11

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:49 and updated at 03 Nov 2011 13:49

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

കാടുകാൺ കാതൈ

തിങ്കൾമൂൻ റടുക്കിയ തിരുമുക് കുടൈക്കീഴ്ച്
ചെങ്കതിർ ഞായിറ്റുത് തികഴൊളി ചിറന്തു
കോതൈതാഴ് പിണ്ടിക് കൊഴുനിഴ ലിരുന്ത
ആതിയിൽ തോറ്റത് തറിവനൈ വണങ്കിക്
കന്തൻ പള്ളിക് കടവുളർക് കെല്ലാം
5
അന്തി ലരങ്കത് തകൻപൊഴി ലകവയിറ്
ചാരണർ കൂറിയ തകൈചാൽ നൻമൊഴി
മാതവത് താട്ടിയും മാൺപുറ മൊഴിന്താങ്കു
അൻറവ രുറൈവിടത് തൽകിന രടങ്കിത്
തെൻറിചൈ മരുങ്കിറ് ചെലവു വിരുപ്പുറ്റു
10
വൈകറൈ യാമത്തു വാരണങ് കഴിന്തു
വെയ്യവൻ കുണതിചൈ വിളങ്കിത് തോൻറ
വളനീർപ് പണ്ണൈയും വാവിയും പൊലിന്തതോർ
ഇളമരക് കാനത് തിരുക്കൈ പുക്കുഴി
വാഴ്ക എങ്കോ മൻനവർ പെരുന്തകൈ
15
ഊഴിതൊ റൂഴിതൊ റുലകങ് കാക്ക
അടിയിറ് റൻനള വരചർക് കുണർത്തി
വടിവേൽ എറിന്ത വാൻപകൈ പൊറാതു
പഃറുളി യാറ്റുടൻ പൻമലൈ യടുക്കത്തുക്
കുമരിക് കോടുങ് കൊടുങ്കടൽ കൊള്ള
20
വടതിചൈക് കങ്കൈയും ഇമയമുങ് കൊണ്ടു
തെൻറിചൈ യാണ്ട തെൻനവൻ വാഴി
തിങ്കട് ചെല്വൻ തിരുക്കുലം വിളങ്കച്
ചെങ്കണാ യിരത്തോൻ തിറല്വിളങ് കാരം
പൊങ്കൊളി മാർപിറ് പൂണ്ടോൻ വാഴി
25
മുടിവളൈ യുടൈത്തോൻ മുതല്വൻ ചെൻനിയെൻറു
ഇടിയുടൈപ് പെരുമഴൈ യെയ്താ തേകപ്
പിഴൈയാ വിളൈയുട് പെരുവളഞ് ചുരപ്പ
മഴൈപിണിത് താണ്ട മൻനവൻ വാഴ്കെനത്
തീതുതീർ ചിറപ്പിൻ തെൻനനൈ വാഴ്ത്തി
30
മാമുതു മറൈയോൻ വന്തിരുൻ തോനൈ
യാതു നുമ്മൂർ ഈങ്കെൻ വരവെനക്
കോവലൻ കേട്പക് കുൻറാച് ചിറപ്പിൻ
മാമറൈ യാളൻ വരുപൊരുൾ ഉരൈപ്പോൻ
നീല ംേകം നെടുമ്പൊറ് കുൻറത്തുപ്
35
പാല്വിരിൻ തകലാതു പടിന്തതു പോല
ആയിരം വിരിത്തെഴു തലൈയുടൈ അരുന്തിററ്
പായറ് പള്ളിപ് പലർതൊഴു തേത്ത
വിരിതിരൈക് കാവിരി വിയൻപെരു തുരുത്തിത്
