08

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:42 and updated at 03 Nov 2011 13:42

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

വേനിൽ കാതൈ

(നിലൈമണ്ടില ആചിരിയപ്പാ)

നെടിയോൻ കുൻറമും തൊടിയോൾ പെളവമും

തമിഴ്വരമ്പു അറുത്ത തൺപുനൽ നൽനാട്ടു

മാട മതുരൈയും പീടുആർ ഉറന്തൈയും

കലികെഴു വഞ്ചിയും ഒലിപുനൽ പുകാരും

അരൈചുവീറ് റിരുന്ത ഉരൈചാൽ ചിറപ്പിൻ 5

മൻനൻ മാരൻ മകിഴ്തുണൈ ആകിയ

ഇനിള വേനിൽ വന്തനൻ ഇവണെന

വളമ്കെഴു പൊതിയിൽ മാമുനി പയന്ത

ഇളങ്കാൽ തൂതൻ ഇചൈത്തനൻ ആതലിൻ

മകര വെൽകൊടി മൈന്തൻ ചേനൈ 10

പുകരറു കോലം കൊള്ളുമെൻ പതുപോൽ

കൊടിമിടൈ ചോലൈക് കുയിൽഓൻ എൻനും

പടൈയുൾ പടുവോൻ പണിമൊഴി കൂറ,

മടലവിഴ് കാനൽ കടല്വിളൈ യാട്ടിനുൾ

കോവലൻ ഊടക് കൂടാതു ഏകിയ 15

മാമലർ നെടുങ്കൺ മാതവി വിരുമ്പി

വാനുറ നിവന്ത ംേൽനിലൈ മരുങ്കിൻ

വേനിൽ പള്ളി ഏറി മാണിഴൈ

തെൻകടൽ മുത്തും തെൻമലൈച് ചാന്തും

തൻകടൻ ഇറുക്കും തൻമൈയ ആതലിൻ 20

കൊങ്കൈ മുൻറിൽ കുങ്കുമ വളാകത്തു

മൈഅറു ചിറപ്പിൻ കൈയുറൈ ഏന്തി

അതിരാ മരപിൻ യാഴ്കൈ വാങ്കി

മതുര കീതം പാടിനൾ മയങ്കി,

ഒൻപാൻ വിരുത്തിയുൾ തലൈക്കൺ വിരുത്തി 25

നൻപാൽ അമൈന്ത ഇരുക്കൈയൾ ആകി,

വലക്കൈപ് പതാകൈ കോട്ടൊടു ചേർത്തി

ഇടക്കൈ നാല്വിരൽ മാടകം തഴീഇച്

ചെമ്പകൈ ആർപ്പേ കൂടം അതിർവേ

വെമ്പകൈ നീക്കും വിരകുളി അറിന്തു, 30

പിഴൈയാ മരപിൻ ഈർഏഴ് കോവൈയൈ

ഉഴൈമുതൽ കൈക്കിളൈ ഇറുവായ് കട്ടി,

ഇണൈകിളൈ പകൈനട്പു എൻറുഇൻ നാൻകിൻ

ഇചൈപുണർ കുറിനിലൈ എയ്ത ൻഓക്കിക്

കുരല്വായ് ഇളിവായ്ക് കേട്ടനൾ അൻറിയും 35

വരൻമുറൈ മരുങ്കിൻ ഐന്തിനും ഏഴിനും

ഉഴൈമുതൽ ആകവും ഉഴൈഈറു ആകവും

കുരൽമുതൽ ആകവും കുരലീറു ആകവും

അകനിലൈ മരുതമും പുറനിലൈ മരുതമും

അരുകിയൽ മരുതമും പെരുകിയൽ മരുതമും 40

നാല്വകൈച് ചാതിയും നലമ്പെറ ൻഓക്കി,

