10

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:45 and updated at 03 Nov 2011 13:45

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

നാടുകാൺ കാതൈ

(നിലൈമണ്ടില ആചിരിയപ്പാ)

വാൻകൺ വിഴിയാ വൈകറൈ യാമത്തു

മീൻതികഴ് വിചുമ്പിൻ വെണ്മതി നീങ്കക്

കാരിരുൾ നിൻറ കടൈനാൾ കങ്കുൽ

ഊഴ്വിനൈക് കടൈഇ ഉള്ളം തുരപ്പ

ഏഴകത് തകരും എകിനക് കവരിയും 5

തൂമയിർ അൻനമും തുണൈഎനത് തിരിയും

താളൊടു കുയിൻറ തകൈചാൽ ചിറപ്പിൻ

നീൾനെടു വായിൽ നെടുങ്കടൈ കഴിന്തുആങ്കു,

അണികിളർ അരവിൻ അറിതുയിൽ അമർന്ത

മണിവണ്ണൻ കോട്ടം വലമ്ചെയാക് കഴിന്തു, 10

പണൈഐന്തു ഓങ്കിയ പാചിലൈപ് പോതി

അണിതികഴ് നീഴൽ അറവോൻ തിരുമൊഴി

അന്തര ചാരികൾ അറൈന്തനർ ചാറ്റും

ഇന്തിര വികാരം ഏഴുടൻ പോകി,

പുലവുഊൺ തുറന്തു പൊയ്യാ വിരതത്തു 15

അവലം നീത്തുഅറിന്തു അടങ്കിയ കൊൾകൈ

മെയ്വകൈ ഉണർന്ത വിഴുമിയോർ കുഴീഇയ

ഐവകൈ നിൻറ അരുകത് താനത്തുച്

ചന്തി ഐന്തും തമ്മുടൻ കൂടി

വന്തുതലൈ മയങ്കിയ വാൻപെരു മൻറത്തുപ് 20

പൊലമ്പൂം പിണ്ടി നലമ്കിളർ കൊഴുനിഴൽ

നീരണി വിഴവിനും നെടുന്തേർ വിഴവിനും

ചാരണർ വരുഉം തകുതിഉൺ ടാമെന

ഉലക ൻഓൻപികൾ ഒരുങ്കുടൻ ഇട്ട

ഇലകുഒളിച് ചിലാതലം തൊഴുതുവലം കൊണ്ടു, 25

മലൈതലൈക് കൊണ്ട പേര്യാറു പോലും

ഉലക ഇടൈകഴി ഒരുങ്കുടൻ നീങ്കി,

കലൈയി ലാളൻ കാമർ വേനിലൊടു

മലൈയ മാരുതം മൻനവറ്കു ഇറുക്കും

പൻമലർ അടുക്കിയ നൻമരപ് പന്തർ 30

ഇലവൻ തികൈയിൻ എയിൽപുറം പോകി,

താഴ്പൊഴിൽ ഉടുത്ത തൺപതപ് പെരുവഴിക്

കാവിരി വായിൽ കടൈമുകം കഴിന്തു,

കുടതിചൈക് കൊണ്ടു കൊഴുമ്പുനൽ കാവിരി

വടപെരുങ് കോട്ടു മലർപ്പൊഴിൽ നുഴൈന്തു, 35

കാവതം കടന്തു കവുന്തിപ് പള്ളിപ്

പൂമരപ് പൊതുമ്പർപ് പൊരുന്തി ആങ്കൺ

ഇറുമ്കൊടി നുചുപ്പോടു ഇനൈന്തുഅടി വരുന്തി

നറുമ്പൽ കൂന്തൽ കുറുമ്പൽ ഉയിർത്തു

മുതിരാക് കിളവിയിൻ മുളെയിറു ഇലങ്ക 40

മതുരൈ മൂതൂർ യാതുഎന വിനവ,

ആറുഐങ് കാതമ്നം അകൽനാട്ടു ഉമ്പർ

നാറുഐങ് കൂന്തൽ നണിത്തുഎന നക്കുത്,

തേമൊഴി തൻനൊടും ചിറൈയകത്തു ഇരുന്ത

കാവുന്തി ഐയൈയൈക് കണ്ടുഅടി തൊഴലും, 45

ഉരുവും കുലനും ഉയർപ്പേർ ഒഴുക്കമും

പെരുമകൻ തിരുമൊഴി പിറഴാ ൻഓൻപും

ഉടൈയീർ എൻനോ ഉറുക ണാളരിൻ

കടൈകഴിന്തു ഇങ്ങനം കരുതിയ വാറുഎന,

ഉരൈയാട്ടു ഇല്ലൈ ഉറുതവത് തീര്യാൻ 50

മതുരൈ മൂതൂർ വരൈപൊരുൾ വേട്കൈയേൻ.

