും വീതിയും
145
ചുടുമൺ ഏറാ വടുനീങ്കു ചിറപ്പിൻ
മുടിയര ചൊടുങ്കുങ് കടിമനൈ വാഴ്ക്കൈ
വേത്തിയൽ പൊതുവിയൽ എനവിരു തിറത്തു
മാത്തിരൈ യറിന്തു മയങ്കാ മരപിൻ
ആടലും വരിയും പാണിയുൻ തൂക്കും
150
കൂടിയ കുയിലുവക് കരുവിയും ഉണർന്തു
നാല്വകൈ മരപിൻ അവിനയക് കളത്തിനും
ഏഴ്വകൈ നിലത്തിനും എയ്തിയ വിരിക്കും
മലൈപ്പരുഞ് ചിറപ്പിൻ തലൈക്കോ ലരിവൈയും
വാരം പാടുൻ തോരിയ മടന്തൈയും
155
തലൈപ്പാട്ടുക് കൂത്തിയും ഇടൈപ്പട്ടുക് കൂത്തിയും
നാല്വേറു വകൈയിൻ നയത്തകു മരപിൻ
എട്ടുക് കടൈനിറുത്ത ആയിരത് തെൺകഴഞ്ചു
മുട്ടാ വൈകൽ മുറൈമൈയിൻ വഴാഅത്
താക്കണങ് കനൈയാർ ൻഓക്കുവലൈപ് പട്ടാങ്കു
160
അരുമ്പെറൽ അറിവും പെരുമ്പിറി താകത്
തവത്തോ രായിനുൻ തകൈമലർ വണ്ടിൻ
നകൈപ്പതം പാർക്കും ഇളൈയോ രായിനും
കാമ വിരുന്തിൻ മടവോ രായിനും
ഏമ വൈകൽ ഇൻറുയിൽ വതിയും
165
പണ്ണുങ് കിളൈയും പഴിത്ത തീഞ്ചൊൽ
എണ്ണെൺ കലൈയോർ ഇരുപെരു വീതിയും
വൈയമും പാണ്ടിലും മണിത്തേർക് കൊടുഞ്ചിയും
മെയ്പുകു കവചമും വീഴ്മണിത് തോട്ടിയും
അതൾപുനൈ അരണമും അരിയാ യോകമും
170
വളൈതരു കുഴിയമും വാല്വെൺ കവരിയും
ഏനപ് പടമും കിടുകിൻ പടമും
കാനപ് പടമും കാഴൂൻറു കടികൈയും
ചെമ്പിറ് ചെയ്നവും കഞ്ചത് തൊഴിലവും
വമ്പിൻ മുടിനവും മാലൈയിറ് പുനൈനവും
175
വേതിനത് തുപ്പവും കോടുകടൈ തൊഴിലവും
പുകൈയവും ചാന്തവും പൂവിറ് പുനൈനവും
വകൈതെരി വറിയാ വളന്തലൈ മയങ്കിയ
അരചുവിഴൈ തിരുവിൻ അങ്കാടി വീതിയും
കാക പാതമും കളങ്കമും വിന്തുവും
180
ഏകൈയും നീങ്കി ഇയൽപിറ് കുൻറാ
നൂലവർ നൊടിന്ത നുഴൈനുൺ കോടി
നാല്വകൈ വരുണത്തു നലങ്കേഴ് ഒളിയവും
ഏകൈയും മാലൈയും ഇരുളൊടു തുറന്ത
പാചാർ ംേനിപ് പചുങ്കതിർ ഒളിയവും
185
പതുമമും നീലമും വിന്തമും പടിതമും
വിതിമുറൈ പിഴൈയാ വിളങ്കിയ ചാതിയും
പൂച ഉരുവിൻ പൊലന്തെളിത് തനൈയവും
തീതറു കതിരൊളിത് തെണ്മട് ടുരുവവും
ഇരുൾതെളിത് തനൈയവും ഇരുവേ റുരുവവും
190
ഒരുമൈത് തോറ്റത് തൈവേറു വനപ്പിൻ
ഇലങ്കുകതിർ വിടൂഉം നലങ്കെഴു മണികളും
കാറ്റിനും മണ്ണിനും കല്ലിനും നീരിനും
തോറ്റിയ കുറ്റൻ തുകളറത് തുണിന്തവും
ചന്തിര കുരുവേ അങ്കാരക നെന
195
വന്ത നീർമൈയ വട്ടത് തൊകുതിയും
കരുപ്പത് തുളൈയവും കല്ലിടൈ മുടങ്കലും
തിരുക്കു നീങ്കിയ ചെങ്കൊടി വല്ലിയും
വകൈതെരി മാക്കൾ തൊകൈപെറ് റോങ്കിപ്
പകൈതെറൽ അറിയാപ് പയങ്കെഴു വീതിയും
200
ചാത രൂപം കിളിച്ചിറൈ ആടകം
ചാമ്പൂ നതമെന ഓങ്കിയ കൊൾകൈയിൻ
പൊലന്തെരി മാക്കൾ കലങ്കഞ രൊഴിത്താങ്കു
ഇലങ്കുകൊടി യെടുക്കും നലങ്കിളർ വീതിയും
നൂലിനും മയിരിനും നുഴൈനൂറ് പട്ടിനും 205
പാല്വകൈ തെരിയാപ് പൻനൂ റടുക്കത്തു
നറുമടി ചെറിന്ത അറുവൈ വീതിയും
നിറൈക്കോൽ തുലാത്തർ പറൈക്കട് പരാരൈയർ
അമ്പണ വളവൈയർ എങ്കണുൻ തിരിതരക്
കാല മൻറിയും കരുങ്കറി മൂടൈയൊടു
210
കൂലങ് കുവിത്ത കൂല വീതിയും
പാല്വേറു തെരിന്ത നാല്വേറു തെരുവും
അന്തിയും ചതുക്കമും ആവണ വീതിയും
മൻറമും കവലൈയും മറുകും തിരിന്തു
വിചുമ്പകടു തിരുകിയ വെങ്കതിർ നുഴൈയാപ്
215
പചുങ്കൊടിപ് പടാകൈപ് പന്തർ നീഴൽ
കാവലൻ പേരൂർ കണ്ടുമകിഴ് വെയ്തിക്
കോവലൻ പെയർന്തനൻ കൊടിമതിറ് പുറത്തെൻ.

Share:- Facebook