മൂവകൈ ഇയക്കമും മുറൈയുളിക് കഴിപ്പിത്

തിറത്തു വഴിപ്പടൂഉം തെള്ളിചൈക് കരണത്തുപ്

പുറത്തുഒരു പാണിയിൽ പൂങ്കൊടി മയങ്കി,

ചൺപകം മാതവി തമാലം കരുമുകൈ 45

വെൺപൂ മല്ലികൈ വേരൊടു മിടൈന്ത

അമ്ചെങ് കഴുനീർ ആയിതഴ്ക് കത്തികൈ

എതിർപ്പൂഞ് ചെവ്വി ഇടൈനിലത്തു യാത്ത

മുതിർപൂൻ താഴൈ മുടങ്കല്വെൺ തോട്ടു

വിരൈമലർ വാളിയിൻ വിയൻനിലം ആണ്ട 50

ഒരുതനിച് ചെങ്കോൽ ഒരുമകൻ ആണൈയിൻ

ഒരുമുകം അൻറി ഉലകുതൊഴുതു ഇറൈഞ്ചും

തിരുമുകം പോക്കും ചെവ്വിയൾ ആകി,

അലത്തകക് കൊഴുഞ്ചേറു അളൈഇ അയലതു

പിത്തികൈക് കൊഴുമുകൈ ആണി കൈക്കൊണ്ടു, 55

മനുയിർ എല്ലാം മകിഴ്തുണൈ പുണർക്കും

ഇനിള വേനിൽ ഇളവര ചാളൻ

അന്തിപ് പോതകത്തു അരുമ്പിടർത് തോൻറിയ

തിങ്കൾ ചെല്വനും ചെവ്വിയൻ അല്ലൻ

പുണർന്ത മാക്കൾ പൊഴുതുഇടൈപ് പടുപ്പിനും 60

തണന്ത മാക്കൾ തമ്തുണൈ മറപ്പിനും

നറുമ്പൂ വാളിയിൻ നലുയിർ കോടൽ

ഇറുമ്പൂതു അൻറുഅഃതു അറിന്തീ മിനെന

എണെൺ കലൈയും ഇചൈന്തുഉടൻ പോക

പണ്ണും തിറനും പുറങ്കൂറു നാവിൻ 65

തളൈവായ് അവിഴ്ന്ത തനിപ്പടു കാമത്തു

വിളൈയാ മഴലൈയിൻ വിരിത്തുഉരൈ എഴുതി,

പചന്ത ംേനിയൾ പടരുറു മാലൈയിൻ

വചന്ത മാലൈയൈ വരുകെനക് കൂഉയ്ത്

തൂമലർ മാലൈയിൻ തുണിപൊരുൾ എല്ലാം 70

കോവലറ്കു അളിത്തുക് കൊണർക ഈങ്കുഎന

മാലൈ വാങ്കിയ വേലരി നെടുങ്കൺ

കൂല മറുകിറ് കോവലറ്കു അളിപ്പ,

തിലകമും അളകമും ചിറുകരുഞ് ചിലൈയും

കുവളൈയും കുമിഴും കൊവ്വൈയും കൊണ്ട 75

മാതർ വാൾമുകത്തു മതൈഇയ ൻഓക്കമൊടു

കാതലിൻ തോൻറിയ കൺകൂടു വരിയും,

പുയൽചുമന്തു വരുന്തിപ് പൊഴികതിർ മതിയത്തുക്

കയലുലായ്ത് തിരിതരും കാമർ ചെവ്വിയിൻ

പാകുപൊതി പവളം തിറന്തുനിലാ ഉതവിയ 80

നാകുഇള മുത്തിൻ നകൈനിലം കാട്ടി

വരുകെന വന്തു പോകെനപ് പോകിയ

കരുനെടുങ് കണ്ണി കാണ്വരിക് കോലമും,

അന്തി മാലൈ വന്തതറ്കു ഇരങ്കിച്

