12

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:50 and updated at 03 Nov 2011 13:50

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

വേട്ടുവ വരി

കടുങ്കതിർ തിരുകലിൻ നടുങ്കഞർ എയ്തി
ആറുചെൽ വരുത്തത്തുച് ചീറടി ചിവപ്പ
നറുമ്പൽ കൂന്തൽ കുറുമ്പല ഉയിർത് താങ്കു
ഐയൈ കോട്ടത് തെയ്യാ വൊരുചിറൈ
വരുന്തുൻഓയ് തണിയ ഇരുന്തനർ ഉപ്പാൽ
5
വഴങ്കുവിൽ തടക്കൈ മറക്കുടിത് തായത്തുപ്
പഴങ്കട നുറ്റ മുഴങ്കുവായ്ച് ചാലിനി
തെയ്വ മുറ്റു മെയ്മ്മയിർ നിറുത്തുക്
കൈയെടുത് തോച്ചിക് കാനവർ വിയപ്പ
ഇടുമുൾ വേലി എയിനർകൂട് ടുണ്ണും
10
നടുവൂർ മൻറത് തടിപെയർത് താടിക്
കല്ലെൻ പേരൂർക് കണനിരൈ ചിറന്തന
വല്വിൽ എയിനർ മൻറുപാഴ് പട്ടന
മറക്കുടിത് തായത്തു വഴിവളഞ് ചുരവാതു
അറക്കുടി പോലവിൻ തടങ്കിനർ എയിനരും
15
കലൈയമർ ചെല്വി കടനുണിൻ അല്ലതു
ചിലൈയമർ വെൻറി കൊടുപ്പോ ളല്ലൾ
മട്ടുൺ വാഴ്ക്കൈ വേണ്ടുതി രായിൻ
കട്ടുൺ മാക്കൾ കടന്തരും എനവാങ്കു
ഇട്ടുത് തലൈയെണ്ണും എയിന രല്ലതു
20
ചുട്ടുത് തലൈപോകാത് തൊൽകുടിക് കുമരിയൈച്
ചിറുവെൾ ളരവിൻ കുരുളൈനാൺ ചുറ്റിക്
കുറുനെറിക് കൂന്തൽ നെടുമുടി കട്ടി
ഇളൈചൂഴ് പടപ്പൈ ഇഴുക്കിയ വേനത്തു
വളൈവെൺ കോടു പറിത്തു മറ്റതു
25
മുളൈവെൺ തിങ്ക ളെൻനച് ചാത്തി
മറങ്കൊൾ വയപ്പുലി വായ്പിളന്തു പെറ്റ
മാലൈ വെൺപൽ താലിനിരൈ പൂട്ടി
വരിയും പുള്ളിയു മയങ്കു വാൻപുറത്തു
ഉരിവൈ ംേകലൈ ഉടീഇപ് പരിവൊടു
30
കരുവിൽ വാങ്കിക് കൈയകത്തുക് കൊടുത്തുത്
തിരിതരു കോട്ടുക് കലൈംേ ൽഏറ്റിപ്
പാവൈയുങ് കിളിയുൻ തൂവി അഞ്ചിറൈക്
കാനക് കോഴിയും നീനിറ മഞ്ഞൈയും
