Chandogya Upanishad Nouns Frequency Wise

Created by Jijith Nadumuri at 14 Oct 2011 08:35 and updated at 20 Oct 2011 09:23

The table shown below contains the nouns found in Chandogya Upanishad arranged in descending order by their frequency of occurrence. The most frequent noun is Brahman. This is a characteristic of all the Upanishads as they describe the Vedantic concept of Brahman the Supreme Reality which is formless but appear as different entities like God (Eshvara), Universe (Jagat) and the Observer (Jeeva). Saman comes as the 2nd rank noun in Chandogya Upainishad since this Upanishad forms part of the Brahmana portion of the Sama Veda. The noun signatures of the nouns in the 8 chapters in Chandogya Upanishad too is shown.

Rank Freq Noun Signature
1 94 Brahman 0 3 24 29 2 1 15 20
2 77 Saman 25 50 0 2 0 0 0 0
3 60 Atman 0 0 2 2 19 9 4 24
4 60 Prana 18 3 6 6 12 10 4 1
5 59 Udgitha 39 20 0 0 0 0 0 0
6 45 Water 4 2 3 4 3 18 8 3
7 40 Devas 9 2 11 4 3 0 5 6
8 35 Earth 4 4 7 3 4 5 6 2
9 30 Heaven 4 5 7 4 2 0 6 2
10 30 Prajapati 3 6 1 2 1 0 0 17
11 28 Akasa 1 0 4 2 5 0 8 8
12 23 Aum 14 2 1 1 1 1 1 2
13 23 Pratihara 3 20 0 0 0 0 0 0
14 23 Rik 18 0 2 2 1 0 0 0
15 22 Prastava 3 19 0 0 0 0 0 0
16 20 Nidhana 0 20 0 0 0 0 0 0
17 18 Sama 11 0 3 0 0 0 4 0
18 18 Vaisvanara 0 0 0 0 18 0 0 0
19 15 Agni 0 7 4 2 0 1 1 0
20 15 Indra 0 3 2 0 0 0 0 10
21 15 Svetaketu 0 0 0 0 1 14 0 0
22 15 Veda 1 1 8 0 0 0 4 1
23 15 Vedas 3 1 2 2 0 3 4 0
24 14 Mantra 0 3 0 3 8 0 0 0
25 13 Svaha 0 3 0 3 7 0 0 0
26 12 Cows 0 2 0 7 0 2 1 0
27 12 Himkara 0 12 0 0 0 0 0 0
28 12 Satyakama 0 0 0 11 1 0 0 0
29 11 Pranas 2 0 7 0 1 0 1 0
30 10 Asuras 7 0 0 0 0 0 0 3
31 10 Gautama 0 0 0 2 8 0 0 0
32 9 Adityas 0 4 5 0 0 0 0 0
33 9 Brahmacharin 0 0 0 8 0 1 0 0
34 9 Gold 0 0 1 4 1 1 0 2
35 9 Samans 1 3 2 2 0 1 0 0
36 9 Sun 0 2 7 0 0 0 0 0
37 9 Vayu 0 4 2 2 1 0 0 0
38 9 Yajus 3 0 2 3 0 1 0 0
39 8 Chariot 0 0 1 5 1 0 0 1
40 8 Dalbhya 8 0 0 0 0 0 0 0
41 8 Raikva 0 0 0 8 0 0 0 0
42 8 Rudras 0 3 5 0 0 0 0 0
43 8 Speech 3 0 1 1 2 0 1 0
44 8 Usasti 8 0 0 0 0 0 0 0
45 8 Vasus 0 3 5 0 0 0 0 0
46 8 Yajur 1 0 3 0 0 0 4 0
47 7 Brahmana 0 0 0 1 2 1 3 0
48 7 Janasruti 0 0 0 7 0 0 0 0
49 7 Kingdom 0 1 5 0 1 0 0 0
50 7 Rig 1 0 2 0 0 0 4 0
51 7 Soma 0 1 2 0 4 0 0 0
52 7 Waters 0 2 5 0 0 0 0 0
53 6 Brahmacharya 0 0 1 0 0 0 0 5
54 6 Food 3 0 0 0 0 1 2 0
