05

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:33 and updated at 03 Nov 2011 13:33

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

ഇന്തിര വിഴവു ഊർ എടുത്ത കാതൈ

(നിലൈമണ്ടില ആചിരിയപ്പാ)

അലൈനീർ ആടൈ മലൈമുലൈ ആകത്തു

ആരപ് പേരിയാറ്റു മാരിക് കൂന്തൽ

കണകൻ പരപ്പിൻ മണ്ണക മടന്തൈ

പുതൈഇരുൾ പടാഅം പോക നീക്കി

ഉടൈയ മാല്വരൈ ഉച്ചിത് തോൻറി 5

ഉലകുവിളങ്കു അവിരൊളി മലർകതിർ പരപ്പി,

വേയാ മാടമും, വിയൻകല ഇരുക്കൈയും,

മാൻകൺ കാതലർ മാളികൈ ഇടങ്കളും,

കയവായ് മരുങ്കിൽ കാൺപോർത് തടുക്കും

പയനറിവു അറിയാ യവനർ ഇരുക്കൈയും, 10

കലമ്തരു തിരുവിൻ പുലമ്പെയർ മാക്കൾ

കലന്തുഇരുന്തു ഉറൈയും ഇലങ്കുനീർ വരൈപ്പും,

വണ്ണമും ചുണ്ണമും തൺനറുഞ് ചാന്തമും

പൂവും പുകൈയും ംേവിയ വിരൈയും

പകർവനർ തിരിതരു നകര വീതിയും, 15

പട്ടിനും മയിരിനും പരുത്തി നൂലിനും

കട്ടും നുണ്വിനൈക് കാരുകർ ഇരുക്കൈയും,

തൂചും തുകിരും ആരമും അകിലും

മാചുഅറു മുത്തും മണിയും പൊൻനും

അരുങ്കല വെറുക്കൈയോടു അളന്തുകടൈ അറിയാ 20

വളമ്തലൈ മയങ്കിയ നനന്തലൈ മറുകും,

പാല്വകൈ തെരിന്ത പകുതിപ് പണ്ടമൊടു

കൂലം കുവിത്ത കൂല വീതിയും,
കാഴിയർ കൂവിയർ കൾനൊടൈ യാട്ടിയർ

മീൻവിലൈപ് പരതവർ വെളുപ്പുപ് പകരുനർ 25

പാചവർ വാചവർ പൽനിണ വിലൈഞരൊടു

ഓചുനർ ചെറിന്ത ഊൻമലി ഇരുക്കൈയും,

കഞ്ച കാരരും ചെമ്പുചെയ് കുനരും

മരങ്കൊൽ തച്ചരും കരുങ്കൈക് കൊല്ലരും

കണ്ണുൾ വിനൈഞരും മണീട് ടാളരും 30

പൊൻചെയ് കൊല്ലരും നൻകലം തരുനരും

തുൻന കാരരും തോലിൻ തുൻനരും

കിഴിയിനും കിടൈയിനും തൊഴിൽപല പെരുക്കിപ്

പഴുതുഇൽ ചെയ്വിനൈപ് പാൽകെഴു മാക്കളും

കുഴലിനും യാഴിനും കുരൽമുതൽ ഏഴും 35

വഴുഇൻറി ഇചൈത്തു വഴിത്തിറം കാട്ടും

അരുമ്പെറൽ മരപിൻ പെരുമ്പാൺ ഇരുക്കൈയും,

ചിറുകുറുങ് കൈവിനൈപ് പിറർവിനൈ യാളരൊടു

മറുഇൻറി വിളങ്കും മരുവൂർപ് പാക്കമും,

കോവിയൻ വീതിയും, കൊടിത്തേർ വീതിയും, 40

പീടികൈത് തെരുവും, പെരുങ്കുടി വാണികർ

മാട മറുകും, മറൈയോർ ഇരുക്കൈയും,

വീഴ്കുടി ഉഴവരൊടു വിളങ്കിയ കൊൾകൈ

ആയുൾ വേതരും കാലക് കണിതരും