പന്തുങ് കഴങ്കുൻ തന്തനർ പരചി
35
വണ്ണമുഞ് ചുണ്ണമുൻ തണ്ണറുഞ് ചാന്തമും
പുഴുക്കലും ൻഓലൈയും വിഴുക്കുടൈ മടൈയും
പൂവും പുകൈയും ംേവിയ വിരൈയും
ഏവൽ എയിറ്റിയർ ഏന്തിനർ പിൻവര
ആറെറി പറൈയുഞ് ചൂറൈച് ചിൻനമും
40
കോടും കുഴലും പീടുകെഴു മണിയും
കണങ്കൊണ്ടു തുവൈപ്പ അണങ്കുമുൻ നിറീഇ
വിലൈപ്പലി ഉണ്ണും മലർപലി പീടികൈക്
കലൈപ്പരി ഊർതിയൈക് കൈതൊഴു തേത്തി
ഇണൈമലർച് ചീറടി ഇനൈന്തനൾ വരുന്തിക്
45
കണവനോ ടിരുന്ത മണമലി കൂന്തലൈ
ഇവൾഓ, കൊങ്കച് ചെല്വി കുടമലൈ യാട്ടി
തെൻറമിഴ്പ് പാവൈ ചെയ്ത തവക്കൊഴുന്തു
ഒരുമാ മണിയായ് ഉലകിറ് കോങ്കിയ
തിരുമാ മണിയെനത് തെയ്വമുറ് റുരൈപ്പപ്
50
പേതുറവു മൊഴിന്തനൾ മൂതറി വാട്ടിയെൻറു
അരുമ്പെററ് കണവൻ പെരുമ്പുറത് തൊടുങ്കി
വിരുന്തിൻ മൂരൽ അരുമ്പിനൾ നിറ്പ
മതിയിൻ വെൺതോടു ചൂടുഞ് ചെൻനി
നുതൽകിഴിത്തു വിഴിത്ത ഇമൈയാ നാട്ടത്തുപ്
55
പവള വായ്ച്ചി തവളവാൾ നകൈച്ചി
നഞ്ചുണ്ടു കറുത്ത കണ്ടി വെഞ്ചിനത്തു
അരവുനാൺ പൂട്ടി നെടുമലൈ വളൈത്തോൾ
തുളൈയെയിറ് റുരകക് കച്ചുടൈ മുലൈച്ചി
വളൈയുടൈക് കൈയിറ് ചൂല ംേന്തി
60
കരിയിൻ ഉരിവൈ പോർത് തണങ് കാകിയ
അരിയിൻ ഉരിവൈ ംേകലൈ യാട്ടി
ചിലമ്പുങ് കഴലും പുലമ്പുഞ് ചീറടി
വലമ്പടു കൊറ്റത്തു വായ്വാട് കൊറ്റവൈ
ഇരണ്ടുവേ റുരുവിൽ തിരണ്ടതോൾ അവുണൻ
65
തലൈമിചൈ നിൻറ തൈയൽ പലർതൊഴും
അമരി കുമരി കവുരി ചമരി
ചൂലി നീലി മാലവറ് കിളങ്കിളൈ
ഐയൈ ചെയ്യവൾ വെയ്യവാൾ തടക്കൈപ്
പായ്കലൈപ് പാവൈ പൈന്തൊടിപ് പാവൈ 70
ആയ്കലൈപ് പാവൈ അരുങ്കലപ് പാവൈ
തമർതൊഴ വന്ത കുമരിക് കോലത്തു
അമരിളങ് കുമരിയും അരുളിനൾ
വരിയുറു ചെയ്കൈ വായ്ന്തതാ ലെനവേ;
ഉരൈപ്പാട്ടുമടൈ.