തിരുവമർ മാർപൻ കിടന്ത വണ്ണമും
40
വീങ്കുനീ രരുവി വേങ്കട മെൻനും
ഓങ്കുയർ മലൈയത് തുച്ചി മീമിചൈ
വിരികതിർ ഞായിറുൻ തിങ്കളും വിളങ്കി
ഇരുമരുങ് കോങ്കിയ ഇടൈനിലൈത് താനത്തു
മിൻനുക്കോടി യുടുത്തു വിളങ്കുവിറ് പൂണ്ടു
45
നൻനിറ ംേകം നിൻറതു പോലപ്
പകൈയണങ് കാഴിയും പാല്വെൺ ചങ്കമും
തകൈപെറു താമരൈക് കൈയി നേന്തി
നലങ്കിളർ ആരം മാർപിറ് പൂണ്ടു
പൊലമ്പൂ വാടൈയിറ് പൊലിന്തു തോൻറിയ
50
ചെങ്കൺ നെടിയോൻ നിൻറ വണ്ണമും
എൻകൺ കാട്ടെൻ റെൻനുളങ് കവറ്റ
വന്തേൻ കുടമലൈ മാങ്കാട് ടുള്ൾഏൻ
തെൻനവൻ നാട്ടുച് ചിറപ്പുഞ് ചെയ്കൈയും
കണ്മണി കുളിർപ്പക് കണ്ടേ നാതലിൻ
55
വാഴ്ത്തിവൻ തിരുന്തേൻ ഇതുവെൻ വരവെനത്
തീത്തിറം പുരിന്തോൻ ചെപ്പക് കേട്ടു
മാമറൈ മുതല്വ മതുരൈച് ചെന്നെറി
കൂറു നീയെനക് കോവലറ് കുരൈക്കും
കോത്തൊഴി ലാളരൊടു കൊറ്റവൻ കോടി
60
വേത്തിയൽ ഇഴന്ത വിയനിലം പോല
വേനലങ് കിഴവനൊടു വെങ്കതിർ വേന്തൻ
താനലൻ തിരുകത് തൻമൈയിറ് കുൻറി
മുല്ലൈയുങ് കുറിഞ്ചിയും മുറൈമൈയിൻ തിരിന്തു
നല്ലിയൽ പിഴന്തു നടുങ്കുതുയ രുറുത്തുപ്
65
പാലൈ യെൻപതോർ പടിവങ് കൊള്ളും
കാലൈ എയ്തിനിർ കാരികൈ തൻനുടൻ
അറൈയും പൊറൈയും ആരിടൈ മയക്കമും
നിറൈനീർ വേലിയും മുറൈപടക് കിടന്തൈൻ
നെടുമ്പേർ അത്തം നീന്തിച് ചെൻറു
70
കൊടുമ്പൈ നെടുങ്കുളക് കോട്ടകം പുക്കാൽ
പിറൈമുടിക് കണ്ണിപ് പെരിയോൻ ഏന്തിയ
അറൈവായ്ച് ചൂലത് തരുനെറി കവർക്കും
വലമ്പടക് കിടന്ത വഴിനീർ തുണിയിൻ
അലറുതലൈ മരാമും ഉലറുതലൈ ഓമൈയും
75
പൊരിയരൈ ഉഴിഞ്ചിലും പുൻമുളി മൂങ്കിലും
വരിമരൽ തിരങ്കിയ കരിപുറക് കിടക്കൈയും
നീർനചൈഇ വേട്കൈയിൻ മാനിൻറു വിളിക്കും
കാനമും എയിനർ കടമുങ് കടന്താൽ
ഐവന വെണ്ണെലും അറൈക്കട് കരുമ്പും
80
കൊയ്പൂൻ തിനൈയും കൊഴുമ്പുന വരകും
കായമും മഞ്ചളും ആയ്കൊടിക് കവലൈയും
വാഴൈയും കമുകും താഴ്കുലൈത് തെങ്കും
