03

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:28 and updated at 03 Nov 2011 13:28

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

അരങ്കേറ്റു കാതൈ

(നിലൈമണ്ടില ആചിരിയപ്പാ)

തെയ്വ മാല്വരൈത് തിരുമുനി അരുള

എയ്തിയ ചാപത്തു ഇന്തിര ചിറുവനൊടു

തലൈക്കോൽ താനത്തുച് ചാപം നീങ്കിയ

മലൈപ്പുഅരുഞ് ചിറപ്പിൻ വാനവർ മകളിർ

ചിറപ്പിറ് കുൻറാച് ചെയ്കൈയൊടു പൊരുന്തിയ 5

പിറപ്പിറ് കുൻറാപ് പെരുന്തോൾ മടന്തൈ

താതുഅവിഴ് പുരികുഴൽ മാതവി തൻനൈ

ആടലും പാടലും അഴകും എൻറുഇക്

കൂറിയ മൂൻറിൻ ഒൻറുകുറൈ പടാമൽ

ഏഴാണ്ടു ഇയറ്റിഓർ ഈരാറു ആണ്ടിൽ 10

ചൂഴ്കടൽ മൻനറ്കുക് കാട്ടൽ വേണ്ടി,

ഇരുവകൈക് കൂത്തിൻ ഇലക്കണം അറിന്തു

പലവകൈക് കൂത്തും വിലക്കിനിറ് പുണർത്തുപ്

പതിനോർ ആടലും പാട്ടും കൊട്ടും

വിതിമാൺ കൊൾകൈയിൻ വിളങ്ക അറിന്തുആങ്കു 15

ആടലും പാടലും പാണിയും തൂക്കും

കൂടിയ നെറിയിന കൊളുത്തുങ് കാലൈപ്

പിണ്ടിയും പിണൈയലും എഴിറ്കൈയും തൊഴിറ്കൈയും

കൊണ്ട വകൈഅറിന്തു കൂത്തുവരു കാലൈക്

കൂടൈ ചെയ്തകൈ വാരത്തുക് കളൈതലും 20

വാരം ചെയ്തകൈ കൂടൈയിറ് കളൈതലും

പിണ്ടി ചെയ്തകൈ ആടലിറ് കളൈതലും

ആടൽ ചെയ്തകൈ പിണ്ടിയിറ് കളൈതലും

കുരവൈയും വരിയും വിരവല ചെലുത്തി

ആടറ്കു അമൈന്ത ആചാൻ തൻനൊടും, 25

യാഴും കുഴലും ചീരും മിടറും

താഴ്കുരൽ തണ്ണുമൈ ആടലൊടു ഇവറ്റിൻ

ഇചൈന്ത പാടൽ ഇചൈയുടൻ പടുത്തു

വരിക്കും ആടറ്കും ഉരിപ്പൊരുൾ ഇയക്കിത്

തേചികത് തിരുവിൻ ഓചൈ കടൈപ്പിടിത്തുത് 30

തേചികത് തിരുവിൻ ഓചൈ എല്ലാം

ആചുഇൻറു ഉണർന്ത അറിവിനൻ ആകിക്

കവിയതു കുറിപ്പും ആടൽ തൊകുതിയും

പകുതിപ് പാടലും കൊളുത്തുങ് കാലൈ

വചൈഅറു കേള്വി വകുത്തനൻ വിരിക്കും 35

അചൈയാ മരപിൻ ഇചൈയോൻ താനും,

ഇമിഴ്കടൽ വരൈപ്പിൽ തമിഴകം അറിയത്

തമിഴ്മുഴുതു അറിന്ത തൻമൈയൻ ആകി

വേത്തിയൽ പൊതുവിയൽ എൻറുഇരു തിറത്തിൻ

നാട്ടിയ നൻനൂൽ നൻകു കടൈപ്പിടിത്തു 40