55 6 Gayatri 0 0 6 0 0 0 0 0
56 6 Itihasa 0 0 2 0 0 0 4 0
57 6 Pranava 2 0 4 0 0 0 0 0
58 6 Purana 0 0 2 0 0 0 4 0
59 6 Stotra 4 1 1 0 0 0 0 0
60 6 Uddalaka 0 0 1 0 4 1 0 0
61 6 Udgatir 5 0 0 1 0 0 0 0
62 5 Bhuh 0 1 2 2 0 0 0 0
63 5 Bhuvah 0 1 2 2 0 0 0 0
64 5 Brahmanas 1 1 0 0 2 0 0 1
65 5 City 0 0 0 0 0 0 0 5
66 5 Death 1 4 0 0 0 0 0 0
67 5 Horses 0 2 0 0 0 2 1 0
68 5 Jabala 0 0 0 4 1 0 0 0
69 5 Pautrayana 0 0 0 5 0 0 0 0
70 5 Pravahana 4 0 0 0 1 0 0 0
71 5 Riks 0 0 1 3 0 1 0 0
72 5 Silaka 5 0 0 0 0 0 0 0
73 5 Svah 0 1 2 2 0 0 0 0
74 5 Visvadevas 1 4 0 0 0 0 0 0
75 5 Vyana 2 0 1 0 2 0 0 0
76 4 Agnihotra 0 0 0 0 4 0 0 0
77 4 Ahavaniya 0 1 0 2 1 0 0 0
78 4 Apana 1 0 1 0 2 0 0 0
79 4 Arteries 0 0 0 0 0 0 0 4
80 4 Aruni 0 0 1 0 1 2 0 0
81 4 Garhapatya 0 1 0 2 1 0 0 0
82 4 Mules 0 0 0 3 1 0 0 0
83 4 Person 2 0 1 0 0 0 0 1
84 4 Salavatya 4 0 0 0 0 0 0 0
85 4 Sanatkumara 0 0 0 0 0 0 4 0
86 4 Svara 4 0 0 0 0 0 0 0
87 4 Varuna 1 1 2 0 0 0 0 0
88 4 Vedic 1 0 0 0 2 1 0 0
89 4 Village 2 0 0 1 0 1 0 0
90 3 Adi 0 3 0 0 0 0 0 0
91 3 Aruna 0 0 0 0 2 1 0 0
92 3 Asaman 0 3 0 0 0 0 0 0
93 3 Atharvana 0 0 0 0 0 0 3 0
94 3 Baka 3 0 0 0 0 0 0 0
95 3 Caikitayana 3 0 0 0 0 0 0 0
96 3 Forest 0 1 0 1 1 0 0 0
97 3 Kapeya 0 0 0 3 0 0 0 0
98 3 Krita 0 0 0 3 0 0 0 0
99 3 Madgu 0 0 0 3 0 0 0 0
100 3 Mantras 0 0 2 0 0 0 1 0
101 3 Maruts 0 0 3 0 0 0 0 0
102 3 Mind 0 0 1 1 0 0 1 0
103 3 Narada 0 0 0 0 0 0 3 0
104 3 Parjanya 0 0 1 0 2 0 0 0
105 3 People 1 0 0 1 0 0 1 0
106 3 Prastotir 3 0 0 0 0 0 0 0
107 3 Sadhyas 0 0 3 0 0 0 0 0
108 3 Salutation 0 3 0 0 0 0 0 0
109 3 Samana 0 0 1 0 2 0 0 0
110 3 Sparsa 0 3 0 0 0 0 0 0
111 3 Stobha 3 0 0 0 0 0 0 0
112 3 Udana 0 0 1 0 2 0 0 0
113 3 Upadrava 0 3 0 0 0 0 0 0
114 3 Upakosala 0 0 0 3 0 0 0 0
115 3 Villages 0 0 0 1 1 0 0 1
116 3 Virat 1 1 0 1 0 0 0 0
117 3 Virochana 0 0 0 0 0 0 0 3
118 2 Abhipratarin 0 0 0 2 0 0 0 0
119 2 Angirasa 1 0 1 0 0 0 0 0
120 2 Anvaharyapacana 0 0 0 1 1 0 0 0
121 2 Ara 0 0 0 0 0 0 0 2
122 2 Atharva 0 0 2 0 0 0 0 0
123 2 Banyan 0 0 0 0 0 2 0 0
124 2 Bhallaksa 0 0 0 2 0 0 0 0
125 2 Brahma 0 0 0 0 0 0 0 2
126 2 Brihaspati 1 1 0 0 0 0 0 0
127 2 Brihat 0 2 0 0 0 0 0 0
128 2 Budila 0 0 0 0 2 0 0 0
129 2 Chandala 0 0 0 0 2 0 0 0
130 2 Deva 1 0 0 1 0 0 0 0
131 2 Elephant 2 0 0 0 0 0 0 0
132 2 Gandhara 0 0 0 0 0 2 0 0
133 2 Gayatra 0 2 0 0 0 0 0 0
134 2 Glava 2 0 0 0 0 0 0 0
