04

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:30 and updated at 03 Nov 2011 13:30

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

അന്തിമാലൈച് ചിറപ്പുചെയ് കാതൈ

(നിലൈമണ്ടില ആചിരിയപ്പാ)

വിരികതിർ പരപ്പി ഉലകമ്മുഴുതു ആണ്ട

ഒരുതനിത് തികിരി ഉരവോൻ കാൺഏൻ

അങ്കൺ വാനത്തു അണിനിലാ വിരിക്കും

തിങ്കളം ചെല്വൻ യാണ്ടുഉളൻ കൊലെനത്

തിചൈമുകം പചന്തു ചെമ്മലർക് കൺകൾ 5

മുഴുനീർ വാര മുഴുമെയും പനിത്തുത്

തിരൈനീർ ആടൈ ഇരുനില മടന്തൈ

അരൈചുകെടുത്തു അലമ്വരും അല്ലറ് കാലൈ,

കറൈകെഴു കുടികൾ കൈതലൈ വൈപ്പ

അറൈപോകു കുടികളൊടു ഒരുതിറം പറ്റി 10

വലമ്പടു താനൈ മൻനർ ഇല്വഴിപ്

പുലമ്പട ഇറുത്ത വിരുന്തിൻ മൻനരിൻ

താഴ്തുണൈ തുറന്തോർ തനിത്തുയർ എയ്തക്

കാതലർപ് പുണർന്തോർ കളിമകിഴ്വു എയ്തക്

കുഴല്വളർ മുല്ലൈയിൽ കോവലർ തമ്മൊടു 15

മഴലൈത് തുമ്പി വായ്വൈത്തു ഊത

അറുകാൽ കുറുമ്പുഎറിന്തു അരുമ്പുപൊതി വാചം

ചിറുകാൽ ചെല്വൻ മറുകിൽ തൂറ്റ

എല്വളൈ മകളിർ മണിവിളക്കു എടുപ്പ

മല്ലൽ മൂതൂർ മാലൈവന്തു ഇരുത്തെന 20

ഇളൈയർ ആയിനും പകൈഅരചു കടിയും

ചെരുമാൺ തെൻനർ കുലമുതൽ ആകലിൻ

അന്തിവാ നത്തു വെൺപിറൈ തോൻറിപ്

പുൻകൺ മാലൈക് കുറുമ്പുഎറിന്തു ഓട്ടിപ്

പാൻമൈയിൽ തിരിയാതു പാൽകതിർ പരപ്പി 25

മീനരചു ആണ്ട വെള്ളി വിളക്കത്തു,

ഇല്വളർ മുല്ലൈയൊടു മല്ലികൈ അവിഴ്ന്ത

പൽപൂഞ് ചേക്കൈപ് പള്ളിയുൾ പൊലിന്തു

ചെന്തുകിർക് കോവൈ ചെൻറുഏന്തു അൽകുൽ

അമ്തുകിൽ ംേകലൈ അചൈന്തന വരുന്ത 30

നിലവുപ്പയൻ കൊള്ളും നെടുനിലാ മുറ്റത്തുക്

കലവിയും പുലവിയും കാതലറ്കു അളിത്തുആങ്കു

ആർവ നെഞ്ചമൊടു കോവലറ്കു എതിരിക്

കോലം കൊണ്ട മാതവി അൻറിയും,

കുടതിചൈ മരുങ്കിൻ വെളയിർ തൻനൊടു 35

കുണതിചൈ മരുങ്കിൻ കാരകിൽ തുറന്തു

വടമലൈപ് പിറന്ത വാൻകേഴ് വട്ടത്തുത്

തെൻമലൈപ് പിറന്ത ചന്തനം മറുകത്

താമരൈക് കൊഴുമുറിത് താതുപടു ചെഴുമലർക്

കാമരു കുവളൈക് കഴുനീർ മാമലർപ് 40

പൈന്തളിർപ് പടലൈ പരുഉക്കാഴ് ആരം

