00

Created by Jijith Nadumuri at 03 Nov 2011 12:58 and updated at 03 Nov 2011 13:06

SILAPPATIKARAM MALAYALAM TRANSLITERATION
(This is not a translation but Tamil Original Rendered in Malayalam)

പതികം

(ഇണൈക്കുറൾ ആചിരിയപ്പാ)

കുണവായിൽ കോട്ടത്തു അരചുതുറന്തു ഇരുന്ത

കുടക്കോച് ചേരൽ ഇളങ്കോ വടികട്കുക്

കുൻറക് കുറവർ ഒരുങ്കുടൻ കൂടിപ്

പൊലമ്പൂ വേങ്കൈ നലങ്കിളർ കൊഴുനിഴൽ

ഒരുമുലൈ ഇഴന്താൾഓർ തിരുമാ പത്തിനിക്കു (5)

അമരർക്കു അരചൻ തമർവന്തു ഈണ്ടിഅവൾ

കാതൽ കൊഴുനനൈക് കാട്ടി അവളൊടുഎം

കട്പുലം കാണ വിൺപുലം പോയതു

ഇറുമ്പൂതു പോലുമഃതു അറിന്തരുൾ നീയെന,

അവനുഴൈ ഇരുന്ത തൺതമിഴ്ച് ചാത്തൻ (10)

യാനറി കുവനതു പട്ടതുഎൻ റുരൈപ്പോൻ:

ആരങ് കണ്ണിച് ചോഴൻ മൂതൂർപ്

പേരാച് ചിറപ്പിൻ പുകാർനക രത്തുക്

കോവലൻ എൻപാനോർ വാണികൻ അവ്വൂർ

നാടകം ഏത്തും നാടകക് കണികൈയൊടു (15)

ആടിയ കൊൾകൈയിൻ അരുമ്പൊരുൾ കേടുറക്

കണ്ണകി എൻപാൾ മനൈവി അവൾകാൽ

പണ്ണമൈ ചിലമ്പു പകർതൽ വേണ്ടിപ്

പാടൽചാൽ ചിറപ്പിറ് പാണ്ടിയൻ പെരുഞ്ചീർ

മാട മതുരൈ പുകുന്തനൻ, അതുകൊണ്ടു (20)

മൻപെരും പീടികൈ മറുകിറ് ചെല്വോൻ

പൊൻചെയ് കൊല്ലൻ തൻകൈക് കാട്ടക്

കോപ്പെരുൻ തേവിക്കു അല്ലതൈ ഇച്ചിലമ്പു

യാപ്പുറവു ഇല്ലൈഈങ്കു ഇരുക്കയെൻറു ഏകിപ്

പണ്ടുതാൻ കൊണ്ട ചില്ലരിച് ചിലമ്പിനൈക് (25)

കണ്ടനൻ പിറനോർ കള്വൻ കൈയെന,

വിനൈവിളൈ കാലം ആതലിൻ യാവതും

ചിനൈയലർ വേമ്പൻ തേരാ നാകിക്

കൻറിയ കാവലർക് കൂഉയക് കള്വനൈക്

കൊൻറുഅച് ചിലമ്പു കൊണർക ഈങ്കെനക് (30)

കൊലൈക്കളപ് പട്ട കോവലൻ മനൈവി

നിലൈക്കളം കാണാൾ നെടുങ്കൺ നീരുകുത്തുപ്

പത്തിനി യാകലിൻ പാണ്ടിയൻ കേടുറ

മുത്താര മാർപിൻ മുലൈമുകൻ തിരുകി

നിലൈകെഴു കൂടൽ നീളെരി ഊട്ടിയ (35)

പലർപുകഴ് പത്തിനി യാകും ഇവളെന,

വിനൈവിളൈ കാലം എൻറീർ യാതുഅവർ

വിനൈവിളൈവു എൻന, വിറൽഓയ് കേട്ടി

അതിരാച് ചിറപ്പിൻ മതുരൈ മൂതൂർക്

കൊൻറൈയഞ് ചടൈമുടി മൻറപ് പൊതിയിലിൽ (40)

വെള്ളിയം പലത്തു നള്ളിരുട് കിടന്തേൻ

ആരഞർ ഉറ്റ വീരപത് തിനിമുൻ

മതുരൈമാ തെയ്വം വന്തു തോൻറിക്

കൊതിയഴൽ ചീറ്റം കൊങ്കൈയിൻ വിളൈത്തോയ്

മുതിർവിനൈ നുങ്കട്കു മുടിന്തതു ആകലിൻ (45)

