09

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:44 and updated at 03 Nov 2011 13:44

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

കനാത്തിറം ഉരൈത്ത കാതൈ

(കലി വെൺപാ)

അകനകർ എല്ലാം അരുമ്പുഅവിഴ് മുല്ലൈ

നികർമലർ നെല്ലൊടു തൂഉയ്പ് പകൽമായ്ന്ത

മാലൈ മണിവിളക്കം കാട്ടി ഇരവിറ്കുഓർ

കോലം കൊടിഇടൈയാർ താമ്കൊള്ള, ംേൽഓർനാൾ:

മാലതി മാറ്റാൾ മകവുക്കുപ് പാലളിക്കപ് 5

പാല്വിക്കിപ് പാലകൻ താൻചോര മാലതിയും

പാർപ്പാ നൊടുമനൈയാൾ എൻമ്േൽ പടാതനവിട്ടു

ഏറ്പന കൂറാരെൻറു ഏങ്കി മകക്കൊണ്ടു

അമരർ തരുക്കോട്ടം വെള്യാനൈക് കോട്ടം

പുകർവെള്ളൈ നാകർതം കോട്ടം പകല്വായിൽ 10

ഉച്ചിക് കിഴാൻകോട്ടം ഊർക്കോട്ടം വേൽകോട്ടം

വച്ചിരക് കോട്ടം പുറമ്പണൈയാൻ വാഴ്കോട്ടം

നിക്കന്തക് കോട്ടം നിലാക്കോട്ടം പുക്കുഎങ്കും

തേവിർകാൾ എമുറുൻഓയ് തീർമൻറു ംേവിഓർ

പാചണ്ടച് ചാത്തറ്കുപ് പാടു കിടന്താളുക്കു, 15

ഏചും പടിഓർ ഇളങ്കൊടിയായ് ആചുഇലായ്

ചെയ്തവം ഇല്ലോർക്കുത് തേവർ വരമ്കൊടാർ

പൊയുരൈയേ അൻറു പൊരുളുരൈയേ കൈയിറ്

പടുപിണമ്താ എൻറു പറിത്തുഅവൾകൈക് കൊണ്ടു

ചുടുകാട്ടുക് കോട്ടത്തുത് തൂങ്കുഇരുളിൽ ചെൻറുആങ്കു 20

ഇടുപിണം തിൻനും ഇടാകിനിപ്പേയ് വാങ്കി

മടിയകത്തു ഇട്ടാൾ മകവൈ, ഇടിയുണ്ട

മഞ്ഞൈപോൽ ഏങ്കി അഴുതാളുക്കു അച്ചാത്തൻ

അഞ്ഞൈനീ ഏങ്കി അഴലെൻറു മുൻനൈ

ഉയിർക്കുഴവി കാണായെൻറു അക്കുഴവി യായോർ 25

കുയിൽപൊതുമ്പർ നീഴൽ കുറുക അയിർപ്പുഇൻറി

മായക് കുഴവി എടുത്തു മടിത്തിരൈത്തുത്

തായ്കൈക് കൊടുത്താളത് തൈയലാൾ, തൂയ

മറൈയോൻപിൻ മാണിയായ് വാൻപൊരുൾ കേള്വിത്

തുറൈപോയ് അവർമുടിന്ത പിൻനർ ഇറൈയോനും 30

തായത്താ ർഓടും വഴക്കുഉരൈത്തുത് തന്തൈക്കും

തായർക്കും വേണ്ടും കടൻകഴിത്തു ംേയനാൾ

തേവന്തി എൻപാൾ മനൈവി അവളുക്കുപ്

പൂവന്ത ഉൺകൺ പൊറുക്കെൻറു ംേവിത്തൻ

മൂവാ ഇളനലം കാട്ടിഎം കോട്ടത്തു 35

നീവാ എനൗരൈത്തു നീങ്കുതലും, തൂമൊഴി

ആർത്ത കണവൻ അകൻറനൻ പോയെങ്കും

തീർത്തത് തുറൈപടിവേൻ എൻറുഅവനൈപ് പേർത്തുഇങ്ങൻ

