02

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:18 and updated at 03 Nov 2011 13:18

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

മനൈയറമ്പടുത്ത കാതൈ

(നിലൈമണ്ടില ആചിരിയപ്പാ)

ഉരൈചാൽ ചിറപ്പിൻ അരൈചുവിഴൈ തിരുവിൻ

പരതർ മലിന്ത പയമ്കെഴു മാനകർ

മുഴങ്കുകടൽ ഞാലം മുഴുവതും വരിനും

വഴങ്കത് തവാഅ വളത്തതു ആകി

അരുമ്പൊരുൾ തരുഉം വിരുന്തിൻ തേഎം 5

ഒരുങ്കുതൊക് കൻന ഉടൈപ്പെരും പണ്ടം

കലത്തിനും കാലിനും തരുവനർ ഈട്ടക്

കുലത്തിറ് കുൻറാക് കൊഴുങ്കുടിച് ചെല്വർ

അത്തകു തിരുവിൻ അരുന്തവം മുടിത്തോർ

ഉത്തര കുരുവിൻ ഒപ്പത് തോൻറിയ 10

കയമലർക് കണ്ണിയും കാതൽ കൊഴുനനും

മയൻവിതിത് തൻന മണിക്കാൽ അമളിമിചൈ

നെടുനിലൈ മാടത്തു ഇടൈനിലത്തു ഇരുന്തുഴിക്

കഴുനീർ ആമ്പൽ മുഴുനെറിക് കുവളൈ

അരുമ്പുപൊതി അവിഴ്ന്ത ചുരുമ്പുഇമിർ താമരൈ 15

വയറ്പൂ വാചം അളൈഇ അയറ്പൂ

ംേതകു താഴൈ വിരിയല്വെൺ തോട്ടുക്

കോതൈ മാതവി ചൺപകപ് പൊതുമ്പർത്

താതുതേർന്തു ഉണ്ടു മാതർവാൾ മുകത്തുപ്

പുരികുഴൽ അളകത്തുപ് പുകൽഏക് കറ്റുത് 20

തിരിതരു ചുരുമ്പൊടു ചെവ്വി പാർത്തു

മാലൈത് താമത്തു മണിനിരൈത്തു വകുത്ത

കോലച് ചാളരക് കുറുങ്കൺ നുഴൈന്തു

വണ്ടൊടു പുക്ക മണവായ്ത് തെൻറൽ

കണ്ടു മകിഴ്വുഎയ്തിക് കാതലിൽ ചിറന്തു, 25

വിരൈമലർ വാളിയൊടു വേനില്വീറ് റിരുക്കും

നിരൈനിലൈ മാടത്തു അരമിയം ഏറി,

ചുരുമ്പുഉണക് കിടന്ത നറുമ്പൂഞ് ചേക്കൈക്

കരുമ്പും വല്ലിയും പെരുന്തോൾ എഴുതി

മുതിർക്കടൽ ഞാലം മുഴുവതും വിളക്കും 30

കതിരൊരുങ് കിരുന്ത കാട്ചി പോല,

വണ്ടുവായ് തിറപ്പ നെടുനിലാ വിരിന്ത

വെൺതോട്ടു മല്ലികൈ വിരിയൽ മാലൈയൊടു

കഴുനീർപ് പിണൈയൽ മുഴുനെറി പിറഴത്

താരും മാലൈയും മയങ്കിക് കൈയറ്റുത് 35

തീരാക് കാതലിൻ തിരുമുകം ൻഓക്കിക്

കോവലൻ കൂറുംോർ കുറിയാക് കട്ടുരൈ

കുഴവിത് തിങ്കൾ ഇമൈയവർ ഏത്ത

അഴകൊടു മുടിത്ത അരുമൈത്തു ആയിനും

ഉരിതിൻ നിൻനോടു ഉടൻപിറപ്പു ഉണ്മൈയിൻ 40

പെരിയോൻ തരുക തിരുനുതൽ ആകെന,

അടൈയാർ മുനൈയകത്തു അമർമ്േം പടുനർക്കുപ്

പടൈവഴങ് കുവതുഓർ പൺപുണ്ടു ആകലിൻ

ഉരുവി ലാളൻ ഒരുപെരുങ് കരുപ്പുവിൽ

ഇരുകരും പുരുവ മാക ഈക്ക, 45

മൂവാ മരുന്തിൻ മുൻനർത് തോൻറലിൻ

തേവർ കോമാൻ തെയ്വക് കാവൽ

പടൈനിനക്കു അളിക്കഅതൻ ഇടൈനിനക്കു ഇടൈയെന,

അറുമുക ഒരുവനോർ പെറുമുറൈ ഇൻറിയും

ഇറുമുറൈ കാണും ഇയൽപിനിൻ അൻറേ 50

അമ്ചുടർ നെടുവേൽ ഒൻറുനിൻ മുകത്തുച്

ചെങ്കടൈ മഴൈക്കൺ ഇരണ്ടാ ഈത്തതു?

