06

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:37 and updated at 03 Nov 2011 13:37

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

കടലാടു കാതൈ

(നിലൈമണ്ടില ആചിരിയപ്പാ)

വെള്ളി മാല്വരൈ വിയൻപെരുഞ് ചേടിക്

കളവിഴ് പൂമ്പൊഴിൽ കാമക് കടവുട്കുക്

കരുങ്കയൽ നെടുങ്കൺ കാതലി തൻനൊടു

വിരുന്താട്ടു അയരുംോർ വിഞ്ചൈ വീരൻ

തെൻതിചൈ മരുങ്കിനോർ ചെഴുമ്പതി തൻനുൾ 5

ഇന്തിര വിഴവുകൊണ്ടു എടുക്കുമ്നാൾ ഇതുഎനക്

കടുവിചൈ അവുണർ കണമ്കൊണ്ടു ഈണ്ടിക്

കൊടുവരി ഊക്കത്തുക് കോനകർ കാത്ത

തൊടുകഴൽ മൻനറ്കുത് തൊലൈന്തനർ ആകി

നെഞ്ചുഇരുൾ കൂര നികർത്തുംേൽ വിട്ട 10

വഞ്ചം പെയർത്ത മാപെരും പൂതം

തിരുന്തുവേൽ അണ്ണറ്കുത് തേവർകോൻ ഏവ

ഇരുന്തുപലി ഉണ്ണും ഇടനും കാൺകുതും,

അമരാ പതികാത്തു അമരനിറ് പെറ്റുത്

തമരിൽ തന്തു തകൈചാൽ ചിറപ്പിൻ 15

പൊയ്വകൈ ഇൻറിപ് പൂമിയിൽ പുണർത്ത

ഐവകൈ മൻറത്തു അമൈതിയും കാൺകുതും,

നാരതൻ വീണൈ നയമ്തെരി പാടലും

തോരിയ മടന്തൈ വാരം പാടലും

ആയിരം കണ്ണോൻ ചെവിയകം നിറൈയ 20

നാടകം ഉരുപ്പചി നൽകാൾ ആകി

മങ്കലം ഇഴപ്പ വീണൈ മണ്മിചൈത്

തങ്കുക ഇവളെനച് ചാപം പെറ്റ

മങ്കൈ മാതവി വഴിമുതൽ തോൻറിയ

അങ്കുഅരവു അൽകുൽ ആടലും കാൺകുതും, 25

തുവരിതഴ്ച് ചെവ്വായ്ത് തുടിഇടൈ യോയേ.