ചിന്തൈ ൻഓയ് കൂരുമെൻ ചിറുമൈ ൻഓക്കിക്85

കിളിപുരൈ കിളവിയും മടഅന നടൈയും

കളിമയിൽ ചായലും കരന്തനൾ ആകിച്

ചെരുവേൽ നെടുങ്കൺ ചിലതിയർ കോലത്തു

ഒരുതനി വന്ത ഉള്വരി ആടലും,

ചിലമ്പുവായ് പുലമ്പവും ംേകലൈ ആർപ്പവും 90

കലമ്പെറാ നുചുപ്പിനൾ കാതൽ ൻഓക്കമൊടു

തിറത്തുവേറു ആയെൻ ചിറുമൈ ൻഓക്കിയും

പുറത്തുനിൻറു ആടിയ പുൻപുറ വരിയും,

കോതൈയും കുഴലും താതുചേർ അളകമും

ഒരുകാഴ് മുത്തമും തിരുമുലൈത് തടമും 95

മിനിടൈ വരുത്ത നൻനുതൽ തോൻറിച്

ചിറുകുറുൻ തൊഴിലിയർ മറുമൊഴി ഉയ്പ്പപ്

പുണർച്ചിഉട് പൊതിന്ത കലാമ്തരു കിളവിയിൻ

ഇരുപുറ മൊഴിപ്പൊരുൾ കേട്ടനൾ ആകിത്

തളർന്ത ചായൽ തകൈമെൻ കൂന്തൽ 100

കിളർന്തുവേറു ആകിയ കിളർവരിക് കോലമും,

പിരിന്തുഉറൈ കാലത്തുപ് പരിന്തനൾ ആകി

എനുറു കിളൈകട്കുത് തനുറു തുയരം

തേർന്തുതേർന്തു ഉരൈത്ത തേർച്ചിവരി അൻറിയും,

വണ്ടുഅലർ കോതൈ മാലൈയുൾ മയങ്കിക് 105

കണ്ടവർക്കു ഉരൈത്ത കാട്ചി വരിയും,

അടുത്തുഅടുത്തു അവർമുൻ മയങ്കിയ മയക്കമും

എടുത്തുഅവർ തീർത്ത എടുത്തുക്കോൾ വരിയും,

ആടൽ മകൾഏ ആതലിൻ ആയിഴൈ.

പാടുപെറ് റനഅപ് പൈന്തൊടി തനക്കുഎന, 110

അണിത്തോട്ടുത് തിരുമുകത്തു ആയിഴൈ എഴുതിയ,

മണിത്തോട്ടുത് തിരുമുകം മറുത്തതറ്കു ഇരങ്കി

വാടിയ ഉള്ളത്തു വചന്ത മാലൈ

തോടുഅലർ കോതൈക്കുത് തുനൈന്തുചെൻറു ഉരൈപ്പ

മാലൈ വാരാർ ആയിനും മാണിഴൈ. 115

കാലൈകാൺ കുവമെനക് കൈയറു നെഞ്ചമൊടു

പൂമലർ അമളിമിചൈപ് പൊരുന്താതു വതിന്തനൾ

മാമലർ നെടുങ്കൺ മാതവി താനെൻ.

(വെൺപാ)

ചെന്താ മരൈവിരിയത് തേമാങ് കൊഴുന്തുഒഴുക

മൈന്താർ അചോകം മടലവിഴക് - കൊന്താർ

ഇളവേനിൽ വന്തതാൽ എനാമ്കൊൽ ഇൻറു

വളവേൽനറ് കണ്ണി മനം.

ഊടിനീർ എല്ലാം ഉരുഇലാൻ തനാണൈ

കൂടുമിൻ എൻറു കുയിൽചാറ്റ - നീടിയ

വേനറ്പാ ണിക്കലന്താൾ മെൻപൂൻ തിരുമുകത്തൈക്

കാനറ്പാ ണിക്കുഅലന്തായ് കാൺ.

Share:- Facebook