Brihadaranyaka Upanishad Nouns Alphabetical

Created by Jijith Nadumuri at 17 Oct 2011 10:35 and updated at 20 Oct 2011 09:24

The table shown below contains the nouns found in Brihadaranyaka Upanishad arranged alphabetically. Interesting nouns include Yajnavalkya whose dialog with his wife Maitreyi forms a major portion of this Upanishad. Other nouns include Ajatasatru the king of Benares (Varanasi / Kaasi), sage Gautama and king Janaka of Videha kingdom.

The 'signature' column contains the noun signatures of the nouns in the 6 chapters in Brihadaranyaka Upanishad.

n Freq. Nouns Signature
1 2 Abhuti 0 1 0 1 0 0
2 3 Adhvaryu 0 0 2 0 0 1
3 1 Adhyaroha 1 0 0 0 0 0
4 1 Aditi 1 0 0 0 0 0
5 3 Adityas 1 0 2 0 0 0
6 9 Agni 2 0 4 0 2 1
7 1 Agnidhra 0 0 0 0 0 1
8 1 Agnihotra 0 0 0 1 0 0
9 2 Agnivesya 0 1 0 1 0 0
10 2 Aham 1 0 0 0 1 0
11 1 Ahar 0 0 0 0 1 0
12 17 Ajatasatru 0 17 0 0 0 0
13 1 Akasa 0 1 0 0 0 0
14 1 Alambayani 0 0 0 0 0 1
15 2 Alambi 0 0 0 0 0 2
16 1 Ama 1 0 0 0 0 0
17 1 Ambhini 0 0 0 0 0 1
18 1 Ana 1 0 0 0 0 0
19 2 Anabhimlata 0 1 0 1 0 0
20 1 Anabhinlata 0 0 0 1 0 0
21 1 Angiras 0 0 1 0 0 0
22 5 Angirasa 3 1 0 1 0 0
23 1 Animals 0 0 1 0 0 0
24 1 Antariksa 0 0 0 0 1 0
25 1 Anu 0 0 0 0 0 1
26 1 Anumati 0 0 0 0 0 1
27 1 Anustubh 0 0 0 0 1 0
28 8 Apana 2 0 4 0 1 1
29 3 Arka 3 0 0 0 0 0
30 2 Artabhaga 0 0 2 0 0 0
31 1 Artabhagi 0 0 0 0 0 1
32 5 Aruna 0 0 2 0 0 3
33 1 Arundhati 0 0 0 0 0 1
34 3 Aruni 0 0 0 0 0 3
35 1 Arvan 1 0 0 0 0 0
36 1 Asita 0 0 0 0 0 1
37 10 Asuras 8 0 0 0 2 0
38 3 Asurayana 0 1 0 1 0 1
39 3 Asuri 0 1 0 1 0 1
40 1 Asurivasin 0 0 0 0 0 1
41 2 Asva 2 0 0 0 0 0
42 2 Asvala 0 0 2 0 0 0
43 1 Asvamedha 1 0 0 0 0 0
44 1 Asvat 1 0 0 0 0 0
45 1 Asvatarasva 0 0 0 0 1 0
46 6 Asvins 0 5 0 1 0 0
47 4 Atharva 0 4 0 0 0 0
48 3 Atharvan 0 1 1 1 0 0
49 2 Atharvana 0 1 0 1 0 0
50 3 Atharvangirasa 0 1 0 2 0 0
51 8 Atigraha 0 0 8 0 0 0
52 2 Atigrahas 0 0 2 0 0 0
53 1 Atman 0 0 0 1 0 0
54 2 Atreya 0 1 0 1 0 0
55 1 Atreyi 0 0 0 0 0 1
56 1 Atri 0 1 0 0 0 0
