Chandogya Upanishad Nouns Alphabetical

Created by Jijith Nadumuri at 14 Oct 2011 08:35 and updated at 20 Oct 2011 09:22

The table shown below contains the nouns found in Chandogya Upanishad arranged alphabetically. The noun signatures of the nouns in the 8 chapters in Chandogya Upanishad also is shown.

n Freq Noun Signature
1 2 Abhipratarin 0 0 0 2 0 0 0 0
2 1 Adhvaryu 0 0 0 1 0 0 0 0
3 3 Adi 0 3 0 0 0 0 0 0
4 1 Aditya 0 0 1 0 0 0 0 0
5 9 Adityas 0 4 5 0 0 0 0 0
6 15 Agni 0 7 4 2 0 1 1 0
7 1 Agnidhriya 0 1 0 0 0 0 0 0
8 4 Agnihotra 0 0 0 0 4 0 0 0
9 4 Ahavaniya 0 1 0 2 1 0 0 0
10 1 Airammadiya 0 0 0 0 0 0 0 1
11 1 Aitareya 0 0 1 0 0 0 0 0
12 28 Akasa 1 0 4 2 5 0 8 8
13 1 Aksa 0 0 0 0 0 0 1 0
14 1 Ama 0 0 0 0 1 0 0 0
15 1 Amalaka 0 0 0 0 0 0 1 0
16 1 Ana 0 0 0 0 1 0 0 0
17 1 Angiras 1 0 0 0 0 0 0 0
18 2 Angirasa 1 0 1 0 0 0 0 0
19 2 Anvaharyapacana 0 0 0 1 1 0 0 0
20 4 Apana 1 0 1 0 2 0 0 0
21 1 Aparajita 0 0 0 0 0 0 0 1
22 2 Ara 0 0 0 0 0 0 0 2
23 4 Arteries 0 0 0 0 0 0 0 4
24 3 Aruna 0 0 0 0 2 1 0 0
25 4 Aruni 0 0 1 0 1 2 0 0
26 3 Asaman 0 3 0 0 0 0 0 0
27 1 Aspiration 0 0 0 0 0 0 1 0
28 1 Asura 0 0 0 0 0 0 0 1
29 10 Asuras 7 0 0 0 0 0 0 3
30 1 Asuta 0 0 0 0 1 0 0 0
31 1 Asvapati 0 0 0 0 1 0 0 0
32 1 Asvatarasva 0 0 0 0 1 0 0 0
33 1 Asvatarasvi 0 0 0 0 1 0 0 0
34 1 Atean 0 0 0 0 0 0 0 1
35 2 Atharva 0 0 2 0 0 0 0 0
36 3 Atharvana 0 0 0 0 0 0 3 0
37 1 Atharvanas 0 0 0 0 0 0 1 0
38 1 Atidhanvan 1 0 0 0 0 0 0 0
39 60 Atman 0 0 2 2 19 9 4 24
40 23 Aum 14 2 1 1 1 1 1 2
41 1 Aupamanyava 0 0 0 0 1 0 0 0
42 1 Austerity 0 1 0 0 0 0 0 0
43 1 Avabhrita 0 0 1 0 0 0 0 0
44 1 Ayasya 1 0 0 0 0 0 0 0
45 1 Bahispavamana 1 0 0 0 0 0 0 0
46 3 Baka 3 0 0 0 0 0 0 0
47 2 Banyan 0 0 0 0 0 2 0 0
48 1 Bhaga 0 0 0 0 1 0 0 0
49 2 Bhallaksa 0 0 0 2 0 0 0 0
50 1 Bhallaveya 0 0 0 0 1 0 0 0
51 1 Bhallavi 0 0 0 0 1 0 0 0
52 5 Bhuh 0 1 2 2 0 0 0 0
53 5 Bhuvah 0 1 2 2 0 0 0 0
54 2 Brahma 0 0 0 0 0 0 0 2
55 9 Brahmacharin 0 0 0 8 0 1 0 0
56 6 Brahmacharya 0 0 1 0 0 0 0 5
57 94 Brahman 0 3 24 29 2 1 15 20
58 7 Brahmana 0 0 0 1 2 1 3 0
59 5 Brahmanas 1 1 0 0 2 0 0 1
60 2 Brihaspati 1 1 0 0 0 0 0 0
61 2 Brihat 0 2 0 0 0 0 0 0
62 2 Budila 0 0 0 0 2 0 0 0
63 3 Caikitayana 3 0 0 0 0 0 0 0
64 1 Cakra 1 0 0 0 0 0 0 0
65 1 Camasa 0 0 0 0 1 0 0 0
