01

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 13:09 and updated at 03 Nov 2011 13:09

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

മങ്കല വാഴ്ത്തുപ് പാടൽ

(ചിന്തിയൽ വെൺപാക്കൾ)

തിങ്കളൈപ് പോറ്റുതും തിങ്കളൈപ് പോറ്റുതും

കൊങ്കലർത്താർച് ചെൻനി കുളിർവെൺ കുടൈപോൻറിവ്

വങ്കൺ ഉലകുഅളിത്ത ലാൻ.

ഞായിറു പോറ്റുതും ഞായിറു പോറ്റുതും

കാവിരി നാടൻ തികിരിപോൽ പൊറ്കോട്ടു 5

ംേരു വലമ്തിരി തലാൻ.

മാമഴൈ പോറ്റുതും മാമഴൈ പോറ്റുതും

നാമനീർ വേലി ഉലകിറ്കു അവനളിപോൽ

ംേനിൻറു താഞ്ചുരത്ത ലാൻ.

പൂമ്പുകാർ പോറ്റുതും പൂമ്പുകാർ പോറ്റുതും 10

വീങ്കുനീർ വേലി ഉലകിറ്കു അവൻകുലത്തൊടു

ഓങ്കിപ് പരന്തുഒഴുക ലാൻ.

(മയങ്കിചൈക് കൊച്ചകക് കലിപ്പാ)

ആങ്കു,

പൊതിയിൽ ആയിനും ഇമയം ആയിനും

പതിഎഴു അറിയാപ് പഴങ്കുടി കെഴീഇയ 15

പൊതുഅറു ചിറപ്പിൻ പുകാർഏ ആയിനും

നടുക്കിൻറി നിലൈഇയ എൻപതു അല്ലതൈ

ഒടുക്കം കൂറാർ ഉയർന്തോർ ഉണ്മൈയിൻ

മുടിത്ത കേള്വി മുഴുതുണർൻ തോർഏ.

അതനാൽ, 20

നാകനീൾ നകരൊടു നാകനാടു അതനൊടു

പോകമ്നീൾ പുകഴ്മൻനും പുകാർനകർ അതുതൻനിൽ

മാകവാൻ നികർവൺകൈ മാനായ്കൻ കുലക്കൊമ്പർ

ഈകൈവാൻ കൊടിയൻനാൾ ഈരാറുആണ്ടു അകവൈയാൾ,

അവളുന്താൻ, 25

പോതിലാർ തിരുവിനാൾ പുകഴുടൈ വടിവെൻറും

തീതിലാ വടമീനിൻ തിറമിവൾ തിറമെൻറും

മാതരാർ തൊഴുതുഏത്ത വയങ്കിയ പെരുങ്കുണത്തുക്

കാതലാൾ പെയർമൻനും കണ്ണകിഎൻ പാൾമൻനോ,

ആങ്കു, 30

പെരുനിലം മുഴുതാളും പെരുമകൻ തലൈവൈത്ത

ഒരുതനിക് കുടികളൊടു ഉയർന്തോങ്കു ചെല്വത്താൻ

വരുനിതി പിറർക്കുആർത്തും മാചാത്തു വാനെൻപാൻ

ഇരുനിതിക് കിഴവൻമകൻ ഈരെട്ടുആണ്ടു അകവൈയാൻ,

അവനുന്താൻ, 35

മൺതേയ്ത്ത പുകഴിനാൻ മതിമുക മടവാർതം

പൺതേയ്ത്ത മൊഴിയിനാർ ആയത്തുപ് പാരാട്ടിക്

കണ്ടുഏത്തും ചെവ്വേളെൻറു ഇചൈപോക്കിക് കാതലാൽ

കൊണ്ടുഏത്തും കിഴമൈയാൻ കോവലനെൻ പാൻമൻനോ.

അവരൈ, 40

ഇരുപെരുങ് കുരവരും ഒരുപെരു നാളാൽ

മണഅണി കാണ മകിഴ്ന്തനർ, മകിഴ്ന്തുഴി

യാനൈ എരുത്തത്തു അണിഇഴൈയാർ ംേലിരീഇ

മാനകർക്കു ഈന്താർ മണം.

അവ്വഴി, 45

മുരചുഇയമ്പിന, മുരുകുഅതിർന്തന,

മുറൈഎഴുന്തന പണിലം,വെൺകുടൈ

അരചുഎഴുന്തതൊർ പടിഎഴുന്തന,

അകലുൾമങ്കല അണിഎഴുന്തതു.

മാലൈതാഴ് ചെൻനി വയിരമണിത് തൂണകത്തു

നീല വിതാനത്തു നിത്തിലപ്പൂം പന്തർക്കീഴ്

വാനൂർ മതിയം ചകടുഅണൈയ വാനത്തുച് 50

ചാലി ഒരുമീൻ തകൈയാളൈക് കോവലൻ

മാമുതു പാർപ്പാൻ മറൈവഴി കാട്ടിടത്

തീവലം ചെയ്വതു കാൺപാർക്കൺ ൻഓൻപുഎൻനൈ.

വിരൈയിനർ മലരിനർ വിളങ്കു ംേനിയർ

ഉരൈയിനർ പാട്ടിനർ ഒചിന്ത ൻഓക്കിനർ 55

ചാന്തിനർ പുകൈയിനർ തയങ്കു കോതൈയർ

ഏന്തുഇള മുലൈയിനർ ഇടിത്ത ചുണ്ണത്തർ

വിളക്കിനർ കലത്തിനർ വിരിത്ത പാലികൈ

മുളൈക്കുട നിരൈയിനർ മുകിഴ്ത്ത മൂരലർ

പോതൊടു വിരികൂന്തൽ പൊലൻനറുങ് കൊടിഅൻനാർ 60

കാതലറ് പിരിയാമൽ കവവുക്കൈ ഞെകിഴാമൽ

തീതുഅറുക എനഏത്തിച് ചിൻമലർ കൊടുതൂവി

അങ്കൺ ഉലകിൻ അരുന്തതി അൻനാളൈ

മങ്കല നലമളി ഏറ്റിനാർ, തങ്കിയ

ഇപ്പാൽ ഇമയത്തു ഇരുത്തിയ വാള്വേങ്കൈ 65

ഉപ്പാലൈപ് പൊൻകോട്ടു ഉഴൈയതാ എപ്പാലും

ചെരുമികു ചിനവേൽ ചെമ്പിയൻ

ഒരുതനി ആഴി ഉരുട്ടുവോൻ എനവേ.

Share:- Facebook