57 1 Atti 0 1 0 0 0 0
58 7 Aum 1 1 1 1 2 1
59 2 Aupajandhani 0 1 0 1 0 0
60 1 Aupasvasti 0 0 0 0 0 1
61 2 Ayasthuna 0 0 0 0 0 2
62 5 Ayasya 3 1 0 1 0 0
63 2 Babhrava 0 1 0 1 0 0
64 1 Badhyoga 0 0 0 0 0 1
65 2 Baijavapayana 0 1 0 1 0 0
66 1 Balaki 0 1 0 0 0 0
67 1 Banaras 0 0 1 0 0 0
68 1 Barku 0 0 0 1 0 0
69 2 Beings 0 1 0 1 0 0
70 1 Benares 0 1 0 0 0 0
71 2 Bhagavitta 0 0 0 0 0 2
72 1 Bhaluki 0 0 0 0 0 1
73 1 Bhan 1 0 0 0 0 0
74 6 Bharadvaja 0 3 0 3 0 0
75 2 Bharadvaji 0 0 0 0 0 2
76 1 Bharatvaja 0 0 0 1 0 0
77 2 Bhujyu 0 0 2 0 0 0
78 1 Bhumi 0 0 0 0 1 0
79 2 Bhur 0 0 0 0 2 0
80 2 Bhuvar 0 0 0 0 2 0
81 1 Bliss 0 0 1 0 0 0
82 1 Boy 0 0 0 0 0 1
83 1 Brahmadatta 1 0 0 0 0 0
84 91 Brahman 9 34 13 24 7 4
85 16 Brahmana 2 5 0 5 0 4
86 5 Brahmanas 0 0 3 1 0 1
87 1 Brahmanaspati 1 0 0 0 0 0
88 1 Brahmanical 0 0 0 0 0 1
89 3 Brahmans 0 0 2 0 1 0
90 1 Brihaspati 1 0 0 0 0 0
91 1 Brihati 1 0 0 0 0 0
92 1 Budila 0 0 0 0 1 0
93 11 Butter 1 0 0 0 0 10
94 2 Chakra 0 0 2 0 0 0
95 1 Chandala 0 0 0 1 0 0
96 4 Chariot 0 1 1 1 1 0
97 1 Chariots 0 0 0 1 0 0
98 1 Cikitana 1 0 0 0 0 0
99 1 Creation 1 0 0 0 0 0
100 2 Cula 0 0 0 0 0 2
101 3 Curd 0 0 0 0 0 3
102 1 Curds 0 0 0 0 0 1
103 6 Dadhyac 0 5 0 1 0 0
104 2 Daiva 0 1 0 1 0 0
105 1 Damsa 0 1 0 0 0 0
106 1 Darvihoma 0 0 1 0 0 0
107 8 Death 7 0 1 0 0 0
108 1 Deity 0 0 0 0 1 0
109 1 Desires 1 0 0 0 0 0
110 11 Deva 2 0 2 7 0 0
111 70 Devas 26 6 10 13 3 12
112 2 Dharma 1 1 0 0 0 0
113 1 Divine 1 0 0 0 0 0
114 1 Dur 1 0 0 0 0 0
115 1 Dyaus 0 0 0 0 1 0
116 1 Ear 0 0 0 1 0 0
117 35 Earth 8 3 12 2 2 8
118 2 Ekarsi 0 1 0 1 0 0
119 19 Emperor 0 0 2 16 1 0
120 1 Evil 0 0 0 1 0 0
121 1 Eye 0 0 0 1 0 0
122 1 Falcon 0 0 1 0 0 0
123 1 Food 0 0 0 0 1 0
124 1 Fore 1 0 0 0 0 0
125 2 Galava 0 1 0 1 0 0
126 3 Gandharva 0 0 3 0 0 0
127 4 Gandharvas 1 0 1 2 0 0
128 1 Gardabhivipita 0 0 0 1 0 0
129 1 Garga 0 1 0 0 0 0
130 10 Gargi 0 0 10 0 0 0
131 15 Gargya 0 15 0 0 0 0
132 2 Gaupavana 0 1 0 1 0 0
133 17 Gautama 0 3 2 3 0 9
134 2 Gautami 0 0 0 0 0 2