66 1 Chakrayana 1 0 0 0 0 0 0 0
67 2 Chandala 0 0 0 0 2 0 0 0
68 1 Chandas 1 0 0 0 0 0 0 0
69 8 Chariot 0 0 1 5 1 0 0 1
70 1 Chariots 0 0 0 0 1 0 0 0
71 5 City 0 0 0 0 0 0 0 5
72 1 Contemplation 0 0 0 0 0 0 1 0
73 12 Cows 0 2 0 7 0 2 1 0
74 1 Daksinagni 0 0 0 1 0 0 0 0
75 1 Dalbha 1 0 0 0 0 0 0 0
76 8 Dalbhya 8 0 0 0 0 0 0 0
77 5 Death 1 4 0 0 0 0 0 0
78 2 Deva 1 0 0 1 0 0 0 0
79 1 Devaki 0 0 1 0 0 0 0 0
80 40 Devas 9 2 11 4 3 0 5 6
81 1 Doctrine 0 0 1 0 0 0 0 0
82 35 Earth 4 4 7 3 4 5 6 2
83 2 Elephant 2 0 0 0 0 0 0 0
84 1 Elephants 0 0 0 0 0 0 1 0
85 6 Food 3 0 0 0 0 1 2 0
86 3 Forest 0 1 0 1 1 0 0 0
87 2 Gandhara 0 0 0 0 0 2 0 0
88 4 Garhapatya 0 1 0 2 1 0 0 0
89 10 Gautama 0 0 0 2 8 0 0 0
90 2 Gayatra 0 2 0 0 0 0 0 0
91 6 Gayatri 0 0 6 0 0 0 0 0
92 1 Ghora 0 0 1 0 0 0 0 0
93 2 Glava 2 0 0 0 0 0 0 0
94 9 Gold 0 0 1 4 1 1 0 2
95 1 Gosruti 0 0 0 0 1 0 0 0
96 1 Haridrumata 0 0 0 1 0 0 0 0
97 30 Heaven 4 5 7 4 2 0 6 2
98 12 Himkara 0 12 0 0 0 0 0 0
99 1 Hiranyagarbha 0 0 1 0 0 0 0 0
100 2 Honey 0 0 2 0 0 0 0 0
101 2 Horse 0 0 0 0 1 0 0 1
102 5 Horses 0 2 0 0 0 2 1 0
103 1 Hotir 0 0 0 1 0 0 0 0
104 1 Hotr 1 0 0 0 0 0 0 0
105 15 Indra 0 3 2 0 0 0 0 10
106 2 Indradyumna 0 0 0 0 2 0 0 0
107 2 Intelligence 0 0 0 0 0 0 2 0
108 1 Ista 0 0 0 0 0 0 0 1
109 6 Itihasa 0 0 2 0 0 0 4 0
110 5 Jabala 0 0 0 4 1 0 0 0
111 1 Jagati 0 0 1 0 0 0 0 0
112 2 Jaivali 2 0 0 0 0 0 0 0
113 2 Jana 0 0 0 0 2 0 0 0
114 7 Janasruti 0 0 0 7 0 0 0 0
115 2 Jivala 1 0 0 0 1 0 0 0
116 1 Jivatman 0 0 0 0 0 1 0 0
117 1 Juhu 0 0 1 0 0 0 0 0
118 1 Kaksaseni 0 0 0 1 0 0 0 0
119 1 Kamalayana 0 0 0 1 0 0 0 0
120 1 Kamsa 0 0 0 0 1 0 0 0
121 3 Kapeya 0 0 0 3 0 0 0 0
122 1 Karma 0 0 0 0 0 0 0 1
123 2 Kausitaki 2 0 0 0 0 0 0 0
124 1 Kekaya 0 0 0 0 1 0 0 0
125 2 Kha 0 0 0 2 0 0 0 0
126 7 Kingdom 0 1 5 0 1 0 0 0
127 1 Kola 0 0 0 0 0 0 1 0
128 1 Krishna 0 0 1 0 0 0 0 0
129 3 Krita 0 0 0 3 0 0 0 0
130 2 Kshatriya 0 0 0 0 2 0 0 0
131 2 Kshatriyas 0 0 0 0 1 0 0 1
132 1 Kuru 1 0 0 0 0 0 0 0
133 1 Kusa 0 0 0 0 1 0 0 0
134 2 Lord 1 0 0 0 0 0 0 1
135 3 Madgu 0 0 0 3 0 0 0 0
136 1 Mahavrisa 0 0 0 1 0 0 0 0
137 1 Mahidasa 0 0 1 0 0 0 0 0
138 2 Maitreya 2 0 0 0 0 0 0 0
139 2 Man 0 0 1 0 1 0 0 0
140 14 Mantra 0 3 0 3 8 0 0 0
141 3 Mantras 0 0 2 0 0 0 1 0