അമരർ തലൈവനൈ വണങ്കുതും യാമെനച്

ചിമൈയത്തു ഇമൈയമും ചെഴുനീർക് കങ്കൈയും

ഉഞ്ചൈയം പതിയും വിഞ്ചത്തു അടവിയും

വേങ്കട മലൈയും താങ്കാ വിളൈയുൾ 30

കാവിരി നാടും കാട്ടിപ് പിൻനർപ്

പൂവിരി പടപ്പൈപ് പുകാർമരുങ്കു എയ്തിച്

ചൊല്ലിയ മുറൈമൈയിൽ തൊഴുതനൻ കാട്ടി

മല്ലൽ മൂതൂർ മകിഴ്വിഴാക് കാൺപോൻ

മായോൻ പാണിയും വരുണപ് പൂതർ 35

നാല്വകൈപ് പാണിയും നലമ്പെറു കൊൾകൈ

വാനൂർ മതിയമും പാടിപ് പിൻനർച്

ചീരിയൽ പൊലിയ നീരല നീങ്കപ്

പാരതി ആടിയ പാരതി അരങ്കത്തുത്

തിരിപുരം എരിയത് തേവർ വേണ്ട 40

എരിമുകപ് പേരമ്പു ഏവൽ കേട്പ

ഉമൈയവൾ ഒരുതിറൻ ആക ഓങ്കിയ

ഇമൈയവൻ ആടിയ കൊടുകൊട്ടി ആടലും,

തേർമുൻ നിൻറ തിചൈമുകൻ കാണപ്

പാരതി ആടിയ വിയൻപാണ്ട രങ്കമും, 45

കഞ്ചൻ വഞ്ചം കടത്തറ് കാക

അഞ്ചന വണ്ണൻ ആടിയ ആടലുൾ

അല്ലിയത് തൊകുതിയും, അവുണൻ കടന്ത

മല്ലിൻ ആടലും, മാക്കടൽ നടുവൺ

നീർത്തിരൈ അരങ്കത്തു നികർത്തുമുൻ നിൻറ 50

ചൂർത്തിറം കടന്തോൻ ആടിയ തുടിയും,

പടൈവീഴ്ത്തു അവുണർ പൈയുൾ എയ്തക്

കുടൈവീഴ്ത്തു അവർമുൻ ആടിയ കുടൈയും,

വാണൻ പേരൂർ മറുകിടൈ നടന്തു

നീൾനിലം അളന്തോൻ ആടിയ കുടമും, 55

ആണ്മൈ തിരിന്ത പെണ്മൈക് കോലത്തുക്

കാമൻ ആടിയ പേടി ആടലും,

കായ്ചിന അവുണർ കടുന്തൊഴിൽ പൊറാഅൾ

മായവൾ ആടിയ മരക്കാൽ ആടലും,

ചെരുവെം കോലം അവുണർ നീങ്കത് 60

തിരുവിൻ ചെയ്യോൾ ആടിയ പാവൈയും,

വയലുഴൈ നിൻറു വടക്കു വായിലുൾ

അയിരാണി മടന്തൈ ആടിയ കടൈയമും,

അവരവർ അണിയുടൻ അവരവർ കൊൾകൈയിൻ

നിലൈയും പടിതമും നീങ്കാ മരപിൻ 65

പതിനോർ ആടലും പാട്ടിൻ പകുതിയും

വിതിമാൺ കൊൾകൈയിൻ വിളങ്കക് കാണായ്.