135 1 Gayas 0 0 0 0 1 0
136 9 Gayatri 0 0 0 0 8 1
137 2 Ghrtakausika 0 1 0 1 0 0
138 1 Githa 1 0 0 0 0 0
139 1 Glory 0 0 0 0 0 1
140 1 God 0 0 0 0 1 0
141 1 Gotama 0 1 0 0 0 0
142 7 Graha 0 0 7 0 0 0
143 2 Grahas 0 0 2 0 0 0
144 1 Hanta 0 0 0 0 1 0
145 1 Hapya 0 0 1 0 0 0
146 1 Harita 0 0 0 0 0 1
147 1 Haya 1 0 0 0 0 0
148 2 Hearer 0 0 2 0 0 0
149 24 Heaven 5 1 10 0 2 6
150 7 Hence 4 0 0 1 2 0
151 12 Hiranyagarbha 4 1 2 2 1 2
152 3 Hita 0 1 0 2 0 0
153 3 Honey 0 0 0 0 0 3
154 8 Horse 3 2 2 0 0 1
155 1 Horses 0 0 0 0 0 1
156 4 Hotr 0 0 4 0 0 0
157 1 Hridaya 0 0 0 0 1 0
158 2 Hunger 2 0 0 0 0 0
159 1 Indha 0 0 0 1 0 0
160 6 Indra 1 1 3 1 0 0
161 1 Indragopa 0 1 0 0 0 0
162 2 Intelligence 0 1 0 1 0 0
163 1 Isana 1 0 0 0 0 0
164 3 Jabala 0 0 0 1 0 2
165 1 Jamadagni 0 1 0 0 0 0
166 16 Janaka 0 1 2 12 1 0
167 2 Janaki 0 0 0 0 0 2
168 2 Jaratkaru 0 0 2 0 0 0
169 2 Jatukarnya 0 1 0 1 0 0
170 1 Jayanti 0 0 0 0 0 1
171 1 Jihvavat 0 0 0 0 0 1
172 1 Jitvan 0 0 0 1 0 0
173 2 Jivala 0 0 0 0 0 2
174 1 Kabandha 0 0 1 0 0 0
175 1 Kahola 0 0 1 0 0 0
176 2 Kaisorya 0 1 0 1 0 0
177 1 Kamsa 0 0 0 0 0 1
178 1 Kanvi 0 0 0 0 0 1
179 3 Kapi 0 0 2 0 0 1
180 3 Kapya 0 1 1 1 0 0
181 1 Karsakeyi 0 0 0 0 0 1
182 1 Kashyapa 0 1 0 0 0 0
183 1 Kasyana 0 0 0 0 0 1
184 1 Kasyapa 0 0 0 0 0 1
185 4 Katyayani 0 1 0 2 0 1
186 2 Kaundinya 0 1 0 1 0 0
187 1 Kauravyayani 0 0 0 0 1 0
188 2 Kausika 0 1 0 1 0 0
189 2 Kausikayani 0 1 0 1 0 0
190 1 Kausiki 0 0 0 0 0 1
191 1 Kautsa 0 0 0 0 0 1
192 1 Kavasi 0 0 0 0 0 1
193 4 Knower 0 1 2 1 0 0
194 1 Knowledge 0 0 1 0 0 0
195 1 Kraunciki 0 0 0 0 0 1
196 1 Ksatra 0 0 0 0 1 0
197 10 Kshatriya 3 3 0 2 0 2
198 2 Kshatriyas 2 0 0 0 0 0
199 3 Kumaraharita 0 1 0 1 0 1
200 2 Kuru 0 0 2 0 0 0
201 1 Kusa 0 0 0 0 0 1
202 1 Kusitaka 0 0 1 0 0 0
203 2 Kusri 0 0 0 0 0 2
204 2 Lahya 0 0 2 0 0 0
205 3 Light 0 0 0 3 0 0
206 5 Lord 1 2 0 1 1 0
207 2 Madhuka 0 0 0 0 0 2
208 1 Madhumati 0 0 0 0 0 1
209 2 Madra 0 0 2 0 0 0
210 1 Mahiman 1 0 0 0 0 0
211 1 Mahitthi 0 0 0 0 0 1