മുന്തൈപ് പിറപ്പിൽ പൈന്തൊടി കണവനൊടു

ചിങ്കാ വൺപുകഴ്ച് ചിങ്ക പുരത്തുച്

ചങ്കമൻ എൻനും വാണികൻ മനൈവി

ഇട്ട ചാപം കട്ടിയതു ആകലിൻ

വാരൊലി കൂന്തൽനിൻ മണമകൻ തൻനൈ (50)

ഈർഏഴ് നാളകത്തു എല്ലൈ നീങ്കി

വാനോർ തങ്കൾ വടിവിൻ അല്ലതൈ

ഈനോർ വടിവിൽ കാണ്ടൽ ഇലെനക്

കോട്ടമിൽ കട്ടുരൈ കേട്ടനൻ യാനെന,

അരൈചിയൽ പിഴൈത്തോർക്കു അറമ്കൂറ്റു ആവതൂഉം (55)

ഉരൈചാൽ പത്തിനിക്കു ഉയർന്തോർ ഏത്തലും

ഊഴ്വിനൈ ഉരുത്തുവന്തു ഊട്ടും എൻപതൂഉം

ചൂഴ്വിനൈച് ചിലമ്പു കാരണ മാകച്

ചിലപ്പതി കാരം എൻനും പെയരാൽ

നാട്ടുതും യാംോർ പാട്ടുടൈച് ചെയ്യുളെന, (60)

മുടികെഴു വേന്തർ മൂവർക്കും ഉരിയതു

അടികൾ നീർഏ അരുളുകെൻ റാർക്കുഅവർ,

മങ്കല വാഴ്ത്തുപ് പാടലും, കുരവർ

മനൈയറം പടുത്ത കാതൈയും, നടമ്നവിൽ

മങ്കൈ മാതവി അരങ്കേറ്റു കാതൈയും, (65)

അന്തി മാലൈച് ചിറപ്പുചെയ് കാതൈയും,

ഇന്തിര വിഴവൂർ എടുത്ത കാതൈയും,

കടലാടു കാതൈയും,

മടലവിഴ് കാനല്വരിയും, വേനില്വൻ തിറുത്തെന

മാതവി ഇരങ്കിയ കാതൈയും, തീതുടൈക് (70)

കനാത്തിറം ഉരൈത്ത കാതൈയും, വിനാത്തിറത്തു

നാടുകാൺ കാതൈയും, കാടുകാൺ കാതൈയും,

വേട്ടുവർ വരിയും, തോട്ടലർ കോതൈയൊടു

പുറഞ്ചേരി ഇറുത്ത കാതൈയും, കറങ്കുഇചൈ

ഊർക്കാൺ കാതൈയും, ചീർചാൽ നങ്കൈ (75)

അടൈക്കലക് കാതൈയും, കൊലൈക്കളക് കാതൈയും,

ആയ്ച്ചിയർ കുരവൈയും, തീത്തിറം കേട്ട

തുൻപ മാലൈയും, നൺപകൽ നടുങ്കിയ

ഊർചൂഴ് വരിയും, ചീർചാൽ വേന്തനൊടു

വഴക്കുരൈ കാതൈയും, വഞ്ചിന മാലൈയും, (80)

അഴൽപടു കാതൈയും, അരുന്തെയ്വം തോൻറിക്

കട്ടുരൈ കാതൈയും, മട്ടലർ കോതൈയർ

കുൻറക് കുരവൈയും, എൻറുഇവൈ അനൈത്തുടൻ

കാട്ചി, കാൽകോൾ, നീർപ്പടൈ, നടുകൽ,

വാഴ്ത്തു, വരന്തരു കാതൈയൊടു (85)

ഇവ്വാ റൈന്തും

ഉരൈയിടൈ ഇട്ട പാട്ടുടൈച് ചെയ്യുൾ

ഉരൈചാൽ അടികൾ അരുള മതുരൈക്

കൂല വാണികൻ ചാത്തൻ കേട്ടനൻ,

ഇതു, പാല്വകൈ തെരിന്ത പതികത്തിൻ മരപെൻ. (90)

Share:- Facebook