ഇചൈയോൻ വക്കിരിത് തിട്ടത്തൈ ഉണർന്തുആങ്കു

അചൈയാ മരപിൻ അതുപട വൈത്തു

മാറ്റാർ ചെയ്ത വചൈമൊഴി അറിന്തു

നാത്തൊലൈവു ഇല്ലാ നൻനൂൽ പുലവനും,

ആടൽ പാടൽ ഇചൈയേ തമിഴേ 45

പണ്ണേ പാണി തൂക്കേ മുടംേ

തേചികം എൻറുഇവൈ ആചിൻ ഉണർന്തു

കൂടൈ നിലത്തൈക് കുറൈവുഇൻറു മികുത്തുആങ്കു

വാര നിലത്തൈ വാങ്കുപു വാങ്കി

വാങ്കിയ വാരത്തു യാഴും കുഴലും 50

ഏങ്കിയ മിടറും ഇചൈവന കേട്പക്

കൂരുകിർക് കരണം കുറിഅറിന്തു ചേർത്തി

ആക്കലും അടക്കലും മീത്തിറം പടാമൈച്

ചിത്തിരക് കരണം ചിതൈവുഇൻറി ചെലുത്തും

അത്തകു തണ്ണുമൈ അരുന്തൊഴിൽ മുതല്വനും, 55

ചൊല്ലിയ ഇയൽപിനിറ് ചിത്തിര വഞ്ചനൈ

പുല്ലിയ അറിന്തു പുണർപ്പോൻ പൺപിൻ

വർത്തനൈ നാൻകും മയലറപ് പെയ്തുആങ്കു

ഏറ്റിയ കുരലിളി എൻറുഇരു നരമ്പിൻ

ഒപ്പക് കേട്കും ഉണർവിനൻ ആകിപ് 60

പണമൈ മുഴവിൻ കണ്ണെറി അറിന്തു

തണ്ണുമൈ മുതല്വൻ തൻനൊടു പൊരുന്തി

വണ്ണപ് പട്ടടൈ യാഴ്മേൽ വൈത്തുആങ്കു

ഇചൈയോൻ പാടിയ ഇചൈയിൻ ഇയറ്കൈ

വന്തതു വളർത്തു വരുവതു ഒറ്റി 65

ഇൻപുറ ഇയക്കി ഇചൈപട വൈത്തു

വാര നിലത്തൈക് കേടുഇൻറു വളർത്തുആങ്കു

ഈര നിലത്തിൻ എഴുത്തുഎഴുത്തു ആക

വഴുവിൻറു ഇചൈക്കും കുഴൽഓൻ താനും,

ഈർഏഴ് തൊടുത്ത ചെമ്മുറൈക് കേള്വിയിൻ 70

ഓർഏഴ് പാലൈ നിറുത്തൽ വേണ്ടി

വൻമൈയിറ് കിടന്ത താര പാകമും

മെൻമൈയിറ് കിടന്ത കുരലിൻ പാകമും

മെയ്ക്കിളൈ നരമ്പിറ് കൈക്കിളൈ കൊള്ളക്

കൈക്കിളൈ ഒഴിത്ത പാകമും പൊറ്പുടൈത് 75

തളരാത് താരം വിളരിക്കു ഈത്തുക്

കിളൈവഴിപ് പട്ടനൾ, ആങ്കേ കിളൈയും

തൻകിളൈ അഴിവുകണ്ടു അവള്വയിറ് ചേര

ഏനൈ മകളിരും കിളൈവഴിച് ചേര

ംേലതു ഉഴൈയിളി കീഴതു കൈക്കിളൈ 80

വമ്പുഉറു മരപിൻ ചെമ്പാലൈ ആയതു

ഇറുതി ആതി ആക ആങ്കുഅവൈ

പെറുമുറൈ വന്ത പെറ്റിയിൻ നീങ്കാതു

പടുമലൈ ചെവ്വഴി പകരരും പാലൈഎനക്

കുരൽകുരൽ ആകത് തറ്കിഴമൈ തിരിന്തപിൻ 85

മുൻനതൻ വകൈയേ മുറൈമൈയിൻ തിരിന്തുആങ്കു

ഇളിമുത ലാകിയ ഏർപടു കിഴമൈയും

