13

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:51 and updated at 03 Nov 2011 13:51

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

പുറഞ്ചേരിയിറുത്ത കാതൈ

പെണ്ണണി കോലം പെയർന്തപിറ് പാടു
പുണ്ണിയ മുതല്വി തിരുന്തടി പൊരുന്തിക്
കടുങ്കതിർ വേനിലിക് കാരികൈ പൊറാഅൾ
പടിന്തില ചീറടി പരല്വെങ് കാനത്തുക്
കോള്വൽ ഉളിയമുങ് കൊടുമ്പുറ് റകഴാ
5
വാള്വരി വേങ്കൈയും മാൻകണം മറലാ
അരവുഞ് ചൂരും ഇരൈതേർ മുതലൈയും
ഉരുമുഞ് ചാർന്തവർക് കുറുകൺ ചെയ്യാ
ചെങ്കോൽ തെൻനവർ കാക്കും നാടെന
എങ്കണും പോകിയ ഇചൈയോ പെരിതേ 10
പകലൊളി തൻനിനും പല്ലുയി ർഓമ്പും
നിലവൊളി വിളക്കിൻ നീളിടൈ മരുങ്കിൻ
ഇരവിടൈക് കഴിതറ് കേത മില്ലെനക്
കുരവരും ൻഏർന്ത കൊൾകൈയി നമർന്തു
കൊടുങ്കോൽ വേന്തൻ കുടികൾ പോലപ്
15
പടുങ്കതി രമൈയം പാർത്തിരുൻ തോർക്കുപ്
പൻമീൻ താനൈയൊടു പാറ്കതിർ പരപ്പിത്
തെൻനവൻ കുലമുതറ് ചെല്വൻ തോൻറിത്
താരകൈക് കോവൈയും ചന്തിൻ കുഴമ്പും
ചീരിള വനമുലൈ ചേരാ തൊഴിയവും
20
താതുചേർ കഴുനീർത് തൺപൂം പിണൈയൽ
പോതുചേർ പൂങ്കുഴറ് പൊരുന്താ തൊഴിയവും
പൈന്തളിർ ആരമൊടു പൽപൂങ് കുറുമുറി
ചെന്തളിർ ംേനി ചേരാ തൊഴിയവും
മലയത് തോങ്കി മതുരൈയിൻ വളർന്തു
25
പുലവർ നാവിറ് പൊരുന്തിയ തെൻറലൊടു
പാനിലാ വെൺകതിർ പാവൈംേറ് ചൊരിയ
വേനിൽ തിങ്കളും വേണ്ടുതി യെൻറേ
പാർമകൾ അയാവുയിർത് തടങ്കിയ പിൻനർ
ആരിടൈ ഉഴന്ത മാതരൈ ൻഓക്കിക്
30
കൊടുവരി മറുകും കുടിഞൈ കൂപ്പിടും
ഇടിതരും ഉളിയമും ഇനൈയാ തേകെനത്
തൊടിവളൈച് ചെങ്കൈ തോളിറ് കാട്ടി
മറവുരൈ നീത്ത മാചറു കേള്വി
അറവുരൈ കേട്ടാങ് കാരിടൈകഴിന്തു
35
വേനൽ വീറ്റിരുന്ത വേയ്കരി കാനത്തുക്
കാന വാരണങ് കതിർവര വിയമ്പ
വരിനവിൽ കൊൾകൈ മറൈനൂൽ വഴുക്കത്തുപ്
പുരിനൂൽ മാർപർ ഉറൈപതിച് ചേർന്തു
മാതവത് താട്ടിയൊടു കാതലി തൻനൈയോർ
40
തീതുതീർ ചിറപ്പിൻ ചിറൈയകത് തിരുത്തി
ഇടുമുൾ വേലി നീങ്കി ആങ്കോർ
നെടുനെറി മരുങ്കിൻ നീർതലൈപ് പടുവോൻ
കാതലി തൻനൊടു കാനകം പോന്തതറ്
കൂതുലൈക് കുരുകിൻ ഉയിർത്തനൻ കലങ്കി
45
ഉട്പുലം പുറുതലിൻ ഉരുവൻ തിരിയക്