മാഇരും പീലി മണിനിറ മഞ്ഞൈനിൻ

ചായറ്കു ഇടൈന്തു തൺകാൻ അടൈയവും,

അൻനം നൽനുതൽ മെൽനടൈക്കു അഴിന്തു 55

നൽനീർപ് പണ്ണൈ നനിമലർച് ചെറിയവും,

അളിയ താംേ ചിറുപചുങ് കിളിയേ.

കുഴലും യാഴും അമിഴ്തും കുഴൈത്തനിൻ

മഴലൈക് കിളവിക്കു വരുന്തിന വാകിയും

മടനടൈ മാതുനിൻ മലർക്കൈയിൻ നീങ്കാതു 60

ഉടനുറൈവു മരീഇ ഒരുവാ ആയിന,

നറുമലർക് കോതൈ.നിൻ നലമ്പാ രാട്ടുനർ

മറുഇൽ മങ്കല അണിയേ അൻറിയും

പിറിതുഅണി അണിയപ് പെറ്റതൈ എവൻകൊൽ?

പലിരുങ് കൂന്തൽ ചിൻമലർ അൻറിയും 65

എലവിഴ് മാലൈയൊടു എനുറ് റനർകൊൽ?

നാനം നലകിൽ നറുമ്പുകൈ അൻറിയും

മാൻമതച് ചാന്തൊടു വന്തതൈ എവൻകൊൽ?

തിരുമുലൈത് തടത്തിടൈത് തൊയ്യിൽ അൻറിയും

ഒരുകാഴ് മുത്തമൊടു ഉറ്റതൈ എവൻകൊൽ? 70

തിങ്കൾമുത്തു അരുമ്പവും ചിറുകുഇടൈ വരുന്തവും

ഇങ്കുഇവൈ അണിന്തനർ എനുറ് റനർക്കൊൽ?

മാചറു പൊൻനേ. വലമ്പുരി മുത്തേ.

കാചറു വിരൈയേ. കരുമ്പേ. തേനേ.

അരുമ്പെറൽ പാവായ്. ആരുയിർ മരുന്തേ. 75

പെരുങ്കുടി വാണികൻ പെരുമട മകൾഏ.

മലൈയിടൈപ് പിറവാ മണിയേ എൻകോ?

അലൈയിടൈപ് പിറവാ അമിഴ്തേ എൻകോ?

യാഴിടൈപ് പിറവാ ഇചൈയേ എൻകോ?

താഴിരുങ് കൂന്തൽ തൈയാൽ നിൻനൈഎൻറു 80

ഉലവാക് കട്ടുരൈ പലപാ രാട്ടിത്

തയങ്കുഇണർക് കോതൈ തൻനൊടു തരുക്കി

മയങ്കുഇണർത് താർഓൻ മകിഴ്ന്തുചെൽ വുഴിനാൾ,

വാരൊലി കൂന്തലൈപ് പേരിയൽ കിഴത്തി

മറുപ്പുഅരുങ് കേണ്മൈയൊടു അറപ്പരി ചാരമും 85

വിരുന്തു പുറന്തരുഉം പെരുന്തൺ വാഴ്ക്കൈയും

വേറുപടു തിരുവിൻ വീറുപെറക് കാണ

ഉരിമൈച് ചുറ്റമൊടു ഒരുതനി പുണർക്ക

യാണ്ടുചില കഴിന്തന ഇറ്പെരുങ് കിഴമൈയിൻ

കാൺതകു ചിറപ്പിൻ കണ്ണകി തനക്കുഎൻ. 90

(വെൺപാ)

തൂമപ് പണികളൊൻറിത് തോയ്ന്താൽ എനാരുവാർ

കാമർ മനൈവിയെനക് കൈകലന്തു - നാമം

തൊലൈയാത ഇൻപമെലാം തുൻനിനാർ മണ്മേൽ

നിലൈയാമൈ കണ്ടവർപ്പോൽ നിൻറു.

Share:- Facebook