135 2 Honey 0 0 2 0 0 0 0 0
136 2 Horse 0 0 0 0 1 0 0 1
137 2 Indradyumna 0 0 0 0 2 0 0 0
138 2 Intelligence 0 0 0 0 0 0 2 0
139 2 Jaivali 2 0 0 0 0 0 0 0
140 2 Jana 0 0 0 0 2 0 0 0
141 2 Jivala 1 0 0 0 1 0 0 0
142 2 Kausitaki 2 0 0 0 0 0 0 0
143 2 Kha 0 0 0 2 0 0 0 0
144 2 Kshatriya 0 0 0 0 2 0 0 0
145 2 Kshatriyas 0 0 0 0 1 0 0 1
146 2 Lord 1 0 0 0 0 0 0 1
147 2 Maitreya 2 0 0 0 0 0 0 0
148 2 Man 0 0 1 0 1 0 0 0
149 2 Manu 0 0 1 0 0 0 0 1
150 2 Nya 0 0 0 0 0 0 0 2
151 2 Paridhaniya 0 0 0 2 0 0 0 0
152 2 Prataranuvaka 0 0 0 2 0 0 0 0
153 2 Pratihartir 2 0 0 0 0 0 0 0
154 2 Rajana 0 2 0 0 0 0 0 0
155 2 Rathantara 0 2 0 0 0 0 0 0
156 2 Revati 0 2 0 0 0 0 0 0
157 2 Sakvari 0 2 0 0 0 0 0 0
158 2 Samvarga 0 0 0 2 0 0 0 0
159 2 Satyayajna 0 0 0 0 2 0 0 0
160 2 Saunaka 0 0 0 2 0 0 0 0
161 2 Sir 0 0 0 1 1 0 0 0
162 2 Stars 0 2 0 0 0 0 0 0
163 2 Stotras 2 0 0 0 0 0 0 0
164 2 Sudra 0 0 0 2 0 0 0 0
165 2 Vairaja 0 2 0 0 0 0 0 0
166 2 Vyaghrapada 0 0 0 0 2 0 0 0
167 2 Yajnayajniya 0 2 0 0 0 0 0 0
168 1 Adhvaryu 0 0 0 1 0 0 0 0
169 1 Aditya 0 0 1 0 0 0 0 0
170 1 Agnidhriya 0 1 0 0 0 0 0 0
171 1 Airammadiya 0 0 0 0 0 0 0 1
172 1 Aitareya 0 0 1 0 0 0 0 0
173 1 Aksa 0 0 0 0 0 0 1 0
174 1 Ama 0 0 0 0 1 0 0 0
175 1 Amalaka 0 0 0 0 0 0 1 0
176 1 Ana 0 0 0 0 1 0 0 0
177 1 Angiras 1 0 0 0 0 0 0 0
178 1 Aparajita 0 0 0 0 0 0 0 1
179 1 Aspiration 0 0 0 0 0 0 1 0
180 1 Asura 0 0 0 0 0 0 0 1
181 1 Asuta 0 0 0 0 1 0 0 0
182 1 Asvapati 0 0 0 0 1 0 0 0
183 1 Asvatarasva 0 0 0 0 1 0 0 0
184 1 Asvatarasvi 0 0 0 0 1 0 0 0
185 1 Atean 0 0 0 0 0 0 0 1
186 1 Atharvanas 0 0 0 0 0 0 1 0
187 1 Atidhanvan 1 0 0 0 0 0 0 0
188 1 Aupamanyava 0 0 0 0 1 0 0 0
189 1 Austerity 0 1 0 0 0 0 0 0
190 1 Avabhrita 0 0 1 0 0 0 0 0
191 1 Ayasya 1 0 0 0 0 0 0 0
192 1 Bahispavamana 1 0 0 0 0 0 0 0
193 1 Bhaga 0 0 0 0 1 0 0 0
194 1 Bhallaveya 0 0 0 0 1 0 0 0
195 1 Bhallavi 0 0 0 0 1 0 0 0
196 1 Cakra 1 0 0 0 0 0 0 0
197 1 Camasa 0 0 0 0 1 0 0 0
198 1 Chakrayana 1 0 0 0 0 0 0 0
199 1 Chandas 1 0 0 0 0 0 0 0
200 1 Chariots 0 0 0 0 1 0 0 0
201 1 Contemplation 0 0 0 0 0 0 1 0
202 1 Daksinagni 0 0 0 1 0 0 0 0
203 1 Dalbha 1 0 0 0 0 0 0 0
204 1 Devaki 0 0 1 0 0 0 0 0
205 1 Doctrine 0 0 1 0 0 0 0 0
206 1 Elephants 0 0 0 0 0 0 1 0
207 1 Ghora 0 0 1 0 0 0 0 0
208 1 Gosruti 0 0 0 0 1 0 0 0
209 1 Haridrumata 0 0 0 1 0 0 0 0
210 1 Hiranyagarbha 0 0 1 0 0 0 0 0
211 1 Hotir 0 0 0 1 0 0 0 0