കോടി വിളരി ംേറ്ചെം പാലൈഎന

നീടിക് കിടന്ത കേള്വിക് കിടക്കൈയിൻ

ഇണൈനരമ്പു ഉടൈയന അണൈവുറക് കൊണ്ടുആങ്കു 90

യാഴ്മേറ് പാലൈ ഇടമുറൈ മെലിയക്

കുഴൽമ്േറ് കോടി വലമുറൈ മെലിയ

വലിവും മെലിവും ചമനും എല്ലാം

പൊലിയക് കോത്ത പുലമൈ യോനുടൻ,

എണ്ണിയ നൂൽഓർ ഇയൽപിനിൻ വഴാഅതു 95

മണ്ണകം ഒരുവഴി വകുത്തനർ കൊണ്ടു

പുണ്ണിയ നെടുവരൈപ് പോകിയ നെടുങ്കഴൈക്

കണ്ണിടൈ ഒരുചാൺ വളർന്തതു കൊണ്ടു

നൂൽനെറി മരപിൻ അരങ്കം അളക്കും

കോലളവു ഇരുപത്തു നാല്വിരൽ ആക 100

എഴുകോൽ അകലത്തു എൺകോൽ നീളത്തു

ഒരുകോൽ ഉയരത്തു ഉറുപ്പിനതു ആകി

ഉത്തരപ് പലകൈയൊടു അരങ്കിൻ പലകൈ

വൈത്ത ഇടൈനിലം നാറ്കോൽ ആക

ഏറ്റ വായിൽ ഇരണ്ടുടൻ പൊലിയത് 105

തോറ്റിയ അരങ്കിൽ തൊഴുതനർ ഏത്തപ്

പൂതരൈ എഴുതി ംേൽനിലൈ വൈത്തുത്

തൂൺനിഴൽ പുറപ്പട മാണ്വിളക്കു എടുത്തുആങ്കു

ഒരുമുക എഴിനിയും പൊരുമുക എഴിനിയും

കരന്തുവരൽ എഴിനിയും പുരിന്തുടൻ വകുത്തുആങ്കു 110

ഓവിയ വിതാനത്തു ഉരൈപെറു നിത്തിലത്തു

മാലൈത് താമം വളൈയുടൻ നാറ്റി

വിരുന്തുപടക് കിടന്ത അരുന്തൊഴിൽ അരങ്കത്തുപ്

പേരിചൈ മൻനർ പെയർപ്പുറത്തു എടുത്ത

ചീരിയൽ വെൺകുടൈക് കാമ്പുനനി കൊണ്ടു 115

കണിടൈ നവമണി ഒഴുക്കി മണ്ണിയ

നാവലം പൊലമ്തകട്ടു ഇടൈനിലം പോക്കിക്

കാവൽ വെൺകുടൈ മൻനവൻ കോയിൽ

ഇന്തിര ചിറുവൻ ചയന്തൻ ആകെന

വന്തനൈ ചെയ്തു വഴിപടു തലൈക്കോൽ 120

പുണ്ണിയ നൻനീർ പൊറ്കുടത്തു ഏന്തി

മണ്ണിയ പിൻനർ മാലൈ അണിന്തു

നലമ്തരു നാളാൽ പൊലമ്പൂൺ ഓടൈ

അരചുഉവാത് തടക്കൈയിൽ പരചിനർ കൊണ്ടു

മുരചുഎഴുന്തു ഇയമ്പപ് പലിയം ആർപ്പ 125

അരൈചൊടു പട്ട ഐമ്പെരുങ് കുഴുവും

തേർവലം ചെയ്തു കവികൈക് കൊടുപ്പ

ഊർവലം ചെയ്തു പുകുന്തുമുൻ വൈത്തുആങ്കു,

ഇയൽപിനിൻ വഴാഅ ഇരുക്കൈ മുറൈമൈയിൻ

കുയിലുവ മാക്കൾ നെറിപ്പട നിറ്പ, 130

വലക്കാൽ മുൻമിതിത്തു ഏറി അരങ്കത്തു

വലത്തൂൺ ചേർതൽ വഴക്കുഎനപ് പൊരുന്തി

ഇന്നെറി വകൈയാൽ ഇടത്തൂൺ ചേർന്ത