മീട്ടുത് തരുവായ് എനാൻറൻ ംേലിട്ടുക്

കോട്ടം വഴിപാടു കൊണ്ടിരുപ്പാൾ വാട്ടരുഞ്ചീർക് 40

കണ്ണകി നല്ലാളുക്കു ഉറ്റ കുറൈഉണ്ടുഎൻറു

എണ്ണിയ നെഞ്ചത്തു ഇനൈയളായ് നണ്ണി

അറുകു ചിറുപൂളൈ നെല്ലൊടു തൂഉയ്ച് ചെൻറു

പെറുക കണവനോടു എൻറാൾ, പെറുകേൻ

കടുക്കുമെൻ നെഞ്ചം കനവിനാൽ എൻകൈ 45

പിടിത്തനൻ പോയോർ പെരുമ്പതിയുൾ പട്ടേം

പട്ട പതിയിൽ പടാതതു ഒരുവാർത്തൈ

ഇട്ടനർ ഊരാർ ഇടുതേളിട്ടു എൻതൻമ്േൽ

കോവലറ്കു ഉറ്റതുഓർ തീങ്കുഎൻറു അതുകേട്ടുക്

കാവലൻ മുൻനര്യാൻ കട്ടുരൈത്തേൻ കാവലനോടു 50

ഊർക്കുഉറ്റ തീങ്കുമൊൻറു ഉണ്ടാൽ ഉരൈയാടേൻ

തീക്കുറ്റം പോലും ചെറിതൊടീഇ തീക്കുറ്റം

ഉറ്റേനോടു ഉറ്റ ഉറുവനൊടു യാനുറ്റ

നൽതിറം കേട്കിൻ നകൈആകും, പൊറ്റൊടിഇ

കൈത്തായും അല്ലൈ കണവറ്കു ഒരുൻഓൻപു 55

പൊയ്ത്തായ് പഴമ്പിറപ്പിൽ പോയ്ക്കെടുക ഉയ്ത്തുക്

കടലൊടു കാവിരി ചെൻറുഅലൈക്കും മുൻറിൽ

മടലവിഴ് നെയ്തലം കാനൽ തടമുള

ചോമകുണ്ടം ചൂരിയ കുണ്ടം തുറൈമൂഴ്കിക്

കാമവേൾ കോട്ടം തൊഴുതാർ കണവരൊടു 60

താമിൻ പുറുവർ ഉലകത്തുത് തൈയലാർ

പോകമ്ചെയ് പൂമിയിനും പോയ്പ്പിറപ്പർ യാമൊരുനാൾ

ആടുതും എൻറ അണിഇഴൈക്കുഅവ് ആയിഴൈയാൾ

പീടുഅൻറു എനൈരുന്ത പിൻനർഏ, നീടിയ

കാവലൻ പോലും കടൈത്തലൈയാൻ വന്തുനം 65

കോവലൻ എൻറാൾഓർ കുറ്റിളൈയാൾ, കോവലനും

പാടുഅമൈ ചേക്കൈയുൾ പുക്കുത്തൻ പൈന്തൊടി

വാടിയ ംേനി വരുത്തമ്കണ്ടു, യാവും

ചലമ്പുണർ കൊൾകൈച് ചലതിയൊടു ആടിക്

കുലമ്തരു വാൻപൊരുൾ കുൻറം തൊലൈന്ത 70

ഇലമ്പാടു നാണുത് തരുമെനക്കു എൻന,

നലമ്കേഴ് മുറുവൽ നകൈമുകം കാട്ടിച്

ചിലമ്പുഉള കൊണ്മിൻ എനച്ചേയിഴൈ കേളിച്

ചിലമ്പു മുതലാകച് ചെൻറ കലനൊടു

ഉലന്തപൊരുൾ ഈട്ടുതൽ ഉറ്റേൻ മലർന്തചീർ 75

മാട മതുരൈ യകത്തുച്ചെൻറു എൻനോടുഇങ്കു

ഏടുഅലർ കോതായ്. എഴുകെൻറു നീടി

വിനൈകടൈക് കൂട്ട വിയമ്കൊണ്ടാൻ കങ്കുൽ

കനൈചുടർ കാൽചീയാ മുൻ.

(വെൺപാ)

കാതലി കണ്ട കനവു കരുനെടുങ്കൺ

മാതവിതൻ ചൊല്ലൈ വറിതാക്ക - മൂതൈ

വിനൈകടൈക് കൂട്ട വിയമ്കൊണ്ടാൻ കങ്കുൽ

കനൈചുടർ കാൽചീയാ മുൻ.

Share:- Facebook