വേറു

നാകം നാറു നരന്തം നിരന്തന
1
ആവും ആരമും ഓങ്കിന എങ്കണും
ചേവും മാവും ചെറിന്തന കണ്ണുതൽ
പാകം ആളുടൈ യാൾപലി മുൻറിൽഏ;

ചെമ്പൊൻ വേങ്കൈ ചൊരിന്തന ചേയിതഴ്
2
കൊമ്പർ നല്ലില വങ്കൾ കുവിന്തന
പൊങ്കർ വെൺപൊരി ചിന്തിന പുൻകിളൻ
തിങ്കൾ വാഴ്ചടൈ യാൾതിരു മുൻറിൽഏ;

മരവം പാതിരി പുൻനൈ മണങ്കമഴ്
3
കുരവം കോങ്കം മലർന്തന കൊമ്പർമ്േൽ
അരവ വണ്ടിനം ആർത്തുടൻ യാഴ്ചെയ്യും
തിരുവ മാറ്കിളൈ യാൾതിരു മുൻറിൽഏ;

വേറു

കൊറ്റവൈ കൊണ്ട അണികൊണ്ടു നിൻറവിപ് 4
പൊറ്റൊടി മാതർ തവമെൻനൈ കൊല്ലോ
പൊറ്റൊടി മാതർ പിറന്ത കുടിപ്പിറന്ത
വിറ്റൊഴിൽ വേടർ കുലനേ കുലനും;

ഐയൈ തിരുവിൻ അണികൊണ്ടു നിൻറവിപ് 5
പൈയര വൽകുൽ തവമെൻനൈ കൊല്ലോ
പൈയര വൽകുൽ പിറന്ത കുടിപ്പിറന്ത
എയ്വിൽ എയിനർ കുലനേ കുലനും;

പായ്കലൈപ് പാവൈ അണികൊണ്ടു നിൻറവിവ്
6
ആയ്തൊടി നല്ലാൾ തവമെൻനൈ കൊല്ലോ
ആയ്തൊടി നല്ലാൾ പിറന്ത കുടിപ്പിറന്ത
വേയ്വിൽ എയിനർ കുലനേ കുലനും;

വേറു

ആനൈത്തോൽ പോർത്തുപ് പുലിയിൻ ഉരിയുടുത്തുക് 7
കാനത് തെരുമൈക് കരുന്തലൈംേൽ നിൻറായാൽ
വാനോർ വണങ്ക മറൈംേൽ മറൈയാകി
ഞാനക് കൊഴുന്തായ് നടുക്കിൻറി യേനിറ്പായ്;

വരിവളൈക്കൈ വാൾഏന്തി മാമയിടറ് ചെറ്റുക് 8
കരിയതിരി കോട്ടുക് കലൈമിചൈംേൽ നിൻറായാൽ
അരിയരൻപൂ ംേൽഓൻ അകമലർമ്േൽ മൻനും
വിരികതിരഞ് ചോതി വിളക്കാകി യേനിറ്പായ്;

ചങ്കമും ചക്കരമും താമരൈക് കൈയേന്തിച്
9
ചെങ്കൺ അരിമാൽ ചിനവിടൈംേൽ നിൻറായാൽ
കങ്കൈ മുടിക്കണിന്ത കണ്ണുതൽഓൻ പാകത്തു
മങ്കൈ ഉരുവായ് മറൈയേത്ത വേനിറ്പായ്;

വേറു

ആങ്കുക്,
10
കൊൻറൈയുൻ തുളവമും കുഴുമത് തൊടുത്ത
തുൻറു മലർപ്പിണൈയൽ തോൾമ്േ ലിട്ടാങ്കു
അചുരർ വാട അമരർക് കാടിയ
കുമരിക് കോലത്തുക് കൂത്തുൾ പടുംേ;

വേറു

ആയ്പൊൻ നരിച്ചിലമ്പും ചൂടകമും ംേകലൈയും ആർപ്പ വാർപ്പ
11
മായഞ്ചെയ് വാളവുണർ വീഴനങ്കൈ മരക്കാൻമ്േൽ വാളമലൈ യാടും പോലും
മായഞ്ചെയ് വാളവുണർ വീഴനങ്കൈ മരക്കാൻമ്േൽ വാളമലൈ യാടുമായിൻ
കായാമലർമ്േനി യേത്തിവാനോർ കൈപെയ് മലർമാരി കാട്ടും പോലും;

ഉട്കുടൈച് ചീറൂ രൊരുമകനാ നിരൈകൊള്ള ഉറ്റ കാലൈ
12
വെട്ചി മലർപുനൈയ വെള്വാ ളുഴത്തിയും വേണ്ടും പോലും
വെട്ചി മലർപുനൈയ വെള്വാ ളുഴത്തിയും വേണ്ടിൻ വേറ്റൂർക്
കട്ചിയുട് കാരി കടിയ കുരലിചൈത്തുക് കാട്ടും പോലും;

കള്വിലൈ യാട്ടി മറുപ്പപ് പൊറാമറവൻ കൈവിൽ ഏന്തിപ്
13
പുള്ളും വഴിപ്പടരപ് പുല്ലാർ നിരൈകരുതിപ് പോകും പോലും
പുള്ളും വഴിപ്പടരപ് പുല്ലാർ നിരൈ കരുതിപ് പോകുങ് കാലൈക്
കൊള്ളും കൊടിയെടുത്തുക് കൊറ്റവൈയും കൊടുമരമുൻ ചെല്ലും പോലും