212 13 Maitreyi 0 6 0 7 0 0
213 1 Man 0 0 0 0 0 1
214 16 Manas 0 1 9 4 0 2
215 1 Mandavya 0 0 0 0 0 1
216 2 Mandukayani 0 0 0 0 0 2
217 1 Manduki 0 0 0 0 0 1
218 2 Manes 1 0 0 1 0 0
219 1 Mantha 0 0 0 0 0 1
220 2 Manti 0 1 0 1 0 0
221 7 Mantra 1 1 0 0 1 4
222 3 Mantras 1 0 1 0 0 1
223 1 Manu 1 0 0 0 0 0
224 1 Maruts 1 0 0 0 0 0
225 1 Matter 0 0 1 0 0 0
226 1 Maya 0 1 0 0 0 0
227 1 Men 1 0 0 0 0 0
228 4 Milk 1 0 0 0 0 3
229 1 Mind 0 0 0 1 0 0
230 29 Moon 7 2 7 4 1 8
231 1 Mountains 0 0 1 0 0 0
232 2 Mrtyu 0 1 0 1 0 0
233 1 Mudgala 0 0 0 0 0 1
234 1 Muhurtas 0 0 1 0 0 0
235 1 Naka 0 0 0 0 0 1
236 1 Name 0 0 1 0 0 0
237 1 Nectar 0 0 1 0 0 0
238 1 Nidhruva 0 0 0 0 0 1
239 1 Nivid 0 0 1 0 0 0
240 1 Organ 0 0 0 1 0 0
241 1 Padas 0 0 1 0 0 0
242 2 Paingi 0 0 0 0 0 2
243 2 Panchala 0 0 2 0 0 0
244 1 Panchalas 0 0 0 0 0 1
245 2 Paramesthin 0 1 0 1 0 0
246 2 Parasari 0 0 0 0 0 2
247 4 Parasarya 0 2 0 2 0 0
248 2 Parasaryayana 0 1 0 1 0 0
249 1 Pariksit 0 0 1 0 0 0
250 3 Parjanya 1 1 0 0 0 1
251 2 Patanchala 0 0 2 0 0 0
252 2 Pathin 0 1 0 1 0 0
253 2 Pautimasya 0 1 0 1 0 0
254 1 Pautimsa 0 0 0 0 0 1
255 1 Pavamanas 1 0 0 0 0 0
256 1 Peepul 0 0 0 1 0 0
257 2 People 1 1 0 0 0 0
258 1 Pitries 0 0 0 0 0 1
259 9 Pitris 3 0 2 2 1 1
260 1 Pracinayogi 0 0 0 0 0 1
261 2 Pracinayogya 0 1 0 1 0 0
262 2 Pradhvamsana 0 1 0 1 0 0
263 17 Prajapati 5 0 3 2 4 3
264 2 Prajati 0 0 0 0 0 2
265 11 Prana 4 0 4 1 1 1
266 1 Prasni 0 0 0 0 0 1
267 1 Prastotir 1 0 0 0 0 0
268 1 Prastotr 0 0 0 0 0 1
269 2 Pratika 2 0 0 0 0 0
270 1 Pratistha 0 0 0 0 0 1
271 1 Pratrda 0 0 0 0 1 0
272 2 Pravahana 0 0 0 0 0 2
273 1 Prithvi 0 0 1 0 0 0
274 1 Priyangu 0 0 0 0 0 1
275 1 Pulkasa 0 0 0 1 0 0
276 4 Purusha 1 1 0 2 0 0
277 2 Pusan 1 0 0 0 1 0
278 1 Rajastamba 0 0 0 0 0 1
279 1 Rajasuya 1 0 0 0 0 0
280 1 Ram 0 0 0 0 1 0
281 1 Rathitari 0 0 0 0 0 1
282 1 Reah 0 0 0 0 1 0
283 3 Reality 0 2 0 1 0 0
284 7 Rice 0 0 0 0 1 6
285 5 Rig 2 1 0 2 0 0
286 3 Rik 1 0 1 0 0 1
287 5 Rishi 0 4 0 0 1 0
288 1 Rishis 1 0 0 0 0 0