212 1 Hotr 1 0 0 0 0 0 0 0
213 1 Ista 0 0 0 0 0 0 0 1
214 1 Jagati 0 0 1 0 0 0 0 0
215 1 Jivatman 0 0 0 0 0 1 0 0
216 1 Juhu 0 0 1 0 0 0 0 0
217 1 Kaksaseni 0 0 0 1 0 0 0 0
218 1 Kamalayana 0 0 0 1 0 0 0 0
219 1 Kamsa 0 0 0 0 1 0 0 0
220 1 Karma 0 0 0 0 0 0 0 1
221 1 Kekaya 0 0 0 0 1 0 0 0
222 1 Kola 0 0 0 0 0 0 1 0
223 1 Krishna 0 0 1 0 0 0 0 0
224 1 Kuru 1 0 0 0 0 0 0 0
225 1 Kusa 0 0 0 0 1 0 0 0
226 1 Mahavrisa 0 0 0 1 0 0 0 0
227 1 Mahidasa 0 0 1 0 0 0 0 0
228 1 Memory 0 0 0 0 0 0 1 0
229 1 Moon 0 1 0 0 0 0 0 0
230 1 Mother 0 0 0 1 0 0 0 0
231 1 Naimisa 1 0 0 0 0 0 0 0
232 1 Name 0 0 0 0 0 0 1 0
233 1 Panchalas 0 0 0 0 1 0 0 0
234 1 Paulusi 0 0 0 0 1 0 0 0
235 1 Pracinasala 0 0 0 0 1 0 0 0
236 1 Pracinayogya 0 0 0 0 1 0 0 0
237 1 Prasrava 0 1 0 0 0 0 0 0
238 1 Prasuta 0 0 0 0 1 0 0 0
239 1 Pratyasvara 1 0 0 0 0 0 0 0
240 1 Progenitor 0 0 0 0 1 0 0 0
241 1 Pulusa 0 0 0 0 1 0 0 0
242 1 Purusha 0 0 1 0 0 0 0 0
243 1 Question 1 0 0 0 0 0 0 0
244 1 Rahu 0 0 0 0 0 0 0 1
245 1 Raikvaparna 0 0 0 1 0 0 0 0
246 1 Rajni 0 0 1 0 0 0 0 0
247 1 Sacrifice 0 1 0 0 0 0 0 0
248 1 Sahamana 0 0 1 0 0 0 0 0
249 1 Salavat 1 0 0 0 0 0 0 0
250 1 Sandilya 0 0 1 0 0 0 0 0
251 1 Sarkaraksa 0 0 0 0 1 0 0 0
252 1 Sarkaraksya 0 0 0 0 1 0 0 0
253 1 Sastra 0 0 1 0 0 0 0 0
254 1 Savitir 1 0 0 0 0 0 0 0
255 1 Scriptures 0 0 0 0 0 0 1 0
256 1 Self 0 0 0 0 0 0 1 0
257 1 Skanda 0 0 0 0 0 0 1 0
258 1 Strength 0 0 0 0 0 0 1 0
259 1 Subhuta 0 0 1 0 0 0 0 0
260 1 Sunaka 1 0 0 0 0 0 0 0
261 1 Suta 0 0 0 0 1 0 0 0
262 1 Tristubh 0 0 1 0 0 0 0 0
263 1 Udarasandilya 1 0 0 0 0 0 0 0
264 1 Uktha 1 0 0 0 0 0 0 0
265 1 Upamanyu 0 0 0 0 1 0 0 0
266 1 Upasadas 0 0 1 0 0 0 0 0
267 1 Vairupa 0 1 0 0 0 0 0 0
268 1 Vaisya 0 0 0 0 1 0 0 0
269 1 Vaisyas 0 0 0 0 0 0 0 1
270 1 Vaiyaghrapadya 0 0 0 0 1 0 0 0
271 1 Vamadevya 0 1 0 0 0 0 0 0
272 1 Virupa 0 1 0 0 0 0 0 0
273 1 Woman 0 0 0 0 1 0 0 0

Further Reading

Internal Sources

 1. Upanishad
 2. Upanishad Wiki
 3. Chandogya Upanishad Nouns Alphabetical
 4. Chandogya Upanishad Nouns Frequency Wise
 5. Brihadaranyaka Upanishad
 6. Chandogya Upanishad
 7. Other 8 Upanishads

External Sources

 1. Upanishads in Sanskrit Originals - astrojyoti
 2. Upanishads in English - sacred-text
 3. Upanishads in English - sacred-text
 4. 108 Upanishads - celextel
 5. Upanishads - wikipedia

Share:- Facebook