07

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:41 and updated at 03 Nov 2011 13:41

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

കാനൽ വരി

(കട്ടുരൈ)

ചിത്തിരപ് പടത്തുൾപുക്കുച് ചെഴുങ്കോട്ടിൻ മലർപുനൈന്തു

മൈത്തടങ്കൺ മണമകളിർ കോലമ്പോൽ വനപ്പുഎയ്തിപ്

പത്തരും കോടും ആണിയും നരമ്പുമെൻറു

ഇത്തിറത്തുക് കുറ്റമ്നീങ്കിയ യാഴ്കൈയിൽ തൊഴുതുവാങ്കി

പണ്ണൽ പരിവട്ടണൈ ആരായ്തൽ തൈവരൽ

കണ്ണിയ ചെലവു വിളൈയാട്ടുക് കൈയൂഴ്

നണ്ണിയ കുറുമ്പോക്കു എൻറു നാട്ടിയ

എണ്വകൈയാൽ ഇചൈഎഴീഇപ്

പണ്വകൈയാൽ പരിവുതീർന്തു

മരകതമണിത് താൾചെറിന്ത മണിക്കാന്തൾ മെല്വിരൽകൾ

പയിർവണ്ടിൻ കിളൈപോലപ് പൽനരമ്പിൻ മിചൈപ്പടര

വാർതൽ വടിത്തൽ ഉന്തൽ ഉറഴ്തൽ

ചീരുടൻ ഉരുട്ടൽ തെരുട്ടൽ അള്ളൽ

ഏരുടൈപ് പട്ടടൈഎന ഇചൈയോർ വകുത്ത

എട്ടു വകൈയിൻ ഇചൈക്കര ണത്തുപ്

പട്ടവകൈതൻ ചെവിയിനോർത്(തു)

ഏവലൻ, പിൻ പാണി യാതുഎനക്

കോവലൻ കൈയാഴ് നീട്ട, അവനും

കാവിരിയൈ ൻഓക്കിനവും കടൽകാനൽ വരിപ്പാണിയും

മാതവിതൻ മനമ്മകിഴ വാചിത്തൽ തൊടങ്കുമൻ. 1

വേറു (ആറ്റു വരി)

തിങ്കൾ മാലൈ വെൺകുടൈയാൻ

ചെൻനി ചെങ്കോൽ അതുഒച്ചിക്

കങ്കൈ തൻനൈപ് പുണർന്താലും

പുലവായ് വാഴി കാവേരി.

കങ്കൈ തൻനൈപ് പുണർന്താലും

പുലവാതു ഒഴിതൽ കയൽകണ്ണായ്.

മങ്കൈ മാതർ പെരുങ്കറ്പുഎൻറു

അറിന്തേൻ വാഴി കാവേരി. 2

മൻനും മാലൈ വെൺകുടൈയാൻ

വളൈയാച് ചെങ്കോൽ അതുഓച്ചിക്

കൻനി തൻനൈപ് പുണർന്താലും

പുലവായ് വാഴി കാവേരി.

കൻനി തൻനൈപ് പുണർന്താലും

പുലവാതു ഒഴിതൽ കയൽകണ്ണായ്.

മൻനും മാതർ പെരുങ്കറ്പുഎൻറു

അറിന്തേൻ വാഴി കാവേരി. 3

ഉഴവർ ഓതൈ മതകുഓതൈ

ഉടൈനീർ ഓതൈ തൺപതങ്കൊൾ

വിഴവർ ഓതൈ ചിറന്തുആർപ്പ

നടന്തായ് വാഴി കാവേരി.