മാവും പലാവും ചൂഴടുത് തോങ്കിയ
തെൻനവൻ ചിറുമലൈ തികഴ്ന്തു തോൻറും
85
അമ്മലൈ വലങ്കൊൺ ടകൻപതിച് ചെല്ലുമിൻ
അവ്വഴിപ് പടരീ രായി നിടത്തുച്
ചെവ്വഴിപ് പണ്ണിറ് ചിറൈവൺ ടരറ്റും
തടന്താഴ് വയലൊടു തൺപൂങ് കാവൊടു
കടമ്പല കിടന്ത കാടുടൻ കഴിന്തു
90
തിരുമാൽ കുൻറത്തുച് ചെൽകുവി രായിൻ
പെരുമാൽ കെടുക്കും പിലമുൺ ടാങ്കു
വിണ്ണോർ ഏത്തും വിയത്തകു മരപിറ്
പുണ്ണിയ ചരവണം പവകാ രണിയോടു
ഇട്ട ചിത്തി യെനുമ്പെയർ പോകി
95
വിട്ടു നീങ്കാ വിളങ്കിയ പൊയ്കൈ
മുട്ടാച് ചിറപ്പിൻ മൂൻറുള വാങ്കുപ്
പുണ്ണിയ ചരവണം പൊരുന്തുവി രായിൻ
വിണ്ണവർ കോമാൻ വിഴുനൂ ലെയ്തുവിർ
പവകാ രണി പടിൻ താടുവി രായിറ്
100
പവകാ രണത്തിറ് പഴമ്പിറപ് പെയ്തുവിർ
ഇട്ട ചിത്തി എയ്തുവി രായിൻ
ഇട്ട ചിത്തി എയ്തുവിർ നീർഏ
ആങ്കുപ് പിലമ്പുക വേണ്ടുതി രായിൻ
ഓങ്കുയർ മലൈയത് തുയർന്തോറ് റൊഴുതു
105
ചിന്തൈയിൽ അവൻറൻ ചേവടി വൈത്തു
വന്തനൈ മുമ്മുറൈ മലൈവലം ചെയ്താൽ
നിലമ്പക വീഴ്ന്ത ചിലമ്പാറ് റകൻറലൈപ്
പൊലങ്കൊടി മിൻനിറ് പുയലൈങ് കൂന്തറ്
കടിമല രവിഴ്ന്ത കൻനികാ രത്തുത്
110
തൊടിവളൈത് തോളി ഒരുത്തി തോൻറി
ഇമ്മൈക് കിൻപമും മറുമൈക് കിൻപമും
ഇമ്മൈയു മറുമൈയും ഇരണ്ടും ഇൻറിയോർ
ചെമ്മൈയിൽ നിറ്പതുഞ് ചെപ്പുമിൻ നീയിരിവ്
വരൈത്താൾ വാഴ്വേൻ വർഓത്തമൈ എൻപേൻ 115
ഉരൈത്താർക് കുരിയേൻ ഉരൈത്തീ രായിൻ
തിരുത്തക് കീർക്കുത് തിറന്തേൻ കതവെനും
കതവൻ തിറന്തവൾ കാട്ടിയ നൻനെറിപ്
പുതവം പലവുള പോകിടൈ കഴിയന
ഒട്ടുപ് പുതവമൊൻ റുണ്ടതൻ ഉമ്പർ
120
വട്ടികൈപ് പൂങ്കൊടി വന്തു തോൻറി
ഇറുതിയിൽ ഇൻപം എനക്കീങ് കുരൈത്താറ്
പെറുതിർ പോലുമ്നീർ പേണിയ പൊരുളെനും
ഉരൈയീ രായിനും ഉറുകൺ ചെയ്യേൻ
നെടുവഴിപ് പുറത്തു നീക്കുവൽ നുമ്മെനും
125
ഉരൈത്താർ ഉളരെനിൻ ഉരൈത്ത മൂൻറിൻ
കരൈപ്പടുത് താങ്കുക് കാട്ടിനൾ പെയരും
അരുമറൈ മരുങ്കിൻ ഐന്തിനും എട്ടിനും