പാല്വകൈ തെരിന്ത പൻമുറൈ ഇരുക്കൈയും, 45

തിരുമണി കുയിറ്റുനർ ചിറന്ത കൊൾകൈയോടു

അണിവളൈ പോഴുനർ അകൻപെരു വീതിയും,

ചൂതർ മാകതർ വേതാ ളികരൊടു

നാഴികൈക് കണക്കർ നലമ്പെറു കണ്ണുളർ

കാവൽ കണികൈയർ ആടൽ കൂത്തിയർ 50

പൂവിലൈ മടന്തൈയർ ഏവൽ ചിലതിയർ

പയിൽതൊഴിൽ കുയിലുവർ പൻമുറൈക് കരുവിയർ

നകൈവേ ഴമ്പരൊടു വകൈതെരി ഇരുക്കൈയും,

കടുമ്പരി കടവുനർ കളിറ്റിൻ പാകർ

നെടുന്തേർ ഊരുനർ കടുങ്കൺ മറവർ 55

ഇരുന്തുപുറം ചുറ്റിയ പെരുമ്പായ് ഇരുക്കൈയും,

പീടുകെഴു ചിറപ്പിൻ പെരിയോർ മൽകിയ

പാടൽചാൽ ചിറപ്പിൻ പട്ടിനപ് പാക്കമും,

ഇരുപെരു വേന്തർ മുനൈയിടം പോല

ഇരുപാൽ പകുതിയിൻ ഇടൈനിലം ആകിയ 60

കടൈകാൽ യാത്ത മിടൈമരച് ചോലൈക്

കൊടുപ്പോർ ഓതൈയും കൊള്വോർ ഓതൈയും

നടുക്കുഇൻറി നിലൈഇയ നാളങ് കാടിയിൽ

ചിത്തിരൈച് ചിത്തിരത് തിങ്കൾ ചേർന്തെന

വെറ്റിവേൽ മൻനറ്കു ഉറ്റതൈ ഒഴിക്ക എനത് 65

തേവർ കോമാൻ ഏവലിൻ പോന്ത

കാവൽ പൂതത്തുക് കടൈകെഴു പീടികൈപ്

പുഴുക്കലും ൻഓലൈയും വിഴുക്കുഉടൈ മടൈയും

പൂവും പുകൈയും പൊങ്കലും ചൊരിന്തു

തുണങ്കൈയർ കുരവൈയർ അണങ്കുഎഴുന്തു ആടിപ് 70

പെരുനില മൻനൻ ഇരുനിലം അടങ്കലും

പചിയും പിണിയും പകൈയും നീങ്കി

വചിയും വളനും ചുരക്ക എന വാഴ്ത്തി

മാതർക് കോലത്തു വലവൈയിൻ ഉരൈക്കും

മൂതിറ് പെണ്ടിർ ഓതൈയിൻ പെയര, 75

മരുവൂർ മരുങ്കിൻ മറമ്കൊൾ വീരരും

പട്ടിന മരുങ്കിൻ പടൈകെഴു മാക്കളും

മുന്തച് ചെൻറു മുഴുപ്പലി പീടികൈ

വെന്തിറൽ മൻനറ്കു ഉറ്റതൈ ഒഴിക്കവെനപ്

പലിക്കൊടൈ പുരിന്തോർ വലിക്കുവരമ്പു ആകവെനക് 80

കലുമിഴ് കവണിനർ കഴിപ്പിണിക് കറൈത്തോൽ

പല്വേൽ പരപ്പിനർ മെയുറത് തീണ്ടി

ആർത്തുക് കളമ്കൊണ്ടോർ ആരമർ അഴുവത്തുച്

ചൂർത്തുക് കടൈചിവന്ത ചുടുനോക്കുക് കരുന്തലൈ

വെറ്റി വേന്തൻ കൊറ്റം കൊൾകവെന 85

നറ്പലി പീടികൈ നലമ്കൊള വൈത്തുആങ്കു

ഉയിർപ്പലി ഉണ്ണും ഉരുമുക്കുരൽ മുഴക്കത്തു

മയിർക്കൺ മുരചൊടു വാൻപലി ഊട്ടി,

ഇരുനില മരുങ്കിൻ പൊരുനരൈപ് പെറാഅച്

ചെരുവെങ് കാതലിൻ തിരുമാ വളവൻ 90
വാളും കുടൈയും മയിർക്കൺ മുരചും

നാളൊടു പെയർത്തു നണ്ണാർപ് പെറുകൈം

മണ്ണക മരുങ്കിനെൻ വലികെഴു തോളെനപ്