വിഴവർ ഓതൈ ചിറന്തുആർപ്പ

നടന്ത എല്ലാം വായ്കാവാ

മഴവർ ഓതൈ വളവൻതൻ

വളനേ വാഴി കാവേരി. 4

വേറു (ചാർത്തു വരി - മുകച്ചാർത്തു)

കരിയമലർ നെടുങ്കൺ കാരികൈമുൻ

കടൽതെയ്വം കാട്ടിക് കാട്ടി

അരിയചൂൾ പൊയ്ത്താർ അറനിലരെൻറു

ഏഴൈയമ്യാങ്കു അറികോം ഐയ

വിരികതിർ വെണ്മതിയും മീൻകണമും

ആമെൻറേ വിളങ്കും വെള്ളൈപ്

പുരിവളൈയും മുത്തുമ്കണ്ടു ആമ്പൽ

പൊതിഅവിഴ്ക്കും പുകാർഏ എമ്മൂർ. 5

കാതലർ ആകിക് കഴിക്കാനൽ

കൈയുറൈകൊണ്ടു എമ്പിൻ വന്താർ

ഏതിലർ താമാകി യാമിരപ്പ

നിറ്പതൈയാങ്കു അറികോം ഐയ

മാതരാർ കണ്ണും മതിനിഴൽനീർ

ഇണൈകൊണ്ടു മലർന്ത നീലപ്

പോതും അറിയാതു വണ്ടുഊച

ലാടും പുകാർഏ എമ്മൂർ. 6

ംോതു മുതുതിരൈയാൽ മൊത്തുണ്ടു

പോന്തുഅചൈന്ത മുരല്വായ്ച് ചങ്കം

മാതർ വരിമണൽമ്േൽ വണ്ടൽ

ഉഴുതുഅഴിപ്പ മാഴ്കി ഐയ

കോതൈ പരിന്തുഅചൈയ മെല്വിരലാൽ

കൊണ്ടുഓച്ചും കുവളൈ മാലൈപ്

പോതു ചിറങ്കണിപ്പപ് പോവാർകൺ

പോകാപ് പുകാർഏ എമ്മൂർ. 7

വേറു (മുകം ഇൽ വരി)

തുറൈംേയ് വലമ്പുരി തോയ്ന്തു മണലുഴുത

തോറ്റം മായ്വാൻ

പൊറൈമലി പൂമ്പുൻനൈപ് പൂഉതിർന്തു നുൺതാതു

പോർക്കും കാനൽ

നിറൈമതി വാൾമുകത്തു ൻഏർക്കയൽകൺ ചെയ്ത

ഉറൈമലി ഉയ്യാൻഓയ് ഊർചുണങ്കു മെൻമുലൈയേ

തീർക്കും പോലും. 8

(കാനൽ വരി)

നിണമ്കൊൾ പുലാലുണങ്കൽ നിൻറുപുൾ ഓപ്പുതൽ

തലൈക്കീടു ആകക്

കണമ്കൊൾ വണ്ടുആർത്തു ഉലാമ്കൻനി നറുഞാഴൽ

കൈയിൽ ഏന്തി

മണമ്കമഴ് പൂങ്കാനൽ മൻനിമറ്റു ആണ്ടുഓർ

അണങ്കുഉറൈയും എൻപതു അറിയേൻ അറിവേനേൽ

അടൈയേൻ മൻനോ. 9

വലൈവാഴ്നർ ചേരി വലൈഉണങ്കും മുൻറിൽ

മലർകൈ ഏന്തി

വിലൈമീൻ ഉണങ്കൽ പൊരുട്ടാക വേണ്ടുഉരുവം

കൊണ്ടു വേറുഓർ

കൊലൈവേൽ നെടുങ്കൺ കൊടുങ്കൂറ്റം വാഴ്വതു

അലൈനീർത്തൺ കാനൽ അറിയേൻ അറിവേനേൽ

അടൈയേൻ മൻനോ. 10

വേറു (നിലൈവരി)

കയലെഴുതി വിലെഴുതിക് കാരെഴുതിക് കാമൻ

ചെയലെഴുതിത് തീർന്തമുകം തിങ്കൾഓ കാണീർ.

തിങ്കൾഓ കാണീർ തിമില്വാഴ്നർ ചീറൂർക്കേ

അമ്കൺഏർ വാനത്തു അരവുഅഞ്ചി വാഴ്വതുവേ. 11

എറിവളൈകൾ ആർപ്പ ഇരുമരുങ്കും ഓടും

കറൈകെഴുവേൽ കണ്ണോ കടുങ്കൂറ്റം കാണീർ.