തൊൽനെറി ഇയറ്കൈത് തോരിയ മകളിരും

ചീരിയൽ പൊലിയ നീരല നീങ്ക 135

വാരം ഇരണ്ടും വരിചൈയിൽ പാടപ്

പാടിയ വാരത്തു ഈറ്റിൽനിൻറു ഇചൈക്കും

കൂടിയ കുയിലുവക് കരുവികൾ എല്ലാം

കുഴല്വഴി നിൻറതു യാഴേ, യാഴ്വഴിത്

തണ്ണുമൈ നിൻറതു തകവേ, തണ്ണുമൈപ് 140

പിൻവഴി നിൻറതു മുഴവേ, മുഴവൊടു

കൂടിനിൻറു ഇചൈത്തതു ആമൻ തിരികൈ

ആമൻ തിരികൈയൊടു അന്തരം ഇൻറിക്

കൊട്ടുഇരണ്ടു ഉടൈയതുഓർ മണ്ടിലം ആകക്

കട്ടിയ മണ്ടിലം പതിനൊൻറു പോക്കി 145

വന്ത മുറൈയിൻ വഴിമുറൈ വഴാമൽ

അന്തരക് കൊട്ടുടൻ അടങ്കിയ പിൻനർ,

മീത്തിറം പടാമൈ വക്കാണം വകുത്തുപ്

പാറ്പട നിൻറ പാലൈപ് പണ്മേൽ

നാൻകിൻ ഒരീഇയ നൻകനം അറിന്തു 150

മൂൻറുഅളന്തു ഒൻറു കൊട്ടി അതനൈ

ഐന്തുമൺ ടിലത്താൽ കൂടൈ പോക്കി

വന്തവാ രമ്വഴി മയങ്കിയ പിൻറൈ,

ആറും നാലും അമ്മുറൈ പോക്കിക്

കൂറിയ ഐന്തിൻ കൊൾകൈ പോലപ് 155

പിൻനൈയും അമ്മുറൈ പേരിയ പിൻറൈ,

പൊനിയൽ പൂങ്കൊടി പുരിന്തുടൻ വകുത്തെന

നാട്ടിയ നൻനൂൽ നൻകുകടൈപ് പിടിത്തുക്

കാട്ടിനൾ ആതലിൻ, കാവൽ വേന്തൻ

ഇലൈപ്പൂങ് കോതൈ ഇയൽപിനിൽ വഴാമൈത് 160

തലൈക്കോൽ എയ്തിത് തലൈഅരങ്കു ഏറി

വിതിമുറൈക് കൊൾകൈയിൻ ആയിരത്തു എൺകഴഞ്ചു

ഒരുമുറൈ യാകപ് പെറ്റനൾ അതുവേ

നൂറുപത്തു അടുക്കി എട്ടുക്കടൈ നിറുത്ത

വീറുഉയർ പചുമ്പൊൻ പെറുവതുഇം മാലൈ, 165

മാലൈ വാങ്കുനർ ചാലുമ്നം കൊടിക്കുഎന

മാനമർ ൻഓക്കിഓർ കൂനികൈക് കൊടുത്തു

നകര നമ്പിയർ തിരിതരു മറുകിൽ

പകർവനർ പോല്വതോർ പാൻമൈയിൻ നിറുത്ത,

മാമലർ നെടുങ്കൺ മാതവി മാലൈ 170

കോവലൻ വാങ്കിക് കൂനി തൻനൊടു

മണമനൈ പുക്കു മാതവി തൻനൊടു

അണൈവുറു വൈകലിൻ അയർന്തനൻ മയങ്കി

വിടുതൽ അറിയാ വിരുപ്പിനൻ ആയിനൻ.

വടുനീങ്കു ചിറപ്പിൻതൻ മനൈയകം മറന്തുഎൻ. 175

(വെൺപാ)

എണ്ണും എഴുത്തും ഇയലൈന്തും പൺനാൻകും

പണ്ണിൻറ കൂത്തുപ് പതിനൊൻറും - മണ്ണിൻമ്േൽ

പോക്കിനാൾ പൂമ്പുകാർപ് പൊറ്റൊടി മാതവിതൻ

വാക്കിനാൽ ആടരങ്കിൽ വന്തു.

Share:- Facebook