വേറു

ഇളമാ എയിറ്റി ഇവൈകാൺ നിൻ നൈയർ 14
തലൈനാളൈ വേട്ടത്തുത് തന്തനൽ ആനിരൈകൾ
കൊല്ലൻ തുടിയൻ കൊളൈപുണർ ചീർവല്ല
നല്ലിയാഴ്പ് പാണർതം മുൻറിൽ നിറൈന്തന;

മുരുന്തേർ ഇളനകൈ കാണായ്നിൻ നൈയർ
15
കരന്തൈ യലറക് കവർന്ത ഇനനിരൈകൾ
കള്വിലൈ യാട്ടിനൽ വേയ്തെരി കാനവൻ
പുള്വായ്പ്പുച് ചൊൻനകണി മുൻറിൽ നിറൈന്തന;

കയമല രുൺകണ്ണായ് കാണായ്നിൻ നൈയർ
16
അയലൂർ അലറ എറിന്തനൽ ആനിരൈകൾ
നയനിൽ മൊഴിയിൻ നരൈമുതു താടി
എയിനർ എയിറ്റിയർ മുൻറിൽ നിറൈന്തന;
തുറൈപ്പാട്ടുമടൈ.

വേറു

ചുടരൊടു തിരിതരു മുനിവരും അമരരും
17
ഇടർകെട അരുളുമ്നിൻ ഇണൈയടി തൊഴുതേം
അടല്വലി എയിനർനിൻ അടിതൊടു കടനിതു
മിടറുകു കുരുതികൊൾ വിറൽതരു വിലൈയേ;

അണിമുടി അമരർതം അരചൊടു പണിതരു
18
മണിയുരു വിനൈനിന മലരടി തൊഴുതേം
കണനിറൈ പെറുവിറൽ എയിനിടു കടനിതു
നിണനുകു കുരുതികൊൾ നികരടു വിലൈയേ;

തുടിയൊടു ചിറുപറൈ വയിരൊടു തുവൈചെയ
19
വെടിപട വരുപവർ എയിനർകൾ അരൈയിരുൾ
അടുപുലി യനൈയവർ കുമരിനിൻ അടിതൊടു
പടുകടൻ ഇതുവുകു പലിമുക മടൈയേ;

വേറു

വമ്പലർ പൽകി വഴിയും വളമ്പട
20
അമ്പുടൈ വല്വിൽ എയിൻകടൻ ഉൺകുവായ്
ചങ്കരി അന്തരി നീലി ചടാമുടിച്
ചെങ്കൺ അരവു പിറൈയുടൻ ചേർത്തുവായ്;

തുണ്ണെൻ തുടിയൊടു തുഞ്ചൂർ എറിതരു
21
കണ്ണിൽ എയിനർ ഇടുകടൻ ഉൺകുവായ്
വിണ്ണോർ അമുതുണ്ടുഞ് ചാവ ഒരുവരും
ഉണ്ണാത നഞ്ചുൺ ടിരുന്തരുൾ ചെയ്കുവായ്;

പൊരുൾകൊണ്ടു പുൺചെയി നല്ലതൈ യാർക്കും 22
അരുളിൽ എയിനർ ഇടുകടൻ ഉൺകുവായ്
മരുതിൻ നടന്തുനിൻ മാമൻചെയ് വഞ്ച
ഉരുളുഞ് ചകടം ഉതൈത്തരുൾ ചെയ്കുവായ്;

വേറു

മറൈമുതു മുതല്വൻ പിൻനർ ംേയ
23
പൊറൈയുയർ പൊതിയിറ് പൊരുപ്പൻ പിറർനാട്ടുക്
കട്ചിയും കരന്തൈയും പാഴ്പട
വെട്ചി ചൂടുക വിറല്വെയ് യോനേ.

Share:- Facebook