കട്പുല മയക്കത്തുക് കൗചികൻ തെരിയാൻ
കോവലൻ പിരിയക് കൊടുന്തുയ രെയ്തിയ
മാമലർ നെടുങ്കൺ മാതവി പോൻറിവ്
അരുന്തിറൽ വേനിറ് കലർകളൈൻ തുടനേ
50
വരുന്തിനൈ പോലുനീ മാതവി യെൻറോർ
പാചിലൈക് കുരുകിൻ പന്തരിറ് പൊരുന്തി
കോചിക മാണി കൂറക് കേട്ടേ
യാതുനീ കൂറിയ ഉരൈയീ തിങ്കെനത്
തീതിലൻ കണ്ടേൻ എനച്ചെൻ റെയ്തിക് 55
കോചിക മാണി കൊൾകൈയിൻ ഉരൈപ്പോൻ
ഇരുനിതിക് കിഴവനും പെരുമനൈക് കിഴത്തിയും
അരുമണി ഇഴന്ത നാകം പോൻറതും
ഇൻനുയിർ ഇഴന്ത യാക്കൈ യെൻനത്
തുൻനിയ ചുറ്റം തുയർക്കടൽ വീഴ്ന്തതും
60
ഏവ ലാളർ യാങ്കണുഞ് ചെൻറു
കോവലൻ തേടിക് കൊണർകെനപ് പെയർന്തതും
പെരുമകൻ ഏവ ലല്ല തിയാങ്കണും
അരചേ തഞ്ചമെൻ റരുങ്കാൻ അടൈന്ത
അരുന്തിറൽ പിരിന്ത അയോത്തി പോലപ്
65
പെരുമ്പെയർ മൂതൂർ പെരുമ്പേ തുറ്റതും
വചന്ത മാലൈവായ് മാതവി കേട്ടുപ്
പചന്ത ംേനിയൾ പടർൻഓ യുറ്റു
നെടുനിലൈ മാടത് തിടൈനിലത് താങ്കോർ
പടൈയമൈ ചേക്കൈപ് പള്ളിയുൾ വീഴ്ന്തതും
70
വീഴ്തുയ രുറ്റോൾ വിഴുമങ് കേട്ടുത്
താഴ്തുയർ എയ്തിത് താൻചെൻ റിരുന്തതും
ഇരുന്തുയർ ഉറ്റോൾ ഇണൈയടി തൊഴുതേൻ
വരുന്തുയർ നീക്കെന മലർക്കൈയിൻ എഴുതിക്
കണ്മണി യനൈയാറ്കുക് കാട്ടുക വെൻറേ
75
മണ്ണുടൈ മുടങ്കൽ മാതവി യീത്തതും
ഈത്ത വോലൈകൊൺ ടിടൈനെറിത് തിരിന്തു
തീത്തിറം പുരിന്തോൻ ചെൻറ തേയമും
വഴിമരുങ് കിരുന്തു മാചറ ഉരൈത്താങ്കു
അഴിവുടൈ ഉള്ളത് താരഞ രാട്ടി
80
പോതവിഴ് പുരികുഴറ് പൂങ്കൊടി നങ്കൈ
മാതവി യോലൈ മലർക്കൈയിൻ നീട്ട
ഉടനുറൈ കാലത് തുരൈത്തനെയ് വാചം
കുറുനെറിക് കൂന്തൽ മൺപൊറി ഉണർത്തിക്
കാട്ടിയ താതലിറ് കൈവിട ലീയാൻ
85
ഏട്ടകം വിരിത് താങ് കെയ്തിയ തുണർവോൻ
അടികൾ മുൻനർ യാനടി വീഴ്ന്തേൻ
വടിയാക് കിളവി മനക്കൊളൽ വേണ്ടും
കുരവർപണി അൻറിയുങ് കുലപ്പിറപ് പാട്ടിയോ
ടിരവിടൈക് കഴിതറ് കെൻപിഴൈപ് പറിയാതു
90
കൈയറു നെഞ്ചം കടിയൽ വേണ്ടും
പൊയ്തീർ കാട്ചിപ് പുരൈയോയ് പോറ്റി
എൻറവൾ എഴുതിയ ഇചൈമൊഴി യുണർന്തു
തൻറീ തിലളെനത് തളർച്ചി നീങ്കി
എൻതീ തെൻറേ എയ്തിയ തുണർന്താങ്
95
കെറ്പയൻ തോറ്കിം മണ്ണുടൈ മുടങ്കൽ