പാടകച് ചീറടി പരൽപകൈ ഉഴവാ

കാടുഇടൈ യിട്ട നാടുനീർ കഴിതറ്കു

അരിതുഇവൾ ചെവ്വി അറികുനർ യാർഓ

ഉരിയതു അൻറുഈങ്കു ഒഴികെന ഒഴിയീർ 55

മറൗരൈ നീത്ത മാചുഅറു കേള്വിയർ

അറൗരൈ കേട്ടുആങ്കു അറിവനൈ ഏത്തത്

തെൻതമിഴ് നൻനാട്ടുത് തീതുതീർ മതുരൈക്കു

ഒൻറിയ ഉള്ളം ഉടൈയേൻ ആകലിൻ

പോതുവൽ യാനും പോതുമിൻ എൻറ 60

കാവുന്തി ഐയൈയൈക് കൈതൊഴുതു ഏത്തി

അടികൾ നീർഏ അരുളിതിർ ആയിനിത്

തൊടിവളൈത് തോളി തുയർത്തീർത് തേനെന,

കോവലൻ കാണായ് കൊണ്ട ഇന്നെറിക്കു

ഏതം തരുവന യാങ്കുമ്പല കേണ്മോ: 65

വെയിൽനിറം പൊറാഅ മെലിയൽ കൊണ്ടു

പയിൽപൂൻ തണ്ടലൈപ് പടർകുവം എനിനേ,

മൺപക വീഴ്ന്ത കിഴങ്കുഅകഴ് കുഴിയൈച്

ചൺപകം നിറൈത്ത താതുചോർ പൊങ്കർ

പൊയ്യറൈപ് പടുത്തുപ് പോറ്റാ മാക്കട്കുക് 70

കൈയറു തുൻപം കാട്ടിനും കാട്ടും,

ഉതിർപ്പൂഞ് ചെമ്മലിൻ ഒതുങ്കിനർ കഴിവോർ

മുതിർത്തേം പഴമ്പകൈ മുട്ടിനും മുട്ടും,

മഞ്ചളും ഇഞ്ചിയും മയങ്കുഅരിൽ വലയത്തുച്

ചെഞ്ചുളൈപ് പലവിൻ പരൽപകൈ ഉറുക്കും. 75

കയൽനെടുങ് കണ്ണി കാതൽ കേള്വ.