താതുഅവിഴ് പൂമ്പൊഴിൽ ഇരുന്തുയാൻ കൂറിയ

മാതവി മരപിൻ മാതവി ഇവളെനക്

കാതലിക്കു ഉരൈത്തുക് കണ്ടുമകിഴ്വു എയ്തിയ 70

ംേതകു ചിറപ്പിൻ വിഞ്ചൈയൻ അൻറിയും,

അന്തരത്തു ഉള്ൾഓർ അറിയാ മരപിൻ

വന്തുകാൺ കുറൂഉം വാനവൻ വിഴവും

ആടലും കോലമും അണിയും കടൈക്കൊള

ഊടൽ കോലംോടു ഇരുന്തോൻ ഉവപ്പപ് 75

പത്തുത് തുവരിനും ഐന്തു വിരൈയിനും

മുപ്പത്തു ഇരുവകൈ ഓമാ ലികൈയിനും

ഊറിന നൽനീർ ഉരൈത്തനെയ് വാചം

നാറുഇരുങ് കൂന്തൽ നലമ്പെറ ആട്ടി,

പുകൈയിൽ പുലർത്തിയ പൂമെൻ കൂന്തലൈ 80

വകൈതൊറും മാൻമതക് കൊഴുഞ്ചേറു ഊട്ടി,

അലത്തകം ഊട്ടിയ അമ്ചെഞ് ചീറടി

നലത്തകു മെല്വിരൽ നലണി ചെറീഇപ്,

പരിയകം നൂപുരം പാടകം ചതങ്കൈ

അരിയകം കാലുക്കു അമൈവുറ അണിന്തു, 85

കുറങ്കു ചെറിതിരൾ കുറങ്കിനിൽ ചെറിത്തു,

പിറങ്കിയ മുത്തരൈ മുപ്പത്തു ഇരുകാഴ്

നിറമ്കിളർ പൂന്തുകിൽ നീർമൈയിൻ ഉടീഇ,

കാമർ കണ്ടികൈ തൻനൊടു പിൻനിയ

തൂമണിത് തോള്വളൈ തോളുക്കു അണിന്തു, 90

മത്തക മണിയൊടു വയിരം കട്ടിയ

ചിത്തിരച് ചൂടകം ചെമ്പൊൻ കൈവളൈ

പരിയകം വാല്വളൈ പവഴപ് പല്വളൈ

അരിമയിർ മുൻകൈക്കു അമൈവുറ അണിന്തു,

വാളൈപ് പകുവായ് വണക്കുഉറു ംോതിരം 95

കേഴ്കിളർ ചെങ്കേഴ് കിളർമണി ംോതിരം

വാങ്കുവിൽ വയിരത്തു മരകതത് താൾചെറി

കാന്തൾ മെല്വിരൽ കരപ്പ അണിന്തു,

ചങ്കിലി നുൺതൊടർ പൂൺഞാൻ പുനൈവിനൈ

അമ്കഴുത്തു അകവയിൻ ആരംോടു അണിന്തു, 100

കയിറ്കടൈ ഒഴുകിയ കാമർ തൂമണി

ചെയത്തകു കോവൈയിൻ ചിറുപുറം മറൈത്തുആങ്കു

ഇന്തിര നീലത്തു ഇടൈഇടൈ തിരണ്ട

ചന്തിര പാണി തകൈപെറു കടിപ്പിണൈ

അങ്കാതു അകവയിൻ അഴകുറ അണിന്തു, 105

തെയ്വ ഉത്തിയൊടു ചെഴുനീർ വലമ്പുരി

തൊയ്യകം പുല്ലകം തൊടർന്ത തലൈക്കുഅണി

മൈഈർ ഓതിക്കു മാൺപുറ അണിന്തു,

കൂടലും ഊടലും കോവലറ്കു അളിത്തുപ്

പാടുഅമൈ ചേക്കൈപ് പള്ളിയുൾ ഇരുന്തോൾ, 110

ഉരുകെഴു മൂതൂർ ഉവവുത്തലൈ വന്തെനപ്

പെരുനീർ പോകും ഇരിയൽ മാക്കളൊടു

മടലവിഴ് കാനൽ കടല്വിളൈ യാട്ടുക്

കാണ്ടൽ വിരുപ്പൊടു വേണ്ടിനൾ ആകി,

പൊയ്കൈത് താമരൈപ് പുള്വായ് പുലമ്പ 115

വൈകറൈ യാമം വാരണം കാട്ട

വെള്ളി വിളക്കം നളിരുൾ കടിയത്

താരണി മാർപനൊടു പേരണി അണിന്തു

വാന വൺകൈയൻ അത്തിരി ഏറ

മാനമർ ൻഓക്കിയും വൈയം ഏറിക് 120

കോടിപല അടുക്കിയ കൊഴുനിതിക് കുപ്പൈ

മാടമലി മറുകിൻ പീടികൈത് തെരുവിൻ

മലരണി വിളക്കത്തു മണിവിളക്കു എടുത്തുആങ്കു