വരുമുറൈ എഴുത്തിൻ മന്തിര മിരണ്ടും
ഒരുമുറൈ യാക ഉളങ്കൊൺ ടോതി
130
വേണ്ടിയ തൊൻറിൻ വിരുമ്പിനി രാടിറ്
കാണ്ടകു മരപിന വല്ല മറ്റവൈ
മറ്റവൈ നിനൈയാതു മലൈമിചൈ നിൻറോൻ
പൊറ്റാ മരൈത്താൾ ഉള്ളം പൊരുന്തുമിൻ
ഉള്ളം പൊരുന്തുവി രായിൻ മറ്റവൻ
135
പുള്ളണി നീൾകൊടി പുണർനിലൈ തോൻറും
തോൻറിയ പിൻനവൻ തുണൈമലർത് താളിണൈ
ഏൻറുതുയർ കെടുക്കും ഇൻപം എയ്തി
മാൺപുടൈ മരപിൻ മതുരൈക് കേകുമിൻ
കാണ്ടകു പിലത്തിൻ കാട്ചി യീതാങ്കു
140
അന്നെറിപ് പടരീ രായിൻ ഇടൈയതു
ചെന്നെറി യാകും തേമ്പൊഴി ലുടുത്ത
ഊരിടൈ യിട്ട കാടുപല കടന്താൽ
ആരിടൈ യുണ്ടോർ ആരഞർത് തെയ്വം
നടുക്കഞ് ചാലാ നയത്തിൻ തോൻറി
145
ഇടുക്കൺ ചെയ്യാ തിയങ്കുനർത് താങ്കും
മടുത്തുടൻ കിടക്കും മതുരൈപ് പെരുവഴി
നീൾനിലങ് കടന്ത നെടുമുടി അണ്ണൽ
താൾതൊഴു തകൈയേൻ പോകുവൽ യാനെന
മാമറൈ യോൻവായ് വഴിത്തിറം കേട്ട
150
കാവുന്തി യൈയൈയോർ കട്ടുരൈ ചൊല്ലും
നലമ്പുരി കൊൾകൈ നാൻമറൈ യാള
പിലമ്പുക വേണ്ടും പെറ്റി ഈങ്കില്ലൈ
കപ്പത് തിന്തിരൻ കാട്ടിയ നൂലിൻ
മെയ്പ്പാട് ടിയറ്കൈയിൻ വിളങ്കക് കാണായ്
155
ഇറന്ത പിറപ്പിൻ എയ്തിയ വെല്ലാം
പിറന്ത പിറപ്പിറ് കാണാ യോനീ
വായ്മൈയിൻ വഴാതു മൻനുയി ർഓമ്പുനർക്കു
യാവതു മുണ്ടോ എയ്താ അരുമ്പൊരുൾ
കാമുറു തെയ്വങ് കണ്ടടി പണിയ
160
നീപോ യാങ്കളും നീൾനെറിപ് പടർകുതും
എൻറം മറൈയോറ് കിചൈമൊഴി യുണർത്തിക്
കുൻറാക് കൊൾകൈക് കോവലൻ റൻനുടൻ
അൻറൈപ് പകൽഓർ അരുമ്പതിത് തങ്കിപ്
പിൻറൈയും അവ്വഴിപ് പെയർന്തുചെൽ വഴിനാട്
165
കരുന്തടങ് കണ്ണിയും കവുന്തി യടികളും
വകുന്തുചെൽ വരുത്തത്തു വഴിമരുങ് കിരുപ്പ
ഇടൈനെറിക് കിടന്ത ഇയവുകൊൾ മരുങ്കിൻ
പുടൈനെറിപ് പോയോർ പൊയ്കൈയിറ് ചെൻറു
നീർനചൈഇ വേട്കൈയിൻ നെടുന്തുറൈ നിറ്പക്
170
കാനുറൈ തെയ്വം കാതലിറ് ചെൻറു
നയന്ത കാതലിൻ നൽകുവൻ ഇവനെന