വയലുഴൈപ് പടർക്കുവം എനിനേ ആങ്കുപ്

പൂനാറു ഇലഞ്ചിപ് പൊരുകയൽ ഓട്ടി

നീർനായ് കെളവിയ നെടുമ്പുറ വാളൈ

മലങ്കുമിളിർ ചെറുവിൻ വിലങ്കപ് പായിൻ 80

കലങ്കലും ഉണ്ടുഇക് കാരികൈ, ആങ്കൺ

കരുമ്പിൽ തൊടുത്ത പെരുന്തേൻ ചിതൈന്തു

ചുരുമ്പുചൂഴ് പൊയ്കൈത് തൂനീർ കലക്കും

അടങ്കാ വേട്കൈയിൻ അറിവുഅഞർ എയ്തിക്

കുടങ്കൈയിൻ കൊണ്ടു കൊള്ളവും കൂടും, 85

കുറുനർ ഇട്ട കുവളൈഅം പോതൊടു

പൊറിവരി വണ്ടിനം പൊരുന്തിയ കിടക്കൈ

നെറിചെൽ വരുത്തത്തു നീരഞർ എയ്തി

അറിയാതു അടിആങ്കു ഇടുതലും കൂടും,

എറിനീർ അടൈകരൈ ഇയക്കം തൻനിൽ 90

പൊറിമാൺ അലവനും നന്തും പോറ്റാതു

ഊഴടി ഒതുക്കത്തു ഉറുൻഓയ് കാണിൻ

താഴ്തരു തുൻപം താങ്കവും ഒണ്ണാ,

വയലും ചോലൈയും അല്ലതു യാങ്കണും

അയൽപടക് കിടന്ത നെറിആങ്കു ഇല്ലൈ 95

നെറിഇരുങ് കുഞ്ചി നീവെയ് യോളൊടു

കുറിഅറിന്തു അവൈഅവൈ കുറുകാതു ഓമ്പുഎന,

തോമറു കടിഞൈയും ചുവൽമ്േൽ അറുവൈയും

കാവുന്തി ഐയൈകൈപ് പീലിയും കൊണ്ടു

മൊഴിപ്പൊരുൾ തെയ്വം വഴിത്തുണൈ ആകെനപ് 100

പഴിപ്പുഅരുഞ് ചിറപ്പിൻ വഴിപ്പടർ പുരിന്തോർ,

കരിയവൻ പുകൈയിനും പുകൈക്കൊടി തോൻറിനും

വിരികതിർ വെള്ളി തെൻപുലം പടരിനും

കാൽപൊരു നിവപ്പിൻ കടുങ്കുരൽ ഏറ്റൊടും

ചൂൽമുതിർ കൊണ്മൂപ് പെയല്വളം ചുരപ്പക് 105

കുടമലൈപ് പിറന്ത കൊഴുമ്പൽ താരമൊടു

കടല്വളൻ എതിരക് കയവായ് നെരിക്കും

കാവിരിപ് പുതുനീർക് കടുവരൽ വായ്ത്തലൈ

ഓഇറന്തു ഒലിക്കും ഒലിയേ അല്ലതു

ആമ്പിയും കിഴാരും വീങ്കുഇചൈ ഏത്തമും 110

ഓങ്കുനീർപ് പിഴാവും ഒലിത്തൽ ചെല്ലാക്

കഴനിച് ചെന്നെൽ കരുമ്പുചൂഴ് മരുങ്കിൽ

പഴനത് താമരൈപ് പൈമ്പൂങ് കാനത്തുക്

കമ്പുട് കോഴിയും കനൈകുരൽ നാരൈയും

ചെങ്കാൽ അൻനമും പൈങ്കാൽ കൊക്കും 115

കാനക് കോഴിയും നീർനിറക് കാക്കൈയും

ഉള്ളും ഊരലും പുള്ളും പുതാവും

വെൽപോർ വേന്തർ മുനൈയിടം പോലപ്

പല്വേറു കുഴൂഉക്കുരൽ പരന്ത ഓതൈയും,

ഉഴാഅ നുൺതൊളി ഉൾപുക്കു അഴുന്തിയ 120

കഴാഅമയിർ യാക്കൈച് ചെങ്കൺ കാരാൻ

ചൊരിപുറം ഉരിഞ്ചപ് പുരിഞെകിഴ്പു ഉറ്റ

കുമരിക് കൂട്ടിൽ കൊഴുമ്പൽ ഉണവു

കവരിച് ചെന്നെൽ കായ്ത്തലൈച് ചൊരിയക്