289 2 Rudra 1 1 0 0 0 0
290 3 Rudras 1 0 2 0 0 0
291 23 Ruler 0 0 23 0 0 0
292 2 Sacrifice 1 0 0 0 1 0
293 2 Saitava 0 1 0 1 0 0
294 2 Sakala 0 0 1 1 0 0
295 12 Sakalya 0 0 12 0 0 0
296 4 Salutation 0 1 0 1 1 1
297 2 Salutations 0 0 0 2 0 0
298 4 Sama 1 1 0 2 0 0
299 11 Saman 9 0 0 0 1 1
300 2 Samana 1 0 1 0 0 0
301 1 Samani 0 0 0 0 1 0
302 1 Samasravas 0 0 1 0 0 0
303 2 Samjivi 0 0 0 0 0 2
304 1 Samkrti 0 0 0 0 0 1
305 1 Sampad 0 0 0 0 0 1
306 2 Sanaga 0 1 0 1 0 0
307 2 Sanaru 0 1 0 1 0 0
308 2 Sanatana 0 1 0 1 0 0
309 1 Sandili 0 0 0 0 0 1
310 7 Sandilya 0 3 0 3 0 1
311 1 Sarasvati 0 0 0 0 0 1
312 5 Satya 0 0 0 0 4 1
313 3 Satyakama 0 0 0 1 0 2
314 2 Saubhara 0 1 0 1 0 0
315 1 Saungi 0 0 0 0 0 1
316 2 Savitri 0 0 0 0 2 0
317 43 Self 4 21 1 17 0 0
318 1 Silina 0 0 0 1 0 0
319 1 Silpa 0 0 0 0 0 1
320 1 Sind 0 0 0 0 0 1
321 2 Sir 0 1 0 1 0 0
322 15 Sky 3 0 6 1 1 4
323 1 Slough 0 0 0 1 0 0
324 1 Smriti 0 0 0 0 0 1
325 7 Soma 2 2 1 0 0 2
326 6 Speech 4 0 0 1 0 1
327 5 Stars 1 0 3 0 0 1
328 1 Sthalipaka 0 0 0 0 0 1
329 1 Sudhanvan 0 0 1 0 0 0
330 3 Sudra 2 0 0 0 0 1
331 1 Sulba 0 0 0 1 0 0
332 43 Sun 9 6 10 6 5 7
333 1 Supramundane 0 0 0 0 1 0
334 2 Surya 0 0 0 0 1 1
335 2 Sutas 0 0 0 2 0 0
336 2 Sutra 0 0 2 0 0 0
337 1 Svadha 0 0 0 0 1 0
338 7 Svaha 0 0 0 0 1 6
339 1 Svapiti 0 1 0 0 0 0
340 2 Svar 0 0 0 0 2 0
341 1 Svetaketu 0 0 0 0 0 1
342 2 Thinker 0 0 2 0 0 0
343 1 Thunder 0 0 1 0 0 0
344 2 Tone 2 0 0 0 0 0
345 2 Traivani 0 1 0 1 0 0
346 3 Truth 0 2 1 0 0 0
347 1 Tura 0 0 0 0 0 1
348 1 Turiya 0 0 0 0 1 0
349 2 Tvastra 0 1 0 1 0 0
350 1 Tyat 0 0 1 0 0 0
351 3 Udana 1 0 2 0 0 0
352 1 Udanka 0 0 0 1 0 0
353 5 Uddalaka 0 0 2 0 0 3
354 2 Udgatir 0 0 2 0 0 0
355 1 Udgatr 0 0 0 0 0 1
356 10 Udgitha 9 0 0 0 0 1
357 2 Ugras 0 0 0 2 0 0
358 4 Uktha 3 0 0 0 1 0
359 1 Upanishad 0 1 0 0 0 0
360 5 Upanishads 0 1 1 3 0 0
361 1 Upasads 0 0 0 0 0 1
362 1 Upavesi 0 0 0 0 0 1
363 2 Usata 0 0 2 0 0 0
364 1 Vac 0 0 0 0 0 1
365 1 Vacaknu 0 0 1 0 0 0
366 2 Vachaknu 0 0 2 0 0 0