പുണ്ണിയത് തിചൈമുകം പോകിയ അന്നാൾ

അചൈവുഇൽ ഊക്കത്തു നചൈപിറക്കു ഒഴിയപ് 95

പകൈവിലക് കിയതുഇപ് പയമ്കെഴു മലൈഎന

ഇമൈയവർ ഉറൈയും ചിമൈയപ് പിടർത്തലൈക്

കൊടുവരി ഒറ്റിക് കൊൾകൈയിൻ പെയർവോറ്കു,

മാനീർ വേലി വച്ചിര നൻനാട്ടുക്

കോനിറൈ കൊടുത്ത കൊറ്റപ് പന്തരും 100

മകതനൻ നാട്ടു വാള്വായ് വേന്തൻ

പകൈപുറത്തുക് കൊടുത്ത പട്ടിമൺ ടപമും,

അവന്തി വേന്തൻ ഉവന്തനൻ കൊടുത്ത

നിവന്തുഓങ്കു മരപിൻ തോരണ വായിലും

പൊൻനിനും മണിയിനും പുനൈന്തന ആയിനും 105

നുണ്വിനൈക് കമ്മിയർ കാണാ മരപിന,

തുയർനീങ്കു ചിറപ്പിനവർ തൊല്ലോർ ഉതവിക്കു

മയൻവിതിത്തുക് കൊടുത്ത മരപിന, ഇവൈതാം

ഒരുങ്കുടൻ പുണർന്തുആങ്കു ഉയർന്തോർ ഏത്തും

അരുമ്പെറൽ മരപിൻ മണ്ടപം അൻറിയും, 110

വമ്പ മാക്കൾ തമ്പെയർ പൊറിത്ത

കണ്ണെഴുത്തുപ് പടുത്ത എണ്ണുപ് പൽപൊതിക്

കടൈമുക വായിലും കരുന്താഴ്ക് കാവലും

ഉടൈയോർ കാവലും ഒരീഇയ ആകിക്

കട്പോർ ഉളരെനിൻ കടുപ്പത് തലൈഏറ്റിക് 115

കൊട്പിൻ അല്ലതു കൊടുത്തൽ ഈയാതു

ഉള്ളുനർപ് പനിക്കും വെള്ളിടൈ മൻറമും,

കൂനും കുറളും ഊമും ചെവിടും

അഴുകുമെയ് യാളരും മുഴുകിനർ ആടിപ്

പഴുതുഇൽ കാട്ചി നൻനിറം പെറ്റു 120

വലമ്ചെയാക് കഴിയും ഇലഞ്ചി മൻറമും,

വഞ്ചം ഉണ്ടു മയൽപകൈ ഉറ്റോർ

നഞ്ചം ഉണ്ടു നടുങ്കുതുയർ ഉറ്റോർ

അഴല്വായ് നാകത്തു ആരെയിറു അഴുന്തിനർ

കഴൽകൺ കൂളിക് കടുനവൈപ് പട്ടോർ 125

ചുഴല വന്തു തൊഴത്തുയർ നീങ്കും

നിഴൽകാൽ നെടുങ്കൽ നിൻറ മൻറമും,

തവമ്മറൈന്തു ഒഴുകും തൻമൈ ഇലാളർ

അവമ്മറൈന്തു ഒഴുകും അലവൽ പെണ്ടിർ

അറൈപോകു അമൈച്ചർ പിറർമനൈ നയപ്പോർ 130

പൊയ്ക്കരി യാളർ പുറങ്കൂറ് റാളരെൻ

കൈക്കൊൾ പാചത്തുക് കൈപ്പടു വോരെനക്

കാതം നാൻകും കടുങ്കുരൽ എടുപ്പിപ്

പൂതം പുടൈത്തുഉണും പൂത ചതുക്കമും,

അരൈചുകോൽ കോടിനും അറമ്കൂറു അവൈയത്തു 135

ഉരൈനൂൽ കോടി ഒരുതിറം പറ്റിനും

നാവൊടു നവിലാതു നവൈനീർ ഉകുത്തുപ്

പാവൈനിൻറു അഴുഉം പാവൈ മൻറമും,

മെയ്വകൈ ഉണർന്ത വിഴുമിയോർ ഏത്തും

ഐവകൈ മൻറത്തും അരുമ്പലി ഉറീഇ, 140

വച്ചിരക് കോട്ടത്തു മണമ്കെഴു മുരചം

കച്ചൈ യാനൈപ് പിടർത്തലൈ ഏറ്റി,

വാല്വെൺ കളിറ്റുഅരചു വയങ്കിയ കോട്ടത്തുക്