വയന്ത മാലൈ വടിവിൽ തോൻറിക്
കൊടിനടുക് കുറ്റതു പോല ആങ്കവൻ
അടിമുതൽ വീഴ്ന്താങ് കരുങ്കണീർ ഉകുത്തു
175
വാച മാലൈയിൻ എഴുതിയ മാറ്റം
തീതിൽഏൻ പിഴൈമൊഴി ചെപ്പിനൈ യാതലിൻ
കോവലൻ ചെയ്താൻ കൊടുമൈയെൻ റെൻമുൻ
മാതവി മയങ്കി വാൻതുയ രുറ്റു
ംേൽഓ രായിനും നൂൽഓ രായിനും
180
പാല്വകൈ തെരിന്ത പകുതിയോ രായിനും
പിണിയെനക് കൊണ്ടു പിറക്കിട് ടൊഴിയും
കണികൈയർ വാഴ്ക്കൈ കടൈയേ പോൻമെനച്
ചെവ്വരി ഒഴുകിയ ചെഴുങ്കടൈ മഴൈക്കൺ
വെണ്മുത് തുതിർത്തു വെണ്ണിലാത് തികഴും
185
തണ്മുത് തൊരുകാഴ് തൻകൈയാറ് പരിന്തു
തുനിയുറ് റെൻനൈയുൻ തുറന്തന ളാതലിൻ
മതുരൈ മൂതൂർ മാനകർപ് പോന്തതു
എതിർവഴിപ് പട്ടോർ എനക്കാങ് കുരൈപ്പച്
ചാത്തൊടു പോന്തു തനിത്തുയർ ഉഴന്തേൻ
190
പാത്തരും പൺപനിൻ പണിമൊഴി യാതെന
മയക്കുൻ തെയ്വമിവ് വൻകാട് ടുണ്ടെന
വിയത്തകു മറൈയോൻ വിളമ്പിന നാതലിൻ
വഞ്ചം പെയർക്കും മന്തിരത് താലിവ്
ഐഞ്ചി ൽഓതിയൈ അറികുവൻ യാനെനക് 195
കോവലൻ നാവിറ് കൂറിയ മന്തിരം
പായ്കലൈപ് പാവൈ മന്തിര മാതലിൻ
വനചാ രിണിയാൻ മയക്കഞ് ചെയ്തേൻ
പുനമയിറ് ചായറ്കും പുണ്ണിയ മുതല്വിക്കും
എൻതിറം ഉരൈയാ തേകെൻ റേകത്
200
താമരൈപ് പാചടൈത് തണ്ണീർ കൊണർൻ താങ്കു
അയാവുറു മടന്തൈ അരുന്തുയർ തീർത്തു
മീതുചെൽ വെങ്കതിർ വെമ്മൈയിൻ തൊടങ്കത്
തീതിയൽ കാനഞ് ചെലവരി തെൻറു
കോവലൻ റൻനൊടും കൊടുങ്കുഴൈ മാതൊടും
205
മാതവത് താട്ടിയും മയങ്കതർ അഴുവത്തുക്
കുരവമും മരവമും കോങ്കമും വേങ്കൈയും
വിരവിയ പൂമ്പൊഴിൽ വിളങ്കിയ ഇരുക്കൈ
ആരിടൈ യത്തത് തിയങ്കുന രല്ലതു
മാരി വളമ്പെറാ വില്ലേർ ഉഴവർ
210
കൂറ്റുറഴ് മുൻപൊടു കൊടുവിൽ ഏന്തി
വേറ്റുപ്പുലം പോകിനൽ വെറ്റങ് കൊടുത്തുക്
കഴിപേ രാണ്മൈക് കടൻപാർത് തിരുക്കും
വിഴിനുതറ് കുമരി വിണ്ണോർ പാവൈ
മൈയറു ചിറപ്പിൻ വാന നാടി
215
ഐയൈതൻ കോട്ടം അടൈന്തനർ ആങ്കെൻ.

Share:- Facebook