കരുങ്കൈ വിനൈഞരും കളമരുങ് കൂടി 125

ഒരുങ്കുനിൻറു ആർക്കും ഒലിയേ അൻറിയും,

കടിമലർ കളൈന്തു മുടിനാറു അഴുത്തിത്

തൊടിവളൈത് തോളും ആകമും തോയ്ന്തു

ചേറുആടു കോലമൊടു വീറുപെറത് തോൻറിച്

ചെങ്കയൽ നെടുങ്കൺ ചിൻമൊഴിക് കടൈചിയർ 130

വെങ്കൾ തൊലൈച്ചിയ വിരുന്തിറ് പാണിയും,

കൊഴുങ്കൊടി അറുകൈയും കുവളൈയും കലന്തു

വിളങ്കുകതിർത് തൊടുത്ത വിരിയൽ ചൂട്ടിപ്

പാരുടൈപ് പനർപ്പോൽ പഴിച്ചിനർ കൈതൊഴ

ഏരൊടു നിൻറോർ ഏർമങ് കലമും, 135

അരിന്തുകാൽ കുവിത്തോർ അരികടാ വുറുത്ത

പെരുഞ്ചെയ്ന് നെല്ലിൻ മുകവൈപ് പാട്ടും,

തെൺകിണൈപ് പൊരുനർ ചെരുക്കുടൻ എടുത്ത

മൺകനൈ മുഴവിൻ മകിഴിചൈ ഓതൈയും,

പേര്യാറ്റു അടൈകരൈ നീരിറ് കേട്ടുആങ്കു 140

ആർവ നെഞ്ചംോടു അവലം കൊള്ളാർ,

ഉഴൈപ്പുലിക് കൊടിത്തേർ ഉരവോൻ കൊറ്റമൊടു

മഴൈക്കരു ഉയിർക്കും അഴൽതികഴ് അട്ടിൽ

മറൈയോർ ആക്കിയ ആവൂതി നറുമ്പുകൈ

ഇറൈഉയർ മാടം എങ്കണും പോർത്തു 145

മഞ്ചുചൂഴ് മലൈയിൻ മാണത് തോൻറും

മങ്കല മറൈയോർ ഇരുക്കൈ അൻറിയും,

പരപ്പുനീർക് കാവിരിപ് പാവൈതൻ പുതല്വർ

ഇരപ്പോർ ചുറ്റമും പുരപ്പോർ കൊറ്റമും

ഉഴവിടൈ വിളൈപ്പോർ പഴവിറൽ ഊർകളും, 150

പൊങ്കഴി ആലൈപ് പുകൈയൊടും പരന്തു

മങ്കുൽ വാനത്തു മലൈയിൻ തോൻറും

ഊരിടൈ യിട്ട നാടുഉടൻ കണ്ടു

കാവതം അല്ലതു കടവാർ ആകിപ്

പൻനാൾ തങ്കിച് ചെൽനാൾ ഒരുനാൾ: 155

ആറ്റുവീ അരങ്കത്തു വീറ്റുവീറ്റു ആകിക്

കുരങ്കുഅമൈ ഉടുത്ത മരമ്പയിൽ അടുക്കത്തു,

വാനവർ ഉറൈയും പൂനാറു ഒരുചിറൈപ്

പട്ടിനപ് പാക്കം വിട്ടനർ നീങ്കാപ്

പെരുമ്പെയർ ഐയർ ഒരുങ്കുടൻ ഇട്ട 160

ഇലങ്കുഒളിച് ചിലാതലം ംേലിരുൻ തരുളിപ്

പെരുമകൻ അതിചയം പിറഴാ വായ്മൈത്

തരുമം ചാറ്റും ചാരണർ തോൻറപ്,

പണ്ടൈത് തൊല്വിനൈ പാറുക എൻറേ

കണ്ടുഅറി കവുന്തിയൊടു കാലുറ വീഴ്ന്തോർ 165

വന്ത കാരണം വയങ്കിയ കൊൾകൈച്

ചിന്തൈ വിളക്കിൽ തെരിന്തോൻ ആയിനും

ആർവമും ചെറ്റമും അകല നീക്കിയ

വീരൻ ആകലിൻ വിഴുമം കൊള്ളാൻ,

കഴിപ്പെരുഞ് ചിറപ്പിൻ കവുന്തി കാണായ്: 170

ഒഴികെന ഒഴിയാതു ഊട്ടും വല്വിനൈ

ഇട്ട വിത്തിൻ എതിർവന്തു എയ്തി

ഒട്ടുങ് കാലൈ ഒഴിക്കവും ഒണ്ണാ