142 2 Manu 0 0 1 0 0 0 0 1
143 3 Maruts 0 0 3 0 0 0 0 0
144 1 Memory 0 0 0 0 0 0 1 0
145 3 Mind 0 0 1 1 0 0 1 0
146 1 Moon 0 1 0 0 0 0 0 0
147 1 Mother 0 0 0 1 0 0 0 0
148 4 Mules 0 0 0 3 1 0 0 0
149 1 Naimisa 1 0 0 0 0 0 0 0
150 1 Name 0 0 0 0 0 0 1 0
151 3 Narada 0 0 0 0 0 0 3 0
152 20 Nidhana 0 20 0 0 0 0 0 0
153 2 Nya 0 0 0 0 0 0 0 2
154 1 Panchalas 0 0 0 0 1 0 0 0
155 2 Paridhaniya 0 0 0 2 0 0 0 0
156 3 Parjanya 0 0 1 0 2 0 0 0
157 1 Paulusi 0 0 0 0 1 0 0 0
158 5 Pautrayana 0 0 0 5 0 0 0 0
159 3 People 1 0 0 1 0 0 1 0
160 4 Person 2 0 1 0 0 0 0 1
161 1 Pracinasala 0 0 0 0 1 0 0 0
162 1 Pracinayogya 0 0 0 0 1 0 0 0
163 30 Prajapati 3 6 1 2 1 0 0 17
164 60 Prana 18 3 6 6 12 10 4 1
165 11 Pranas 2 0 7 0 1 0 1 0
166 6 Pranava 2 0 4 0 0 0 0 0
167 1 Prasrava 0 1 0 0 0 0 0 0
168 22 Prastava 3 19 0 0 0 0 0 0
169 3 Prastotir 3 0 0 0 0 0 0 0
170 1 Prasuta 0 0 0 0 1 0 0 0
171 2 Prataranuvaka 0 0 0 2 0 0 0 0
172 23 Pratihara 3 20 0 0 0 0 0 0
173 2 Pratihartir 2 0 0 0 0 0 0 0
174 1 Pratyasvara 1 0 0 0 0 0 0 0
175 5 Pravahana 4 0 0 0 1 0 0 0
176 1 Progenitor 0 0 0 0 1 0 0 0
177 1 Pulusa 0 0 0 0 1 0 0 0
178 6 Purana 0 0 2 0 0 0 4 0
179 1 Purusha 0 0 1 0 0 0 0 0
180 1 Question 1 0 0 0 0 0 0 0
181 1 Rahu 0 0 0 0 0 0 0 1
182 8 Raikva 0 0 0 8 0 0 0 0
183 1 Raikvaparna 0 0 0 1 0 0 0 0
184 2 Rajana 0 2 0 0 0 0 0 0
185 1 Rajni 0 0 1 0 0 0 0 0
186 2 Rathantara 0 2 0 0 0 0 0 0
187 2 Revati 0 2 0 0 0 0 0 0
188 7 Rig 1 0 2 0 0 0 4 0
189 23 Rik 18 0 2 2 1 0 0 0
190 5 Riks 0 0 1 3 0 1 0 0
191 8 Rudras 0 3 5 0 0 0 0 0
192 1 Sacrifice 0 1 0 0 0 0 0 0
193 3 Sadhyas 0 0 3 0 0 0 0 0
194 1 Sahamana 0 0 1 0 0 0 0 0
195 2 Sakvari 0 2 0 0 0 0 0 0
196 1 Salavat 1 0 0 0 0 0 0 0
197 4 Salavatya 4 0 0 0 0 0 0 0
198 3 Salutation 0 3 0 0 0 0 0 0
199 18 Sama 11 0 3 0 0 0 4 0
200 77 Saman 25 50 0 2 0 0 0 0
201 3 Samana 0 0 1 0 2 0 0 0
202 9 Samans 1 3 2 2 0 1 0 0
203 2 Samvarga 0 0 0 2 0 0 0 0
204 4 Sanatkumara 0 0 0 0 0 0 4 0
205 1 Sandilya 0 0 1 0 0 0 0 0
206 1 Sarkaraksa 0 0 0 0 1 0 0 0
207 1 Sarkaraksya 0 0 0 0 1 0 0 0
208 1 Sastra 0 0 1 0 0 0 0 0
209 12 Satyakama 0 0 0 11 1 0 0 0
210 2 Satyayajna 0 0 0 0 2 0 0 0
211 2 Saunaka 0 0 0 2 0 0 0 0
212 1 Savitir 1 0 0 0 0 0 0 0
213 1 Scriptures 0 0 0 0 0 0 1 0