കടുങ്കൂറ്റം കാണീർ കടല്വാഴ്നർ ചീറൂർക്കേ

മടമ്കെഴുമെൻ ചായൽ മകളാ യതുവേ. 12

പുലവുമീൻ വെളുണങ്കൽ പുൾഓപ്പിക് കണ്ടാർക്കു

അലവൻഓയ് ചെയ്യും അണങ്കുഇതുവോ കാണീർ.

അണങ്കുഇതുവോ കാണീർ അടുമ്പുഅമർത്തൺ കാനൽ

പിണങ്കുൻഏർ ഐമ്പാൽഓർ പെൺകൊൺ ടതുവേ. 13

വേറു (മുരിവരി)

പൊഴിൽതരു നറുമലർഏ പുതുമണം വിരിമണൽഏ

പഴുതുഅറു തിരുമൊഴിയേ പണൈഇള വനമുലൈയേ

മുഴുമതി പുരൈമുകംേ മുരിപുരു വിലിണൈയേ

എഴുതുഅരു മിനിടൈയേ എനൈഇടർ ചെയ്തവൈയേ. 14

തിരൈവിരി തരുതുറൈയേ തിരുമണൽ വിരിഇടംേ

വിരൈവിരി നറുമലർഏ മിടൈതരു പൊഴിലിടംേ

മരുവിരി പുരികുഴൽഏ മതിപുരൈ തിരുമുകംേ

ഇരുകയൽ ഇണൈവിഴിയേ എനൈഇടർ ചെയ്തവൈയേ. 15

വളൈവളർ തരുതുറൈയേ മണമ്വിരി തരുപൊഴിൽഏ

തളൈഅവിഴ് നറുമലർഏ തനിഅവൾ തിരിഇടംേ

മുളൈവളർ ഇളനകൈയേ മുഴുമതി പുരൈമുകംേ

ഇളൈയവൾ ഇണൈമുലൈയേ എനൈഇടർ ചെയ്തവൈയേ. 16

വേറു (തിണൈ നിലൈവരി)