കടുങ്കാൽ നെടുവെളി ഇടുമ്ചുടർ എൻന

ഒരുങ്കുടൻ നില്ലാ ഉടമ്പിടൈ ഉയിർകൾ 175

അറിവൻ അറവോൻ അറിവുവരമ്പു ഇകന്തോൻ

ചെറിവൻ ചിനേന്തിരൻ ചിത്തൻ പകവൻ

തരുമ മുതല്വൻ തലൈവൻ തരുമൻ

പൊരുളൻ പുനിതൻ പുരാണൻ പുലവൻ

ചിനവരൻ തേവൻ ചിവകതി നായകൻ 180

പരമൻ കുണവതൻ പരത്തിൽ ഒളിയോൻ

തത്തുവൻ ചാതുവൻ ചാരണൻ കാരണൻ

ചിത്തൻ പെരിയവൻ ചെമ്മൽ തികഴൊളി

ഇറൈവൻ കുരവൻ ഇയൽകുണൻ എമ്കോൻ

കുറൈവിൽ പുകഴോൻ കുണപ്പെരുങ് കോമാൻ 185

ചങ്കരൻ ഈചൻ ചയമ്പു ചതുമുകൻ

അങ്കം പയന്തോൻ അരുകൻ അരുൾമുനി

പണ്ണവൻ എൺകുണൻ പാത്തിൽ പഴമ്പൊരുൾ

വിണ്ണവൻ വേത മുതല്വൻ വിളങ്കുഓളി

ഓതിയ വേതത്തു ഒളിഉറിൻ അല്ലതു 190

പോതാർ പിറവിപ് പൊതിഅറൈ യോരെനച്

ചാരണർ വായ്മൊഴി കേട്ടുത് തവമുതൽ

കാവുന്തി യുമ്തൻ കൈതലൈ ംേറ്കൊണ്ടു

ഒരുമൂൻറു അവിത്തോൻ ഓതിയ ഞാനത്

തിരുമൊഴിക്കു അല്ലതുഎൻ ചെവിയകം തിറവാ, 195

കാമനൈ വെൻറോൻ ആയിരത്തു എട്ടു

നാമം അല്ലതു നവിലാതു എൻനാ,

ഐവരൈ വെൻറോൻ അടിയിണൈ അല്ലതു

കൈവരൈക് കാണിനും കാണാ എൻകൺ,

അരുളറം പൂണ്ടോൻ തിരുമെയ്ക്കു അല്ലതുഎൻ 200

പൊരുളിൽ യാക്കൈ പൂമിയിൽ പൊരുന്താതു,

അരുകർ അറവൻ അറിവോറ്കു അല്ലതുഎൻ

ഇരുകൈയും കൂടി ഒരുവഴിക് കുവിയാ,

മലർമിചൈ നടന്തോൻ മലരടി അല്ലതുഎൻ

തലൈമിചൈ ഉച്ചി താനണിപ് പൊറാഅതു 205

ഇറുതിഇൽ ഇൻപത്തു ഇറൈമൊഴിക്കു അല്ലതു

മറുതിര ഓതിഎൻ മനമ്പുടൈ പെയരാതു

എൻറവൻ ഇചൈമൊഴി ഏത്തക് കേട്ടുഅതറ്കു

ഒൻറിയ മാതവർ ഉയർമിചൈ ഓങ്കി

നിവന്തുആങ്കു ഒരുമുഴം നീൾനിലം നീങ്കിപ് 210

പവമ്തരു പാചം കവുന്തി കെടുകെൻറു

അന്തരം ആറാപ് പടർവോർത് തൊഴുതു

പന്തം അറുകെനപ് പണിന്തനർ പോന്തു,

കാരണി പൂമ്പൊഴിൽ കാവിരിപ് പേര്യാറ്റു

നീരണി മാടത്തു നെടുന്തുറൈ പോകി 215

മാതരും കണവനും മാതവത് താട്ടിയും

തീതുതീർ നിയമത് തെൻകരൈ എയ്തിപ്

പോതുചൂഴ് കിടക്കൈഓർ പൂമ്പൊഴിൽ ഇരുന്തുഴി

വമ്പപ് പരത്തൈ വറുമൊഴി യാളനൊടു

കൊങ്കുഅലർ പൂമ്പൊഴിൽ കുറുകിനർ ചെൻറോർ 220

കാമനും തേവിയും പോലും ഈങ്കുഇവർ

ആരെനക് കേട്ടുഈങ്കു അറികുവം എൻറേ,

ൻഓറ്റുഉണൽ യാക്കൈ നൊചിതവത് തീരുടൻ

ആറ്റുവഴിപ് പട്ടോർ ആരെന വിനവ,എൻ