കാൽകോൾ വിഴവിൻ കടൈനിലൈ ചാറ്റിത്

തങ്കിയ കൊൾകൈത് തരുനിലൈക് കോട്ടത്തു 145

മങ്കല നെടുങ്കൊടി വാനുറ എടുത്തു,

മരകത മണിയൊടു വയിരം കുയിറ്റിപ്

പവളത് തിരൾകാൽ പൈമ്പൊൻ വേതികൈ

നെടുനിലൈ മാളികൈക് കടൈമുകത്തു യാങ്കണും

കിമ്പുരിപ് പകുവായ്ക് കിളർമുത്തു ഒഴുക്കത്തു 150

മങ്കലം പൊറിത്ത മകര വാചികൈത്

തോരണം നിലൈഇയ തോമറു പചുമ്പൊൻ

പൂരണ കുമ്പത്തുപ് പൊലിന്ത പാലികൈ

പാവൈ വിളക്കുപ് പചുമ്പൊൻ പടാകൈ

തൂമയിർക് കവരി ചുന്തരച് ചുണ്ണത്തു 155

ംേവിയ കൊൾകൈ വീതിയിൽ ചെറിന്തുആങ്കു,

ഐമ്പെരുങ് കുഴുവും എൺപേർ ആയമും

അരച കുമരരും പരത കുമരരും

കവർപ്പരിപ് പുരവിയർ കളിറ്റിൻ തൊകുതിയർ

ഇവർപ്പരിത് തേരിനർ ഇയൈന്തുഒരുങ്കു ഈണ്ടി 160

അരൈചുംേം പടീഇയ അകനിലൈ മരുങ്കിൽ

ഉരൈചാൽ മൻനൻ കൊറ്റം കൊൾകെന

മാഇരു ഞാലത്തു മനുയിർ കാക്കും

ആയിരത്തു ഓരെട്ടു അരചുതലൈക് കൊണ്ട

തൺനറുങ് കാവിരിത് താതുമലി പെരുന്തുറൈപ് 165

പുണ്ണിയ നൽനീർ പൊൻകുടത്തു ഏന്തി

മണ്ണകം മരുള വാനകം വിയപ്പ

വിണ്ണവർ തലൈവനൈ വിഴുനീർ ആട്ടി,

പിറവാ യാക്കൈപ് പെരിയോൻ കോയിലും

അറുമുകച് ചെവ്വേൾ അണിതികഴ് കോയിലും 170

വാല്വളൈ ംേനി വാലിയോൻ കോയിലും

നീല ംേനി നെടിയോൻ കോയിലും

മാലൈ വെൺകുടൈ മൻനവൻ കോയിലും

മാമുതു മുതല്വൻ വായ്മൈയിൻ വഴാഅ

നാൻമറൈ മരപിൻ തീമുറൈ ഒരുപാൽ, 175

നാല്വകൈത് തേവരും മൂവറു കണങ്കളും

പാല്വകൈ തെരിന്ത പകുതിത് തോറ്റത്തു

വേറുവേറു കടവുളർ ചാറുചിറന്തു ഒരുപാൽ,

അറവോർ പള്ളിയും അറനോം പടൈയും

പുറനിലൈക് കോട്ടത്തുപ് പുണ്ണിയത് താനമും 180

തിറവോർ ഉരൈക്കും ചെയൽചിറന്തു ഒരുപാൽ,

കൊടിത്തേർ വേന്തനൊടു കൂടാ മൻനർ

അടിത്തളൈ നീക്ക അരുൾചിറന്തു ഒരുപാൽ,

കണ്ണു ളാളർ കരുവിക് കുയിലുവർ

പണ്യാഴ്പ് പുലവർ പാടൽ പാണരൊടു 185

എണരുഞ് ചിറപ്പിൻ ഇചൈചിറന്തു ഒരുപാൽ,

മുഴവുക്കൺ തുയിലാതു മുടുക്കരും വീതിയും

വിഴവുക്കളി ചിറന്ത വിയലുൾ ആങ്കൺ

കാതൽ കൊഴുനനൈപ് പിരിന്തുഅലർ എയ്താ

മാതർക് കൊടുങ്കുഴൈ മാതവി തൻനൊടു 190

ഇല്വളർ മുല്ലൈ മല്ലികൈ മയിലൈ

താഴിക് കുവളൈ ചൂഴ്ചെങ് കഴുനീർ

പയിൽപൂങ് കോതൈപ് പിണൈയലിറ് പൊലിന്തു