ചുന്തരച് ചുണ്ണത് തുകളൊടു അളൈഇച്

ചിന്തുപു പരിന്ത ചെഴുമ്പൂഞ് ചേക്കൈ

മന്തമാ രുതത്തു മയങ്കിനർ മലിന്തുആങ്കു

ആവിയങ് കൊഴുനർ അകലത്തു ഒടുങ്കിക് 45

കാവിഅം കണ്ണാർ കളിത്തുയിൽ എയ്ത

അമ്ചെഞ് ചീറടി അണിചിലമ്പു ഒഴിയ

മെൻതുകിൽ അൽകുൽ ംേകലൈ നീങ്കക്

കൊങ്കൈ മുൻറിൽ കുങ്കുമം എഴുതാൾ

മങ്കല അണിയിൻ പിറിതുഅണി മകിഴാൾ 50

കൊടുങ്കുഴൈ തുറന്തു വടിന്തുവീഴ് കാതിനൾ

തിങ്കൾ വാൾമുകം ചിറുവിയർപ്പു ഇരിയച്

ചെങ്കയൽ നെടുങ്കൺ അഞ്ചനം മറപ്പപ്

പവള വാൾനുതൽ തിലകം ഇഴപ്പത്

തവള വാൾനകൈ കോവലൻ ഇഴപ്പ 55

മൈഇരുങ് കൂന്തൽ നെയണി മറപ്പക്

കൈയറു നെഞ്ചത്തുക് കണ്ണകി അൻറിയും,

കാതലർപ് പിരിന്ത മാതർ ൻഓതക

ഊതുഉലൈക് കുരുകിൻ ഉയിർത്തനർ ഒടുങ്കി

വേനിൽ പള്ളി ംേവാതു കഴിന്തു 60

കൂതിർപ് പള്ളിക് കുറുങ്കൺ അടൈത്തു

മലയത്തു ആരമും മണിമുത്തു ആരമും

അലർമുലൈ ആകത്തു അടൈയാതു വരുന്തത്

താഴിക് കുവളൈയൊടു തൺചെങ് കഴുനീർ

വീഴ്പൂഞ് ചേക്കൈ ംേവാതു കഴിയത് 65

തുണൈപുണർ അൻനത് തൂവിയിറ് ചെറിത്ത

ഇണൈഅണൈ ംേമ്പടത് തിരുന്തുതുയിൽ പെറാഅതു

ഉടൈപ്പെരുങ് കൊഴുനർഓടു ഊടൽ കാലത്തു

ഇടൈക്കുമിഴ് എറിന്തു കടൈക്കുഴൈ ഓട്ടിക്

കലങ്കാ ഉള്ളം കലങ്കക് കടൈചിവന്തു 70

വിലങ്കിനിമിർ നെടുങ്കൺ പുലമ്പുമുത്തു ഉറൈപ്പ,

അൻനം മെൽനടൈ നൻനീർപ് പൊയ്കൈ

ആമ്പൽ നാറും തേമ്പൊതി നറുവിരൈത്

താമരൈച് ചെവ്വായ്ത് തണറൽ കൂന്തൽ

പാണ്വായ് വണ്ടു ൻഓതിറം പാടക് 75

കാണ്വരു കുവളൈക് കണ്മലർ വിഴിപ്പപ്

പുള്വായ് മുരചമൊടു പൊറിമയിർ വാരണത്തു

മുള്വായ്ച് ചങ്കം മുറൈമുറൈ ആർപ്പ

ഉരവുനീർപ് പരപ്പിൻ ഊർത്തുയിൽ എടുപ്പി

ഇരവുത് തലൈപ്പെയരും വൈകറൈ കാറും 80

അരൈഇരുൾ യാമത്തും പകലും തുഞ്ചാൻ

വിരൈമലർ വാളിയൊടു കരുപ്പുവിൽ ഏന്തി

മകര വെൽകൊടി മൈന്തൻ തിരിതര

നകരം കാവൽ നനിചിറൻ തതുഎൻ.

(വെൺപാ)

കൂടിനാർ പാൽനിഴലായ്ക് കൂടാർപ്പാൽ വെയ്തായ്ക്

കാവലൻ വെൺകുടൈപോൽ കാട്ടിറ്റേ - കൂടിയ

മാതവിക്കും കണ്ണകിക്കും വാനൂർ മതിവിരിന്തു

പോതുഅവിഴ്ക്കും കങ്കുൽ പൊഴുതു.

Share:- Facebook