കടൽപുക്കു ഉയിർക്കൊൻറു വാഴ്വർനിൻ ഐയർ

ഉടൽപുക്കു ഉയിർക്കൊൻറു വാഴ്വൈമൻ നീയും

മിടൽപുക്കു അടങ്കാത വെമ്മുലൈയോ പാരം

ഇടർപുക്കു ഇടുകും ഇടൈഇഴവൽ കണ്ടായ്. 17

കൊടുങ്കൺ വലൈയാൽ ഉയിർക്കൊല്വാൻ നുന്തൈ

നെടുങ്കൺ വലൈയാൽ ഉയിർക്കൊല്വൈ മൻനീയും

വടമ്കൊൾ മുലൈയാൽ മഴൈമിൻനുപ് പോല

നുടങ്കി ഉകുമെൻ നുചുപ്പുഇഴവൽ കാണ്ടായ്. 18

ഓടും തിമിൽകൊണ്ടു ഉയിർക്കൊള്വർ നിനൈയർ

കോടും പുരുവത്തു ഉയിർക്കൊല്വൈ മൻനീയും

പീടും പിറരെവ്വം പാരായ് മുലൈചുമന്തു

വാടും ചിറുമെൻ മരുങ്കുഇഴവൽ കണ്ടായ്. 19

വേറു

പവള ഉലക്കൈ കൈയാൽ പറ്റിത്

തവള മുത്തം കുറുവാൾ ചെങ്കൺ

തവള മുത്തം കുറുവാൾ ചെങ്കൺ

കുവളൈ അല്ല കൊടിയ കൊടിയ 20

പുൻനൈ നീഴൽ പുലവുത് തിരൈവായ്

അൻനം നടപ്പ നടപ്പാൾ ചെങ്കൺ

അൻനം നടപ്പ നടപ്പാൾ ചെങ്കൺ

കൊൻനേ വെയ്യ. കൂറ്റം കൂറ്റം. 21

കള്വായ് നീലം കൈയിൻ ഏന്തിപ്

പുള്വായ് ഉണങ്കൽ കടിവാൾ ചെങ്കൺ

പുള്വായ് ഉണങ്കൽ കടിവാൾ ചെങ്കൺ

വെള്വേൽ അല്ല. വെയ്യ വെയ്യ. 22

വേറു

ചേരൽ മടഅൻനം ചേരൽ നടൈഒവ്വായ്

ചേരൽ മടഅൻനം ചേരൽ നടൈഒവ്വായ്

ഊർതിരൈ നീർവേലി ഉഴക്കിത് തിരിവാൾപിൻ

ചേരൽ മടഅൻനം ചേരൽ നടൈഒവ്വായ്. 23

(കട്ടുരൈ)

ആങ്കു, കാനല്വരിപ് പാടൽകേട്ട

മാൻനെടുങ്കൺ മാതവിയും

മൻനുംോർ കുറിപ്പുഉണ്ടുഇവൻ

തൻനിലൈ മയങ്കിനാനെനക്

കലവിയാൽ മകിഴ്ന്താൾപോൽ

പുലവിയാൽ യാഴ്വാങ്കിത്

താനുംോർ കുറിപ്പിനൾപോൽ

കാനല്വരിപ് പാടൽപാണി

നിലത്തെയ്വം വിയപ്പുഎയ്ത

നീൾനിലത്തോർ മനമ്മകിഴക്

കലത്തൊടു പുണർന്തുഅമൈന്ത

കണ്ടത്താൽ പാടത്തൊടങ്കുമ്മൻ. 24

വേറു (ആറ്റു വരി)

മരുങ്കു വണ്ടു ചിറന്തുആർപ്പ

മണിപ്പൂ ആടൈ അതുപോർത്തുക്

കരുങ്ക യൽകൺ വിഴിത്തുഒൽകി

നടന്തായ് വാഴി കാവേരി.

കരുങ്ക യൽകൺ വിഴിത്തുഒൽകി

നടന്ത എല്ലാം നിൻകണവൻ

തിരുന്തു ചെങ്കോൽ വളൈയാമൈ

അറിന്തേൻ വാഴി കാവേരി. 25

പൂവർ ചോലൈ മയിലാലപ്

പുരിന്തു കുയിൽകൾ ഇചൈപാടക്

കാമർ മാലൈ അരുകുഅചൈയ

നടന്തായ് വാഴി കാവേരി.

കാമർ മാലൈ അരുകുഅചൈയ

നടന്ത എല്ലാം നിൻകണവൻ

നാമ വേലിൻ തിറമ്കണ്ടേ

അറിന്തേൻ വാഴി കാവേരി. 26

വാഴി അവൻതൻ വളനാടു

മകവായ് വളർക്കും തായാകി

ഊഴി ഉയ്ക്കും പേരുതവി

ഒഴിയായ് വാഴി കാവേരി.

ഊഴി ഉയ്ക്കും പേരുതവി

ഒഴിയാതു ഒഴുകൽ ഉയിർഓമ്പും

ആഴി ആള്വാൻ പകല്വെയ്യോൻ

അരുൾഏ വാഴി കാവേരി. 27

വേറു (ചാർത്തു വരി)