കാമക് കളിമകിഴ്വു എയ്തിക് കാമർ

പൂമ്പൊതി നറുവിരൈപ് പൊഴിലാട്ടു അമർന്തു 195

നാൾമകിഴ് ഇരുക്കൈ നാളങ് കാടിയിൽ

പൂമലി കാനത്തുപ് പുതുമണം പുക്കുപ്

പുകൈയും ചാന്തും പുലരാതു ചിറന്തു

നകൈയാടു ആയത്തു നൻമൊഴി തിളൈത്തുക്

കുരല്വായ്പ് പാണരൊടു നകരപ് പരത്തരൊടു 200

തിരിതരു മരപിൻ കോവലൻ പോല

ഇളിവായ് വണ്ടിനൊടു ഇനിള വേനിലൊടു

മലയ മാരുതം തിരിതരു മറുകിൽ,

കരുമുകിൽ ചുമന്തു കുറുമുയൽ ഒഴിത്തുആങ്കു

ഇരുകരുങ് കയലൊടു ഇടൈക്കുമിഴ് എഴുതി 205

അങ്കൺ വാനത്തു അരവുപ്പകൈ അഞ്ചിത്

തിങ്കളും ഈണ്ടുത് തിരിതലും ഉണ്ടുകൊൽ.

നീർവായ് തിങ്കൾ നീൾനിലത്തു അമുതിൻ

ചീർവായ് തുവലൈത് തിരുനീർ മാന്തി

മീനേറ്റുക് കൊടിയോൻ മെയ്പെറ വളർത്ത 210

വാന വല്ലി വരുതലും ഉണ്ടുകൊൽ.

ഇരുനില മൻനറ്കുപ് പെരുവളം കാട്ടത്

തിരുമകൾ പുകുന്തതുഇച് ചെഴുമ്പതി ആമെന

എരിനിറത്തു ഇലവമും മുല്ലൈയും അൻറിയും

കരുനെടുങ് കുവളൈയും കുമിഴും പൂത്തുആങ്കു 215

ഉള്വരി കോലത്തു ഉറുതുണൈ തേടിക്

കള്ളക് കമലം തിരിതലും ഉണ്ടുകൊൽ.

മൻനവൻ ചെങ്കോൽ മറുത്തൽ അഞ്ചിപ്

പലുയിർ പരുകും പകുവായ്ക് കൂറ്റം

ആണ്മൈയിൽ തിരിന്തുതൻ അരുന്തൊഴിൽ തിരിയാതു 220

നാണുടൈക് കോലത്തു നകൈമുകം കോട്ടിപ്

പണ്മൊഴി നരമ്പിൻ തിവവുയാഴ് മിഴറ്റിപ്

പെണ്മൈയിൽ തിരിയും പെറ്റിയും ഉണ്ടുഎന,

ഉരുവി ലാളൻ ഒരുപെരുഞ് ചേനൈ

ഇകലമർ ആട്ടി എതിർനിൻറു വിലക്കിഅവർ 225

എഴുതുവരി കോലം മുഴുമെയും ഉറീഇ

വിരുന്തൊടു പുക്ക പെരുന്തോൾ കണവരൊടു

ഉടനുറൈവു മരീഇ ഒഴുക്കൊടു പുണർന്ത

വടമീൻ കറ്പിൻ മനൈയുറൈ മകളിർ

മാതർവാൾ മുകത്തു മണിത്തോട്ടുക് കുവളൈപ് 230

പോതു പുറങ്കൊടുത്തുപ് പോകിയ ചെങ്കടൈ

വിരുന്തിൻ തീർന്തിലതു ആയിൻ യാവതും

മരുന്തും തരുമ്കൊലിം മാനില വരൈപ്പുഎനക്

കൈയറ്റു നടുങ്കും നല്വിനൈ നടുനാൾ:

ഉളകം നറുന്താതു ഉറൈപ്പമീതു അഴിന്തു 235

കളുക നടുങ്കും കഴുനീർ പോലക്

കണ്ണകി കരുങ്കണും മാതവി ചെങ്കണും

ഉൾനിറൈ കരന്തുഅകത്തു ഒളിത്തുനീർ ഉകുത്തന

എണ്ണുമുറൈ ഇടത്തിനും വലത്തിനും തുടിത്തന

വിണ്ണവർ കോമാൻ വിഴവുനാൾ അകത്തുഎൻ. 240

Share:- Facebook