പൊറ്പുടൈത് താകപ് പൊരുളുരൈ പൊരുന്തിയതു
മാചിൽ കുരവർ മലരടി തൊഴുതേൻ
കോചിക മാണി കാട്ടെനക് കൊടുത്തു
നടുക്കങ് കളൈന്തവർ നല്ലകം പൊരുന്തിയ
100
ഇടുക്കൺ കളൈതറ് കീണ്ടെനപ് പോക്കി
മാചിൽ കറ്പിൻ മനൈവിയോ ടിരുന്ത
ആചിൽ കൊൾകൈ അറവിപാൽ അണൈന്താങ്കു
ആടിയൽ കൊൾകൈ അന്തരി കോലം
പാടും പാണരിറ് പാങ്കുറച് ചേർന്തു
105
ചെന്തിറം പുരിന്ത ചെങ്കോട് ടിയാഴിൽ
തന്തിരി കരത്തൊടു തിവവുറുത് തിയാഅത്തു
ഒറ്റുറുപ് പുടൈമൈയിറ് പറ്റുവഴിച് ചേർത്തി
ഉഴൈമുതൽ കൈക്കിളൈ യിറുവായ്ക് കട്ടി
വരൻമുറൈ വന്ത മൂവകൈത് താനത്തു
110
പായ്കലൈപ് പാവൈ പാടറ് പാണി
ആചാൻ തിറത്തിൻ അമൈവരക് കേട്ടുപ്
പാടറ് പാണി അളൈഇ അവരൊടു
കൂടറ് കാവതം കൂറുമിൻ നീരെനക്
കാഴകിറ് ചാന്തം കമഴ്പൂങ് കുങ്കുമം
115
നാവിക് കുഴമ്പു നലങ്കൊൾ തേയ്വൈ
മാൻമതച് ചാന്തം മണങ്കമഴ് തെയ്വത്
തേമെൻ കൊഴുഞ്ചേ റാടി യാങ്കുത്
താതുചേർ കഴുനീർ ചൺപകക് കോതൈയൊടു
മാതവി മല്ലികൈ മനൈവളർ മുല്ലൈപ്
120
പോതുവിരി തൊടൈയൽ പൂവണൈ പൊരുന്തി
അട്ടിറ് പുകൈയും അകലങ് കാടി
മുട്ടാക് കൂവിയർ ംോതകപ് പുകൈയും
മൈന്തരും മകളിരും മാടത് തെടുത്ത
അന്തീം പുകൈയും ആകുതിപ് പുകൈയും
125
പല്വേറു പൂമ്പുകൈ അളൈഇ വെൽപോർ
വിളങ്കുപൂൺ മാർപിറ് പാണ്ടിയൻ കോയിലിൻ
അളന്തുണർ വറിയാ ആരുയിർ പിണിക്കും
കലവൈക് കൂട്ടം കാണ്വരത് തോൻറിപ്
പുലവർ ചെന്നാപ് പൊരുന്തിയ നിവപ്പിൻ
130
പൊതിയിൽ തെൻറൽ പോലാ തീങ്കു
മതുരൈത് തെൻറൽ വന്തതു കാണീർ
നനിചേയ്ത് തൻറവൻ തിരുമലി മൂതൂർ
തനിനീർ കഴിയിനുൻ തകൈക്കുനർ ഇല്ലെന
മുൻനാൾ മുറൈമൈയിൻ ഇരുന്തവ മുതല്വിയൊടു
135
പിൻനൈയും അല്ലിടൈപ് പെയർന്തനർ പെയർന്താങ്കു
അരുന്തെററ് കടവുൾ അകൻപെരുങ് കോയിലും
പെരുമ്പെയർ മൻനവൻ പേരിചൈക് കോയിലും
പാൽകെഴു ചിറപ്പിറ് പല്ലിയഞ് ചിറന്ത
കാലൈ മുരചക് കനൈകുരൽ ഓതൈയും
140
നാൻമറൈ അന്തണർ നവിൻറ ഓതൈയും
മാതവ ർഓതി മലിന്ത ഓതൈയും
മീളാ വെൻറി വേന്തൻ ചിറപ്പൊടു
വാൾഓർ എടുത്ത നാളണി മുഴവമും
പോരിറ് കൊണ്ട പൊരുകരി മുഴക്കമും
145
വാരിക് കൊണ്ട വയക്കരി മുഴക്കമും
പണൈനിലൈപ് പുരവി ആലും ഓതൈയും