തീങ്കതിർ വാൾമുകത്താൾ ചെവ്വായ് മണിമുറുവൽ ഒവ്വാ വേനും

വാങ്കുമ്നീർ മുത്തുഎൻറു വൈകലും മാൽമകൻപോൽ വരുതിർ ഐയ

വീങ്കുഓതം തന്തു വിളങ്കുഒളിയ വെണ്മുത്തം വിരൈചൂഴ് കാനൽ

പൂങ്കോതൈ കൊണ്ടു വിലൈഞർപോൽ മീളും പുകാർഏ എമ്മൂർ. 28

മറൈയിൻ മണന്താരൈ വൻപരതർ പാക്കത്തു മടവാർ ചെങ്കൈ

ഇറൈവളൈകൾ തൂറ്റുവതൈ ഏഴൈയം എങ്ങനമ്യാങ്കു അറികോം ഐയ

നിറൈമതിയും മീനും എനഅൻനം നീൾപുൻനൈ അരുമ്പിപ് പൂത്ത

പൊറൈമലിപൂങ് കൊമ്പുഏറ വണ്ടുആമ്പൽ ഊതും പുകാർഏ എമ്മൂർ. 29

ഉണ്ടാരൈ വെൽനറാ ഊൺഓഴിയാപ് പാക്കത്തുൾ ഉറൈഒൻറു ഇൻറിത്

തണ്ടാൻഓയ് മാതർ തലൈത്തരുതി എൻപതുയാങ്കു അറികോം ഐയ

വണ്ടൽ തിരൈഅഴിപ്പക് കൈയാൽ മണൽമുകന്തു മതിംേൽ നീണ്ട

പുൺതോയ്വേൽ നീർമൽക പരതർ കടൽതൂർക്കും പുകാർഏ എമ്മൂർ. 30

വേറു (തിണൈ നിലൈവരി)

പുണർത്തുണൈയോടു ആടും പൊറിഅലവൻ ൻഓക്കി

ഇണർത്തതൈയും പൂങ്കാനൽ എൻനൈയും ൻഓക്കി

ഉണർവുഒഴിയപ് പോന ഒലിതിരൈനീർച് ചേർപ്പൻ

വണർചുരി ഐമ്പാൽഓയ് വണ്ണം ഉണർഏനാൽ. 31

തമ്മുടൈയ തണ്ണളിയും താമുമ്തം മാൻതേരും

എമ്മൈ നിനൈയാതു വിട്ടാർഓ വിട്ടുഅകൽക

അമ്മെൻ ഇണര അടുമ്പുകാൾ അൻനങ്കാൾ

നമ്മൈ മറന്താരൈ നാമ്മറക്ക മാട്ടേമാൽ. 32

പുൻകൺകൂർ മാലൈപ് പുലമ്പുമെൻ കണ്ണേപോൽ

തുൻപം ഉഴവായ് തുയിലപ് പെറുതിയാൽ

ഇൻകള്വായ് നെയ്താൽനീ എയ്തും കനവിനുൾ

വൻകണാർ കാനൽ വരക്കണ്ടു അറിതിയോ? 33

പുളിയൽമാൻ തേരാഴി പോന വഴിഎല്ലാം

തെള്ളുനീർ ഓതം ചിതൈത്തായ്മറ്റു എഞ്ചെയ്കോ?

തെള്ളുനീർ ഓതം ചിതൈത്തായ്മറ്റു എമ്മോടുഈങ്കു

ഉള്ളാർഓടു ഉള്ളായ് ഉണരായ്മറ്റു എഞ്ചെയ്കോ? 34

ൻഏർന്തനം കാതലർ ൻഏമിനെടുൻ തിൺതേർ

ഊർന്ത വഴിചിതൈയ ഊർക്കിൻറ ഓതംേ

പൂന്തൺ പൊഴിൽഏ പുണർന്തുആടും അൻനംേ

ഈർന്തൺ തുറൈയേ ഇതുതകാതു എൻനീർഏ. 35

ൻഏർന്തനം കാതലർ ൻഏമിനെടുൻ തിൺതേർ

ഊർന്ത വഴിചിതൈയ ഊർന്തായ്വാഴി കടൽഓതം

ഊർന്ത വഴിചിതൈയ ഊർന്തായ്മറ്(റു) എമ്മൊടു

തീർന്തായ്പോൽ തീർന്തിലൈയാൽ വാഴി കടൽഓതം. 36

വേറു (മയങ്കു തിണൈ നിലൈവരി)

നൻനിത് തിലത്തിൻ പൂണണിന്തു

നലമ്ചാർ പവളക് കലൈഉടുത്തുച്

ചെന്നെൽ പഴനക് കഴനിതൊറും

തിരൈഉ ലാവു കടൽചേർപ്പ.