അലർക്കൊടി അറുകും നെല്ലും വീചി

മങ്കലത് താചിയർ തമ്കലൻ ഒലിപ്പ 125

ഇരുപുടൈ മരുങ്കിനും തിരിവനർ പെയരും

തിരുമകൾ ഇരുക്കൈ ചെവ്വനം കഴിന്തു

മകര വാരി വളമ്തന്തു ഓങ്കിയ

നകര വീതി നടുവൺ പോകിക്

കലമ്തരു തിരുവിൻ പുലമ്പെയർ മാക്കൾ 130

വേലൈ വാലുകത്തു വിരിതിരൈപ് പരപ്പിൽ

കൂല മറുകിൽ കൊടിഎടുത്തു നുവലും

മാലൈച് ചേരി മരുങ്കുചെൻറു എയ്തി,

വണ്ണമും ചാന്തും മലരും ചുണ്ണമും

പണ്ണിയപ് പകുതിയും പകർവോർ വിളക്കമും, 135

ചെയ്വിനൈക് കമ്മിയർ കൈവിനൈ വിളക്കമും,

കാഴിയർ ംോതകത്തു ഊഴുറു വിളക്കമും,

കൂവിയർ കാരകൽ കുടക്കാൽ വിളക്കമും,

നൊടൈനവിൽ മകടൂഉക് കടൈകെഴു വിളക്കമും,

ഇടൈഇടൈ മീൻവിലൈ പകർവോർ വിളക്കമും, 140

ഇലങ്കുനീർ വരൈപ്പിൻ കലങ്കരൈ വിളക്കമും,

വിലങ്കുവലൈപ് പരതവർ മീൻതിമിൽ വിളക്കമും,

പൊഴിപെയർ തേഎത്തർ ഒഴിയാ വിളക്കമും,

കഴിപെരും പണ്ടം കാവലർ വിളക്കമും

എണ്ണുവരമ്പു അറിയാ ഇയൈന്തുഒരുങ്കു ഈണ്ടി 145

ഇടിക്കലപ്പു അൻന ഈരയിൽ മരുങ്കിൽ

കടിപ്പകൈ കാണും കാട്ചിയതു ആകിയ

വിരൈമലർത് താമരൈ വീങ്കുനീർപ് പരപ്പിൻ

മരുത വേലിയിൻ മാൺപുറത് തോൻറും

കൈതൈ വേലി നെയ്തലം കാനൽ 150

പൊയ്തൽ ആയമൊടു പൂങ്കൊടി പൊരുന്തി

നിരൈനിരൈ എടുത്ത പുരൈതീർ കാട്ചിയ

മലൈപ്പൽ താരമും കടൽപൽ താരമും

വളമ്തലൈ മയങ്കിയ തുളങ്കുകല ഇരുക്കൈ

അരചുഇളങ് കുമരരും ഉരിമൈച് ചുറ്റമും 155

പരത കുമരരും പല്വേറു ആയമും

ആടുകള മകളിരും പാടുകള മകളിരും

തോടുകൊൾ മരുങ്കിൻ ചൂഴ്തരൽ എഴിനിയും

വിൺപൊരു പെരുമ്പുകഴ്ക് കരികാൽ വളവൻ

തൺപതം കൊള്ളും തലൈനാൾ പോല 160

വേറുവേറു കോലത്തു വേറുവേറു കമ്പലൈ

ചാറുഅയർ കളത്തു വീറുപെറത് തോൻറിക്

കടറ്കരൈ മെലിക്കും കാവിരിപ് പേരിയാറ്റു

ഇടമ്കെട ഈണ്ടിയ നാല്വകൈ വരുണത്തു

അടങ്കാക് കമ്പലൈ ഉടങ്കുഇയൈന്തു ഒലിപ്പ, 165

കടൽപുലവു കടിന്ത മടൽപൂൻ താഴൈച്

ചിറൈചെയ് വേലി അകവയിൻ ആങ്കുഓർ

പുൻനൈ നീഴൽ പുതുമണൽ പരപ്പിൽ

ഓവിയ എഴിനി ചൂഴൗടൻ പോക്കി

വിതാനിത്തുപ് പടുത്ത വെൺകാൽ അമളിമിചൈ 170

വരുന്തുപു നിൻറ വചന്ത മാലൈകൈത്

തിരുന്തുകോൽ നല്ലിയാഴ് ചെവ്വനം വാങ്കിക്

കോവലൻ തൻനൊടും കൊൾകൈയിൻ ഇരുന്തനൾ

മാമലർ നെടുങ്കൺ മാതവി താനെന.

(വെൺപാ)

വേലൈ മടൽതാഴൈ ഉട്പൊതിന്ത വെൺതോട്ടു

മാലൈത് തുയിൻറ മണിവണ്ടു - കാലൈക്

കളിനറവം താതുഊതത് തോൻറിറ്റേ കാമർ

തെളിനിറ വെങ്കതിർഓൻ തേർ.

Share:- Facebook