മക്കൾ കാണീർ മാനിട യാക്കൈയർ 225

പക്കം നീങ്കുമിൻ പരിപുലം പിനരെന,

ഉടൻവയിറ് റോർക്കൾ ഒരുങ്കുടൻ വാഴ്ക്കൈ

കടവതും ഉണ്ടോ? കറ്ററിൻ തീരെനത്,

തീമൊഴി കേട്ടുച് ചെവിയകം പുതൈത്തുക്

കാതലൻ മുൻനർക് കണ്ണകി നടുങ്ക, 230

എള്ളുനർ പോലുമിവർ എൻപൂങ് കോതൈയൈ

മുളുടൈക് കാട്ടിൻ മുതുനരി ആകെനക്

കവുന്തി ഇട്ട തവമ്തരു ചാപം

കട്ടിയതു ആതലിൻ, പട്ടതൈ അറിയാർ

കുറുനരി നെടുങ്കുരൽ കൂവിളി കേട്ടു 235

നറുമലർക് കോതൈയും നമ്പിയും നടുങ്കി,

നെറിയിൻ നീങ്കിയോർ നീരല കൂറിനും

അറിയാ മൈഎൻറു അറിയൽ വേണ്ടും

ചെയ്തവത് തീർനും തിരുമുൻ പിഴൈത്തോർക്കു

ഉയ്തിക് കാലം ഉരൈയീ ർഓഎന, 240

അറിയാ മൈയിനിൻറു ഇഴിപിറപ്പു ഉറ്റോർ

ഉറൈയൂർ നൊച്ചി ഒരുപുടൈ ഒതുങ്കിപ്

പൻനിരു മതിയം പടർൻഓയ് ഉഴന്തപിൻ

മുൻനൈ ഉരുവം പെറുകഈങ്കു ഇവരെനച്

ചാപവിടൈ ചെയ്തു, തവപ്പെരുഞ് ചിറപ്പിൻ 245

കാവുന്തി ഐയൈയും തേവിയും കണവനും

മുറമ്ചെവി വാരണം മുഞ്ചമം മുരുക്കിയ

പുറഞ്ചിറൈ വാരണം പുക്കനർ പുരിന്തുഎൻ.

(കട്ടുരൈ)

മുടിഉടൈ വേന്തർ മൂവ രുള്ളും

തൊടിവിളങ്കു തടക്കൈച് ചോഴർക്കുലത്തു ഉതിത്തോർ

അറനും മറനും ആറ്റലും അവർതം

പഴവിറൽ മൂതൂർപ് പൺപുംേം പടുതലും

വിഴവുമലി ചിറപ്പും വിണ്ണവർ വരവും 5

ഒടിയാ ഇൻപത്തു അവരുറൈ നാട്ടുക്

കുടിയും കൂഴിൻ പെരുക്കമും അവർതം

തെയ്വക് കാവിരിത് തീതുതീർ ചിറപ്പും

പൊയ്യാ വാനം പുതുപ്പുനൽ പൊഴിതലും

അരങ്കും ആടലും തൂക്കും വരിയും 10

പരന്തുഇചൈ എയ്തിയ പാരതി വിരുത്തിയും

തിണൈനിലൈ വരിയും ഇണൈനിലൈ വരിയും

അണൈവുറക് കിടന്ത യാഴിൻ തൊകുതിയും

ഈർഏഴ് ചകോടമും ഇടനിലൈപ് പാലൈയും

താരത്തു ആക്കമും താൻതെരി പണ്ണും 15

ഊരകത് തേരും ഒളിയുടൈപ് പാണിയും

എൻറുഇവൈ അനൈത്തും പിറപൊരുൾ വൈപ്പോടു

ഒൻറിത് തോൻറും തനിക്കോൾ നിലൈമൈയും

ഒരു പരിചാ ൻഓക്കിക് കിടന്ത

പുകാർക് കാണ്ടം മുറ്റിറ്റു. 20

(വെൺപാ)

കാലൈ അരുമ്പി മലരും കതിരവനും

മാലൈ മതിയമുമ്പോൽ വാഴിയർഓ - വേലൈ

അകഴാൽ അമൈന്ത അവനിക്കു മാലൈപ്

പുകഴാൽ അമൈന്ത പുകാർ.

(പുകാർക് കാണ്ടം മുറ്റിറ്റു.)

Share:- Facebook