കിണൈനിലൈപ് പൊരുനർ വൈകറൈപ് പാണിയും
കാർക്കടൽ ഒലിയിറ് കലികെഴു കൂടൽ
ആർപ്പൊലി എതിർകൊള ആരഞർ നീങ്കിക് 150
കുരവമും വകുളമും കോങ്കമും വേങ്കൈയും
മരവമും നാകമും തിലകമും മരുതമും
ചേടലും ചെരുന്തിയും ചെൺപക ഓങ്കലും
പാടലം തൻനൊടു പൻമലർ വിരിന്തു
കുരുകും തളവമും കൊഴുങ്കൊടി മുചുണ്ടൈയും 155
വിരിമലർ അതിരലും വെൺകൂ താളമും
കുടചമും വെതിരമും കൊഴുങ്കൊടിപ് പകൻറൈയും
പിടവമും മയിലൈയും പിണങ്കരിൽ മണന്ത
കൊടുങ്കരൈ ംേകലൈക് കോവൈ യാങ്കണും
മിടൈന്തുചൂഴ് പോകിയ അകൻറേൻ തൽകുൽ
160
വാലുകങ് കുവൈഇയ മലർപ്പൂൻ തുരുത്തി
പാൽപുടൈക് കൊണ്ടു പൻമല ർഓങ്കി
എതിരെതിർ വിളങ്കിയ കതിരിള വനമുലൈ
കരൈനിൻ റുതിർത്ത കവിരിതഴ്ച് ചെവ്വായ്
അരുവി മുല്ലൈ അണിനകൈ യാട്ടി
165
വിലങ്കുനിമിർൻ തൊഴുകിയ കരുങ്കയൽ നെടുങ്കൺ
വിരൈമലർ നീങ്കാ അവിരററ് കൂന്തൽ
ഉലകുപുരൻ തൂട്ടും ഉയർപേ രൊഴുക്കത്തുപ്
പുലവർ നാവിറ് പൊരുന്തിയ പൂങ്കൊടി
വൈയൈ എൻറ പൊയ്യാക് കുലക്കൊടി
170
തൈയറ് കുറുവതു താനറിൻ തനൾപോൽ
പുണ്ണിയ നറുമല രാടൈ പോർത്തുക്
കണ്ണിറൈ നെടുനീർ കരന്തനൾ അടക്കിപ്
പുനല്യാ റൻറിതു പൂമ്പുനൽ യാറെന
അനനടൈ മാതരും ഐയനുൻ തൊഴുതു
175
പരിമുക അമ്പിയും കരിമുക അമ്പിയും
അരിമുക അമ്പിയും അരുന്തുറൈ യിയക്കും
പെരുന്തുറൈ മരുങ്കിറ് പെയരാ താങ്കൺ
മാതവത് താട്ടിയൊടു മരപ്പുണൈ പോകിത്
തേമലർ നറുമ്പൊഴിൽ തെൻകരൈ യെയ്തി 180
വാനവർ ഉറൈയും മതുരൈ വലങ്കൊളത്
താൻനനി പെരിതുൻ തകവുടൈത് തെൻറാങ്കു
അരുമിളൈ യുടുത്ത അകഴിചൂഴ് പോകിക്
കരുനെടുങ് കുവളൈയും ആമ്പലും കമലമും
തൈയലും കണവനും തനിത്തുറു തുയരം
185
ഐയ മിൻറി അറിന്തന പോലപ്
പണ്ണീർ വണ്ടു പരിൻ തിനൈൻ തേങ്കിക്
കണ്ണീർ കൊണ്ടു കാലുറ നടുങ്കപ്
പോരുഴൻ തെടുത്ത ആരെയിൽ നെടുങ്കൊടി
വാരലെൻ പനപോൽ മറിത്തുക്കൈ കാട്ടപ്
190
പുള്ളണി കഴനിയും പൊഴിലും പൊരുന്തി
വെള്ളനീർപ് പണ്ണൈയും വിരിനീർ ഏരിയും
കായ്ക്കുലൈത് തെങ്കും വാഴൈയും കമുകും
വേയ്ത്തിരൾ പന്തരും വിളങ്കിയ ഇരുക്കൈ
അറമ്പുരി മാന്തർ അൻറിച് ചേരാപ് 195
പുറഞ്ചിറൈ മൂതൂർ പുക്കനർ പുരിന്തെൻ.

Share:- Facebook