പുൻനൈപ് പൊതുമ്പർ മകരത്തിൺ

കൊടിയോൻ എയ്ത പുതുപ്പുൺകൾ

എൻനൈക് കാണാ വകൈമറത്താൽ

അൻനൈ കാണിൻ എൻചെയ്കോ? 37

വാരിത് തരള നകൈചെയ്തു

വൺചെം പവള വായ്മലർന്തു

ചേരിപ് പരതർ വലൈമുൻറിൽ

തിരൈഉ ലാവു കടൽചേർപ്പ.

മാരിപ് പീരത്തു അലർവണ്ണം

മടവാൾ കൊള്ളക് കടവുള്വരൈന്തു

ആരിക് കൊടുമൈ ചെയ്താരെൻറു

അൻനൈ അറിയിൻ എൻചെയ്കോ? 38

പുലവുറ്റു ഇരങ്കി അതുനീങ്കപ്

പൊഴിൽതൺ ടലൈയിൽ പുകുന്തുഉതിർന്ത

കലവൈച് ചെമ്മൽ മണമ്കമഴത്

തിരൈഉ ലാവു കടൽചേർപ്പ.

പലൗറ്റു ഒരുൻഓയ് തിണിയാത

പടർൻഓയ് മടവാൾ തനിഉഴപ്പ

അലവുറ്റു ഇരങ്കി അറിയാൻഓയ്

അൻനൈ അറിയിൻ എൻചെയ്കോ? 39

വേറു

ഇളൈഇരുൾ പരന്തതുവേ എൽചെയ്വാൻ മറൈന്തനനേ

കളൈവുഅരും പുലമ്പുനീർ കൺപൊഴീഇ ഉകുത്തനവേ

തളൈഅവിഴ് മലർക്കുഴലായ് തണന്താർനാട്ടു ഉളതാമ്കൊൽ

വളൈനെകിഴ എരിചിന്തി വന്തൈം മരുൾമാലൈ? 40

കതിരവൻ മറൈന്തനനേ കാരിരുൾ പരന്തതുവേ

എതിർമലർ പുരൈഉൺകൺ എവ്വനീർ ഉകുത്തനവേ

പുതുമതി പുരൈമുകത്തായ് പോനാർനാട്ടു ഉളതാമ്കൊൽ

മതിഉമിഴ്ന്തു കതിർവിഴുങ്കി വന്തൈം മരുൾമാലൈ? 41

പറവൈപാട്ടു അടങ്കിനവേ പകൽചെയ്വാൻ മറൈന്തനനേ

നിറൈനിലാ ൻഓയ്കൂര നെടുങ്കൺനീർ ഉകുത്തനവേ

തുറുമലർ അവിഴ്കുഴലായ് തുറന്താർനാട്ടു ഉളതാമ്കൊൽ

മറവൈയായ് എനുയിർമ്േൽ വന്തൈം മരുൾമാലൈ? 42

വേറു (ചായൽ വരി)

കൈതൈ വേലിക് കഴിവായ് വന്തുഎം

പൊയ്തൽ അഴിത്തുപ് പോനാർ ഒരുവർ

പൊയ്തൽ അഴിത്തുപ് പോനാർ അവർനം

മൈയൽ മനമ്വിട്ടു അകല്വാർ അല്ലർ. 43

കാനൽ വേലിക് കഴിവായ് വന്തു

നീനൽകു എൻറേ നിൻറാർ ഒരുവർ

നീനൽകു എൻറേ നിൻറാർ അവർനം

മാൻൻഏർ ൻഓക്കം മറപ്പാർ അല്ലർ. 44

അൻനം തുണൈയോടു ആടക് കണ്ടു

നെൻനൽ ൻഓക്കി നിൻറാർ ഒരുവർ

നെൻനൽ ൻഓക്കി നിൻറാർ അവർനം

പൊൻൻഏർ ചുണങ്കിറ് പോവാർ അല്ലർ. 45

വേറു (മുകം ഇൽ വരി)