367 1 Vaidabhrti 0 0 0 0 0 1
368 2 Vaisvanara 1 0 0 0 1 0
369 2 Vaisya 2 0 0 0 0 0
370 1 Vaisyas 1 0 0 0 0 0
371 1 Vaiyaghrapadi 0 0 0 0 0 1
372 3 Vajasaneya 0 0 0 0 0 3
373 1 Vajasravas 0 0 0 0 0 1
374 1 Vajin 1 0 0 0 0 0
375 1 Vamadeva 1 0 0 0 0 0
376 1 Vamakaksayana 0 0 0 0 0 1
377 1 Varkaruni 0 0 0 0 0 1
378 1 Varsagana 0 0 0 0 0 1
379 3 Varuna 1 0 2 0 0 0
380 1 Vasat 0 0 0 0 1 0
381 6 Vasistha 0 1 0 0 0 5
382 3 Vasus 1 0 2 0 0 0
383 2 Vatsanapat 0 1 0 1 0 0
384 1 Vatsi 0 0 0 0 0 1
385 1 Vatsy 0 0 0 0 0 1
386 3 Vatsya 0 1 0 1 0 1
387 6 Vayu 1 0 4 1 0 0
388 11 Veda 1 5 0 2 1 2
389 22 Vedas 5 2 1 7 3 4
390 6 Vedic 0 0 4 1 0 1
391 1 Vessel 0 0 0 0 0 1
392 2 Vidagdha 0 0 1 1 0 0
393 2 Vidarbhi 0 1 0 1 0 0
394 10 Videha 0 0 3 6 1 0
395 1 Vidyut 0 0 0 0 1 0
396 2 Vina 0 1 0 1 0 0
397 2 Viprachitti 0 1 0 1 0 0
398 12 Viraj 5 1 1 4 1 0
399 4 Visvadevas 1 0 3 0 0 0
400 1 Visvamitra 0 1 0 0 0 0
401 2 Visvarupa 0 1 0 1 0 0
402 1 Visvavasu 0 0 0 0 0 1
403 1 Vital 0 0 0 1 0 0
404 1 Vrsna 0 0 0 1 0 0
405 5 Vyana 1 0 3 0 1 0
406 2 Vyasri 0 1 0 1 0 0
407 2 Vyasti 0 1 0 1 0 0
408 3 Water 3 0 0 0 0 0
409 1 Wealth 1 0 0 0 0 0
410 2 White 0 1 1 0 0 0
411 17 Wife 2 1 1 3 0 10
412 2 Witness 0 0 2 0 0 0
413 7 Woman 0 0 0 1 0 6
414 3 Women 0 0 1 1 0 1
415 2 Worlds 0 1 0 1 0 0
416 1 Yajnavacas 0 0 0 0 0 1
417 78 Yajnavalkya 1 5 43 26 0 3
418 1 Yajumsi 0 0 0 0 1 0
419 4 Yajur 1 1 0 2 0 0
420 3 Yajus 2 0 0 0 1 0
421 1 Yajuses 0 0 0 0 0 1
422 3 Yama 1 0 1 0 1 0
423 2 Yaska 0 1 0 1 0 0
424 1 Year 1 0 0 0 0 0
425 1 Yogins 0 0 0 0 1 0

Further Reading

Internal Sources

 1. Upanishad
 2. Upanishad Wiki
 3. Brihadaranyaka Upanishad Nouns Alphabetical
 4. Brihadaranyaka Upanishad Nouns Frequency Wise
 5. Brihadaranyaka Upanishad
 6. Chandogya Upanishad
 7. Other 8 Upanishads

External Sources

 1. Upanishads in Sanskrit Originals - astrojyoti
 2. Upanishads in English - sacred-text
 3. Upanishads in English - sacred-text
 4. 108 Upanishads - celextel
 5. Upanishads - wikipedia

Share:- Facebook