214 1 Self 0 0 0 0 0 0 1 0
215 5 Silaka 5 0 0 0 0 0 0 0
216 2 Sir 0 0 0 1 1 0 0 0
217 1 Skanda 0 0 0 0 0 0 1 0
218 7 Soma 0 1 2 0 4 0 0 0
219 3 Sparsa 0 3 0 0 0 0 0 0
220 8 Speech 3 0 1 1 2 0 1 0
221 2 Stars 0 2 0 0 0 0 0 0
222 3 Stobha 3 0 0 0 0 0 0 0
223 6 Stotra 4 1 1 0 0 0 0 0
224 2 Stotras 2 0 0 0 0 0 0 0
225 1 Strength 0 0 0 0 0 0 1 0
226 1 Subhuta 0 0 1 0 0 0 0 0
227 2 Sudra 0 0 0 2 0 0 0 0
228 9 Sun 0 2 7 0 0 0 0 0
229 1 Sunaka 1 0 0 0 0 0 0 0
230 1 Suta 0 0 0 0 1 0 0 0
231 5 Svah 0 1 2 2 0 0 0 0
232 13 Svaha 0 3 0 3 7 0 0 0
233 4 Svara 4 0 0 0 0 0 0 0
234 15 Svetaketu 0 0 0 0 1 14 0 0
235 1 Tristubh 0 0 1 0 0 0 0 0
236 3 Udana 0 0 1 0 2 0 0 0
237 1 Udarasandilya 1 0 0 0 0 0 0 0
238 6 Uddalaka 0 0 1 0 4 1 0 0
239 6 Udgatir 5 0 0 1 0 0 0 0
240 59 Udgitha 39 20 0 0 0 0 0 0
241 1 Uktha 1 0 0 0 0 0 0 0
242 3 Upadrava 0 3 0 0 0 0 0 0
243 3 Upakosala 0 0 0 3 0 0 0 0
244 1 Upamanyu 0 0 0 0 1 0 0 0
245 1 Upasadas 0 0 1 0 0 0 0 0
246 8 Usasti 8 0 0 0 0 0 0 0
247 2 Vairaja 0 2 0 0 0 0 0 0
248 1 Vairupa 0 1 0 0 0 0 0 0
249 18 Vaisvanara 0 0 0 0 18 0 0 0
250 1 Vaisya 0 0 0 0 1 0 0 0
251 1 Vaisyas 0 0 0 0 0 0 0 1
252 1 Vaiyaghrapadya 0 0 0 0 1 0 0 0
253 1 Vamadevya 0 1 0 0 0 0 0 0
254 4 Varuna 1 1 2 0 0 0 0 0
255 8 Vasus 0 3 5 0 0 0 0 0
256 9 Vayu 0 4 2 2 1 0 0 0
257 15 Veda 1 1 8 0 0 0 4 1
258 15 Vedas 3 1 2 2 0 3 4 0
259 4 Vedic 1 0 0 0 2 1 0 0
260 4 Village 2 0 0 1 0 1 0 0
261 3 Villages 0 0 0 1 1 0 0 1
262 3 Virat 1 1 0 1 0 0 0 0
263 3 Virochana 0 0 0 0 0 0 0 3
264 1 Virupa 0 1 0 0 0 0 0 0
265 5 Visvadevas 1 4 0 0 0 0 0 0
266 2 Vyaghrapada 0 0 0 0 2 0 0 0
267 5 Vyana 2 0 1 0 2 0 0 0
268 45 Water 4 2 3 4 3 18 8 3
269 7 Waters 0 2 5 0 0 0 0 0
270 1 Woman 0 0 0 0 1 0 0 0
271 2 Yajnayajniya 0 2 0 0 0 0 0 0
272 8 Yajur 1 0 3 0 0 0 4 0
273 9 Yajus 3 0 2 3 0 1 0 0

Further Reading

Internal Sources

 1. Upanishad
 2. Upanishad Wiki
 3. Chandogya Upanishad Nouns Alphabetical
 4. Chandogya Upanishad Nouns Frequency Wise
 5. Brihadaranyaka Upanishad
 6. Chandogya Upanishad
 7. Other 8 Upanishads

External Sources

 1. Upanishads in Sanskrit Originals - astrojyoti
 2. Upanishads in English - sacred-text
 3. Upanishads in English - sacred-text
 4. 108 Upanishads - celextel
 5. Upanishads - wikipedia

Share:- Facebook