അടൈയൽ കുരുകേ അടൈയലെം കാനൽ

അടൈയൽ കുരുകേ അടൈയലെം കാനൽ

ഉടൈതിരൈനീർച് ചേർപ്പറ്കു ഉറുൻഓയ് ഉരൈയായ്

അടൈയൽ കുരുകേ അടൈയലെം കാനൽ. 46

വേറു (കാടുരൈ)

ആങ്കനം പാടിയ ആയിഴൈ പിൻനരും

കാന്തൾ മെല്വിരൽ കൈക്കിളൈ ചേർകുരൽ

തീന്തൊടൈച് ചെവ്വഴിപ് പാലൈ ഇചൈഎഴീഇപ്

പാങ്കിനിൽ പാടിഓർ പണ്ണും പെയർത്താൾ. 47

വേറു (മുകം ഇൽ വരി)

നുളൈയർ വിളരി നൊടിതരുമ്തീം പാലൈ

ഇളികിളൈയിൽ കൊള്ള ഇറുത്തായാൽ മാലൈ

ഇളികിളൈയിൽ കൊള്ള ഇറുത്തായ്മൻ നീയേൽ

കൊളൈവല്ലായ് എനാവി കൊള്വാഴി മാലൈ. 48

പിരിന്താർ പരിന്തുഉരൈത്ത പേരരുളിൻ നീഴൽ

ഇരുന്തുഏങ്കി വാഴ്വാർ ഉയിർപ്പുറത്തായ് മാലൈ

ഉയിർപ്പുറത്തായ് നീആകിൽ ഉളാറ്റാ വേന്തൻ

എയിൽപുറത്തു വേന്തനോടു എനാതി മാലൈ. 49

പൈയുൾൻഓയ് കൂരപ് പകൽചെയ്വാൻ പോയ്വീഴ

വൈയംോ കൺപുതൈപ്പ വന്തായ് മരുൾമാലൈ

മാലൈനീ ആയിൻ മണന്താർ അവരായിൻ

ഞാലംോ നൽകൂർൻ തതുവാഴി മാലൈ. 50

വേറു

തീത്തുഴൈ വന്തൈച് ചെല്ലൽ മരുൾമാലൈ

തൂക്കാതു തുണിന്തൈത് തുയരെഞ്ചു കിളവിയാൽ

പൂക്കമഴ് കനലിൽ പൊയ്ച്ചൂൾ പൊറുക്ക എൻറു

മാക്കടൽ തെയ്വമ്നിൻ മലരടി വണങ്കുതും. 51

വേറു (കട്ടുരൈ)

എനക്കേട്ടു,

കാനല്വരി യാൻപാടത് താനൊൻറിൻമ്േൽ മനമ്വൈത്തു

മായപ്പൊയ് പലകൂട്ടും മായത്താൾ പാടിനാളെന

യാഴിചൈംേൽ വൈത്തുത്തൻ ഊഴ്വിനൈവന്തു ഉരുത്തതുആകലിൻ

ഉവവുഉറ്റ തിങ്കൾമുകത്താളൈക് കവവുക്കൈ ഞെകിഴ്ന്തനനായ്പ്

പൊഴുതുഈങ്കുക് കഴിന്തതുആകലിൻ എഴുതുമെൻറു ഉടനെഴാതു

ഏവലാളർ ഉടഞ്ചൂഴക് കോവലൻതാൻ പോനപിൻനർ,

താതുഅവിഴ് മലർച്ചോലൈ ഓതൈആയത്തു ഒലിഅവിത്തുക്

കൈയറ്റ നെഞ്ചിനളായ് വൈയത്തി നുൾപുക്കുക്

കാതലനുടൻ അൻറിയേ മാതവിതൻ മനൈപുക്കാൾ

ആങ്കു,

മായിരു ഞാലത്തു അരചു തലൈവണക്കും

ചൂഴി യാനൈച് ചുടർവാൾ ചെമ്പിയൻ

മാലൈ വെൺകുടൈ കവിപ്പ

ആഴി മാല്വരൈ അകവൈയാ എനവേ. 52

Share:- Facebook